Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998

Kazalo

4327. Spremembe in dopolnitve poslovnika Vlade Republike Slovenije, stran 7100.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 86. seji dne 26. 11. 1998 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Vlade Republike Slovenije
1. člen
V poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) se v 19. členu za drugim odstavkom dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Predlogu za obravnavo gradiva vladi mora biti predložena tudi ocena skladnosti predloga zakona ali drugega splošnega akta s predpisi Evropskih skupnosti na obrazcu, ki je sestavni del tega poslovnika in je objavljen skupaj z njim.
Če predlagatelj zakona ali drugega gradiva ni vlada, mora pristojno ministrstvo v predlog mnenja vlade vključiti tudi mnenje o skladnosti gradiva s predpisi Evropskih skupnosti.«.
Sedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
2. člen
Tretji odstavek 20. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predlagatelj gradiva mora obrazložiti skladnost posameznega zakona ali drugega splošnega akta s predpisi Evropskih skupnosti in posebej obrazložiti rešitve, ki še niso v celoti usklajene.«.
3. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
Predlog zakona oziroma drugega splošnega akta mora biti za obravnavo na vladi in njenih delovnih telesih predložen tudi v elektronski obliki, v programskem orodju, ki ga določi generalni sekretar.«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Vlade Republike Slovenije začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 023-12/98-1
Ljubljana, dne 26. novembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
                             PRILOGA


            IZJAVA O SKLADNOSTI

   PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
            EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o
pridružitvi"

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se
nanašajo na predloženo gradivo:

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:


c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ESc) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto)

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, Komisija
ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...)
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in
upoštevanje roka za uskladitev


 Ime in priimek ter podpis       Podpis ministra oziroma
  vodje pravne službe:         predstojnika organa:


AAA Zlata odličnost