Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998

Kazalo

4412. Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september-november 1998 prizadela Republiko Slovenijo (ZZSP98), stran 7417.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september–november 1998 prizadela Republiko Slovenijo (ZZSP98)
Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september–november 1998 prizadela Republiko Slovenijo (ZZSP98), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. decembra 1998.
Št. 001-22-103/98
Ljubljana, dne 11. decembra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA INTERVENTNE UKREPE PRI ODPRAVI POSLEDIC POPLAV, KI SO V OBDOBJU SEPTEMBER–NOVEMBER 1998 PRIZADELA REPUBLIKO SLOVENIJO (ZZSP98)
1. člen
S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slovenije v letu 1998 pri izvedbi nujnih del, ki so potrebna, da se zagotovijo normalni pogoji za delo in življenje na prizadetem območju po neurjih in poplavah v mesecu september–november 1998 (v nadaljevanju: poplave) na prizadetem območju Republike Slovenije.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerim se zagotavlja pomoč iz prejšnjega člena, znaša 3.250,000.000 tolarjev.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega zakona se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije za leto 1998 v okviru rezerv na postavki “Rezerva Republike Slovenije” in sicer:
– 1.000,000.000 tolarjev s prerazporeditvijo sredstev namenjenih za izgradnjo avtocest v letu 1998, ne glede na obseg sredstev, ki jih določa za gradnjo avtocest tretji odstavek 78. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in 34/98);
– 500,000.000 tolarjev z uporabo sredstev rezerve Republike Slovenije in s prerazporeditvijo sredstev tekoče rezerve v proračunu letu 1998;
– 1.250,000.000 tolarjev s prerazporeditvijo sredstev, zaradi preoblikovanja rednih programov, iz proračunskih postavk finančnih načrtov ministrstev, kot sledi:
– Ministrstva za promet in zveze 130,000.000 tolarjev,
– Ministrstva za okolje in prostor 60,000.000 tolarjev,
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 110,000.000 tolarjev,
– Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 850,000.000 tolarjev,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 100,000.000 tolarjev,
– 500,000.000 tolarjev s prerazporeditvijo sredstev, katera so bila začasno zadržana v letu 1998, skladno s 23. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odločba US, 7/93 in 43 /93 – odločbo US).
4. člen
Sredstva po tem zakonu se dodelijo v naslednji višini:
– 1.000,000.000 tolarjev oškodovanim občinam za najnujnejše ukrepe pri odpravi posledic škode povzročene na lokalni infrastrukturi, objektih visoke gradnje, v kmetijstvu ter zaradi posledic plazenja tal;
– 595,000.000 tolarjev Ministrstvu za okolje in prostor za nujno sanacijo škode na področju vodnega gospodarstva;
– 705,000.000 tolarjev Ministrstvu za promet in zveze za nujno sanacijo državne cestne ter železniške infrastrukture;
– 100,000.000 tolarjev Ministrstvu za gospodarske dejavnosti za škodo na elektroproizvodnih in distribucijskih objektih;
– 750,000.000 tolarjev Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in sicer:
– 200,000.000 tolarjev za nujno sanacijo škode v javnih, zavodih iz pristojnosti ministrstva ter
– 550,000.000 tolarjev za pomoč gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest;
– 70,000.000 tolarjev Ministrstvu za šolstvo in šport za sanacijo škod na objektih javnih zavodov v vzgoji in izobraževanju;
– 30,000.000 tolarjev Ministrstvu za obrambo za pokritje interventnih stroškov Uprave RS za zaščito in reševanje.
5. člen
Sredstva po tem zakonu se dodeljujejo brez obveznosti vračanja.
6. člen
Sredstva iz prve alinee 4. člena tega zakona se dodelijo posamezni občini po predložitvi dokazil o dejansko nastalih stroških. Sredstva se dodelijo s sklepom, ki ga sprejme državna komisija za sanacije, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: državna komisija) in na podlagi razdelilnika, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog državne komisije.
Sredstva iz druge do sedme alinee 4. člena tega zakona se izplačujejo upravičencem na podlagi predloženih računov po dejanskih stroških, ki jih potrdijo pristojna ministrstva.
7. člen
Za namensko uporabo sredstev po tem zakonu je odgovoren župan oziroma minister.
O poteku odpravljanja posledic poplave mora občina tekoče poročati državni komisiji.
8. člen
Za zavarovanje namenske porabe sredstev po tem zakonu občine pred nakazilom sredstev izročijo Ministrstvu za okolje in prostor bianco akceptne naloge in akceptne izjave.
9. člen
Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-07/98-14/1
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost