Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998

Kazalo

2323. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 3722.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1. člen
V kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95 in 34/96) se dodata nova 80.g in 80.h člena, ki glasita:
“80.g člen
Zaposlenim na posameznih delovnih mestih, opredeljenih v 80.e členu ter drugim visokošolskim sodelavcem (54. člen ZVŠ), se k dodatkom, opredeljenim v tem členu, prištejejo dodatki, kot so razvidni iz priložene tabele, ki je sestavni del teh sprememb in dopolnitev.
Povečanje dodatka, ki se zagotavlja iz proračunskih sredstev za financiranje javne službe visokega šolstva, se uveljavlja v naslednjih časovnih obdobjih tako, da se plače povečajo za:
– 10% globalno v oktobru 1998, diferencirano po posameznih delovnih mestih, kot je opredeljeno v tabeli,
– 5% v maju 1999,
– 3% v januarju 2000,
– 3% v juliju 2000.
80.h člen
Dodatek, opredeljen v 80.e členu, se lahko zaposlenim na posameznih delovnih mestih, opredeljenih v 80.e členu ter drugim visokošolskim sodelavcem (54. člen ZVŠ), dodatno poveča v primeru, da zavod za tako povečanje s tekočim poslovanjem pridobiva zadostna sredstva iz drugih virov. Možno povečanje dodatka iz drugih virov je razvidno iz tabele in se lahko uveljavi v naslednjih časovnih obdobjih:
– do 5% v marcu 1999,
– do 5% v januarju 2000.“
2. člen
Dodata se nova 81.i in 81.c člena, ki se glasita:
“80.i člen
Glavni tajnik univerze v obdobju do leta 2000 pridobi dodatek, v višini, kot se uveljavi za rednega profesorja. Pri tem se 40% tega dodatka (ali 1,33 količnika) zagotovi iz proračunskih sredstev, 60% dodatka (ali 2,0 količnika) pa iz lastnih virov.
Tajnik posamezne članice univerze oziroma koncesioniranega visokošolskega zavoda v obdobju do leta 2000 pridobi dodatek v višini, kot se uveljavi za izrednega profesorja. Pri tem se 40% tega dodatka (ali 1,14 količnika) zagotovi iz proračunskih sredstev, 60% dodatka (ali 1,7 količnika) pa iz lastnih virov.
Povečanje dodatkov se uveljavlja po isti dinamiki, kot za druge zaposlene, na katere se spremembe po tej kolektivni pogodbi nanašajo.
81.c člen
Delavcem, zaposlenim v tajništvu univerze, pripada dodatek za vodenje:
– za vodenje področja dela (pomočnik
glavnega tajnika)                     1,5 količnika
– za vodenje službe z najmanj 8 delavci          1,2 količnika
– za vodenje službe z najmanj 5 delavci          0,8 količnika
– za vodenje službe z najmanj 3 delavci          0,5 količnika
Delavcem na visokošolskih zavodih – članicah univerze in samostojnih koncesioniranih visokošolskih zavodih pripada dodatek za vodenje:
– za vodenje referata z najmanj 6 delavci          0,9 količnika
– za vodenje referata z najmanj 4 delavci          0,6 količnika
– za vodenje referata z najmanj 2 delavci          0,3 količnika
Povečanje dodatka se uveljavlja v isti časovni dinamiki, kot je opredeljena v dodanih členih 80.g in 80.h členu. Pri tem se 40% celotnega dodatka financira iz proračunskih sredstev, 60% dodatka pa se zagotavlja iz drugih virov.“
3. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo
za šolstvo
in šport
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
VIR
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni
dejavnosti
Bojan Hribar l. r.
Sekretar republiškega odbora
SVIZ
Sindikat vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije
dr. Andrej Predin l. r.
Ljubljana, dne 5. junija 1998.
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 5. 6. 1998 pod zap. št. 47/3 in št. spisa 121-03-041/94-006.
IZRAČUN KOLIČNIKOV ZA PLAČE PO USKLAJENEM PREDLOGU SPREMEMB KP dejavnosti

          Okt. 1998  Mar. 1999 Maj 1999  Jan. 2000 Jan. 2000 Jul. 2000 Skupaj   Končni
Delovna mesta    10%-država 5%-sami  5%-država 3%-država 5%-sami  3%-država dodatki  koeficient
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REDNI PROFESOR

6. plačilni razred 0,82    0,55    0,58    0,36    0,63    0,39    3,33    13,53

5. plačilni razred 0,78    0,52    0,55    0,35    0,59    0,37    3,17    12,87

4. plačilni razred 0,74    0,50    0,52    0,33    0,56    0,36    3,00    12,20

3. plačilni razred 0,70    0,48    0,50    0,31    0,54    0,34    2,87    11,67

2. plačilni razred 0,67    0,45    0,48    0,30    0,52    0,32    2,74    11,14

1. plačilni razred 0,64    0,43    0,45    0,29    0,49    0,31    2,61    10,61


IZREDNI PROFESOR

6. plačilni razred 0,70    0,47    0,49    0,31    0,53    0,34    2,84    11,54

5. plačilni razred 0,66    0,45    0,47    0,30    0,51    0,32    2,71    11,01

4. plačilni razred 0,63    0,43    0,45    0,28    0,48    0,31    2,58    10,48

3. plačilni razred 0,60    0,41    0,43    0,27    0,46    0,29    2,45    9,95

2. plačilni razred 0,57    0,38    0,40    0,25    0,44    0,27    2,32    9,42

1. plačilni razred 0,54    0,36    0,38    0,24    0,41    0,26    2,19    8,89


DOCENT

6. plačilni razred 0,74    0,41    0,43    0,27    0,46    0,29    2,60    10,00

5. plačilni razred 0,70    0,39    0,40    0,25    0,44    0,28    2,46    9,46

4. plačilni razred 0,66    0,36    0,38    0,24    0,41    0,26    2,32    8,92

3. plačilni razred 0,63    0,35    0,36    0,23    0,39    0,25    2,21    8,51

2. plačilni razred 0,60    0,33    0,35    0,22    0,37    0,24    2,11    8,11

1. plačilni razred 0,57    0,31    0,33    0,21    0,36    0,22    2,00    7,70


VIŠJI PREDAVATELJ, ASISTENT S DOKTORATOM

6. plačilni razred 0,74    0,35    0,36    0,23    0,39    0,25    2,33    8,53

5. plačilni razred 0,71    0,33    0,35    0,22    0,38    0,24    2,22    8,12

4. plačilni razred 0,67    0,31    0,33    0,21    0,36    0,22    2,10    7,70

3. plačilni razred 0,64    0,30    0,31    0,20    0,34    0,21    1,99    7,29

2. plačilni razred 0,61    0,29    0,30    0,19    0,32    0,20    1,92    7,02

1. plačilni razred 0,59    0,27    0,29    0,18    0,31    0,20    1,84    6,74


AM/AS

6. plačilni razred 0,67    0,31    0,33    0,21    0,35    0,22    2,08    7,63

5. plačilni razred 0,63    0,29    0,31    0,19    0,33    0,21    1,97    7,22

4. plačilni razred 0,61    0,28    0,30    0,19    0,32    0,20    1,90    6,95

3. plačilni razred 0,58    0,27    0,29    0,18    0,31    0,19    1,82    6,67

2. plačilni razred 0,56    0,26    0,27    0,17    0,30    0,19    1,75    6,40

1. plačilni razred 0,53    0,25    0,26    0,16    0,28    0,18    1,67    6,12


AV

6. plačilni razred 0,59    0,28    0,29    0,18    0,31    0,20    1,86    6,81

5. plačilni razred 0,57    0,27    0,28    0,18    0,30    0,19    1,78    6,53

4. plačilni razred 0,55    0,25    0,27    0,17    0,29    0,18    1,71    6,26

3. plačilni razred 0,52    0,24    0,26    0,16    0,28    0,17    1,63    5,98

2. plačilni razred 0,50    0,23    0,24    0,15    0,26    0,17    1,56    5,71

1. plačilni razred 0,48    0,22    0,24    0,15    0,25    0,16    1,50    5,50


UJ, LE, PREDAVATELJ

6. plačilni razred 0,62    0,29    0,31    0,19    0,33    0,21    1,95    7,15

5. plačilni razred 0,60    0,28    0,29    0,19    0,32    0,20    1,88    6,88

4. plačilni razred 0,58    0,27    0,28    0,18    0,31    0,19    1,80    6,60

3. plačilni razred 0,55    0,26    0,27    0,17    0,29    0,18    1,73    6,33

2. plačilni razred 0,53    0,25    0,26    0,16    0,28    0,18    1,65    6,05

1. plačilni razred 0,50    0,24    0,25    0,16    0,27    0,17    1,58    5,78


UT, UV

6. plačilni razred 0,58    0,27    0,29    0,18    0,31    0,19    1,82    6,67

5. plačilni razred 0,56    0,26    0,27    0,17    0,30    0,19    1,75    6,40

4. plačilni razred 0,53    0,25    0,26    0,16    0,28    0,18    1,67    6,12

3. plačilni razred 0,51    0,24    0,25    0,16    0,27    0,17    1,60    5,85

2. plačilni razred 0,49    0,23    0,24    0,15    0,26    0,16    1,52    5,57

1. plačilni razred 0,46    0,22    0,23    0,14    0,24    0,15    1,45    5,30


SODELAVEC

6. plačilni razred 0,55    0,25    0,27    0,17    0,29    0,18    1,71    6,26

5. plačilni razred 0,52    0,24    0,26    0,16    0,28    0,17    1,63    5,98

4. plačilni razred 0,50    0,23    0,24    0,15    0,26    0,17    1,56    5,71

3. plačilni razred 0,47    0,22    0,23    0,15    0,25    0,16    1,48    5,43

2. plačilni razred 0,45    0,21    0,22    0,14    0,24    0,15    1,41    5,16

1. plačilni razred 0,43    0,20    0,21    0,13    0,23    0,14    1,35    4,95


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti