Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998

Kazalo

3021. Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine, stran 4858.

Na podlagi 12. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), izdaja minister za malo gospodarstvo in turizem
O D R E D B O
o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine
1. člen
Ta odredba opredeljuje s turizmom neposredno povezane dejavnosti in določa razporeditev teh dejavnosti v skupine glede na njihovo stopnjo odvisnosti od turizma.
2. člen
Opredelitev dejavnosti iz prejšnjega člena, katerih nazivi izhajajo iz uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96), zajema naslednje dejavnosti, ki so glede na stopnjo odvisnosti od turizma, razporejene v štiri skupine, kot sledi:
1. skupina dejavnosti:
G/50.5   Trgovina na drobno z motornimi gorivi
G/52    Trgovina na drobno, razen z motornimi
      vozili; popravila izdelkov široke porabe:
      velja le za obrate, ki poslujejo kot proste
      carinske prodajalne v skladu s carinskim
      zakonom (Uradni list RS, št.
      1/91 in 28/95)
H/55    Gostinstvo
I/63.3   Storitve potovalnih agencij in
      organizatorjev potovanj; s turizmom
      povezane dejavnosti, d.n.
O/92.71   Prirejanje iger na srečo
O/92.621  Dejavnost marin
2. skupina dejavnosti:
I/60.10   Železniški prevoz
I/60.21   Drug kopenski potniški prevoz na rednih
      progah
I/60.22   Taksi
I/60.23   Drug kopenski potniški prevoz
I/61.10   Morska plovba
I/61.20   Rečna, jezerska plovba in plovba
      po prekopih
I/62.10   Zračni prevoz na rednih progah
I/62.20   Izredni zračni prevoz
J/67.13   Druge pomožne dejavnosti, povezane
      s finančnim posredništvom
K/70.20   Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.22   Dajanje vodnih plovil v najem
K/71.23   Dajanje zračnih plovil v najem
O/92.13   Kinematografska dejavnost
O/92.32   Obratovanje objektov za kulturne
      prireditve
O/92.33   Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.34   Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.6   Športna dejavnost
O/92.72   Druge dejavnosti za sprostitev
3. skupina dejavnosti:
DA/15    Proizvodnja hrane in pijač
DM/35.12  Proizvodnja in popravilo čolnov
      za razvedrilo in šport
DN/36.40  Proizvodnja izdelkov za šport
G/51.17   Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
      tobačnih izdelkov
G/51.3   Trgovina na debelo z živili
G/52.11   Trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah, pretežno z živili
G/52.12   Trgovina na drobno v drugih
      nespecializiranih prodajalnah
G/52.2   Trgovina na drobno z živili, pijačami,
      tobakom v specializiranih prodajalnah
G/52.31   Dejavnost lekarn
G/52.472  Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/52.48   Trgovina na drobno v drugih
      specializiranih prodajalnah
G/52.62   Trgovina na drobno na tržnicah
      in stojnicah
J/65.121  Dejavnost bank
J/66.03   Druga zavarovanja, razen življenjskega
K/71.10   Dajanje avtomobilov v najem
K/71.22   Dajanje vodnih plovil v najem
K/71.23   Dajanje zračnih plovil v najem
K/74.12   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.13   Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14   Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.40   Ekonomska propaganda
K/74.81   Fotografska dejavnost
O/93.01   Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
O/93.03   Druge storitve za nego telesa
4. skupina dejavnosti:
A/01.12   Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
      semen in sadik
A/01.13   Pridelovanje sadja, začimb in rastlin
      za proizvodnjo pijač
A/01.5   Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve
B/05.02   Ribogojstvo, ribogojske storitve
DE/22.15  Drugo založništvo
F/45    Gradbeništvo
O/93.02   Dejavnost frizerskih in kozmetičnih
      salonov
3. člen
Opredelitev dejavnosti po tej odredbi ne velja za tiste s turizmom povezane dejavnosti, ki se opravljajo na nepridobitni podlagi.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 017-32/98-1
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.
Janko Razgoršek l. r.
Minister
za malo gospodarstvo
in turizem