Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2475. Pravila o izvajanju pravilnika o sofinanciranju bivanja študentov, stran 3942.

V skladu s 13. členom pravilnika o sofinanciranju bivanja študentov v študentskih domovih Uradni list RS, št. 47/98 je Svet visokošolskega središča v Kopru, dne 23. 7. 1998 sprejel naslednja pravila o pogojih, merilih in postopku za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih.
P R A V I L A
o izvajanju pravilnika o sofinanciranju bivanja študentov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Pravila urejajo pogoje in merila ter postopek za sprejem študentov v študentske domove, način določanja prednostnih seznamov za bivanje v študentskih in dijaških domovih in pri zasebnikih, lastnikih sob, ki jih prek študentskih domov oddajajo v najem.
II. POGOJI IN MERILA ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH
Pogoji
2. člen
Za sprejem v študentske domove, dijaške domove in k zasebnikom (v nadaljnjem besedilu: študentski domovi), ki jih je ustanovila ali soustanovila Republika Slovenija oziroma se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev, lahko prosi državljan Republike Slovenije, ki
1. ima status študenta in se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij ali ima status študenta in se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu pa ni zaposlen ali iskalec zaposlitve,
2. povprečni bruto dohodek na člana družine, dosežen v preteklem letu, ne presega 150% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
3. ima stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
4. ni bil izključen iz študentskih domov.
Za bivanje v študentskih domovih lahko prosi tudi študent, čigar stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km:
– če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
– če nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali
– če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena v študentskih domovih lahko biva spremljevalec študenta invalida, če je do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi.
Merila za uvrstitev na prednostni seznam za sprejem
1. Uspešnost študija
3. člen
Študentom, vpisanim v prvi letnik visokošolskih zavodov, se upošteva uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu in uspeh v zadnjem letniku srednje šole. Če se je študent vpisal na visokošolski zavod brez mature ali zaključnega izpita, se upošteva uspeh zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole.
Uspeh se točkuje tako, da se vsota uspeha pri maturi ali zaključnem izpitu in povprečne ocene zadnjega letnika oziroma zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole pomnoži z 18.
Najvišje možno število točk je 180.
Uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu se točkuje takole:
-----------------------------------------------------
Ocene        Ocene pri
pri maturi      zaključnem izpitu     Točke
-----------------------------------------------------
23–34        18–20           5
18–22        14–17           4
13–17        10–13           3
10–12        8–9            2
-----------------------------------------------------
Študentom vpisanim v drugi ali višji letnik, in študentom podiplomskega študija se upošteva njihov dotedanji študijski uspeh.
Študentom prvega letnika podiplomskega študija se upošteva študijski uspeh dodiplomskega študija.
Uspeh se točkuje tako, da se povprečna ocena pomnoži z 20. Najvišje možno število točk je 200.
Ne glede na povprečno oceno dobi študent, ki ponavlja letnik ali zamenja študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, 60 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, se prišteje še 50% točk, dodeljenih za uspeh.
2. Izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti
4. člen
K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje še 50 točk, če študent predloži dokazilo o:
– maturitetnem spričevalu s pohvalo ali
– mednarodni nagradi za umetniške dosežke,
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in o uvrstitvi do osmega mesta na evropskem ali svetovnem prvenstvu, univerziadi ali olimpiadi in ni starejši od 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem, ali
– pohvali ali medalji na mednarodni olimpiadi znanja.
K točkam za učni uspeh ali študijski uspeh se prišteje še 30 točk, če študent predloži dokazilo o:
– državni nagradi za umetniške dosežke ali
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in o uvrstitvi do tretjega mesta na državnem prvenstvu in ni starejši od 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem, ali
– zlatem priznanju na državnem tekmovanju iz znanja.
Pri dodeljevanju točk se upošteva le eno dokazilo, in sicer tisto, ki je za študenta najugodnejše.
3. Materialni položaj
5. člen
Materialni položaj se točkuje tako, da se razlika med 150 odstotki povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji in povprečnim bruto dohodkom na člana družine, izraženim v odstotkih, pomnoži z 1,7.
4. Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija
6. člen
Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija se točkuje tako, da se število kilometrov pomnoži z 0,7. Najvišje možno število točk je 100.
5. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo
7. člen
Komisija za sprejem dodeli študentu za posebno težke socialne, zdravstvene ali druge razmere, k točkam za materialni položaj še do 50% točk.
Kot posebno težke socialne, zdravstvene in druge razmere se šteje zlasti, če je študent brez staršev, oziroma skrbnikov, če so ti brezposelni, ali če je najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere. Študent priloži dokazila pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, specialistični zdravstveni zavodi, invalidska komisija, upravni organi).
Študentom, žrtvam naravnih katastrof, ki se jim je zaradi tega poslabšal materialni položaj, se k točkam za materialni položaj dodeli še do 50% točk.
Komisija za sprejem v primerih, ko se študent sklicuje na težke socialne, zdravstvene ali druge razmere, obvezno zaprosi za mnenje ustrezno strokovno ustanovo in odloči o dodelitvi točk iz tega naslova na podlagi tako pridobljenega mnenja.
8. člen
Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo, ki niso starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za sprejem, se k točkam za materialni položaj prišteje še 50 točk.
6. Dodatno razvrstitveno merilo
9. člen
Če ima po merilih iz 3. do 8. člena teh pravil več študentov za sprejem v študentske domove enako število točk, se razvrstijo na prednostni seznam glede na uspešnost študija.
Merila za uvrstitev na prednostni seznam za podaljšanje bivanja
10. člen
Za podaljšanje bivanja v študentskih domovih iz prvega odstavka 1. člena lahko zaprosi, kdor ima status študenta in se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, oziroma kdor ima status študenta in se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter ni zaposlen ali iskalec zaposlitve.
11. člen
Bivanje v študentskih domovih se podaljšuje toliko časa, kot traja en dodiplomski študijski program in do dvanajst mesecev po koncu zadnjega semestra oziroma za čas enega podiplomskega študijskega programa.
Študentom, ki so med študijem izrabili pravico do enkratnega ponavljanja ali zamenjali študijski program ter priložili dokazila o manjkajočih študijskih obveznostih oziroma potrdilo mentorja, da morajo biti zaradi narave diplomskega dela navzoči v kraju študija, se bivanje podaljša za največ šest mesecev po koncu zadnjega semestra.
Bivanje se lahko izjemoma podaljša tudi študentom:
– ki jim je bil podaljšan status študenta in predložijo dokazila iz 7. člena teh pravil, in sicer največ za eno leto,
– zaradi materinstva,
– ki so končali višješolski študij in ga nadaljujejo po visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu v skladu z merili za prehode.
Določba prvega odstavka tega člena velja za študenta, ki je bival v študentskih domovih od prvega letnika študija dalje. Bivanje se sorazmerno skrajša glede na to, kateri letnik obiskuje, ko se prvič vseli v študentske domove. Izjeme veljajo le v primerih, navedenih v drugem in tretjem odstavku tega člena.
III. ORGANI IN POSTOPEK ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH
Komisija za sprejem in komisija za pritožbe
12. člen
O sprejemu v študentske domove in o podaljšanju bivanja ter o drugih zadevah, ki jih določajo ta pravila, odloča komisija za sprejem študentov v študentske domove (v nadaljnjem besedilu: komisija za sprejem).
Komisija za sprejem ima pet članov. En član je visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec visokošolskega zavoda s sedežem na območju obalnih občin, en član je študent, ki stanuje v študentskem domu in en član je iz vrst zaposlenih na Visokošolskem središču v Kopru. Te člane komisije imenuje Svet visokošolskega središča v Kopru.
Člana komisije, predstavnika Dijaškega doma Koper in člana komisije, predstavnika Dijaškega doma Portorož imenujeta dijaška domova.
13. člen
O pritožbah zoper odločitve komisije za sprejem odloča komisija za pritožbe.
Komisija za pritožbe ima tri člane. En član je visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec visokošolskega zavoda s sedežem na območju obalnih občin, en član je iz vrst študentov, ki ne bivajo v študentskih domovih in en član je iz vrst zaposlenih v Visokošolskem središču v Kopru. Komisijo imenuje Svet Visokošolskega središča v Kopru.
14. člen
Člani komisije za sprejem in komisije za pritožbe so imenovani za dve leti in so lahko ponovno imenovani. Predsednik in namestnik predsednika se izvolita na prvi seji izmed članov komisije za dve leti in sta lahko ponovno izvoljena.
Komisiji lahko sprejmeta poslovnik o delu.
15. člen
Komisija za sprejem in komisija za pritožbe odločata s sklepi. Odločitve so veljavno sprejete, če je na seji navzoča večina članov in je za sprejem odločitve glasovala večina prisotnih članov komisije.
Sklepi komisije za sprejem, komisije za pritožbe in obvestila strokovne službe, ki se nanašajo na reševanje prošenj za sprejem oziroma podaljšanje bivanja v študentskih domovih, se študentu pošljejo s povratnico na naslov stalnega prebivališča. Sklepi komisij se pošljejo najkasneje v treh dneh po sprejemu.
Sklepi komisije za pritožbe so dokončni.
Pisarna za študentske domove
16. člen
Pisarna za študentske domove je strokovna služba, ki opravlja upravno-administrativne naloge komisije za sprejem in komisije za pritožbe. Sedež komisije za sprejem in komisije za pritožbe je na sedežu pisarne za študentske domove na Visokošolskem središču v Kopru, Cankarjeva ulica 5, Koper.
17. člen
Pisarna za študentske domove opravlja naslednje naloge:
– sprejema vloge in vodi evidence prošenj in pritožb;
– zbira potrebna gradiva in podatke in jih pošilja komisijam;
– opravlja točkovanje uspešnosti študija, materialnega položaja in oddaljenosti stalnega prebivališča od kraja študija v skladu s členi 3, 5 in 6 teh pravil;
– študentom in študentskim domovom pošilja sklepe komisij, obvestila o možnosti vselitve po prednostnih seznamih in druga obvestila;
– vodi evidenco sklepov komisij in njihovega izvrševanja;
– vodi skupno bazo podatkov študentskih domov;
– opravlja naloge, ki jih odredita komisiji, ter druge naloge v skladu s pravili.
18. člen
Če strokovna služba komisije za sprejem lahko od visokošolskih zavodov pridobi podatke iz evidence vpisanih študentov, obvesti študente, da k prošnji za sprejem v študentske domove oziroma k prošnji za podaljšanje bivanja v študentskih domovih, ni treba predložiti potrdila o vpisu ali fotokopijo študentske izkaznice.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka strokovna služba objavi najkasneje do 10. avgusta na oglasnih deskah pisarne za sprejem, visokošolskih zavodov in študentskih domov visokošolskega središča.
19. člen
Dokončne sklepe komisije za sprejem in komisije za pritožbe izvršujejo študentski domovi.
Študentski domovi sproti obveščajo komisijo za sprejem o prostih zmogljivostih, na novo vseljenih študentih, izseljenih študentih in študentih, ki jim je bilo podaljšano bivanje in pošiljajo sezname na podlagi 11. člena pravilnika o sofinanciranju bivanja študentov v študentskih domovih.
Skupna baza podatkov študentskih domov
20. člen
Skupna baza podatkov študentskih domov je zbir podatkov, posameznih študentskih domov o kapacitetah, o prostih zmogljivostih, na novo vseljenih študentih, izseljenih študentih in študentih, ki jim je bilo podaljšano bivanje.
Študentski domovi sproti ažurirajo skupno bazo podatkov študentskih domov, ki jih uporablja pisarna za študentske domove.
Postopek za sprejem in podaljšanje bivanja
21. člen
V postopku za sprejem in podaljšanje bivanja ter v postopkih s pravnimi sredstvi se uporabljajo določbe zakona o upravnem postopku.
1. Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja
22. člen
Visokošolsko središče v Kopru praviloma hkrati z razpisom za vpis na visokošolske zavode, najkasneje pa do 25. maja, sprejme sklep o razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih. Razpis objavi najpozneje do 1. junija.
Z razpisom se za posamezno visokošolsko središče objavi:
– predvideno število prostih zmogljivosti za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih in dijaških domovih in pri zasebnikih;
– rok in naslov za oddajo prošenj;
– seznam prilog k prošnji;
– pogoje in merila za izbiro.
2. Prošnja za sprejem v študentske domove
23. člen
Prošnja za sprejem v študentske domove se pošlje s priporočeno pošiljko pisarni za študentske domove najkasneje do 10. avgusta.
Ne glede na rok za oddajo prošenj, določen v prejšnjem odstavku, lahko za sprejem v študentske domove prosi študent, če so okoliščine iz 5. in 7. člena teh pravil nastale po tem roku.
24. člen
Prošnja za sprejem se vloži na obrazcu, ki je sestavni del pravil (obrazec št. 1).
Priloge, ki jih je treba priložiti prošnji za sprejem so:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o vpisu ali fotokopija študentske izkaznice (v nadaljnjem besedilu: dokazilo o statusu študenta),
– potrdilo o vseh opravljenih izpitih oziroma fotokopije spričeval o maturi ali zaključnem izpitu v zadnjem oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole,
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o številu družinskih članov,
– potrdilo o vzdrževanih družinskih članih,
– dokazila o materialnem položaju študenta in njegove družine.
Študent, ki se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, priloži tudi potrdilo pristojnih organizacij o nezaposlenosti, in o tem, da ni iskalec zaposlitve.
Študent, ki uveljavlja sprejem v študentske domove na podlagi prvega odstavka 2. člena in 7. člena, teh pravil mora prošnji priložiti tudi dokazila pristojnih organizacij oziroma organov.
Študentka mati oziroma študent oče v prošnji posebej navede, da bo imela (imel) otroka pri sebi ter ime in priimek študenta očeta oziroma študentke matere, s katerim želim(o) živeti skupaj, in priloži otrokov rojstni list.
Študent invalid s spremljevalcem prošnji priloži potrdilo pristojnega organa, da je do njega upravičen.
Če komisija za sprejem podvomi v resničnost fotokopij dokumentov, lahko zahteva na vpogled originalne dokumente.
25. člen
Komisija za sprejem obravnava popolne prošnje za sprejem po vrstnem redu, kot so prispele.
Komisija za sprejem ugotovi, ali študent izpolnjuje pogoje iz 1. člena pravil in na podlagi meril, določenih v 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. členu teh pravil, s sklepom za posameznega študenta določi število točk.
Na podlagi doseženega števila točk komisija za sprejem do 15. septembra in 15. oktobra določi prednostna seznama uvrščenih ter ju v treh dneh po sprejemu objavi na oglasni deski komisije za sprejem, visokošolskih zavodov in študentskih domov visokošolskega središča.
3. Prošnja za podaljšanje bivanja v študentskih domovih
26. člen
Prošnja za podaljšanje bivanja v študentskih domovih se pošlje s priporočeno pošiljko pisarni za študentske domove najkasneje do 20. avgusta. Študent, ki mu status in pravica bivanja v študentskih domovih poteče med študijskim letom in želi podaljšati bivanje v študentskem domu, pošlje prošnjo najkasneje trideset dni pred potekom statusa študenta.
Prošnja se vloži na obrazcu, ki je sestavni del teh pravil (obrazec številka 2).
Prošnji se priloži dokazilo o statusu študenta, če se študent izobražuje po študijskem programu, ki se izvaja kot izredni študij najmanj tri dni v tednu pa še potrdili pristojnih organizacij o nezaposlenosti in o tem, da ni iskalec zaposlitve.
Dokazila iz prejšnjega odstavka se pošljejo v rokih, določenih v 23. členu teh pravil, med študijskim letom pa v treh dneh po vpisu oziroma podaljšanju statusa študenta.
27. člen
Delne sezname študentov, ki jim je bilo podaljšano bivanje, komisija za sprejem objavi najkasneje do 15. oktobra, med študijskim letom pa do zadnjega dne v mesecu, ko je bil sklep o podaljšanju bivanja sprejet, na oglasnih deskah komisije za sprejem in študentskih domov visokošolskega središča.
4. Roki za pošiljanje dokazil
28. člen
Dokazilo o statusu študenta mora študent poslati pisarni za študentske domove v treh dneh po tem, ko se je vpisal, najkasneje pa do 30. septembra oziroma do 10. oktobra, če se je za vpis prijavil v podaljšanem roku.
Študent, ki se iz upravičenih razlogov ni mogel vpisati v višji letnik, priloži potrdilo o roku za naknadni vpis najkasneje do 30. septembra, dokazilo o statusu pa v treh dneh po izteku roka za naknadni vpis.
Študent, ko opravlja maturo ali zaključni izpit v jesenskem izpitnem roku, mora to dokazati s potrdilom srednje šole, spričevalo pa poslati najkasneje do 30. septembra.
Komisija za sprejem lahko zahteva, da študent naknadno pošlje tudi druga, za odločitev o sprejemu potrebna dokazila.
Pravna sredstva
1. Pritožba na komisijo za pritožbe
29. člen
Študent vloži pritožbo na komisijo za pritožbe v petnajstih dneh od dneva vročitve sklepa komisije za sprejem.
Pravočasno vložena pritožba na komisijo za pritožbe, zoper sklep komisije za sprejem, zadrži njegovo izvršitev.
30. člen
V pritožbi mora biti naveden sklep, ki se izpodbija, njegova številka, datum in razlogi.
Pritožba mora biti pisna.
31. člen
Komisija za pritožbe mora o pritožbi odločiti najkasneje v tridesetih dneh od dneva prejema pritožbe.
Sklepi pritožbene komisije so dokončni in izvršljivi.
2. Upravni spor
32. člen
Zoper sklep komisije za pritožbe se lahko sproži spor pred pristojnim sodiščem.
Vložitev tožbe in sprožitev spora ne zadrži izvršitve sklepa komisije za pritožbe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Oblikuje se skupna baza podatkov študentskih domov. Do vzpostavitve baze podatkov študentski domovi sproti obveščajo pisarno za študentske domove o prostih zmogljivostih, na novo vseljenih študentih, izseljenih študentih in študentih, ki jim je bilo podaljšano bivanje v skladu z 11. členom pravilnika o sofinanciranju bivanja študentov v študentskih domovih.
34. člen
Za študijsko leto 1998/99 se izjemoma spremenijo roki iz 22. člena teh pravil.
35. člen
Pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Koper, dne 23. junija 1998.
Predsednik
Sveta visokošolskega središča
dr. Pavel Zgaga l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti