Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2494. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič, stran 3966.

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 35/95 in 38/96) je Občinski svet občine Semič na 37. seji dne 30. junija 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič
I. SPLOŠNE DOLOČE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji za dodelitev finančnih sredstev namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič (v nadaljevanju: sredstva za ohranjanje in razvoj).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Semič:
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva določi Občinski svet občine Semič z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Semič se finančna sredstva usmerijo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije;
– večanje kakovostnih pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– uvajanje kakovostnih semen, plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno izrabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva z osebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,
– druge ukrepe sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva.
Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za ohranjanje in razvoj določi Komisija za kmetijstvo občine Semič.
5. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj so:
– pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo in imajo stalno prebivališče v Občini Semič ter bodo sredstva investirali v Občini Semič;
– društva, krožki in združenja, ki delujejo v Občini Semič na področju kmetijstva,
– Kmetijska svetovalna služba Črnomelj za delo na področju Občine Semič.
6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo kot subvencije, regresi in premije.
7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičencem na podlagi:
– razpisa (subvencioniranje realne obrestne mere namenskih kreditov) v skladu s sprejetim pravilnikom;
– javne objave za regrese in premije.
Javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi.
8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja za finance pristojna služba občinske uprave Občine Semič.
II. UKREPI
9. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič, in sicer za:
– plačila storitev,
– subvencije in premije v kmetijstvu,
– investicijske odhodke.
1. Plačila storitev
Strokovne naloge kmetijske svetovalne službe
10. člen
Namen: izobraževanje kmetov, kmečkih žena in podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev, predavanj, demonstracije, raziskovalne naloge ter druge razvojne dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih izvaja in organizira kmetijska svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje vlaga Kmetijska svetovalna služba na sedež Občine Semič. K prošnji mora biti priložen program za posamezno dejavnost in račun stroškov za opravljene storitve po posameznih programih.
Analiza zemlje
Namen: analiza zemlje zmanjša stroške pridelovanja in služi za izračun gnojilnih načrtov, ki omejujejo onesnaževanje okolja s pravilno uporabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje vlaga koristnik analiz na sedež občine ali Kmetijska svetovalna služba v njihovem imenu. K prošnji priloži dokazilo o opravljeni analizi in račun.
Regresira se 50% vrednosti računa.
Projekti CRPOV
Namen: sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov CRPOV. Občina mora zagotoviti 50% sredstev, da je potrjeno sofinanciranje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji MKGP.
Projekt Belokranjska vinska turistična cesta
Namen: sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti Projektnega sveta Belokranjske vinske turistične ceste na področju izvajanja projekta in s tem pospeševanje realizacije projekta ter izvajanje projekta Belokranjske vinske turistične ceste.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinanciranje aktivnosti: prošnje vlaga na sedež občine Projektni svet Belokranjske vinske turistične ceste, na osnovi priloženega programa, aktivnosti in priloženih računov stroškov za opravljanje storitve za posamezni program
– izvajanje projekta: upoštevajo se pogoji MKGP.
Projekt “Blagovna znamka Bele krajine”
Namen: sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti za pripravo in izvajanje projekta.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se dodeljujejo na osnovi pogodbe sklenjene o sofinanciranju z občino in drugih dokazil o izvajanju in financiranju projekta.
2. Subvencije
Regresi
Združevanje kmetijskih zemljišč in urejanje pašnih površin
Namen ukrepa je izkoriščanje travinja in pašnikov z namenom preprečevanja zaraščanja. Regresira se nabava materiala za ograjo za pašnike za govedo v višini 10.000 SIT/ha in 20.000 SIT/ha za ovce, konje in damjake.
Pogoji za pridobitev sredstva: najmanjša površina, ki se na novo preureja za pašnike je 2 ha. Prosilci prošnje vlagajo na sedežu občine. Prošnjam je potrebno priložiti:
– mnenje in načrt ureditve pašnika, ki ga pripravi kmetijska svetovalna služba,
– posestni list oziroma mapno kopijo z dokazilom o lastništvu ali zakup zemljišč,
– original račun za nabavo materiala za tekoče leto.
Regresiranje nakupa plemenskih svinj
Namen ukrepa je spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali za povečanje reje mesnatih pasem prašičev. Regresira se nabava plemenskih živali v višini 6.000 SIT za plemensko mladico, 10.000 SIT za plemenskega merjasca.
Pogoji za pridobitev sredstev: plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjenih selekcijskih, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih. Prosilci vlagajo prošnje na sedežu občine s priloženim originalnim računom. Priloženo mora biti potrdilo dobavitelja plemenskih živali, da te ustrezajo pogojem pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanje plemenskih vrednosti in priznavanje plemenjakov (Uradni list RS, št. 21/81).
Regres za nabavo plemenske drobnice
Namen: sredstva so namenjena izboljšanju kvalitete tropov drobnice.
Regresira se nabava plemenske črede iz kontroliranih tropov v višini 3.000 SIT na žival za plemenske mladice, pri nakupu najmanj 5 živali na rejca in 6.000 SIT na žival za plemenskega samca. Do regresa za nakup plemenskega samca je rejec upravičen vsake tri leta.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vložijo prošnjo na sedež občine. Prošnji priložijo originalni račun in potrdilo, da so živali z ustreznim poreklom.
Regres za travno deteljno mešanico
Namen: sredstva so namenjena za ohranjanje travnih površin in s tem preprečevanje zaraščanja in za ponovno vzpostavitev že zaraščenih površin v travnate površine z možnostjo ponovnega izkoriščanja za potrebe kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vložijo vlogo na Občino Semič. Vlogi je potrebno priložiti račun o nakupu TDM. Regresira se 30% nabavne cene za minimalno količino 15 kg kupljene mešanice.
Regres za postrniščne posevke
Namen: sredstva so namenjena za spodbujanje setve postrniščnih posevkov kot so ajda in facelija za namenom preprečiti zapleveljanje strnišč, povečati izkoriščanost zemljišč, uporaba zelene mase in slame za zeleno gnojenje in izkoriščanje cvetenja za pašo čebelam.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vložijo vlogo na Občino Semič. Vlogi je potrebno priložiti račun o nakupu semena postrniščnega posevka. Regresira se 30% nabavne cene za minimalno količino 15 kg kupljenega semena.
Regres za sadne sadike in trsne cepljenke
Namen ukrepa: spodbuda je namenjena napravi novih ali obnovi starih nasadov, za oživljanje sadjarstva in povečanje vinogradniških površin. Regresira se sadne sadike za intenzivne nasade in ekstenzivne nasade jablan, hrušk, breskev, orehov, lešnikov in češenj.
Regresira se 30% nabavne cene za sadne sadike in trsne cepljenke.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci – kmetje prošnje s priloženim originalnim računom vlagajo na sedežu občine. Minimalno število sadik za uveljavljanje regresa je nakup 200 sadik za trsne cepljenke, 300 sadik za jablane, 300 sadik za hruške, 80 sadik za breskve, 60 sadik za lešnike, 20 sadik za orehe ter 20 sadik za češnje.
Upravičenci do sredstev za trsne cepljenke morajo dodatno prošnji priložiti tudi kopijo registra proizvajalcev grozdja in potrdilo o rednem prijavljanju pridelka, razen tistih, ki na novo urejajo vinograd, upravičenci do sredstev za sadne sadike pa mnenje svetovalne službe in kopijo katastrskega načrta zemljišča.
Nove tehnologije
Namen ukrepa: spodbujanje nakupa specialne mehanizacije za potrebe kmetijstva. Regresira se do 30% vrednosti mehanizacije.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnjo vlaga posameznik in priloži originalni račun oziroma potrdilo o nakupu ter mnenje kmetijske svetovalne službe.
Pospeševanje dela društev in drugih združenj, ki delujejo na področju kmetijstva
Namen ukrepa: podpora za delovanje društev se dodeljuje na osnovi izvedenih aktivnosti in strokovnosti posameznih aktivnosti. Finančno bo prvenstveno podprto programsko delo naslednjih društev, ki delujejo na območju občine: čebelarsko, govedorejsko, društvo rejcev drobnice, strojni krožek, vinogradniško društvo, sadjarsko društvo, društvo kmečkih žensk, društvo podeželske mladine.
Pogoji za pridobitev sredstev: prošnje za dodelitev sredstev vlagajo društva na sedež občine najkasneje do konca leta za naslednje leto. K prošnji mora biti priloženo poročilo o delu v preteklem letu in plan dela za prihodnje leto.
Elementarne nesreče
Namen ukrepa: kmetom, ki jim bo dohodek iz kmetije zmanjšan zaradi pozebe, toče, viharja, požara ali drugih nesreč, bo namenjena denarna pomoč za nabavo repro oziroma gradbenega materiala.
Pogoji za pridobitev sredstev: na osnovi ocene škode, ki jo izdela posebna komisija, pripravi komisija predlog rešitve prošenj.
Pospeševanje kmetijstva
Subvencioniranje realne obrestne mere
Namen ukrepa: sredstva so namenjena za subvencioniranje realne obrestne mere za namenska bančna investicijska posojila.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se bodo dodeljevala na osnovi sprejetega pravilnika in na osnovi javnega razpisa, ki bo določal tudi pogoje za pridobitev sredstev.
Spodbujanje strokovnega in tehnološkega napredka na kmetijah
Namen: aktiviranje najmanj dveh kmetij (usmerjenih) letno na območju s težjimi pridelovalnimi pogoji in vključenih v projekt CRPOV in s tem postopno oblikovanje družinskih kmetij. Višina podpore znaša do 150.000 SIT/kmetijo. Skupna interventna sredstva ne smejo presegati 30% predračunske vrednosti razvojnega programa kmetije.
Pogoji za pridobitev sredstev: pogoj je, da gre za ustvarjanje gospodarsko stabilne kmetije in samozaposlitev investitorja na kmetiji. Prosilec vloži prošnjo na sedežu občine, s priloženim programom razvoja kmetije, ki ga potrdi kmetijska svetovalna služba, ki poda tudi svoje mnenje. Upravičenec sredstev podpiše pogodbo, s katero zagotavlja namensko porabo sredstev.
3. Investicije
Agrarne operacije – minimelioracije
Namen ukrepa: sredstva so namenjena za izboljšanje fizikalno-kemičnim in bioloških lastnosti tal. Dela obsegajo odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče.
Maksimalna priznana višina stroškov urejanja je 140.000 SIT/ha, subvencionira se 40% vrednosti računa do maksimalne višine priznanih stroškov.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilci vlagajo prošnje na sedežu občine, kateri mora biti priložena kopija katastrskega načrta s potrdilom lastništva. Ob izvajanju del je potrebno javiti kmetijski svetovalni službi, ki opravi ogled na terenu in na podlagi tega izdela mnenje. Subvencija se izplača na podlagi dostavljenega original računa za opravljena dela in pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe.
Projekt CRPOV
Namen: izvajanje projektov CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji MKGP.
11. člen
Komisija za kmetijstvo občine Semič po sprejetju proračuna občine za proračunsko leto na podlagi le-tega pripravi javni razpis v skladu s 7. členom tega pravilnika, s katerim se določi vrsta regresa oziroma premije in višina razpoložljivih sredstev za posamezni regres oziroma premijo za posamezno leto.
12. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezno vrsto subvencije ali investicije se le-ta namenijo v druge namene, določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča župan v skladu z odlokom o proračunu in s soglasjem komisije za kmetijstvo.
III. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 320-01-01/98
Semič, dne 1. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti