Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3839. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 5975.

A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
1. člen
V 9. členu kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96 in 56/98) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije sklenejo dogovor o načinu opravljanja pripravništva v zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih.“
2. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Delovni čas delavcev, ki so razporejeni na delovna mesta, kjer delo stalno poteka v kontroliranemu območju ionizirajočega sevanja; delavcev v prosekturi; delavcev v specialnih laboratorijih, za katere so predpisani posebni zaščitni ukrepi pred mutagenimi, teratogenimi, karcinogenimi agensi in materiali, organskimi topili, formalinskimi spojinami, znaša 36 ur tedensko. Delavcem, ki imajo po zakonu pravico do skrajšanega delovnega časa zaradi posebnih pogojev dela, se ta delovni čas šteje kot polni delovni čas.“
3. člen
V četrti alinei 4. točke 36. člena se beseda ter nadomesti z vejico in na koncu doda besedilo:
“in teamu, ki dela v urgentni službi“.
4. člen
V 49. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Za potrebe zavoda se izobražujejo delavci tudi v naslednjih primerih,
– če se je v času delavčevega dela spremenil sistem izobraževanja tako, da se je v aktu o sistemizaciji povišala zahtevana izobrazba za opravljanje določenega dela,
– kadar gre za s kadrovskim načrtom izkazane potrebe po razporeditvi delavcev na delovna mesta, za katera se zahteva višja izobrazba.“
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
Za 50. členom se doda 50.a člen, ki se glasi:
“50.a člen
Delavci, ki so razporejeni na delovna mesta, za katere je bila spremenjena zahtevana stopnja strokovne izobrazbe in ki imajo manj kot 10 let do izpolnitve zakonskih pogojev za starostno upokojitev, se niso dolžni izobraževati za pridobitev višje strokovne izobrazbe in lahko še naprej opravljajo enaka dela.“
6. člen
Za 60. členom se doda 61.a člen, ki se glasi:
“61. a člen
Delodajalec sklene nezgodno zavarovanje za delavce, ki so pri opravljanju svojih nalog posebej izpostavljeni in ogroženi.
Delodajalec sklene nezgodno zavarovanje po tem členu za zaposlene, ki opravljajo delo v patronažni službi, v reševalni službi, v službi helikopterskih prevozov, pod pogojem, da opravljajo terensko delo; pri vzdrževanju strojev ali električnih naprav, s plini, vnetljivimi snovmi, kislinami ali lugi.
Višina zavarovanja znaša najmanj 590 tolarjev mesečno na delavca.“
7. člen
V točki a) 77. člena se črta besedilo: “ Onkološki inštitut v Ljubljani“.
8. člen
Prvi stavek prvega odstavka 89.a člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za stalno in neposredno delo z varovanci v socialno varstvenih zavodih, ki zagotavljajo varstvo v posebnih socialnovarstvenih zavodih, socialno-varstvenih zavodih za usposabljanje in varstvenodelovnih centrih, pripada delavcu dodatek k osnovni plači:“
V 89.a členu se doda tudi nov peti odstavek, ki se glasi:
“Pod enakimi pogoji pripada enak dodatek tudi zaposlenim v zdravstvu. Zdravstvene zavode oziroma enote zdravstvenega zavoda in delovna mesta, na katerih se dodatek obračunava, določi minister pristojen za zdravstvo.“
9. člen
89.b člen se spremeni tako, da se glasi:
“g) Dodatek za zahtevnost in izpostavljenost dela.
89.b člen
Zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu pripada dodatek za zahtevnost in izpostavljenost dela. Višina dodatka, izraženega v količniku, je odvisna od plačilnega razreda delavca in se z veljavnostjo od 1. 11. 1998 dalje določi v okviru naslednjih količnikov:
1. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja fizioterapevtske dejavnosti pripada dodatek v višini od 0,34 do 0,44 količnika.
2. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja diagnostičnih in drugih laboratorijev, zobobotehniške dejavnosti, radiološke dejavnosti ter dentistov pripada dodatek v višini od 0,23 do 0,57 količnika.
3. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja farmacevtske dejavnosti pripada dodatek v višini od 0,23 do 0,63 količnika.
4. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja administrativne dejavnosti pripada dodatek v višini od 0,19 do 0,23 količnika.
5. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja vzdrževanja in čiščenja objektov pripada dodatek v višini od 0,18 do 0,23 količnika.
6. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja dela strokovnih služb zavodov pripada dodatek v višini od 0,23 do 0,69 količnika.
7. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja sanitarne dejavnosti in tehničnih strok pripada dodatek v višini od 0,23 do 0,52 količnika.
8. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja izvajanja strokovne pomoči v socialni stiski in psihološke dejavnosti pripada dodatek v višini od 0,30 do 0,69 količnika.
9. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja delovne in skupinske terapije ter usposabljanja pripada dodatek v višini od 0,23 do 0,55 količnika.
10. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja zagotavljanja prehrane, upravljanja z materialom in vzdrževanja perila pripada dodatek v višini od 0,19 do 0,25 količnika.
11. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja voznikov reševalnih in drugih vozil pripada dodatek v višini od 0,23 do 0,32 količnika.
12. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja varstva varovancev in bolniške strežbe pripada dodatek v višini od 0,23 do 0,34 količnika.
13. Zaposlenim na delovnih mestih iz področja zdravstvene nege pripada dodatek v višini od 0,23 do 0,44 količnika (sestavljen iz dodatka za zdravstveno nego in dodatka za nevarnost okužb).
Višina dodatkov po predhodnem odstavku se od 1. 10. 1999 dalje poviša, in sicer za količnike, kot so določeni v prvem odstavku tega člena, znižane za količnik 0,15.
Višino dodatka glede na plačilni razred (osnovno plačo) zaposlenega v okviru določb tega člena se za posamezna področja dela določi z dogovorom o izvajanju tega člena, ki ga sklenejo reprezentativni sindikati za ta področja in pristojni ministrstvi.
10. člen
Prvi odstavek 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Zaposlenemu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih plač, če je to zanj ugodneje.“
11. člen
Tretji stavek prvega odstavka 102. člena se črta.
V 102. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Znesek povračila stroškov za prehrano med delom za mesec oktober 1998 znaša 548 tolarjev za en dan prisotnosti na delu. Ta znesek se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih proizvodov. Prva uskladitev bo 1. 1. 1999 na osnovi rasti cen prehrambenih proizvodov za obdobje VI. do XII. 1998. Kot dan prisotnosti na delu po tem členu se šteje redni delovni čas v nepretrganem trajanju do vključno 8 ur. Pri razporeditvi rednega delovnega časa, po kateri je delavec dolžan delati dnevno delovno obveznost nad 8 ur, se mesečni znesek povračila stroškov za prehrano med delom ugotovi najmanj v višini zneska iz predhodnega odstavka za vsakih 8 ur rednega delovnega časa.“
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
12. člen
V tretjem stavku besedila 103. člena se besedilo “cene super bencina“ nadomesti z besedilom “cene motornega bencina – 98 oktanov“.
13. člen
Besedilo 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Dnevnica za mesec oktober 1998 znaša:
- cela dnevnica                  3.500 tolarjev
- polovična dnevnica               1.750 tolarjev
- znižana dnevnica                1.218 tolarjev
Zneski iz prvega odstavka tega člena se usklajujejo na enak način kot znesek izhodiščne plače za I. tarifno skupino (količnik 1,00).“
14. člen
Besedilo 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Stroški prenočevanja na službenem potovanju se zaposlenemu povrnejo v višini zneska računa za prenočevanje v hotelu, ki ga odobri delodajalec.“
15. člen
V drugem stavku drugega odstavka 108. člena se besedilo “cene super bencina“ nadomesti z besedilom “cene motornega bencina – 98 oktanov“.
16. člen
Tretji stavek prvega odstavka 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Znesek terenskega dodatka znaša dnevno 21% cele dnevnice, delavec pa je upravičen tudi do povračila stroškov prenočevanja.“
17. člen
Prvi stavek prvega odstavka 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadomestilo za ločeno življenje za mesec oktober 1998 znaša znesek nadomestila stroškov stanovanja v višini 22.994 tolarjev in znesek nadomestila stroškov prehrane v višini 28.104 tolarjev; zneska se usklajujeta na enak način kot izhodiščna plača za I. tarifno skupino (količnik 1,00).“
18. člen
Črta se 118. člen.
19. člen
Priloga kolektivne pogodbe: “Seznam tipičnih delovnih mest po tarifnih skupinah“ se dopolni z naslednjimi delovnimi mesti:
-----------------------------------------------------------------
V TS   Delovno mesto                  Količnik
-----------------------------------------------------------------
V.    Farm. teh. - izd. zdravil B,C            2,40
     Farm. teh. s spec. znanji              2,50
     Labor. teh. s spec. znanji             2,50
     Zobotehnik s spec. znanji              2,50
VI.   Inž. farm. z dod. znan. (far. skrb)         3,00
VII.   Dipl. fizioterapevt                 3,25
     Dipl. delovni terapevt               3,25
     Dipl. medicinska sestra               3,25
     Dipl. inž. radiologije               3,25
     Dipl. sanitarni inž.                3,25
     Dipl. inž. laborat. medicine            3,25
     Analitik v lab. medicini              3,60
     Anal. v lab. med. specializant           3,60
     Dipl. farmac. izdaja zdr.              3,80
     Dipl. farmac. s podipl. štud.            4,00
VIII.  Spec. klin. psihol. konsultant           4,40
     Farm. spec. analitik                4,40
     Farm. sp. farmakoinform.              4,40
     Farm. spec. klin. farmac.              4,40
     Farm. spec. z usmer. special.            6,00
-----------------------------------------------------------------
V tarifni skupini VIII. se količnik del. mesta “Specialist klinične biokemije” spremeni iz 4,00 na 4,40.
20. člen
Priloga kolektivne pogodbe “Seznam tipičnih delovnih mest po tarifnih skupinah” se dopolni z naslednjima delovnima mestoma v VII. tarifni skupini:
Dipl. socialni delavec – samostojni svetovalec      3,60
Dipl. socialni delavec – višji svetovalec         4,20
Na koncu priloge se doda naslednje besedilo:
“Izhodiščni količnik za določitev plače na delovnem mestu “socialni delavec – mentor” se določi tako, da se izhodiščni količnik delovnega mesta “dipl. socialni delavec – samostojni svetovalec” zmanjša za 15%, izhodiščni količnik za določitev plače na delovnem mestu “socialni delavec – svetovalec” pa tako, da se za 15% zmanjša izhodiščni količnik delovnega mesta “Dipl. socialni delavec – višji svetovalec”. Izhodiščni količniki za delovna mesta z nazivi se smiselno uporabljajo za vse strokovne delavce v socialnem varstvu.
Delavcem na delovnih mestih z nazivi v VI. tarifni skupini se količniki za določitev osnovne plače na podlagi napredovanja v plačilne razrede določijo na enak način, kot izhodiščni količniki po predhodnem odstavku.”
21. člen
Delovna mesta k 2. in 6. členu tega aneksa se določijo v dogovoru med reprezentativnimi sindikati in pristojnimi ministrstvi.
22. člen
Ta aneks prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določba 89.b člena se prične uporabljati 1. 11. 1998.
Količniki za delovna mesta z nazivi v socialnem varstvu iz 20. člena tega aneksa se pričnejo uporabljati s 1. 7. 2000.
Ljubljana, dne 29. oktobra 1998.
Podpisniki:
Ministrstvo za zdravstvo
minister
Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
minister
mag. Anton Rop l. r.
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
predsednica
Nevenka Lekše l. r.
ZSSS Sindikat zdravstva
in socialnega skrbstva Slovenije
predsednik
Erih Šerbec l. r.
Sindikat delavcev v zdravstveni
negi Slovenije
predsednica
Jelka Černivec l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 31. 10. 1998 pod zap. št. 39/4 in št. spisa 121-03-0020/94-030.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti