Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2483. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1998, stran 3951.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 16. in 97. člena statuta Občine Komen (Uradne objave PN, št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96) je Občinski svet občine Komen na seji dne 16. julija 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 1998
1. člen
Proračun Občine Komen za leto 1998 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Komen.
2. člen
Občinski proračun za leto 1998 obsega 296,860.000 SIT.
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:       SIT
Prihodki                277,860.000
Odhodki                294,560.000
b) Račun financiranja:
Prihodki (najetje posojil)       19,000.000
Odhodki (odplačevanje posojil)      2,300.000
Od skupnega obsega proračuna v znesku 296,860.000 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti          294,560.000
– odplačilo kreditov           2,300.000
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad Občine Komen odvaja 0,5%. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. tekočega leta.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov.
6. člen
Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle sredstva odobrena s proračunom.
7. člen
O uporabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale zaradi posledic izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplave, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci, odloča občinski svet.
8. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih ali nepredvidenih odhodkov; o njihovi uporabi obvesti občinski svet;
– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje likvidnostnih težav;
– začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb v skladu z zakonskimi določili.
11. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, kot to velja za uporabnike republiškega proračuna.
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 06202-016/98-6
Komen, dne 16. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti