Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4185. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih, stran 6888.

Na podlagi 44. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja obveznosti, ki jih imajo v zvezi z vpisom organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, postopek priprave in objave razpisa za vpis ter postopke pri vpisu odraslih v izobraževanje po teh programih.
II. RAZPIS ZA VPIS
2. člen
(podlaga za razpis)
Razpis za vpis objavi izobraževalna organizacija za odrasle v skladu s tem pravilnikom za tiste izobraževalne programe za odrasle, ki jih bo izvajala na podlagi odločitev o razmestitvi izobraževalnih programov oziroma o izbiri na javnih razpisih za izvajanje letnih programov, ki jih sprejmejo pristojna ministrstva.
Razpis za vpis objavi izobraževalna organizacija v rokih, ki jih določi v svojem letnem delovnem načrtu, vendar tako, da je razpis za vpis objavljen najkasneje trideset dni pred začetkom izobraževanja.
Razpisa za vpis ni potrebno objaviti javno le za tiste izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev in za katerih izvajanje je izobraževalna organizacija sklenila pogodbe o izobraževanju s tolikšnim številom kandidatov, kot so njene zmogljivosti za izobraževanje v posameznem izobraževalnem programu za odrasle oziroma s tolikšnim številom kandidatov, kot je določeno s sklepom o razmestitvi posameznega programa ali s sklepom o izbiri na javnih razpisih za izvajanje letnih programov.
3. člen
(vsebina razpisa za vpis)
Besedilo razpisa za vpis mora poleg sestavin, določenih z zakonom, vsebovati še:
– ime in sedež izobraževalne organizacije;
– ime izobraževalnega programa za odrasle, za katerega se objavlja razpis;
– navodila in roke za prijavo na razpis za vpis in za predložitev ustrezne dokumentacije;
– ime kontaktne osebe in vsaj enega od možnih načinov komuniciranja z njo;
– postopek in roke za izvedbo vpisa ter
– predvideni rok za začetek izobraževanja v razpisanem programu.
Z razpisom za vpis se objavijo tudi merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.
Z razpisom za vpis se lahko objavijo tudi drugi podatki, pomembni za odločanje kandidatov, zlasti načini, oblike in roki za preverjanje znanja, ki so ga kandidati pridobili s samoizobraževanjem, ter datume morebitnih informativnih dni, če jih bo izobraževalna organizacija organizirala v skladu s svojim letnim delovnim načrtom.
III. PRIJAVA NA RAZPIS
4. člen
(roki za prijavo)
Kandidati se morajo prijaviti na razpis za vpis v rokih in na način, določen z razpisom.
Po preteku roka za prijave na razpis za vpis izobraževalna organizacija upošteva tudi prijave kandidatov, ki se zaradi utemeljenih razlogov (npr. bivanje v tujini, bolezen ali druge izjemne okoliščine) niso mogli prijaviti v roku, določenem z razpisom.
O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča direktor organizacije za izobraževanje odraslih.
5. člen
(obravnavanje prijav)
Po preteku roka za prijavo na razpis za vpis izobraževalna organizacija pregleda in analizira prispele prijave za vpis in v roku treh dni po preteku roka za prijavo na razpis za vpis obvesti kandidate, ali izpolnjujejo pogoje za vpis.
Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izobraževalna organizacija obvesti tudi o datumu izvedbe vpisa ali v primeru omejitve vpisa o datumu in postopkih izbire med prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.
Kandidatom, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis, izobraževalna organizacija hkrati z obvestilom o neizpolnjevanju pogojev za vpis vrne tudi vso prijavno dokumentacijo.
IV. OMEJITEV VPISA
6. člen
(sklep o omejitvi vpisa)
Če se je na razpis za vpis prijavilo bistveno več kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, kot je bilo določeno število prostih vpisnih mest, lahko izobraževalna organizacija v soglasju s pristojnim ministrom sprejme sklep o omejitvi vpisa ali o povečanju obsega vpisa.
Če je izobraževalna organizacija v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena sprejela sklep o omejitvi vpisa, seznani s tem sklepom prijavljene kandidate najkasneje v osmih dneh od sprejema sklepa.
7. člen
(izbirni postopek)
Izobraževalna organizacija izvede izbirni postopek na podlagi presoje stopnje izpolnjevanja pogojev, pomembnih za izobraževanje, kot so bili objavljeni v razpisu za vpis, najkasneje v štirinajstih dneh od sprejema sklepa o omejitvi vpisa. V izbirnem postopku upošteva le kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.
Izobraževalna organizacija obvesti prijavljene kandidate o izbiri najkasneje v enem tednu po roku, določenem za izbiro. Kandidatom, ki niso bili izbrani, hkrati z ustreznim obvestilom vrne tudi vso prijavno dokumentacijo.
V. PODALJŠANJE ROKA ZA ZBIRANJE PRIJAV
8. člen
(podaljšanje roka)
Če se je na razpis za vpis v določenem roku prijavilo manj kandidatov, kot je bilo z razpisom objavljenih prostih vpisnih mest oziroma kot je z normativi določeno za organizacijo izobraževanja, lahko izobraževalna organizacija odloči, da izobraževanja ne bo izvedla, lahko pa podaljša rok za prijavo kandidatov, in sicer najdlje do roka, z razpisom predvidenega za začetek izobraževanja.
Če se tudi v podaljšanem roku ne prijavi dovolj kandidatov, izobraževalna organizacija izobraževanja ne organizira in o tem obvesti prijavljene kandidate.
VI. VPIS
9. člen
(izvedba vpisa)
Po končanem postopku ugotavljanja, kako kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis oziroma po končanem postopku izbire kandidatov, izobraževalna organizacija vpiše kandidate v ustrezno vpisno dokumentacijo.
VII. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-22/97
Ljubljana, dne 18. novembra 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti