Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1998 z dne 23. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1998 z dne 23. 10. 1998

Kazalo

3576. Odločba o razveljavitvi dela 170. točka 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki se nanaša na naselje Loke, in o ugotovitvi neskladnosti z ustavo 153. točke 2. člena istega zakona, stran 5506.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Občine Žalec, ki jo zastopa župan, na seji dne 14. 10. 1998
o d l o č i l o:
1. Del 170. točke drugega člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98), ki se nanaša na naselje Loke, se razveljavi.
2. V neskladju z ustavo je, da 153. točka drugega člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ne vsebuje naselja Loke.
3. Državni zbor mora odpraviti neskladje z ustavo iz prejšnje točke tega izreka do 31. 12. 1998.
4. Do odprave neskladja iz druge točke tega izreka je naselje Loke del območja Občine Tabor.
O b r a z l o ž i t e v:
A)
1. Predlagateljica navaja, da zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) naselja Loke ni uvrstil v novoustanovljeno Občino Tabor, čeprav naselje leži “teritorialno in geografsko spada v Občino Tabor”. Opozarja, da je položaj, ki je nastal, absurden: naselje Loke je postalo del Občine Vransko, čeprav je obdano z naselji, ki so del občine Tabor.
2. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (v nadaljevanju: ZUODNO) se je Občina Žalec razdelila na občine Braslovče, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Sporno naselje Loke je zakon uvrstil med naselja, ki tvorijo območje Občine Vransko (170. točka 2. člena spremenjenega in dopolnjenega ZUODNO). Naselje Loke pa leži sredi naselij, ki so del območja Občine Tabor, tako da z Občino Vransko nima geografske povezave. Naselje bi tako predstavljalo teritorialni otok sredi novoustanovljene Občine Tabor, ki ga je zakonodajalec uvrstil v območje druge občine. Občina Vransko pa bi imela del območja, ki s preostalim delom ni fizično povezan.
3. Po drugem odstavku 139. člena ustave obsega območje občine “naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev”. Pojem povezanosti s skupnimi potrebami in interesi zajema tudi fizični teritorialni stik med deli občine. Prebivalci naselja, ki leži med naselji, ki so sestavni del občine, ne delijo skupnih potreb in interesov s prebivalci druge občine v smislu drugega odstavka 139. člena ustave. Položaj, ko območje občine obsega naselje, ki leži sredi območja druge občine, je neskladen z navedeno ustavno določbo.
4. Ustavno sodišče je v tej zadevi uporabilo analogno tehniko odločanja kot v zadevah št. U-I-285/98 (primer Bučka) in št. U-I-294/98 (primer Prihova).
5. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21., 43. In 48. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-354/98
Ljubljana, dne 14. oktobra 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

AAA Zlata odličnost