Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998

Kazalo

2307. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin, stran 3679.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US 29/95) izdaja minister za malo gospodarstvo in turizem
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
1. člen
V pravilniku o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/97) se v prvi alinei drugega odstavka 6. člena črtajo besede: “nastanitvene gostinske obrate:”.
2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku v oklepaju črta beseda “gostišče”.
V drugem odstavku se spremeni besedilo, tako da glasi:
“Garni hotel ali motel, gostišče, apartma in kmetija z nastanitvijo se označi z eno, dvema, tremi ali štirimi zvezdicami.”.
V tretjem odstavku se za besedo: “Kamp” doda beseda “, prenočišče”.
3. člen
V 13. členu se besedilo drugega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
“Osnova za določitev kategorije nastanitvenega obrata je kategorizacijski list iz prejšnjega odstavka. Minister pristojen za gostinstvo lahko določi način ocenjevanja ter vrste in kategorije nastanitvenih obratov, za katere stranka obvezno predloži tudi oceno o izpolnjevanju pogojev za ustrezno kategorijo, ki jo opravi v ta namen usposobljen ocenjevalec z licenco.”.
4. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki glasi:
“13.a člen
Ocenjevalec iz prejšnjega člena pridobi licenco na podlagi preveritve znanj iz programa usposabljanja, ki ga določi minister pristojen za gostinstvo.
Višina nadomestila za oceno nastanitvenega obrata, ki jo opravi ocenjevalec, je odvisna od vrste obrata in znaša od 1 do 8 točk, pri čemer znaša vrednost točke neto 4.000 tolarjev.
Minister, pristojen za gostinstvo lahko spremeni vrednost točke iz prejšnjega odstavka na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.”
5. člen
V 18. členu se v prvem odstavku besede: “priročnik za ocenjevanje kakovosti” nadomesti z besedami: “kriterijev za ocenjevanje dosežene ravni kakovosti opremnih elementov in storitev, ki so sestavni del priloge B pravilnika.”.
V drugem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki glasi:
“Skupno število točk je seštevek točk vseh posameznih opremnih elementov in storitev, ki jih je dobil ocenjeni nastanitveni obrat.”.
6. člen
V 22. členu se črta zadnji stavek ter doda novi drugi odstavek, ki glasi:
“Minister pristojen za gostinstvo lahko določi način ocenjevanja ter vrste in kategorije nastanitvenih obratov, za katere stranka obvezno predloži tudi oceno o izpolnjevanju pogojev za znak kakovosti in znak specializacije, ki jo opravi v ta namen usposobljen ocenjevalec z licenco.”.
7. člen
V 23. členu se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:
“Upravna enota v primeru, ko minister pristojen za gostinstvo ne predpiše obvezne ocene iz 13. in 22. člena, lahko pred izdajo odločbe zahteva od ministra pristojnega za gostinstvo preveritev ocene za predlagano kategorijo, znak kakovosti ali znak specializacije, če utemeljeno sklepa, da predlog stranke ne ustreza dejanskemu stanju.”.
8. člen
24. člen se črta.
9. člen
V prvem odstavku 31. člena se za besedo: “najkasneje” črtajo besede: “v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika” in nadomestijo z novimi besedami: “do 31. decembra 1998”.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati:
“Pravilnik o pogojih za pridobitev licence za ocenjevanje kategorizacije nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 27/98).”.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-2-1/98
Ljubljana, dne 6. julija 1998.
Minister
za malo gospodarstvo in turizem
Janko Razgoršek l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina