Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2479. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem Občine Hrpelje-Kozina, stran 3949.

Na podlagi 34. in 100.b. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 3. člena zakona o funkcionarjih (Uradni list RS, št. 20/90, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93) in na podlagi 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 30. redni seji dne 8. 6. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem Občine Hrpelje-Kozina
1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plače, sejnine in drugih prejemkov, ki pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Občini Hrpelje-Kozina in članom odborov in komisij občinskega sveta, ki se ne štejejo za funkcionarje.
2. člen
V Občini Hrpelje-Kozina opravljajo nepoklicno svojo funkcijo naslednji funkcionarji: podžupan, predsednik občinskega sveta in člani občinskega sveta. Poklicno opravlja svojo funkcijo župan Občine Hrpelje-Kozina.
3. člen
Funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcijo imajo pravico do dela plače, določene za funkcijo in do povračila stroškov, ki jih imajo zaradi opravljanja funkcije in v zvezi s funkcijo.
Funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo, imajo pravico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomestila plače in do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
4. člen
Funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno in v času rednega delovnega razmerja, ima pravico do nadomestila plače, če se mu plača zmanjša za čas, ko je opravljal delo, ki izhaja iz funkcije. Nadomestila plače se izplačujejo, kjer je funkcionar v delovnem razmerju, nadomestilo teh sredstev pa se izvrši iz občinskega proračuna.
5. člen
Funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom ima pravico do nadomestila izgubljenega zaslužka. Za izračun izgubljenega zaslužka se upošteva osnova, od katere funkcionar plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
6. člen
Občinskim funkcionarjem se za nepoklicno opravljanje funkcij prizna del plače, ki je sorazmeren obsegu opravljenega dela, ki ne sme presegati 33% plače za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas. Poln delovni čas predstavlja 174 ur mesečno.
Predsedniku občinskega sveta pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 33% plače za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas.
7. člen
Županu občine se za opravljanje funkcije
prizna količnik                       6,5;
podžupanu občine se za opravljanje
funkcije prizna največ 33% plače od količnika         5;
predsedniku občinskega sveta se za
opravljanje funkcije prizna 33% plače od količnika     5,5;
podpredsedniku občinskega sveta
se za opravljanje funkcije prizna največ 33%
plače od količnika                     4,5;
predsednikom odborov se za opravljanje
funkcije prizna največ do 33% plače od količnika      4,5;
članom občinskega sveta se
za opravljanje funkcije prizna največ 33%
plače od količnika                     3,5.
8. člen
Občinskim funkcionarjem pripada funkcijski dodatek oziroma delovna uspešnost največ v višini 50% od plače določene za funkcijo, ki jo opravlja. Funkcijski dodatek oziroma delovna uspešnost se določi v skladu z odgovornostjo in obsegom del za posamezno funkcijo in uspešnega opravljanja funkcije.
9. člen
Županu določi funkcijski dodatek občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ostalim funkcionarjem določi funkcijski dodatek oziroma delovno uspešnost na podlagi predloga župana, občinski svet.
10. člen
Plačila v zvezi z pripravo na sejo, se priznajo funkcionarjem za vsako sejo v določenem številu ur. Plačila v zvezi s pripravljanjem na sejo se prizna le, če je funkcionar oziroma član na seji tudi prisoten. Priprava na sejo občinskega sveta se prizna funkcionarjem v višini petih ur, priprava za sejo odbora se prizna predsednikom odborov v višini treh ur, priprava za zasedanje odborov se članom odborov prizna v višini ene ure za zasedanje posameznega odbora. Kolikor gre za nadaljevanje nezaključenih sej in za korespondenčne seje, se priprave ne priznajo.
Za občasna dela nepoklicnih funkcionarjev v zvezi s sodelovanjem v raznih komisijah ali v zvezi z deli, ki jih ima kot predstavnik občine, se lahko ure v zvezi s temi deli obračunajo, vendar le s potrditvijo oziroma soglasjem župana, kar mora biti evidentirano na ustreznem dokumentu.
11. člen
Članom delovnih teles, ki niso občinski funkcionarji, se za opravljanje funkcije prizna sejnina, ki znaša 0,9% količnika 3 na uro zasedanja odborov, komisij oziroma dela kot predstavnik Občine Hrpelje-Kozina, vendar največ 33% količnika 3 mesečno.
12. člen
Osnova za obračun plače, ki pripada poklicnim funkcionarjem in dela plače, ki pripada nepoklicnim funkcionarjem je znesek, ki je kot izhodiščna mesečna plača za 1. tarifni razred bruto za polni delovni čas, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarstvo. Plača se določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s koeficientom za določeno funkcijo, ki se poveča za določen odstotek za vrednotenje delovnih izkušenj in odstotek za vrednotenje funkcijskega dodatka oziroma delovne uspešnosti.
Urna postavka se izračuna tako, da se celotni znesek plače za določeno funkcijo deli z mesečnim številom ur (174) – tako dobimo ceno ene ure dela.
Ure prisotnosti na sejah, odborih, komisijah in drugih oblikah sodelovanja morajo biti evidentirane na listi prisotnosti in predložene kot dokument k mesečnemu obračunu.
13. člen
Občinski funkcionarji so upravičeni do dela plače iz naslova minulega dela, in sicer za vsako izpolnjeno leto delovne dobe 0,5% vendar največ do 20%. Odstotek za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, se poveča za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
14. člen
Občinski funkcionarji in člani delovnih teles imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, do dnevnice in do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo v skladu s pogoji in v višini, ki so določeni za delavce občinske uprave.
Upravičenec lahko uveljavlja povračilo stroškov prevoza le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač in sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem odloku, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Hrpelje-Kozina.
16. člen
Plače, sejnine in povračila stroškov se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno, in sicer do 18. v mesecu za pretekli mesec. Izplačila sejnin oziroma nagrad se izplačujejo na podlagi dokazila o prisotnosti na seji.
17. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik, se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za I. tarifni razred bruto za poln delovni čas, določen s kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina, št. 124/97 z dne 6. 10. 1997.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 244/98
Hrpelje-Kozina, dne 8. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti