Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2486. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gorica, stran 3953.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 38/96 in 43/96 – odločba US), statuta Krajevne skupnosti Gorica ter zbora občanov vasi Gorica je Svet krajevne skupnosti Gorica na seji dne15. 7. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gorica
1. člen
Za območje KS Gorica se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 9. 1998 do 31. 12. 2002.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 9 milijonov SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– asfaltiranje vaških cest proti mlekarni, proti Slivnjeku in proti Zelku,
– urejanje in vzdrževanje vaškega vodovoda,
– gradnjo športnega centra,
– sofinanciranje prizidka vaško-gasilskega doma,
– sofinanciranje kanalizacije,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 16. avgusta 1998 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu v vaško-gasilskem domu Gorica.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Gorica.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o porabi zbranih sredstev.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v KS Gorica, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov), ki nimajo stalnega bivališča v KS Gorica, obrtniki oziroma samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti v KS Gorica:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 7% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 6% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko dejavnost, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Gorica,
– 1% od pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– 3% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu zaposleni v tujini,
– 1% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu lastniki vikendov in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Gorica.
– 100 DEM v tolarski protivrednosti letno občani, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad M. Sobota, izpostava M. Sobota.
Zaposleni v tujini, lastniki vikendov in stanovanjskih hiš bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo izstavi KS Gorica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Gorica dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
8. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik s stalnim prebivališčem v KS Gorica, ki so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Gorica, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Gorica. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad M. Sobota, izpostava M. Sobota v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Gorica in ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST GORICA
                 G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 16. 8. 1998 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju v KS Gorica za obdobje od 1. 9. 1998 do 31. 12. 2002, ki se uporablja za:
– asfaltiranje vaških cest proti mlekarni, proti Slivnjeku in proti Zelku,
– urejanje in vzdrževanje vaškega vodovoda,
– gradnjo športnega centra,
– sofinanciranje prizidka vaško-gasilskega doma,
– sofinanciranje kanalizacije,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS.
g l a s u j e m
           ZA     (štampiljka)     PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«, če se z uvedbo dodatnega samoprispevka strinja, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Gorica.
12. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (zakon o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/95, 7/95 in 13/96).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 42001-1/98
Gorica, dne 15. julija 1998.
Predsednik
Sveta KS Gorica
Koloman Kozic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti