Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2478. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 1998, stran 3947.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in šeste alinee drugega odstavka 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 5. izredni seji dne 4. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 1998
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun).
2. člen
Proračun Občine Hrpelje-Kozina se za leto 1998 določa v naslednjih zneskih:
v 1000 SIT
----------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov          Račun
              in odhodkov       financiranja
----------------------------------------------------------------
Prihodki            444,422          5,500
Odhodki             454,922          5,000
Primanjkljaj           10,500
Presežek                         10,500
----------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja so določeni v posebnem delu ter so sestavni del odloka o proračunu.
3. člen
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon ali odlok občinskega sveta, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan določiti odhodkovno postavko za ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru pričakovanih prihodkov.
4. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka se 0,5% sredstev izloča v sredstva rezerv občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v breme proračuna le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Zagotovljena sredstva v proračunu morajo uporabniki uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.
Uporabniki, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obračunavajo amortizacijo v višini zagotovljenih sredstev v proračunu.
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, uporabljajo za pokrivanje lastnih materialnih stroškov.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem uporabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
7. člen
Župan občine odloča:
– o razporeditvi sredstev znotraj postavke proračuna občine, določenim v bilanci odhodkov;
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna;
– o uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna;
– o kratkoročnem zadolževanju nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev.
8. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi proračuna opravlja nadzorni odbor in občinski svet v skladu s statutom Občine Hrpelje-Kozina. Nadzorni odbor in občinski svet opravljata nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe;
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
O pomanjkljivostih, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja, obvestita župana občine.
9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni predložiti pristojnemu občinskemu organu program dela in finančni načrt za leto 1998 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih.
Organi in uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva pristojni občinski organ za proračun.
10. člen
Sredstva proračuna za investicije v komunalno infrastrukturo se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
11. člen
Krajevna skupnost, na katere območju se gradi občinska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 15% predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških cest, ki so v upravljanju KS, kolikor sama zagotovi najmanj 25% sredstev po predračunski vrednosti.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje in primarno vodovodno omrežje mora krajevna skupnost, na območju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 25% sredstev predračunske vrednosti.
Občinski svet lahko udeležbo krajevne skupnosti v specifičnih primerih spremeni.
12. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, dokler ne bo sprejet ustrezen predpis.
13. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva, oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 249/98
Hrpelje-Kozina, dne 4. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti