Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4582. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, stran 8458.

Na podlagi 31. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
1. člen
V uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95 in 15/96) se spremeni oziroma dopolni standardna klasifikacija dejavnosti oziroma skrajšana standardizirana imena posameznih postavk iz standardne klasifikacije dejavnosti, ki so v skladu s 6. členom te uredbe njen sestavni del.
2. člen
Spremembe oziroma dopolnitve standardne klasifikacije so naslednje:
– Besedilo vseh ravni oddelka CA/11 – Pridobivanje nafte in zemeljskega plina; storitve v zvezi s pridobivanjem, brez iskanja nahajališč – se dopolni tako, da se pred besedo “nafte“ doda beseda “surove“.
– Besedilo razreda DA/15.71 in podrazreda DA/15.710 – Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali – se spremeni tako, da se glasi:
DA/15.71 Proizvodnja krmil
DA/15.710 Proizvodnja krmil
– Besedilo razreda DA/15.72 in podrazreda DA/15.720 – Proizvodnja krmil za hišne živali – se spremeni tako, da se glasi:
15.72 Proizvodnja hrane za hišne živali
15.720 Proizvodnja hrane za hišne živali
– Podrazreda DA/15.811 – Dejavnost pekarn – in DA/15.812 – Dejavnost slaščičarn – se črtata, doda pa se nov podrazred, in sicer:
DA/15.810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
– V skupini DB/17.1 – Priprava in predenje tekstilnih vlaken – se razredi 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17 in pripadajoči podrazredi 17.110, 17.120, 17.130, 17.140, 17.150, 17.160 ter 17.170 črtajo, dodata pa se nov razred in podrazred, in sicer:
DB/17.10 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
DB/17.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
– V skupini DB/17.2 – Tkanje tekstilij – se razredi 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25 in pripadajoči podrazredi 17.210, 17.220, 17.230, 17.240 ter 17.250 črtajo, dodata pa se nov razred in podrazred, in sicer:
DB/17.20 Tkanje tekstilij
DB/17.200 Tkanje tekstilij
– Besedilo skupine DJ/27.1, razreda DJ/27.10 in podrazreda DJ/27.100 – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC – se spremeni tako, da se glasi:
DJ/27.1 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC)
DJ/27.10 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC)
DJ/27.100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC)
– Besedilo skupine DJ/27.3 – Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC – se spremeni tako, da se glasi:
DJ/27.3 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC), d.n.
– Besedilo razreda DJ/27.35 in podrazreda DJ/27.350 – Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC – se spremeni tako, da se glasi:
DJ/27.35 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC)
DJ/27.350 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC)
– Besedilo podrazreda DJ/28.511 – Galvanizacija – se spremeni tako, da se glasi:
DJ/28.511 Prekrivanje kovin s kovino
– Besedilo podrazreda DJ/28.512 – Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin – se spremeni tako, da se glasi:
DJ/28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
– Podrazred DJ/28.620 – Proizvodnja drugega orodja – se črta, dodata pa se nova podrazreda, in sicer:
DJ/28.621 Proizvodnja ročnega orodja
DJ/28.622 Proizvodnja orodja za stroje
– Besedilo razreda DJ/28.72 – Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin – se spremeni tako, da se glasi:
DJ/28.72 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
DJ/28.720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
– Besedilo oddelka DL/31 – Proizvodnja električnih strojev in aparatov – se spremeni tako, da se glasi:
DL/31 Proizvodnja električnih strojev in naprav
– Besedilo oddelka DL/32 – Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih aparatov in opreme – se spremeni tako, da se glasi:
DL/32 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme
– Besedilo skupine DL/32.2, razreda DL/32.20 in podrazreda DL/32.200 – Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov – se spremeni tako, da se glasi:
DL/32.2 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav
DL/32.20 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav
DL/32.200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav
– Besedilo skupine DL/32.3, razreda DL/32.30 in podrazreda DL/32.300 – Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike – se spremeni tako, da se glasi:
DL/32.3 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
DL/32.30 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
DL/32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
– Besedilo skupine DN/36.3, razreda DN/36.30 in podrazreda DN/36.300 – Proizvodnja glasbenih instrumentov – se spremeni tako, da se glasi:
DN/36.3 Proizvodnja glasbil
DN/36.30 Proizvodnja glasbil
DN/36.300 Proizvodnja glasbil
– Podrazreda E/40.301 – Proizvodnja pare in tople vode – in E/40.302 – Distribucija pare in tople vode se črtata, doda pa se nov podrazred, in sicer:
E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
– Besedilo skupine H/55.1 – Dejavnost hotelov – se spremeni tako, da se glasi:
H/55.1 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
– Razreda H/55.11 – Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov – in H/55.12 – Dejavnost hotelov brez restavracije ter podrazredi H/55.111 – Dejavnost hotelov z restavracijo - H/55.112 – Dejavnost penzionov – in H/55.120 – Dejavnost hotelov brez restavracije, se črtajo, dodata pa se nov razred in podrazred, in sicer:
H/55.10 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
H/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
– Besedilo skupine H/55.2 – Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas – se spremeni tako, da se glasi:
H/55.2 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov
– Besedilo razreda H/55.21 in podrazreda H/55.210 – Dejavnost planinskih in drugih domov – se spremeni tako, da se glasi:
H/55.21 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H/55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
– Besedilo razreda H/55.22 in podrazreda H/55.220 – Storitve kampov – se spremeni tako, da se glasi:
H/55.22 Dejavnost kampov
H/55.220 Dejavnost kampov
– Podrazred H/55.230 – Druge nastanitve za krajši čas – se črta, doda pa se pet novih podrazredov, in sicer:
H/55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
H/55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi
H/55.233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom
H/55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.
– Besedilo pri skupini H/55.3 in razredu H/55.30 – Gostinske storitve prehrane – se spremeni tako, da se glasi:
H/55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
H/55.30 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
– Besedilo razreda H/55.302 – Dejavnost okrepčevalnic – se spremeni tako, da se glasi:
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij
– V razredu H/55.30 se dodajo štirje novi podrazredi, in sicer:
H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
H/55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov
H/55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti
H/55.309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov
– Besedilo podrazreda H/55.401 – Točenje pijač in napitkov v točilnicah – se spremeni tako, da se glasi:
H/55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih
– Besedilo skupine H/55.5 – Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering) – se spremeni tako, da se glasi:
H/55.5 Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane (catering)
– Besedilo razreda H/55.51 in podrazreda H/55.510 – Storitve menz – se spremeni tako, da se glasi:
H/55.51 Dejavnost menz
H/55.510 Dejavnost menz
– Besedilo razreda I/60.22 in podrazreda I/60.220 – Storitve taksistov – se spremeni tako, da se glasi:
I/60.22 Dejavnost taksistov
I/60.220 Dejavnost taksistov
– Besedilo skupine I/63.3, razreda I/63.30 in podrazreda I/63.310 – Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. – se spremeni tako, da se glasi:
I/63.3 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
I/63.30 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
– Besedilo oddelka I/64 – Poštne in telekomunikacijske storitve – se spremeni tako, da se glasi:
I/64 Pošta in telekomunikacije
– Besedilo skupine I/64.1 – Poštne in kurirske storitve – se spremeni tako, da se glasi:
I/64.1 Poštna in kurirska dejavnost
– Besedilo razreda I/64.11 in podrazreda I/64.110 – Javne poštne storitve – se spremeni tako, da se glasi:
I/64.11 Dejavnost javne pošte
I/64.110 Dejavnost javne pošte
– Besedilo razreda I/64.12 in podrazreda I/64.120 – Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev – se spremeni tako, da se glasi:
I/64.12 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
I/64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
– Besedilo razreda J/67.11 in podrazreda J/67.110 – Storitve finančnih trgov – se spremeni tako, da se glasi:
J/67.11 Dejavnost finančnih trgov
J/67.110 Dejavnost finančnih trgov
– Razred K/70.10 in podrazred K/70.100 – Poslovanje z lastnimi nepremičninami – se črtata, dodata pa se nova razreda s podrazredoma, in sicer:
K/70.11 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
K/70.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– Besedilo skupine K/74.1 – Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s holding družbami – se spremeni tako, da se glasi:
K/74.1 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; dejavnost holdingov
– Besedilo razreda K/74.15 in podrazreda K/74.150 – Upravljanje s holding družbami – se spremeni tako, da se glasi:
K/74.15 Dejavnost holdingov
K/74.150 Dejavnost holdingov
– Besedilo skupine K/74.4, razreda K/74.40 in podrazreda K/74.400 – Ekonomsko propagiranje – se spremeni tako, da se glasi:
K/74.4 Oglaševanje
K/74.40 Oglaševanje
K/74.400 Oglaševanje
– Podrazredi L/75.251 – Vodenje, izvajanje in podpora enot civilne zaščite -, L/75.252 – Poklicno in prostovoljno gasilstvo – in L/75.253 – Druge oblike zaščite in reševanja – se črtajo, doda pa se nov podrazred, in sicer
L/75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
– Razred M/80.23 in podrazred M/80.230 - Vzgoja in izobraževanje v dijaških domovih – se črtata.
– Besedilo podrazreda N/85.121 – Osnovna zdravstvena dejavnost – se spremeni tako, da se glasi:
N/85.121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
– Besedilo podrazreda N/85.122 – Specialistična ambulantna dejavnost – se spremeni tako, da se glasi:
N/85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
– Besedilo razreda N/85.31 – Institucionalno socialno varstvo – se spremeni tako, da se glasi:
N/85.31 Socialno varstvo z nastanitvijo
– Podrazredi N/85.312 – Dejavnost posebnih socialnovarstvenih zavodov za odrasle -, N/85.313 – Dejavnost socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov -, N/85.314 – Dejavnost varstveno delovnih centrov – in N/85.315 – Druge oblike institucionalnega varstva – se črtajo, doda pa se nov podrazred, in sicer:
N/85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
– Besedilo razreda N/85.32 – Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev – se spremeni tako, da se glasi:
N/85.32 Socialno varstvo brez nastanitve
– Besedilo podrazreda N/85.324 – Druge socialne dejavnosti – se spremeni tako, da se glasi:
N/85.324 Dejavnost varstveno delovnih centrov
– V razredu N/85.32 – Socialno varstvo brez nastanitve – se doda nov podrazred, in sicer:
N/85.329 Druge socialne dejavnosti
– Besedilo oddelka O/90, skupine O/90.0 in razreda O/90.00 – Storitve javne higiene – se spremeni tako, da se glasi:
O/90 Odstranjevanje odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne higiene
O/90.0 Odstranjevanje odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne higiene
O/90.00 Odstranjevanje odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne higiene
– Besedilo podrazreda O/90.005 – Druge storitve javne higiene – se spremeni tako, da se glasi:
O/90.005 Druge dejavnosti javne higiene
– Besedilo razreda O/93.03 in podrazreda O/93.030 – Druge storitve za nego telesa – se spremeni tako, da se glasi:
O/93.03 Pogrebna dejavnost
O/93.030 Pogrebna dejavnost
– Besedilo razreda O/93.04 in podrazreda O/93.040 – Pogrebne storitve – se spremeni tako, da se glasi:
O/93.04 Druge dejavnosti za nego telesa
O/93.040 Druge dejavnosti za nego telesa.
3. člen
Spremembe oziroma dopolnitve skrajšanih standardiziranih imen so izvedene pri naslednjih dejavnostih:
15.32 Pro.sadnih,zelenjavnih sokov
15.320 Pro.sadnih,zelenjavnih sokov
15.810 Pro.kruha,svežega peciva,slaščic
17.10 Priprava,predenje tekstilnih vlaken
17.100 Priprava,predenje tekstilnih vlaken
17.20 Tkanje tekstilij
17.200 Tkanje tekstilij
20.3 Stavbno mizarstvo
20.30 Stavbno mizarstvo
20.300 Stavbno mizarstvo
28.511 Prekrivanje kovin s kovino
28.621 Pro.ročnega orodja
28.622 Pro.orodja za stroje
28.72 Pro.lahke kovinske embalaže
28.720 Pro.lahke kovinske embalaže
36.3 Pro.glasbil
36.30 Pro.glasbil
36.300 Pro.glasbil
40.300 Oskrba s paro toplo vodo
51.44 Trg.na debelo s keramiko, čistili
51.440 Trg.na debelo s keramiko, čistili
55.1 Hoteli ipd.objekti
55.10 Hoteli ipd.objekti
55.100 Hoteli ipd.objekti
55.231 Počitniški domovi,letovišča
55.232 Turistične kmetije s sobami
55.233 Oddajanje gosp.sob turistom
55.234 Dijaški,študentski ipd.domovi
55.239 Dr.nastanitve za krajši čas,d.n.
55.3 Prehrambeni gostinski obrati
55.30 Prehrambeni gostinski obrati
55.302 Okrepčevalnice,picerije ipd.
55.303 Slaščičarne,kavarne
55.304 Premični gostinski obrati
55.305 Turistične kmetije brez sob
55.309 Dr.prehrambeni gostinski obrati
55.401 Točenje pijač v točilnicah,bifejih
63.3 Dej.turističnih,potovalnih org.
63.30 Dej.turističnih,potovalnih org.
63.300 Dej.turističnih,potovalnih org.
64.1 Poštna,kurirska dej.
64.11 Dej.javne pošte
64.110 Dej.javne pošte
64.12 Kurirska dej. izven javne pošte
64.120 Kurirska dej. izven javne pošte
70.11 Promocija nepremičninskih projektov
70.110 Promocija nepremičninskih projektov
70.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
74.15 Dej.holdingov
74.150 Dej.holdingov
74.4 Oglaševanje
74.40 Oglaševanje
74.400 Oglaševanje
75.250 Zaščita,reševanje pri požarih,nesrečah
80.3 Visokošolsko izobraževanje
80.30 Visokošolsko izobraževanje
80.300 Visokošolsko izobraževanje
85.31 Socialno varstvo z nastanitvijo
85.319 Dr.socialno varstvo z nastanitvijo
85.32 Socialno varstvo brez nastanitve
85.324 Dej.varstveno delovnih centrov
85.329 Dr.socialne dej.
90 Dej.javne higiene
90.0 Dej.javne higiene
90.00 Dej.javne higiene
90.005 Dr.dej.javne higiene
93.03 Pogrebna dej.
93.030 Pogrebna dej.
93.04 Dr.dej.za nego telesa
93.040 Dr.dej.za nego telesa.
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 056-01/98-1
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost