Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998

Kazalo

2325. Navodilo o izvrševanju plačilnih nalogov imetnikov računov iz okvirnih posojil bank v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, stran 3724.

Na podlagi 9. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in 10. točke Sklepa o načinu izvrševanja plačilnih nalogov iz okvirnih posojil (Uradni list RS, št. 37/95 in sprememba sklepa, Uradni list RS, št. 67/97) ter v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-0399 z dne 17. 6. 1998, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o izvrševanju plačilnih nalogov imetnikov računov iz okvirnih posojil bank v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1
To navodilo določa enoten način in postopek vodenja evidence odobrenih okvirnih posojil ter enoten način in postopek izvrševanja plačilnih nalogov v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: agencija) iz okvirnih posojil.
2
Okvirno posojilo odobri imetniku računa banka, pri kateri ima imetnik računa deponirana denarna sredstva z računov pri agenciji.
3
Banka, ki imetniku računa odobri okvirno posojilo, predloži Obvestilo o odobritvi okvirnega posojila podružnici agencije, ki vodi žiro račun imetnika računa. V obvestilu banka navede:
– ime in številko žiro računa banke,
– ime, naslov in številko žiro računa imetnika računa,
– znesek okvirnega posojila,
– številko pogodbe o okvirnem posojilu,
– datum začetka uporabe okvirnega posojila,
– datum vračila okvirnega posojila.
Prav tako banka za vsako spremembo predloži Obvestilo o spremembi okvirnega posojila.
Obvestilo o odobritvi okvirnega posojila oziroma obvestilo o spremembi okvirnega posojila dobi vodja računa, ki vodi žiro račun imetnika računa. Vodja računa, ki vodi žiro račun imetnika računa, predloži fotokopijo obvestila v vednost vodji računa, ki vodi žiro račun banke, ki je odobrila okvirno posojilo.
Banka mora obvestilo o odobritvi okvirnega posojila predložiti podružnici agencije vsaj en dan pred začetkom uporabe okvirnega posojila. Obvestilo o spremembi okvirnega posojila, ki spreminja določila o okvirnem posojilu, pa mora banka predložiti podružnici agencije vsaj en dan pred datumom vračila okvirnega posojila.
Zgled Obvestila banke o odobritvi okvirnega posojila in Zgled Obvestila o spremembi okvirnega posojila je priloga 1 tega navodila.
4
Imetnik računa, ki ima denarna sredstva deponirana pri več bankah, ima lahko z vsako od teh bank sklenjeno pogodbo o okvirnem posojilu. To pomeni, da lahko imetnik računa uporablja hkrati več okvirnih posojil.
5
Imetnik računa, ki ima odobreno okvirno posojilo pri več bankah, mora ob predložitvi pogodbe ali aneksa k pogodbi o okvirnem posojilu dostaviti obvestilo o vrstnem redu uporabe okvirnih posojil podružnici agencije, ki vodi njegov žiro račun. To obvestilo dobi vodja računa, ki vodi žiro račun imetnika računa.
Zgled Obvestila imetnika računa o vrstnem redu uporabe okvirnega posojila je priloga 2 tega navodila.
Imetnik računa mora obvestilo o vrstnem redu uporabe okvirnih posojil predložiti podružnici agencije vsaj en dan pred dnevom začetka uporabe okvirnega posojila.
Imetnik računa lahko spremeni vrstni red uporabe okvirnega posojila. Vse spremembe vrstnega reda uporabe okvirnih posojil začne podružnica agencije izvrševati prvi naslednji delovni dan po prejemu obvestila o spremembi vrstnega reda uporabe okvirnih posojil, vendar ne pred dnevom, ki je določen za začetek uporabe okvirnega posojila.
II. EVIDENCA ODOBRENIH OKVIRNIH POSOJIL
6
Podružnica agencije vodi evidenco odobrenih okvirnih posojil po imetnikih računov. Podlaga evidence odobrenih okvirnih posojil so podatki iz obvestila banke o odobritvi okvirnega posojila oziroma podatki iz obvestila o spremembi okvirnega posojila, podatki iz obvestila o vrstnem redu uporabe okvirnih posojil in podatki tekočega plačilnega prometa.
Evidenca odobrenih okvirnih posojil se vodi računalniško z uporabo posebnega računalniškega programa. Delo z računalniškim programom je opisano v posebnem priročniku.
Zgled Evidence odobrenih okvirnih posojil je priloga 3 tega navodila.
7
Podatke iz obvestila banke o odobritvi okvirnega posojila oziroma iz obvestila o spremembi okvirnega posojila in podatke iz obvestila o vrstnem redu uporabe okvirnih posojil vnaša v evidenco odobrenih okvirnih posojil praviloma vodja računa, ki vodi žiro račun imetnika računa oziroma delavec, ki je odgovoren za vodenje evidence odobrenih okvirnih posojil. Podatke vnese takoj po prejemu obvestila. Ti podatki so:
– žiro račun imetnika računa,
– znesek odobrenega okvirnega posojila,
– vrstni red uporabe okvirnega posojila,
– datum začetka uporabe okvirnega posojila,
– datum vračila okvirnega posojila.
Podatke iz tekočega plačilnega prometa pa v Evidenco odobrenih okvirnih posojil avtomatično vključi računalniški program. Ti podatki so:
– stanje denarnih sredstev na žiro računu imetnika računa,
– datum in čas zadnje spremembe podatkov Evidence odobrenih okvirnih posojil,
– zaporedna številka banke,
– oznake posameznih bank pri katerih imetnik računa deponira denarna sredstva (šifra banke),
– stanje denarnih sredstev imetnika računa, deponiranih pri posamezni banki.
III. UPORABA OKVIRNIH POSOJIL
8
Imetnik računa uporablja okvirno posojilo po načelu tekočega računa. To pomeni, da banka znesek okvirnega posojila ne prenese s svojega žiro računa na žiro račun imetnika računa. Podružnica agencije izvršuje plačilne naloge z žiro računa imetnika računa do zneska odobrenega okvirnega posojila in do zneska razpoložljivih denarnih sredstev na žiro računu banke.
Znesek uporabljenega okvirnega posojila se izkaže kot negativno stanje denarnih sredstev na žiro računu imetnika računa.
9
Podružnica agencije začne izvrševati plačilne naloge iz okvirnega posojila en dan po prejemu obvestila banke o odobrenem okvirnem posojilu, vendar ne pred dnevom, ki je določen za začetek uporabe okvirnega posojila.
10
Vodja računa, ki vodi žiro račun imetnika računa, mora pred izvršitvijo plačilnih nalogov iz okvirnih posojil ugotoviti razpoložljiva denarna sredstva na žiro računu banke.
Če sta vodja računa imetnika računa in vodja računa banke v isti osrednji enoti oziroma v isti ekspozituri podružnice agencije, zadostuje ustno ali telefonsko zagotovilo vodje računa banke o razpoložljivih denarnih sredstvih na žiro računu banke. Če pa nista, mora vodja računa banke zagotovitev razpoložljivih denarnih sredstev na računu banke takoj potrditi na posebnem obrazcu, ki mu ga pošlje (po telefaksu) vodja računa imetnika računa.
Zgled obrazca zahtevek za zagotovitev denarnih sredstev na žiro računu banke je priloga 4 tega navodila.
11
Če ima imetnik računa okvirno posojilo pri več bankah, podružnica agencije pri izvrševanju plačilnih nalogov iz okvirnih posojil upošteva vrstni red uporabe okvirnih posojil. To pomeni, da se najprej v celoti uporabi okvirno posojilo, ki je prvo v zaporedju, nato drugo, vse do zadnjega okvirnega posojila v zaporedju.
IV. VRAČANJE OKVIRNEGA POSOJILA
12
Če ima imetnik računa več okvirnih posojil, poteka vračanje okvirnih posojil po obratnem vrstnem redu kot poteka uporaba teh posojil.
13
Imetnik računa vrača okvirno posojilo s prilivi na svoj žiro račun.
Na dan vračila okvirnega posojila podružnica agencije usmeri vse prilive za kritje okvirnega posojila, ki ga mora imetnik računa vrniti. Tega dne imetnik računa okvirnega posojila, ki ga mora vrniti, ne more več uporabiti.
Če ima imetnik računa odobrena okvirna posojila pri več bankah, lahko za vračilo okvirnega posojila uporabi tudi še neuporabljena okvirna posojila, odobrena pri drugih bankah.
Če ima imetnik računa na dan vračila okvirnega posojila, po obdelavi vseh nalogov plačilnega prometa, to posojilo še vedno nekrito, podružnica agencije obremeni žiro račun banke in odobri žiro račun imetnika računa za znesek nepokritega okvirnega posojila te banke.
Če je dan vračila okvirnega posojila nedelovni dan, se šteje za dan vračila okvirnega posojila prvi naslednji delovni dan.
14
Pred zaprtjem žiro računa zaradi uvedbe stečajnega ali likvidacijskega postopka imetniku računa, ki ima na žiro računu negativno stanje iz okvirnega posojila, podružnica agencije pokrije negativno stanje s preknjižbo v breme žiro računa banke, ki je odobrila okvirno posojilo in v dobro žiro računa imetnika računa.
V. POROČILA O UPORABLJENIH OKVIRNIH POSOJILIH
15
Podružnica agencije o uporabljenem okvirnem posojilu obvesti imetnika računa in banke naslednji dan po uporabi.
Imetnika računa obvesti s sporočilom o prometu in stanju na računu na dan. V tem sporočilu je uporabljeni znesek okvirnega posojila izkazan kot negativno stanje denarnih sredstev na žiro računu imetnika računa.
Podružnica agencije banke obvesti s poročilom uporabljena in odobrena okvirna posojila na individualnih partijah deponentov banke na dan (poročilo OP-IP). Zgled poročila je priloga 5 tega navodila.
Podružnica agencije za lastne potrebe izdela poročilo uporabljena in odobrena okvirna posojila na individualnih partijah deponentov posameznih bank na dan (poročilo OOP). Zgled poročila je priloga 6 tega navodila.
VI. KONČNI DOLOČBI
16
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
17
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za enotno izvedbo okvirnih posojil z dne 31. 7. 1995 in prilogi št. 53 in 54 navodila za sprejem, kontrolo pravilnosti in izvrševanje plačilnih nalogov v plačilnem prometu v SDK (Glasnik SDK, št. 16/86 s spremembami in dopolnitvami).
Št. 660-22/98
Ljubljana, dne 22. junija 1998.
Darinka Pozvek l. r.
Generalna direktorica
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet