Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2493. Odlok o obvezni deratizaciji v Občini Semič, stran 3965.

Na podlagi 9. člena zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95), 8. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92), zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82, zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet občine Semič na 37. seji dne 30. junija 1998 sprejel
O D L O K
o obvezni deratizaciji v Občini Semič
1. člen
Zaradi uspešnega preprečevanja nalezljivih bolezni in velike gospodarske škode, ki jo povzročajo glodalci, se v zgoščenih naseljih Občine Semič izvaja obvezna, redna in sistematična deratizacija.
Za zgoščena naselja v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena štejejo: Semič, Sela pri Semiču, Vavpča vas, Mladica in Kašča.
2. člen
Obvezna deratizacija se izvaja v skladu z državnim programom obvezne preventivne in protiepidemijske deratizacije.
3. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem obvezne preventivne deratizacije opravljata območni zavod za zdravstveno varstvo in zdravstvena inšpekcija.
Izvajalec deratizacije je dolžan o vsaki deratizaciji vnaprej obvestiti območni zavod za zdravstveno varstvo in posredovati načrt izvajanja deratizacije v potrditev.
4. člen
Pri deratizaciji je potrebno zajeti vse objekte za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, objekte za proizvodnjo, skladiščenje, promet in dobavo živil ter v vozilih, ki se uporabljajo za njihov prevoz, v vseh delih sistema za odvajanje odplak in odpadkov, v vseh objektih, v katerih se izvaja zdravstveno nadzorstvo, v objektih in sredstvih javnega prevoza, v stanovanjskih objektih in ostalih objektih pravnih in fizičnih oseb, kjer je možnost obstoja in razmnoževanja glodalcev.
5. člen
Izvajalec deratizacije je dolžan podvzeti vse potrebne ukrepe za varnost občanov in obveščenost prebivalstva o varnostnih ukrepih.
6. člen
O pričetku deratizacije mora izvajalec obvestiti pravne in fizične osebe preko tiska. V obvestilu mora navesti splošne ukrepe za varnost občanov in domačih živali.
S posebnim obvestilom se obvesti Občino Semič, kateremu je priložen plan deratizacije stanovanjskih objektov.
7. člen
Vsi zavezanci deratizacije so v času deratizacije in kontrole njenega poteka dolžni:
– omogočiti strokovnemu osebju, zaposlenemu pri deratizaciji, dostop v vse objekte ter površine, s katerimi upravljajo in je v njih možnost obstoja in razmnoževanja glodalcev ter jim dati potrebna obvestila, ki so v pomoč pri izvajanju deratizacije,
– izvajati navodila, ki jih izda izvajalec deratizacije zaradi preprečitve zastrupitve ljudi, živil in domačih živali,
– pred vsako deratizacijo obvezno očistiti vse površine, ki pridejo v poštev za deratizacijo.
8. člen
Stroške izvajanja obvezne preventivne deratizacije nosijo pravne osebe, ki so lastniki, uporabniki ali upravljalci objektov, v katerih se preventivna deratizacija izvaja. Izjeme so stanovanjski objekti, za katere se finančna sredstva, potrebna za izvajanje obvezne preventivne deratizacije zagotovijo v proračunu občine.
9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična ali pravna oseba, če izvajalcu ne omogoči izvajanje deratizacije.
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če izvajalcu ne dovoli ali onemogoči izvajanje deratizacije.
11. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati za območje Občine Semič odlok o splošni in občasni deratizaciji v večjih naseljih Občine Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/71).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 148-06-01/98
Semič, dne 1. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost