Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2488. Odlok o avto-taksi prevozih v Občini Ravne-Prevalje, stran 3961.

Na podlagi 15. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 in 54/96), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95 in 1/97) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 23. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o avto-taksi prevozih v Občini Ravne-Prevalje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in način opravljanja avto-taksi prevozov v Občini Ravne-Prevalje.
2. člen
Avto-taksi prevozi so prevozi v notranjem cestnem prometu in sicer kot javni prevozi oseb v prostem cestnem prometu, ki ne vsebujejo elementov linijskega cestnega prometa.
3. člen
Avto-taksi prevoze na območju Občine Ravne-Prevalje lahko opravljajo domači prevozniki kot fizične ali pravne osebe, ki imajo licenco za opravljanje prevoza oseb v notranjem cestnem prometu ter so lastniki oziroma razpolagajo z najmanj enim vozilom za avto-taksi prevoze.
II. NAČIN IN ORGANIZACIJA OPRAVLJANJA AVTO-TAKSI PREVOZOV
4. člen
Avto-taksi prevozi se opravljajo:
– z avto-taksi postajališč oziroma rezerviranih parkirnih površin na občinskih cestah in drugih javnih prometnih površin v lasti občine,
– z mesta, ki ga določi naročnik,
– z ustavitvijo prostega avto-taksi vozila in
– s parkirnega mesta avto-taksi vozila na zasebni površini.
5. člen
Vozila za avto-taksi prevoze morajo imeti oznake in opremo v skladu s 15. do 19. členom pravilnika o oznakah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list SRS, št. 35/88 in 2/89).
Avto-taksi vozila morajo imeti:
1. svetlobni napis “TAXI”,
2. svetlobni napis “PROST”,
3. taksimeter,
4. cenik avtotaksi storitev,
5. oznako na zunanji strani levih in desnih sprednjih vrat vozila ali oznako na spodnji desni notranji širini vetrobranskega stekla, ki mora vsebovati:
– napis “TAXI”,
– firmo, ki opravlja taksi službo, oziroma ime in priimek samostojnega avtotaksista,
– naslov ter številko telefona,
6. interno registrsko številko.
Avto-taksi vozilo mora biti registrirano za najmanj štiri osebe, upoštevajoč tudi voznika; imeti mora najmanj štiri vrata ter brezhibno notranjo razsvetljavo in ogrevanje.
6. člen
Taksimeter mora biti usklajen s cenikom ter najmanj enkrat letno pregledan in zalivkan v skladu s predpisi o kontroli meril.
Taksimeter mora biti nameščen tako, da je viden uporabnikom prevoza. Prevoznik vključi taksimeter ob odhodu in izključi ob prihodu na določeno mesto.
7. člen
Cene avto-taksi prevozov določajo avto-taksi prevozniki in jih sprotno pisno sporočajo občinskemu upravnemu organu, prav tako njihove spremembe.
Cenik avto-taksi storitev mora biti pritrjen na sprednji notranji strani vozila na vidnem mestu s tiskanimi črkami višine najmanj 6 mm.
Prevoznik mora izstaviti račun za opravljeno vožnjo po veljavnem ceniku avto-taksi prevozov.
8. člen
Cilj in smer vožnje določi naročnik avto-taksi prevoza. Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom in sicer po najkrajši možni poti oziroma poti, ki jo določi naročnik.
V primeru, da prevoznik ne more dokončnati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti naročniku vožnje ali potniku drugo avto-taksi vozilo.
III. POSTAJALIŠČA OZIROMA REZERVIRANE PARKIRNE POVRŠINE NA OBČINSKIH CESTAH
9. člen
Na pisno vlogo avto-taksi prevoznika, ki ima sedež na območju Občine Ravne-Prevalje, pristojni občinski upravni organ z odločbo določi rezervirane parkirne površine na občinskih cestah in drugih prometnih površinah v lasti občine ter izda dovoljenje za uporabo le-teh.
Avto-taksi vozila lahko na javnih prometnih površinah na območju Občine Ravne-Prevalje parkirajo samo na označenih rezerviranih parkirnih mestih, določenih z odločbo.
K vlogi mora prevoznik priložiti licenco za avto-taksi prevoze in overjeno kopijo prometnega dovoljenja.
Pristojni občinski organ, ki izda odločbo po prvem odstavku tega člena, vodi evidenco rezerviranih parkirnih mest za avto-taksi vozila in izdanih odločb.
10. člen
Na območju Raven na Koroškem se določijo rezervirane parkirne površine:
– na javnem parkirišču za mostom čez Mežo (levi breg Meže),
– na Čečovju pred recepcijo hotela,
– na javnem parkirišču v sklopu športnega parka,
– na javnem parkirišču pri trgovini na Javorniku.
Na območju Prevalj se določijo rezervirane parkirne površine:
– na osrednjem javnem parkirišču pri Družbenem domu,
– na javnem parkirišču v bližini avtobusne postaje.
11. člen
Rezervirane parkirne površine morajo biti vidno označene s predpisano prometno signalizacijo in jih uporabniki lahko koristijo le v času in za namene opravljanja avto-taksi prevozov.
12. člen
Prevoznik mora za najem rezerviranih parkirnih mest skleniti najemno pogodbo s pristojnim občinskim upravnim organom. Letna najemnina za eno parkirno mesto znaša ob sprejetju tega odloka 36.000 SIT. Najemnina se vsako leto poveča v skladu z rastjo maloprodajnih cen.
13. člen
Če se ob izrednih primerih ali množičnih prireditvah začasno določi splošna rezervacija za dve ali več avto-taksi vozil, se morajo parkirna mesta določiti v zaporedju, prevozniki pa morajo obvezno upoštevati zaporedni vrstni red vozil oziroma prevozov.
14. člen
Če imetniku licence za opravljanje avto-taksi prevozov licenca preneha veljati, ali če prevoznik preneha opravljati dejavnost prevozov, je dolžan o tem v treh dneh pisno obvestiti pristojni občinski upravni organ.
IV. NADZOR
15. člen
Nadzor nad opravljanjem javnih prevozov oseb v notranjem prostem cestnem prometu opravljajo inšpektorji za cestni promet na podlagi zakona o prevozih v cestnem prometu.
Nadzor in ukrepe v zvezi s parkiranjem avto-taksi vozil izvaja občinski komunalno cestni inšpektor oziroma drug pooblaščen občinski delavec, v skladu z odlokom o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne-Prevalje.
Nadzor in ukrepe v zvezi z izvajanjem določil 8., 9. in 13. člena tega odloka opravlja občinski komunalno cestni inšpektor, v zvezi z izvajanjem določil drugega in tretjega odstavka 7. člena pa pristojna tržna inšpekcija.
V. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, od 20.000 do 30.000 SIT pa samostojni podjetnik, če v zvezi z opravljanjem dejavnosti avto-taksi prevozov:
– ne zagotovi prevoza z drugim avto-taksi vozilom (8. člen);
– parkira v nasprotju z 9. členom odloka;
– ne upošteva zaporednega vrstnega reda vozil oziroma prevozov (13. člen).
17. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Rrepublike Slovenije.
Št. 344-06-4/98-33
Ravne na Koroškem, dne 23. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti