Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/1998 z dne 31. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/1998 z dne 31. 12. 1998

Kazalo

4767. Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 9692.

Na podlagi 16. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji na 9. seji dne 7. 9. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo načela za financiranje, pogoji in merila, razmerja med sredstvi, ki se razporejajo na invalidske in humanitarne organizacije, druga razmerja in kriteriji za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene ter postopek razporeditve sredstev.
2. člen
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju besedila: FIHO) financira oziroma sofinancira:
– izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij in programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
– delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij,
– naložbe v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
3. člen
Finančna sredstva FIHO se oblikujejo z letnim finančnim načrtom. Finančni načrt, ki ga sprejme svet FIHO najkasneje do 1. novembra, vsebuje načrtovane prihodke in odhodke za naslednje koledarsko leto.
4. člen
Pri prihodkih finančnega načrta se upoštevajo:
– pripadajoči del koncesijskih dajatev od klasičnih iger na srečo, od posebnih iger na srečo, od plačil za občasno prirejanje iger na srečo,
– pripadajoči del dividend pri poslovanju Loterije Slovenije, d. d.,
– darila, volila in drugi prihodki.
5. člen
Odhodki v finančnem načrtu se praviloma razdelijo:
– na znesek, do 2% za delovanje FIHO,
– preostali znesek se razdeli v razmerju 75% za invalidske organizacije in 25% za humanitarne organizacije, pri čemer se za vsako skupino posebej predvidi 1% zneska kot nerazporejena rezervna sredstva,
– znesek za humanitarne organizacije se razdeli v razmerju 12,5% za organizacije za samopomoč in 12,5% za dobrodelne organizacije,
– oblikovana sredstva za invalidske in humanitarne organizacije se za vsako skupino posebej razdelijo v razmerju najmanj 75% za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij, največ 25% sredstev pa za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje.
6. člen
Osnova za razporejanje sredstev na posamezne invalidske in humanitarne organizacije je sprejeti letni finančni načrt FIHO.
Odobrena sredstva posameznim invalidskim in humanitarnim organizacijam se nakazujejo mesečno v razmerju glede na dejanski priliv finančnih sredstev v FIHO.
Če je mesečni priliv sredstev v FIHO večji od ene dvanajstine sredstev po letnem finančnem načrtu, se posameznim invalidskim in humanitarnim organizacijam nakažejo sorazmerno večji mesečni zneski, oziroma obratno, če je priliv manjši od načrtovanega, in sicer v okviru odobrenih sredstev za koledarsko leto.
7. člen
Če prihodki FIHO odstopajo od sprejetega letnega finančnega načrta za več kot 15%, sprejme svet FIHO njegov rebalans.
V primeru zmanjšanja načrtovanih sredstev svet FIHO določi sorazmerno zmanjšanje sredstev, ki so bila razporejena na posamezno invalidsko in humanitarno organizacijo.
V primeru povečanja razpoložljivih sredstev svet FIHO odobri dodatna sredstva tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam za sofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov, ki so izpolnile določila tega pravilnika, vendar za njihovo financiranje v FIHO ni bilo dovolj razpoložljivih sredstev.
II. POGOJI ZA FINANCIRANJE
8. člen
Iz sredstev FIHO se financirajo oziroma sofinancirajo:
– invalidske organizacije, ki izvajajo posebne socialne programe in storitve ter druge programske sestavine po 64. členu zakona o socialnem varstvu v povezavi s prvim in drugim odstavkom 4. člena pravil FIHO,
– humanitarne organizacije, ki izvajajo dejavnost dobrodelnih organizacij ali organizacij za samopomoč po 62. in 63. členu zakona o socialnem varstvu v povezavi s tretjim odstavkom 4. člena pravil FIHO,
Organizacije iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene pod šifro dejavnosti N/85.322, N/85.323 in N/85.324,
– da izvajajo programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na celotnem območju države,
– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne službe,
– da imajo izdelan finančno ovrednoten letni delovni program v skladu s 14. členom tega pravilnika, za naslednje koledarsko leto, iz katerega so razvidni posebni socialni programi in storitve, redno delovanje organizacije (poslovanje in posebne aktivnosti) in naložbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo vzdrževanje,
– da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi programov, če so prejela sredstva za preteklo koledarsko obdobje,
– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev ni pogojeno s članstvom v invalidskih in humanitarnih organizacijah.
III. NAČELA ZA FINANCIRANJE
9. člen
Za uporabo sredstev fundacije se upoštevajo naslednja načela:
– dosežen nivo socialno-varstvenih in drugih pravic, ki so posameznikom glede na vrsto in stopnjo invalidnosti ter druge okoliščine zagotovljene z zakoni in drugimi predpisi,
– vpliv invalidnosti (ne glede na vzrok) na socialni položaj posameznika in njegove družine, katera se kaže v potrebah po posameznih socialnih programih in storitvah,
– zagotavljanje posebnih socialnih programov in storitev uporabnikom na območju celotne države prek razvidnih nacionalnih programov in organizacijske strukture glede na število in socialni položaj invalidov, bolnikov in drugih socialnih skupin,
– zagotavljanje možnosti uporabnikom, da koristijo ustrezne programe in storitve kot dopolnjevanje javnih služb,
– odpravljanje gibalnih in komunikacijskih ovir, katere onemogočajo običajno socialno življenje posameznim skupinam invalidov in bolnikov,
– posebna potreba po informativni dejavnosti,
– prilagojene kulturne, športne, rekreativne in druge interesne dejavnosti,
– upravičenost naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter za njihovo vzdrževanje.
IV. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
10. člen
Poleg načel iz 9. člena tega pravilnika se pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov upoštevajo programske zasnove, ki zagotavljajo oziroma se opirajo na:
– večjo socialno varnost in vključenost v običajno življenje – preseganje socialnih in drugih ovir,
– programe socialne rehabilitacije,
– usposabljanje za življenje in delo,
– ohranjevanje zdravja,
– dodatno izobraževanje, prilagojeno specialnim potrebam invalidov ali razvidni skupini socialno ogroženega prebivalstva,
– odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir v bivalnem in delovnem okolju,
– prevoze s prilagojenimi prevoznimi sredstvi,
– zagotavljanje tehničnih pripomočkov,
– organiziranje bivanja v stanovanjskih skupinah in bivalnih skupnostih za najtežje skupine invalidov in drugih ogroženih socialnih skupin prebivalstva,
– zagotavljanje pomoči socialno ogroženim osebam,
– zagotavljanje informativne in založniške dejavnosti,
– organiziranje športnih, kulturnih in drugih interesnih dejavnosti,
– svetovanje in zagovorništvo,
– programe investicij v objekte in prostore, ki omogočajo izvedbo dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij,
– ustrezne kadrovske, tehnične in prostorske pogoje za izvajanje programov,
– število in dejanski socialni položaj invalidov, bolnikov ter njihovih družinskih članov in drugih ogroženih socialnih skupin,
– organiziranost na državni ravni in število organizacijskih enot na lokalni ravni,
– višino lastnih sredstev, sredstev državnega proračuna in lokalnih skupnosti, donatorjev in drugih finančnih virov, ki se namenjajo za izvajanje programov.
V. PREDNOSTI PRI IZBIRI PROGRAMOV
11. člen
Prednostno se upoštevajo programi tistih invalidskih in humanitarnih organizacij:
– ki so pridobile status delovanja v javnem interesu;
– če bi se z ukinitvijo programov in storitev bistveno poslabšala socialna varnost uporabnikov,
– katerih programi se uspešno izvajajo že daljše časovno obdobje;
– ki zagotavljajo organizacijsko strukturo ali infrastrukturo, ki je potrebna za izvajanje programov in storitev za območje Slovenije;
– katerih programi so vključeni v mednarodno sodelovanje.
Pri naložbah v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovem vzdrževanju se prednostno upošteva:
– investicijsko vzdrževanje,
– oprema za izvajanje programov in storitev,
– naložbe v objekte za izvajanje posebnih socialnih programov.
VI. POSTOPEK RAZPOREDITVE SREDSTEV
12. člen
Svet FIHO hkrati s sprejemom letnega finančnega načrta, z javnim razpisom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pozove invalidske in humanitarne organizacije iz 8. člena tega pravilnika, da zainteresirane organizacije kandidirajo za razporeditev sredstev FIHO s finančno ovrednotenimi letnimi delovnimi programi.
Invalidske in humanitarne organizacije, ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo, predložijo enotni finančno ovrednoten letni delovni program.
13. člen
Svet FIHO določi vsebino javnega razpisa, ki obsega:
– višino finančnih sredstev po namenih iz 5. člena tega pravilnika,
– opredelitev pogojev, katere invalidske in humanitarne organizacije se lahko prijavijo,
– navedbo zahtevane dokumentacije, ki sestavljajo vlogo,
– način prijave,
– rok za prijavo,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo invalidske in humanitarne organizacije, ki so se javile na razpis, prejele zapisnik o odpiranju vlog po 15. členu tega pravilnika.
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni.
14. člen
Finančno ovrednoteni letni delovni program zajema enega ali več namenskih programskih sklopov, za katerega se navedejo številčni in vsebinski podatki ter priloge, in sicer:
1. Za programe in storitve
Invalidske in humanitarne organizacije razčlenijo svoje programe in storitve tako, da so iz njih razvidni nameni in cilji, uporabniki programov in storitev ter njihov obseg, kriteriji za opredelitev upravičenosti, njihovi izvajalci, vsebina, aktivnosti oziroma naloge, način njihovega izvjajanja, njihov časovni obseg oziroma trajanje, finančna vrednost ter način ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti.
2. Za delovanje
Pri dejavnosti, invalidske in humanitarne organizacije prikažejo: administrativno in drugo redno poslovanje, uporabo in sprotno vzdrževanje opreme in prostorov, stroške dela, organizacijsko delovanje, sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami in institucijami, načrtovanje novih potreb in raziskav, razvoj poizkusnih dejavnosti, obveščanje članstva in javnosti.
Pri tem posredujejo tudi podatke o prostorih in opremi, kadrih, članstvu, društvih oziroma organizacijskih enotah, ki delujejo v okviru organizacije in prejetih sredstvih FIHO iz preteklega letnega obdobja.
3. Za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje
a) nakup opreme:
– predračun,
– tehnični opis s prospektom ali skico,
b) pripravljalna dela za naložbe v objekte in zemljišča:
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti zaradi izdelave tehnične in druge dokumentacije,
c) investiranje v objekte in zemljišča:
– dokazila o urbanistični in gradbeni urejenosti oziroma lastništvo,
– strokovne ocene o utemeljenosti in možnostih za rekonstrukcijo, adaptacijo oziroma dozidavo objekta,
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti nakupa objekta ali zemljišča.
d) vzdrževanje objektov in opreme:
– opis investicijskega vzdrževanja objekta oziroma opreme,
– strokovna ocena o smotrnosti vzdrževalnih posegov.
Vsak predlog za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje mora vsebovati finančni prikaz stroškov, strukturo finančnih virov in čas izvedbe, ki vključuje tudi možne faze izvajanja.
Finančno ovrednotene letne delovne programe invalidske organizacije posredujejo na obrazcu FIHO-1, humanitarne organizacije pa na obrazcu FIHO-2. Obliko in vsebino obrazcev določi svet FIHO.
15. člen
Komisiji FIHO za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: komisiji) vsaka zase odpreta pravočasno prejete vloge za razporeditev sredstev in ugotovita, če so vloge pripravljene v skladu s tem pravilnikom in vsebujejo zahtevano dokumentacijo.
O prejetih vlogah komisiji izdelata zapisnik in ga posredujeta vsem organizacijam, ki so se prijavile na razpis. Zapisnik mora vsebovati:
– datum seje komisije,
– seznam prejetih vlog,
– seznam vlog, ki ne izpolnjujejo pogojev tega pravilnika,
– seznam vlog z nepopolno dokumentacijo,
– rok za ugovor.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika ali ne vsebujejo dokumentacije, ki je navedena v javnem razpisu ali niso pravilno označene, se izločijo in vrnejo organizaciji z obrazložitvijo.
16. člen
O ugovoru na zapisnik odloča nadzorni odbor FIHO. Odločitev nadzornega odbora FIHO je dokončna.
17. člen
Če komisiji ugotovita, da je dokumentacija posameznega vlagatelja popolna, pa določeni podatki niso jasni ali točni, zahtevata, da jo vlagatelj dopolni. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši kot 7 dni od vročitve zahteve po dopolnitvi.
Če vlagatelj v določenem roku ne dopolni dokumentacije, se šteje, da odstopa od vloge. Taka vloga se v postopku razporejanja sredstev ne upošteva in se jo vrne vlagatelju.
18. člen
V postopku razporejanja sredstev FIHO lahko sodelujejo tudi invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev po tem pravilniku, in sicer tako, da se vsaka skupina organizacij (invalidske organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije) posebej medsebojno usklajujejo po načelih solidarnosti in vzajemnosti v okviru razpoložljivih sredstev. Svoje predloge ločeno posredujejo komisiji.
Medsebojno usklajevanje in posredovanje pisnih predlogov se izvede najpozneje v 15 dneh po prejemu zapisnika iz 15. člena tega pravilnika.
19. člen
Komisiji proučita tiste vloge, ki so bile popolne in naknadno dopolnjene po sklepu obeh komisij.
Pri ocenjevanju socialnih programov komisiji zaprosita za strokovno mnenje Socialno zbornico Slovenije ali druge ustrezne inštitucije, pri čemer komisiji lahko preverjata dejavnost posameznega vlagatelja na samem mestu izvajanja.
Člani komisij morajo delati po načelih nepristranosti ter upoštevati zakonska določila o varovanju poslovnih in osebnih podatkov ter kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.
20. člen
Komisiji pripravita predloga za razporeditev sredstev na posamezne invalidske in humanitarne organizacije v skladu s prejeto dokumentacijo in v okviru razpoložljivih sredstev. Pri tem upoštevata usklajene predloge po 18. členu tega pravilnika.
21. člen
Predloga za razporeditev sredstev vsebujeta:
– naziv organizacije,
– višino zaprošenih sredstev,
– predlog za dodelitev sredstev, posebej opredeljen za programe, delovanje organizacij in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje.
Komisiji podata svetu FIHO strokovno oblikovane in utemeljene predloge za dodelitev sredstev. Svet FIHO sprejme sklep o razporeditvi sredstev na posamezne invalidske in humanitarne organizacije najkasneje do 31. decembra za naslednje koledarsko leto. Sklep o razporeditvi sredstev uporabnikom je dokončen in ga prejmejo vse invalidske in humanitarne organizacije, katerih vloge so bile obravnavane.
22. člen
V primeru, da svet FIHO ne sprejme dokončnega sklepa o razporeditvi sredstev na posamezne invalidske in humanitarne organizacije, se organizacijam, ki so prejemala sredstva v preteklem letu, mesečne akontacije v naslednjem letu začasno izplačujejo v višini dvanajstine zneska, ki je bil odobren v preteklem letu za programe in delovanje, dokler se z novim sklepom ne odobri drugače.
23. člen
Poročilo o finančno realiziranih letnih delovnih programih morajo organizacije dostaviti najpozneje do konca februarja za preteklo leto na predpisanih obrazcih, ki ju določi svet.
Neporabljena sredstva za delovanje in izvajanje socialnih programov ter naložb v investicije, uporabniki prikažejo v svojih poročilih ter jih porabijo prioritetno v naslednjem letu, kar morajo posebej prikazati kot že zagotovljene vire za financiranje programov v načrtu za prihodnje leto.
24. člen
Če organizacije, ki so pridobile sredstva, ne pošljejo poročil v skladu s prejšnjim členom, jih mora strokovna služba pozvati, da to nemudoma storijo. Rok za dostavo poročil je 8 dni. Če te organizacije kljub pozivu v roku ne dostavijo poročil, se jim ukine izplačevanje odobrenih sredstev za tekoče koledarsko leto.
25. člen
Svet FIHO na podlagi predloga komisij razporedi presežek sredstev po zaključnem računu invalidskim in humanitarnim organizacijam.
26. člen
Organizacije so dolžne uporabljati pridobljena sredstva namensko in smotrno v skladu s sprejetim letnim finančno ovrednotenim delovnim programom.
Organizacije, ki so pridobile finančna sredstva za določen namen, ne smejo teh sredstev uporabiti za drug namen brez poprejšnjega soglasja sveta FIHO.
27. člen
Znesek, ki je posamezni organizaciji odobren z letno razporeditvijo, se ji izplačuje v mesečnih akontacijah do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
VII. KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ta pravilnik je sprejet z večino glasov vseh članov sveta FIHO in začne veljati, ko da k njemu soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 100/9-5-1/98
Ljubljana, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Sveta FIHO
Janko Kušar l. r.

AAA Zlata odličnost