Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2417. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C), stran 3925.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. maja 1998 in o njem ponovno odločal na seji 28. julija 1998.
Št. 001-22-69/98
Ljubljana, dne 29. julija 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-C)
1. člen
V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) se v prvi alinei tretjega odstavka 14. člena za besedo “obrti” doda besedilo “ter oddajanja zasebnih turističnih sob”.
2. člen
V 40. členu se v prvem odstavku črta druga alinea.
3. člen
V 160. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.
Peti odstavek, ki postane drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Upokojencem pripada pokojnina, usklajena po prejšnjem odstavku, od prvega dne meseca, v katerem je ugotovljen skupni porast plač, ki za 1,5% presega povprečje plač, glede na katero so bile pokojnine nazadnje usklajene. Izplačilo pokojnin ne more biti nižje od izplačila pokojnin za prejšnji mesec. Pri izvedbi uskladitve se upoštevajo vsa gibanja plač od zadnje uskladitve pokojnin.”
4. člen
Za 160. členom se doda nov 160.a člen, ki se glasi:
“160.a člen
Zavarovancu, ki na novo uveljavi pokojnino v času, ko so pogoji za izvedbo uskladitve pokojnin izpolnjeni z upoštevanjem gibanj plač iz dveh zaporednih let, se pokojnina uskladi le za del, ki ustreza gibanju plač, doseženih v tem letu, ne glede na višino porasta plač.”
5. člen
V 230. členu se piko na koncu prvega odstavka nadomesti z vejico in doda besedilo “pri čemer izbrana osnova ne sme biti nižja od osnove, določene s tem zakonom.”
V drugem odstavku se črta besedilo “11. in”.
6. člen
Za 230. členom se doda novi 230.a člen, ki se glasi:
“230.a člen
Osnova iz prvega odstavka 230. člena tega zakona se za zavarovance iz 11. člena tega zakona določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani plačani prispevki za obvezno socialno zavarovanje zavarovanca in znižanje davčne osnove, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in sicer:
– če dosežena osnova ne preseže povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini najnižje pokojninske osnove iz 231. člena tega zakona;
– če je osnova med eno in dvakratno povprečno letno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 1,5- kratne najnižje pokojninske osnove iz 231. člena tega zakona;
– če je osnova med dvakratno in trikratno povprečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini dvakratne najnižje pokojninske osnove iz 231. člena tega zakona;
– če je osnova nad trikratno povprečno letno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini trikratne najnižje pokojninske osnove iz 231. člena tega zakona.
Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje odmerne odločbe o davku iz dejavnosti oziroma zadnjega obračuna davka iz dejavnosti in glede na podatke o povprečni plači za leto, na katero se nanaša davek iz dejavnosti.
Prispevki se obračunavajo in plačujejo od osnov, ki veljajo v tekočem obdobju.
Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne osnove, ki presega znesek zavarovalne osnove, v katero je uvrščen skladno s prvim odstavkom tega člena, vendar največ od zneska v višini najvišje pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke iz 44. člena tega zakona.
Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu, in bi plačevanje prispevkov od osnove iz drugega odstavka prejšnjega člena ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje, kar potrdi pristojni zavod za zaposlovanje, lahko pri zavodu zahteva znižanje zavarovalne osnove vendar največ do zneska najnižje zavarovalne osnove iz 231. člena tega zakona. O zahtevi odloči zavod z odločbo, ki jo posreduje pristojnemu davčnemu organu.
Podrobnejše določbe o določanju zavarovalnih osnov, o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove in drugih postopkih določi minister, pristojen za finance, v soglasju z zavodom.”
7. člen
V 235. členu se v prvem odstavku besedilo “iz 309. člena” nadomesti z besedilom “iz 216. in 309. člena”.
8. člen
239. člen se črta.
9. člen
V 250. členu se peti odstavek nadomesti z novim petim in šestim odstavkom, ki se glasita:
“Skupščino kapitalskega sklada imenuje Vlada Republike Slovenije tako, da je med vsemi člani ena tretjina predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, ena tretjina predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, ter ena tretjina predstavnikov Vlade Republike Slovenije.
Nadzorni svet kapitalskega sklada imenuje Vlada Republike Slovenije.”
10. člen
274. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod upravlja skupščina.
Skupščino sestavlja trideset članov, od tega:
– deset predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, od katerih osem članov imenujejo organizacije upokojencev, dva člana pa imenujejo organizacije delovnih invalidov;
– deset predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, od katerih pet članov imenujejo reprezentativni sindikati, pet članov pa reprezentativna združenja delodajalcev;
– deset članov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije.”
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 172-01/89-2/225
Ljubljana, dne 28. julija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti