Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998

Kazalo

3630. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-K), stran 5609.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-K)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. oktobra 1998.
Št. 001-22-93/98
Ljubljana, dne 23. oktobra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-K)
1. člen
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85, 2/86 – popravek, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96 – odločba US, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US in 87/97) se v 5. členu v prvem odstavku besedi “s prenehanjem“ nadomestita z besedama “in prenehanje“.
V petem odstavku se besedi “s prenehanjem“ nadomestita z besedama “in prenehanje“.
2. člen
Za 29. členom se doda naslov 29.a člena, ki se glasi:
“Kazenske točke v cestnem prometu in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja“.
V 29.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil se v primerih najhujših kršitev predpisov o varnosti cestnega prometa izreče posamezniku že ob enkratni storitvi tovrstnega prekrška, če zakon tako določa.“.
V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedilom “Kazenske točke v cestnem prometu“ doda besedilo “in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja“.
Na koncu tretjega odstavka, ki postane četrti odstavek, se doda nov stavek, ki se glasi:
“Vozniku začetniku se sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče, če v času dveh let doseže ali preseže sedem kazenskih točk v cestnem prometu.“
Četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
Šesti in sedmi odstavek se črtata.
V osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo “izrečenih ukrepih iz tretjega odstavka tega člena“ nadomesti z besedilom “in pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja“.
Deveti odstavek postane osmi odstavek.
3. člen
V 35. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
“2. začasni odvzem motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s pomožnim motorjem;“.
4. člen
Naslov 37.a člena se spremeni tako, da se glasi:
“Začasen odvzem motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s pomožnim motorjem“.
V 37.a členu se v prvem odstavku besedilo “Motorno kolo, kolo z motorjem“ nadomesti z besedilom “Motorno vozilo v cestnem prometu“.
Na koncu drugega odstavka se črta pika in doda besedilo “oziroma če je lastnik neznan.“.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Vozilo se vrne lastniku po izteku varstvenega ukrepa. Če lastnik ne prevzame vozila v roku treh mesecev, se to proda na način, ki ga določa zakon.“
5. člen
V 44. členu se v tretjem odstavku besedilo “motornega kolesa in kolesa z motorjem“ nadomesti z besedilom “motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s pomožnim motorjem“.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena se lahko mladoletniku ob izrečenem vzgojnem ukrepu ali denarni kazni izrečejo tudi kazenske točke v cestnem prometu in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.“.
6. člen
V 152. členu se prvem stavku četrtega odstavka besedilo “motornega kolesa in kolesa z motorjem,“ nadomesti z besedilom “motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s pomožnim motorjem,“.
7. člen
V 159. členu se na koncu petega odstavka črta pika in doda besedilo “ter odvzem protipravne premoženjske koristi, če ne presega 100.000 tolarjev.“.
8. člen
V 175. členu se v prvem odstavku za besedo “dokazov“ doda besedilo “in hrambo odvzetih predmetov“.
V drugem odstavku se na koncu 1. točke črta podpičje in doda besedilo “in hrambo odvzetih predmetov;“
9. člen
Pred 241. členom se naslov petnajstega poglavja spremeni tako, da se glasi:
“IZREK OZIROMA IZTERJAVA DENARNE KAZNI TAKOJ NA KRAJU PREKRŠKA“
V 241. členu se prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
“(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo denarna kazen v določenem znesku, izdajo pooblaščene uradne osebe upravnih organov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, s katerimi so določeni prekrški, plačilni nalog takoj na kraju prekrška tistim, ki jih zalotijo pri prekršku in tistim, katerih prekrški so bili ugotovljeni z ustreznimi tehničnimi sredstvi ali napravami.
(2) Plačilni nalog vsebuje: ime in priimek ter naslov storilca, podatke o zaposlitvi storilca, kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, višino denarne kazni, številko računa iz četrtega odstavka tega člena in pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s predpisi.
(3) Mladoletniku, ki je storil prekršek, se denarna kazen ne izreče takoj na kraju prekrška, ampak se poda predlog za uvedbo postopka o prekršku.
(4) Storilec prekrška je dolžan plačati denarno kazen, določeno po prvem odstavku tega člena, v roku osmih dni na račun organa, ki je določen z zakonom, ali v tem roku vložiti ugovor. Storilcu, ki mu plačilnega naloga ni bilo mogoče vročiti takoj na kraju prekrška, se plačilni nalog pošlje po pošti. Če okoliščine to omogočajo, se mu na kraju prekrška pusti obvestilo o prekršku, ki vsebuje kraj in čas storitve ter pravno opredelitev prekrška.
(5) Storilec prekrška, ki bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja v tujini izognil plačilu kazni, mora plačati izrečeno denarno kazen takoj na kraju prekrška. O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če kazni ne plača, se šteje, da je podal ugovor in ga sme pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve s predlogom za uvedbo postopka o prekršku privesti k organu, pristojnemu za postopek o prekršku oziroma izvesti vse potrebne ukrepe za zagotovitev njegove prisotnosti v postopku o prekršku.
(6) Ugovor se poda, razen v primerih iz petega odstavka tega člena, pisno, priporočeno po pošti, organu katerega uradna oseba je izdala plačilni nalog, ta organ pa pošlje ugovor skupaj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku pristojnemu organu za postopek o prekršku.“.
V osmem odstavku se besedilo “Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju prekrška, ali če je tisti,“ nadomesti z besedilom “Če denarne kazni tisti,“.
V desetem odstavku se besedilo “takoj na kraju prekrška ali v roku, predvidenem za ugovor v petem odstavku tega člena,“ nadomesti z besedilom “v roku, predvidenem v četrtem odstavku tega člena,“.
10. člen
V 257.b členu se v prvem odstavku besedilo “motornega kolesa in kolesa z motorjem“ nadomesti z besedilom “motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s pomožnim motorjem“.
V drugem odstavku se besedi “postaji milice“ nadomestita z besedama “postaji policije“.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Motorno vozilo v cestnem prometu oziroma kolo s pomožnim motorjem se v času trajanja varstvenega ukrepa hrani pri pristojni postaji policije ali pristojni organizaciji oziroma podjetniku posamezniku, ki opravlja dejavnost skladiščenja.“.
11. člen
V 258.b členu se na koncu tretjega odstavka besedilo “izvoljeni iz vrst sodnikov Senata za prekrške Republike Slovenije“ nadomesti z besedilom “ki opravljajo svojo funkcijo na Senatu za prekrške Republike Slovenije“.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Člani Sveta sodnikov za prekrške se volijo za dobo štirih let. Volitve članov Sveta sodnikov za prekrške razpiše minister, pristojen za pravosodje, najmanj tri mesece pred iztekom mandata članov Sveta sodnikov za prekrške. Podrobnejša navodila za volitve članov Sveta sodnikov za prekrške izda minister pristojen za pravosodje.“.
12. člen
V 258.h členu se v šesti alinei petega odstavka beseda “sodišču“ nadomesti z besedilom “sodniku za prekrške prve stopnje“.
13. člen
Določbe 9. člena tega zakona se začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-01/89-1/36
Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost