Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2549. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 4079.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95), 13., 18. in 31. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86), 8., 9., 25. in 36. člena zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V preambuli uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 75/95, 7/96, 73/96, 45/97 in 86/97) se za besedami “(Uradni list SRS, št. 42/73)” postavi vejica in doda besedilo, ki se glasi:
“4. člena zakona o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86)”.
2. člen
V zadnji alinei prvega odstavka 1. člena se črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
“in zdravil, ki služijo za uporabo v veterinarski medicini.”
3. člen
V 2. členu se za besedami “plemenskega materiala živali” doda besedilo, ki se glasi:
“in zdravil, ki služijo za uporabo v veterinarski medicini”.
4. člen
Na koncu 3. člena se črta pika in doda nova alinea, ki se glasi:
“0 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Veterinarska uprava Republike Slovenije.”
5. člen
V prilogi uredbe se:
– pri tarifnih številkah od 2309 10 110 do vključno 2309 90 910 ter tarifnih številkah 2309 90 950 in 2309 90 970 črta režim uvoza ”S5",
– pri tarifni številki 3002 30 000 se režim uvoza in izvoza “D3” črta in nadomesti z režimom uvoza in izvoza “S0”,
– pri tarifnih številkah 2309 90 931 ter 2309 90 939 se režim uvoza “S5” črta in nadomesti z režimom uvoza “S0”;
– pri tarifni številki 3002 10 100 se režim uvoza in izvoza dopolni tako, da se glasi: “D32, S0 3 “.
Za opombo 1 pod črto se dodata opombi 2 in 3, ki se glasita:
“ 2 za preparate za uporabo v humani medicini;
3 za preparate za uporabo v veterinarski medicini”.
6. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/98-1
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina