Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2485. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1998, stran 3952.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. ter v skladu z 72. členom statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na 26. redni seji dne 15. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1998
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998 znašajo 430,190.234 SIT.
3. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov ter način financiranja.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
7. člen
Sredstva se lahko razporejajo na uporabnika do konca leta, za katerega je proračun sprejet.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotežje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
Sestavni del odloka o proračunu za leto 1998 je tudi sistemsko vodenje porabe sredstev po krajevnih skupnostih, ki ga potrdi občinski svet na predlog komisije za pripravo evidentiranja porabe proračunskih sredstev po krajevnih skupnostih.
O določitvah iz prejšnjega odstavka mora župan poročati občinskemu svetu.
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje uporabijo sredstva rezerve občine in tekoče proračunske rezerve ali najame posojilo največ v višini 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listino, s katero se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba, kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega stavka, je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
14. člen
Župan odloča o uporabi proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje napredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.
15. člen
Od odhodkov iz 2. člena tega odloka izločamo 0,5% v rezervni sklad Občine Podčetrtek.
Izločanje v rezerve je praviloma vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev rezerv Občine Podčetrtek za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).
17. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna.
Da bi občinski svet, ali od njega pooblaščeni organ lahko opravljal ta nadzor, mu morajo uporabniki na njegovo zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.
18. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad finančnim, materialnim, in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni upravni organ občine pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti župana.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-252/98
Podčetrtek, dne 16. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti