Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1998 z dne 23. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1998 z dne 23. 10. 1998

Kazalo

3575. Odločba o razveljavitvi dela 95. točke 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in o ugotovitvi neskladja 98. točke 2. člena istega zakona z ustavo, stran 5505.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Občine Nazarje in na pobudo Jožeta Breznika in drugih pobudnikov iz Nazarij, na seji dne 12. 10. 1998
o d l o č i l o:
1. Del 95. točke drugega člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98), ki se nanaša na naselje Prihova, se razveljavi.
2. V neskladju z ustavo je, da 98. točka drugega člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ne vsebuje naselja Prihova.
3. Državni zbor mora odpraviti neskladje z ustavo iz prejšnje točke tega izreka do 31. 12. 1998.
4. Do odprave neskladja iz druge točke tega izreka je naselje Prihova del območja Občine Nazarje.
O b r a z l o ž i t e v:
A)
1. Predlagatelji navajajo, da je bil na območju naselja Prihova 21. 6. 1998 izveden referendum o izločitvi naselja iz Občine Mozirje in priključitvi k Občini Nazarje. Volilnih upravičencev je bilo 145, referenduma se je udeležilo 114 volivcev, od tega je za izločitev naselja Prihova iz Občine Mozirje in priključitev tega naselja k Občini Nazarje glasovalo 52,5% volivcev, ki so glasovali, proti pa 47,5% volivcev, ki so glasovali. Državni zbor izida referenduma ni upošteval, tako da v točkah 74 (Mozirje) in 77 (Nazarje) drugega člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (v nadaljevanju: ZUODNO) ni prišlo do sprememb. Predlagatelji navajajo dejstva, ki po njihovem mnenju utemeljujejo povezanost naselja Prihova z Občino Nazarje.
2. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril, temveč je poslal magnetogram razprave o zakonu o spremembah in dopolnitvah ZUODNO. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo je v dopisu z dne 16. 9. 1998 navedla, da je na podlagi referendumskega izida na območju naselja Prihova vlada predlagala, da se naselje priključi k Občini Nazarje z opozorilom, da z izločitvijo naselja Prihova iz Občine Mozirje in priključitvijo k Občini Nazarje Občina Mozirje postane funkcionalno nepovezana s svojim zahodnim delom.
B)
3. Ustava določa v drugem odstavku 139. člena, da območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Tretji odstavek 139. člena ustave pa določa, da se občina ustanovi z zakonom po poprej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju.
4. Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96) ureja postopek ustanovitve občine in postopek, po katerem se spreminja območje občine. Do spremembe območja občin lahko pride z izločitvijo dela občine in njegovo priključitvijo k drugi občini. Za tak primer gre tudi pri naselju Prihova, kjer je predlog za spremembo območja občin podal poslanec Državnega zbora. Zakon za takšen primer predvideva izvedbo referenduma na območju dela občine, ki naj bi se izločil, in občine, h kateri naj bi se priključil. Referendum je bil izveden na območju naselja Prihova in na območju Občine Nazarje. Na območju naselja Prihova je za predlog glasovalo 52,5% volivcev, ki so glasovali, na območju Občine Nazarje pa 95,5% volivcev, ki so glasovali. Na obeh območjih je bil torej predlog sprejet.
5. Iz magnetograma seje Državnega zbora 23. izredne seje Državnega zbora (tretja točka) je razvidno, da je Državni zbor razpravljal o problematiki naselja Prihova in na koncu sprejel amandma poslanske skupine Slovenske ljudske stranke, po katerem naselje Prihova ostane v Občini Mozirje. Poslanec Bojan Kontič je navajal argumente proti amandmaju (torej za priključitev Prihove k Občini Nazarje):
– dejstvo, da krajani Prihove v veliki večini zadovoljujejo svoje življenjske potrebe v Občini Nazarje,
– dejstvo, da je naselje Prihova vključeno v katastrsko Občino Nazarje, in
– izid referenduma.
Poslanec je tudi zanikal trditve o funkcionalni nepovezanosti preostalega dela Občine Mozirje in navedel, da bi imel preostali del 6.179 prebivalcev, tako da bi izpolnjeval pogoje za obstoj občine.
6. Predloga amandmaja (gre za dva amandmaja – prvega je vložila poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, drugega z identično vsebino pa poslanec Jakob Presečnik), s katerim je bil spremenjen predlog vlade, da se naselje Prihova priključi Občini Nazarje, pa sta bila podprta z naslednjimi argumenti:
– šibka večina pri referendumski odločitvi (74 : 68),
– funkcionalna nepovezanost Občine Mozirje v primeru izločitve,
– teritorialna razdelitev Občine Mozirje na dva dela v primeru izločitve Prihove,
– ekonomska oslabitev Občine Mozirje,
– zgodovinska dejstva (Prihova je bila vseskozi del Krajevne skupnosti Rečica pri Savinji).
7. Ustavno sodišče je po vpogledu v računalniške kartografske izrise, ki jih je pridobilo od Službe Vlade za lokalno samoupravo, ugotovilo, da je naselje Prihova geografsko neposredno povezano z naseljem Nazarje in da z izločitvijo naselja Prihova Občina Mozirje ostane teritorialno povezana. Ekonomska oslabitev občine, zgodovinska dejstva in šibka večina pri referendumski odločitvi niso argumenti, ki bi utemeljevali odločitev Državnega zbora. Pojem “funkcionalne nepovezanosti” v predlogu amandmaja ni pojasnjen.
8. V primeru naselja Prihova niso podani utemeljeni razlogi, zaradi katerih bi bilo mogoče sklepati, da občini Mozirje in Nazarje po spremembi območij ne izpolnjujeta ustavnih in zakonskih pogojev za obstoj občine. Državni zbor je pri ustanavljanju občin in pri spreminjanju njihovih območij vezan na voljo volivcev, izraženo na referendumu o ustanovitvi občine ali o spremembi njenega območja – razen v dveh primerih:
– ko bi upoštevanje referendumske volje povzročilo nastanek občine, ki ne bi ustrezala ustavnim in zakonskim določbam o občini, in
– ko upoštevanje referendumske volje zaradi nasprotujočih si referendumskih izidov objektivno ni mogoče.
Ravnanje v nasprotju z referendumskimi izidi tudi v drugih primerih bi pomenilo kršitev načela, da je Slovenija demokratična država (1. člen ustave), načela, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo (drugi odstavek 3. člena), pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev (44. člen) in ustavnih določb o lokalni samoupravi (9. člen, 138. člen).
9. Glede na navedeno je ustavno sodišče ugotovilo, da je Državni zbor ravnal v nasprotju z ustavo, ko ni z zakonom izločil naselja Prihova iz Občine Mozirje in ga priključil Občini Nazarje. Zato je razveljavilo del 95. točke drugega člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki se nanaša na naselje Prihova, ugotovilo protiustavno pravno praznino v 98. točki tega člena in naložilo Državnemu zboru, da to protiustavno pravno praznino odpravi. Na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o ustavnem sodišču, ki daje ustavnemu sodišču pooblastilo, da določi način izvršitve svoje odločbe, je začasno (do izpolnitve obveznosti Državnega zbora, ki izhaja iz te odločbe) zapolnilo pravno praznino, ki bi sicer nastala z odločbo. Enako je ravnalo ustavno sodišče tudi v zadevi št. U-I-285/98 (primer Bučka).
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21., 43. in 48. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnica in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam-Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-294/98
Ljubljana, dne 12. oktobra 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

AAA Zlata odličnost