Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/1998 z dne 31. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/1998 z dne 31. 12. 1998

Kazalo

4761. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 4 k Začasnemu sporazumu o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo, na drugi strani, stran 9280.

Na podlagi četrtega odstavka 60.člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 4 k Začasnemu sporazumu o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo, na drugi strani
1. člen
Protokol 4 o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja, ki je sestavni del Začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo,na drugi strani, se spremeni in dopolni v naslednjem:
1) Točka i)1.člena se nadomesti z:
"i) "dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega od vključenih materialov s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ali, če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva cena, ki se za izdelke dokazljivo plačuje v Skupnosti ali Sloveniji."
2) 3. in 4. člen se nadomestita z:
"3. člen
Kumulacija v Evropski skupnosti
1. Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Skupnosti, Bolgarije, Poljske, Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Romunije, Litve, Latvije, Estonije, Slovenije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom(1)) ali Turčije(2), v skladu z določbami Protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega k sporazumom med Skupnostjo in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v Skupnosti presega tisto, omenjeno v 7. členu tega Protokola. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Skupnosti, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Skupnosti samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katerekoli od držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v Skupnosti.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Skupnosti, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem Protokolu.
Skupnost priskrbi Sloveniji preko Komisije Evropskih Skupnosti podrobnosti o Sporazumih in njihovih ustreznih pravilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami, omenjenimi v prvem odstavku. Komisija Evropskih Skupnosti objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti (Serija C) datum, ko lahko države, navedene v prvem odstavku, ki so izpolnile ustrezne zahteve, uporabijo kumulacijo, predvideno v tem členu.
4. člen
Kumulacija v Sloveniji
1. Ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Skupnosti, Bolgarije, Poljske, Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Romunije, Litve, Latvije, Estonije, Slovenije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom) ali Turčije(2), v skladu z določbami Protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega k sporazumom med Slovenijo in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v Sloveniji presega tisto, omenjeno v 7. členu tega Protokola. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katerekoli od držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v Sloveniji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Sloveniji, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem Protokolu.
Slovenija priskrbi Skupnosti preko Komisije Evropskih Skupnosti podrobnosti o Sporazumih in njihovih ustreznih pravilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami, omenjenimi v prvem odstavku. Komisija Evropskih Skupnosti objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti (Serija C) datum, ko lahko države, navedene v prvem odstavku, ki so izpolnile ustrezne zahteve, uporabijo kumulacijo, predvideno v tem členu."
3) 12. člen se nadomesti z naslednjim:
"12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz točke c) prvega odstavka 2. člena, iz 3. in 4. člena in tretjega odstavka tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, v Skupnosti ali Sloveniji izpolnjeni neprekinjeno.
2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena, se blago s poreklom, izvoženo iz Skupnosti ali Slovenije v drugo državo, ko se vrne, šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo, in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji, določenimi v II. oddelku, ne bo vplivala obdelava ali predelava, opravljena izven Skupnosti ali Slovenije na materialih, izvoženih iz Skupnosti ali Slovenije in ponovno tam uvoženih pod pogojem, da:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Skupnosti ali Sloveniji ali so pred njihovim izvozom bili obdelani ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v 7. členu ; in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov; in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven Skupnosti ali Slovenije ob uporabi določb tega člena ne presega 10 odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se ugotavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven Skupnosti ali Slovenije. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno izven Skupnosti ali Slovenije z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da "skupna dodana vrednost" pomeni vse stroške, nastale izven Skupnosti ali Slovenije, vključno vrednosti tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu Priloge II ali ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v drugem odstavku 6. člena.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63.poglavje Harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena izven Skupnosti ali Slovenije, se opravi v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali podobnimi postopki ."
4) V 13., 14., 15., 17., 21., 27., 30. in 32. členu se besedilo "omenjeno v 4. členu" nadomesti z "omenjeno v 3. in 4. členu"
5) V zadnjem pododstavku šestega odstavka 15. člena se datum "31. december 1998" nadomesti z "31. december 2000"
6) V prvem odstavku 26. členu se izraz "C2/CP3" nadomesti z "CN22/CN23"
7) V Prilogi I, opomba 5.2:
(a) se med navedbama
" -umetni filamenti" in
" -sintetična rezana vlakna iz polipropilena",
doda naslednje:
" -prevodni filamenti"
(b) peti primer ("Taftana preproga,...........pogoj glede teže.") se črta.
8) Priloga II se spremeni in dopolni kot sledi :
(a) med vnosa za tarifni številki 2202 in 2208 HS se doda naslednje:
"
------------------------------------------------------------------------------
Tar.štev. HS  Poimenovanje blaga  Obdelava ali predelava, opravljena
                   na materialih brez porekla, ki jim
                   da status blaga s poreklom
------------------------------------------------------------------------------
(1)          (2)         (3)      ali    (4)
------------------------------------------------------------------------------
2207      Nedenaturirani    Izdelava iz:
        etanol z vsebnostjo - materialov, ki niso
        alkohola 80 vol. %  uvrščeni v tar. št.
        ali več; etanol in  2207 ali 2208.
        druga žganja,
        denaturirana, s
        katerokoli
        vsebnostjo
        alkohola.
------------------------------------------------------------------------------
"
(b) vnos za 57. poglavje se nadomesti z:
------------------------------------------------------------------------------
Tar.štev. HS  Poimenovanje blaga  Obdelava ali predelava, opravljena
                   na materialih brez porekla, ki jim
                   da status blaga s poreklom
------------------------------------------------------------------------------
(1)          (2)         (3)      ali    (4)
------------------------------------------------------------------------------
57. pgl.    Preproge in druga
        tekstilna talna
        prekrivala:
        - Iz iglane
        klobučevine     Izdelava iz (1):
                   (1) Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.
                   - naravnih vlaken, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše
      
                   Lahko se uporabljajo:
                   - preja iz
                   polipropilenskega
                   filamenta iz tar.
                   št. 5402,
                   - polipropilenska
                   vlakna iz tar. št. 5503
                   ali 5506,ali
                   - filamentni traki iz
                   polipropilena iz tar.
                   št. 5501, pri katerih
                   je v vseh primerih
                   vsebina vsakega
                   filamenta ali vlakna
                   manjša od 9
                   decitekstov, pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   40 % cene izdelka
                   franko tovarna
                   - tkanina iz jute se
                   lahko uporablja kot
                   podloga.
        - Iz druge      Izdelava iz (1):
        klobučevine     
                   (1) Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali nečesanih
                   ali kako drugače
                   pripravljenih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.
        - Drugo       Izdelava iz (1):
                   (1) Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.
                   - preje iz kokosovega
                   vlakna ali jute (2)
                   (2) Uporaba preje iz
                   jute je dovoljena od 1.
                   7. 2000."
                   - preje iz sintetičnih
                   ali umetnih filamentov,
                   - naravnih vlaken, ali
                   - sintetičnih ali
                   umetnih rezanih vlaken,
                   nemikanih ali nečesanih
                   ali kako drugače
                   predelanih za predenje.
                   - tkanina iz jute se
                   lahko uporablja kot
                   podloga
------------------------------------------------------------------------------
"
(c) vnos za tarifno številko 7006 HS se nadomesti z :
"
------------------------------------------------------------------------------
7006      Steklo iz tar. št.
        7003, 7004 ali
        7005, upognjeno, z
        obdelanimi robovi,
        gravirano,
        luknjano,
        emajlirano ali
        drugače obdelano,
        neokvirjeno in ne
        spojeno z drugimi
        materiali:
        - Podlaga iz     Izdelava iz
        steklene plošče,   neprevlečene podlage
        prevlečena s tenko  iz steklene plošče
        izolacijsko     iz tar. št. 7006.
        prevleko
        polprevodniške
        vrste v skladu s
        standardi SEMII (1)
        (1) SEMII -
        Registrirani
        inštitut za
        polprevodniško
        opremo in
        materiale.
        - Drugo       Proizvodnja iz
                   materialov iz tar.
                   št. 7001.
------------------------------------------------------------------------------
"
(d) pravilo za tarifno številko 7601 HS se nadomesti z:
"
------------------------------------------------------------------------------
7601      Aluminij, surovi   Izdelava, pri kateri:
                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. kot je
                   tar št. izdelka; in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50 % cene izdelka
                   franko tovarna
                   ali
                   Izdelava s toplotno
                   ali elektrolitsko
                   obdelavo iz
                   nelegiranega aluminija
                   ali iz aluminijevih
                   odpadkov in ostankov.
------------------------------------------------------------------------------
"
9) naslednja priloga se doda :
" Priloga V
Seznam izdelkov s poreklom iz Turčije, navedenih v zaporedju poglavij in tarifnih številk HS, za katere ne veljajo določbe 3. in 4. člena
--------------------------------------------------------------------------------
1. poglavje
2. poglavje
3. poglavje
0401 do 0402
ex 0403 -    Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo
        fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, z
        dodatkom sladkorja ali drugih sladil
0404 do 0410
0504
0511
6. poglavje
0701 do 0709
ex 0710     Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0710 40 00
        (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli vodi ), zamrznjene
ex 0711     Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0711 90 30,
        začasno konzervirane (na primer: z žveplovim dioksidom, v
        slanici, v žveplani vodi ali drugih raztopinah za
        konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo prehrano
0712 do 0714
8. poglavje
ex 9. poglavje Kava, čaj in začimbe, razen mate čaja iz tarifne številke 0903
10. poglavje
11. poglavje
12. poglavje
ex 1302     Pektinske snovi, pektinati in pektati
1501 do 1514
ex 1515     Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (brez jojoba olja in
        njegovih frakcij) in njihove frakcije, prečiščeni ali
        neprečiščeni, toda kemično nemodificirani
ex 1516     Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove
        frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani,
        interesterificirani,reesterificirani ali elaidinizirani,
        rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani,razen
        hidrogenskega ricinusovega olja, znanega kot "opalni vosek"
ex 1517 in   Margarine, nadomestki svinjske masti in druge pripravljene
        užitne maščobe
ex 1518
ex 1522     Ostanki predelave maščob ali živalskih in rastlinskih voskov,
        razen degrasa (strojarska maščoba)
16. poglavje
1701
ex 1702     Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo,
        glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez
        dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice
        umetnega ali naravnega meda; karamelni sladkor, razen tistega iz
        tarifnih številk 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00
        in 1702 90 10
1703
1801 in 1802
ex 1902     Testenine, polnjene, ki vsebujejo več kot 20 ut. % rib, rakov,
        mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, klobas in podobnega
        ali mesa in drobovine vseh vrst, vključno z maščobami
        kakršnekoli vrste
ex 2001     Kumare in kumarice, čebula, močno začinjeni mango, plodovi iz
        rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta, gobe in olive,
        pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini
2002 in 2003
ex 2004     Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v
        kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen izdelkov iz tarifne
        številke 2006, razen krompirja v obliki moke, zdroba ali
        kosmičev, in sladke koruze
ex 2005     Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v
        kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen izdelkov iz tarifne
        številke 2006, razen krompirja v obliki moke, zdroba ali
        kosmičev, in sladke koruze
2006 in 2007
ex 2008     Sadje, orehi in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni
        ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
        alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
        mestu, razen kikirikijevega masla, palmovih jeder, koruze, jama,
        sladkega krompirja in podobnih užitnih delov rastlin, ki
        vsebujejo 5 ut. % ali več škroba, listov vinske trte, hmeljevih
        poganjkov in drugih podobnih užitnih delov rastlin
2009
ex 2106     Aromatizirani in obarvani sladkor, sirupi
2204
2206
ex 2207     Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več,
        pridobljen iz kmetijskih pridelkov, navedenih v tem seznamu
ex 2208     Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %,
        pridobljen iz kmetijskih pridelkov, navedenih v tem seznamu
2209
23. poglavje
2401
4501
5301 in 5302
--------------------------------------------------------------------------------
"
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št.: 334-05/98-4 (T1)
Ljubljana, dne 23. decembra 1998
Vlada Republike Slovenije
Dr. Janez Drnovšek
Predsednik
(1) Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
(2) Kumulacija, predvidena v tem členu, ne velja za materiale s poreklom iz Turčije, ki so omenjeni v Prilogi V k temu Protokolu.

AAA Zlata odličnost