Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998

Kazalo

2305. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav, stran 3673.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
1. člen
(1) V 2. členu se 1. točka uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94) spremeni tako, da glasi:
“1. Kurilna naprava je naprava, v kateri se z zgorevanjem goriv pridobiva toplota. Sestavljajo jo kurišče ali več kurišč ter vezni elementi za odvajanje dimnih plinov skozi odvodnik. Več kurilnih naprav ima lahko isti odvodnik dimnih plinov.”
(2) Besedilo 15. točke se črta, točke od 16. do19. pa se preštevilčijo v točke od 15. do 18.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“4. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za:
– sežigalnice odpadkov,
– koksarniške peči,
– plinske turbine,
– sušilnike ter druge naprave za zgorevanje, v katerih material, ki se obdeluje, prihaja neposredno v stik z odpadnimi plini,
– kurilne naprave, v katerih se sežigajo odpadki,
– dogorevalne naprave za čiščenje odpadnih plinov s sežiganjem, ki ne obratujejo kot samostojna kurilna naprava,
– peči na plavžni plin,
– naprave za regeneracijo katalizatorjev iz kreking procesov,
– rekuperatorje toplote pri plavžu,
– naprave za pretvorbo vodikovega sulfida v žveplo in
– reaktorje v kemijskih procesih.”
3. člen
(1) V 5. členu se v prvem odstavku tretja alinea spremeni tako, da glasi:
“– naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži) ter lesni ostanki, ki vsebujejo snovi v koncentracijah, manjših od vrednosti za lesne ostanke iz naravnega lesa iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,”
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:
“ Za uporabo drugih tekočih ali trdnih goriv, ki so:
– odpadne gorljive tekočine, ki vsebujejo skupaj do 10 mg polikloriranih aromatskih ogljikovodikov, kot so poliklorirani bifenili (PCB) in pentaklorfenoli (PCP), na kg gorljive tekočine in imajo kurilnost najmanj 30 MJ/kg ter ne povzročajo za posamezne anorganske snovi in njihove spojine večjih emisij, kot so mejne emisijske vrednosti iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe,
– lesni ostanki, kot so vezane lesne plošče, iverne plošče, lesonitne plošče in drugi lepljeni izdelki iz lesa, ki vsebujejo snovi v koncentracijah, manjših od vrednosti za lesne ostanke kot druga trda goriva iz priloge 1,
je potrebno dovoljenje po predpisih o ravnanju z odpadki.”
4. člen
(1) V 6. členu se v prvem odstavku beseda “koncentracije” nadomesti z besedilom “emisijske vrednosti”.
(2) Tabela 2 se spremeni tako, da glasi:
Tabela 2

-------------------------------------------------------------------------

        . pojasnilo, posebnost:  . trdna . tekoča . plinasta

        . vse vrednosti toplotnih . goriva . goriva . goriva

        . moči veljajo za nazivne .    .     .

        . toplotne moči kurilnih .    .     .

        . naprav         .    .     .

---------------.-------------------------.--------.---------.------------

črnina dimnih .             . 1   . 0    . 0

plinov     .             .    .     .

---------------.-------------------------.--------.---------.------------

dimno število . tekoča goriva:     . -   .     . 0

        .             .    .     .

        . uparjalni gorilnik < 11 .    . 3    .

        . kW           .    .     .

        .             .    .     .

        . uparjalni gorilnik > 11 .    . 2    .

        . kW         -  .    .     .

        .             .    .     .

        . razprševalni gorilniki .    . 1    .

---------------.-------------------------.--------.---------.------------

toplotne izgube. tekoča in plinasta   .    .     .

        . goriva:         .    .     .

        .             .    .     .

z dimnimi plini. > 8 kW in < 25 kW    . 19%  . 12%   . 12%

        .      -       .    .     .

        . > 25 kW in < 50 kW   . 18%  . 11%   . 11%

        .      -      .    .     .

        . > 50 kW         . 17%  . 10%   . 10%

---------------.-------------------------.--------.---------.------------

ogljikov    . trdna goriva:      .    . 175   . 100 mg/m3

monoksid (CO) .             .    . mg/m3  .

        . > 50 KW in < 150 kW   . 4.000 .     .

        .      -      . mg/m3 .     .

        .             .    .     .

        . > 150 KW in < 500 kW  . 2.000 .     .

        .       -      . mg/m3 .     .

        .             .    .     .

        . > 500 KW        . 1.000 .     .

        .             . mg/m3 .     .

---------------.-------------------------.--------.---------.------------

dušikovi oksidi.             .    . 250   . 150 mg/m3

(Nox), izraženi.             .    . mg/m3  . za

kot NO2    .             .    .     . zemeljski

        .             .    .     . plin

        .             .    .     .

        .             .    .     . 200 mg/m3

        .             .    .     . za tekoči

        .             .    .     . plin

---------------.-------------------------.--------.---------.------------

računska    .             . 7%   . 3%   . 3%

vsebina kisika .             . premog .     .

v odpadnih   .             . 13%  .     .

plinih v vol.% .             . les,  .     .

        .             . biomasa,     .

        .             . šota  .     .

-------------------------------------------------------------------------

5. člen
(1) V 7. členu se beseda “koncentracije” nadomesti z besedilom “emisijske vrednosti”.
(2) Tabela 3 se spremeni tako, da glasi:
Tabela 3

-------------------------------------------------------------------------

        . pojasnilo, posebnost:  . trdna . tekoča . plinasta

        . vse vrednosti toplotnih . goriva . goriva . goriva

        . moči veljajo za nazivne .    .     .

        . toplotne moči kurilnih .    .     .

        . naprav         .    .     .

---------------.-------------------------.--------.---------.------------

črnina dimnih .             . 2   . 0    . 0

plinov     .             .    .     .

---------------.-------------------------.--------.---------.------------

dimno število . tekoča goriva:     . -   .     . 0

        .             .    .     .

        . uparjalni gorilnik < 11 .    . 4    .

        . kW           .    .     .

        .             .    .     .

        . uparjalni gorilnik > 11 .    . 3    .

        . kW         -  .    .     .

        .             .    .     .

        . razprševalni gorilniki .    . 1    .

---------------.-------------------------.--------.---------.------------

toplotne izgube. tekoča in plinasta   .    .     .

        . goriva:         .    .     .

        .             .    .     .

z dimnimi plini. > 8 kW in < 25 kW    .    . 15%   . 15%

        .      -       .    .     .

        . > 25 kW in < 50 kW   .    . 14%   . 14%

        .      -      .    .     .

        . > 50 kW         .    . 13%   . 13%

---------------.-------------------------.--------.---------.------------

ogljikov    . trdna goriva:      . 5.000 . 250   . 250 mg/m3

monoksid (CO) .             . mg/m3 . mg/m3  .

        . > 50 KW in < 150 kW   . 4.000 .     .

        .      -      . mg/m3 .     .

---------------.-------------------------.--------.---------.------------

dušikovi oksidi.             .    . 260   . 200 mg/m3

(Nox), izraženi.             .    . mg/m3  . za

kot NO2    .             .    .     . zemeljski

        .             .    .     . plin

        .             .    .     .

        .             .    .     . 300 mg/m3

        .             .    .     . za tekoči

        .             .    .     . plin

---------------.-------------------------.--------.---------.------------

računska    .             . 7%   . 3%   . 3%

vsebina kisika .             . premog .     .

v vol.%    .             . 13%  .     .

        .             . les,  .     .

        .             . biomasa,     .

        .             . šota  .     .

-------------------------------------------------------------------------
6. člen
(1) V 9. členu se v prvem odstavku beseda “koncentracije” nadomesti z besedilom “emisijske vrednosti”.
(2) Tabela 4 se spremeni tako, da glasi:
Tabela 4

---------------------------------------------------------------------------

        . pojasnilo, posebnost  . trdna  . tekoča . plinasta

        .             . goriva . goriva . goriva

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

črnina dimnih .             . 1    . 0    . 0

plinov     .             .     .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

dimno število .             . -    . 1    . 1

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

toplotne izgube.             . 17%   . 10%   . 10%

z dimnimi plini.             .     .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

skupni prah  .             .     . 50 mg/ . za plavžni

        .             .     . m3   . plin:

        .             .     .     .

        . trdna goriva:      .     .     . 10 mg/m3

        .             .     .     .

        . < 5 MW         . 150   .     . za ostale

        .             . mg/m3  .     . pline:

        .             .     .     .

        . > 5 MW         . 50 mg/ .     . 5 mg/m3

        . -            . m3   .     .

        .             .     .     .

        . za rekonstruirane    . 150   .     .

        . obstoječe na biomaso:  . mg/m3  .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

ogljikov    .             . 250   . 170   . 100 mg/m3

monoksid (CO) .             . mg/m3  . mg/m3  .

        .             .     .     .

        . za rekonstruirane    . 1.000  .     .

        . obstoječe na biomaso in . mg/m3  .     .

        . druga trdna goriva:   .     .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

dušikovi oksidi.             . 650   . 250   . 200 mg/m3

(Nox), izraženi.             . mg/m3  . mg/m3 za.

kot NO2    .             .     . kurilno .

        .             .     . olje EL .

        .             .     .     .

        .             .     . 350   .

        .             .     . mg/m3 za.

        .             .     . težja  .

        .             .     . kurilna .

        .             .     . olja  .

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

žveplovi    .             . 2.000  . 1.700  . za naftni

oksidi (Sox), .             . mg/m3  . mg/m3  . plin za

        .             .     .     . proizvodnjo

izraženi kot  .             .     .     . pare pri

SO2      .             .     .     . pridobivanju

        .             .     .     .

        .             . za   .     . nafte: 1.700

        .             . vrtinčno.     . mg/m3,

        .             . kurjavo:.     .

        .             .     .     .

        .             . 400   .     . za tekoči

        .             . mg/m3  .     . plin 5 mg/

        .             .     .     . m3

        .             .     .     .

        .             .     .     . za druge

        .             .     .     . pline:

        .             .     .     .

        .             .     .     . 35 mg/m3

---------------.-------------------------.---------.---------.-----------

plinaste    . klora (Cl), izraženega . samo za . -    . -

anorganske   . kot HCl         . druga  .     .

halogenske   .             . trdna  .     .

spojine    .             . goriva: .     .

        .             . 30 mg/m3.     .

        .-------------------------.---------.---------.-----------

        . fluora (F), izraženega . samo za . -    . -

        . kot HF         . druga  .     .

        .             . trdna  .     .

        .             . goriva: .     .

        .             . 5 mg/m3 .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.-----------

organske    . samo za les in šoto ter . 50 mg/m3. -    . -

spojine    . druga trdna goriva   .     .     .

izražene kot  .             .     .     .

skupni organski.             .     .     .

ogljik (TOC)  .             .     .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.-----------

računska    .             . premog: . 3%   . 3%

vsebnost kisika.             . 7%   .     .

v vol.%    .             .     .     .

        .             . vrtinčna.     .

        .             . kurjava:.     .

        .             . 7%   .     .

O2       .             .     .     .

        .             . les,  .     .

        .             . biomasa,.     .

        .             . šota:  .     .

        .             . 11%   .     .

-------------------------------------------------------------------------
7. člen
(1) V 10. členu se beseda “koncentracije” nadomesti z besedilom “emisijske vrednosti”.
(2) Tabela 5 se spremeni tako, da glasi:
Tabela 5

---------------------------------------------------------------------------

        . pojasnilo, posebnost  . trdna  . tekoča . plinasta

        .             . goriva . goriva . goriva

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

črnina dimnih .             . 1    . 0    . 0

plinov     .             .     .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

dimno število .             . -    . za težja. 1

        .             .     . kurilna .

        .             .     . olja: 2 .

        .             .     .     .

        .             .     . za   .

        .             .     . kurilno .

        .             .     . olje EL:.

        .             .     . 1    .

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

toplotne izgube.             . -    . 13%   . 13%

z dimnimi plini.             .     .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

ogljikov    .             . 1.000  . 200   . 150 mg/m3

monoksid (CO) .             . mg/m3  . mg/m3  .

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

dušikovi oksidi.             . 650   . 650   . 350 mg/m3

(Nox), izraženi.             . mg/m3  . mg/m3  .

kot NO2    .             .     .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.-------------

žveplovi    .             . 2.000  . 1.700  . za naftni

oksidi (Sox), .             . mg/m3  . mg/m3  . plin pri

        .             .     .     . proizvodnji

izraženi kot  .             .     .     . pare pri

SO2      .             .     .     . pridobivanju

        .             .     .     . nafte: 1.700

        .             .     .     . mg/m3   

        .             .     .     .   

        .             .     .     . za tekoči

        .             .     .     . plin

        .             .     .     .

        .             .     .     . 5 mg/m3,

        .             .     .     .

        .             .     .     . za druge

        .             .     .     . pline:

        .             .     .     .

        .             .     .     . 35 mg/m3

---------------.-------------------------.---------.---------.-----------

računska    .             . premog: . 3%   . 3%

vsebnost kisika.             . 7%   .     .

v vol.% O2  .             .     .     .

        .             . vrtinčna.     .

        .             . kurjava:.     .

        .             . 7%   .     .

        .             .     .     .

        .             . les,  .     .

        .             . biomasa,.     .

        .             . šota:  .     .

        .             . 11%   .     .

-------------------------------------------------------------------------
8. člen
(1) 11. člen se spremeni tako, da glasi:
“11. člen
Mejne emisijske vrednosti za velike kurilne naprave so:
Tabela 6

-----------------------------------------------------------------------------

        . pojasnilo, posebnost  . trdna  . tekoča . plinasta

        .             . goriva . goriva . goriva

---------------.-------------------------.---------.---------.---------------

skupni prah  .             . 50 mg/m3. 50 mg/m3. za plavžni

        .             .     .     . plin:

        .             .     .     . 10 mg/m3

        .             .     .     . za druge

        .             .     .     . pline:

        .             .     .     . 5 mg/m3

---------------.-------------------------.---------.---------.---------------

anorganske   . izražena kot elementi: . samo za . za druga.

snovi in    . As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni . druga  . tekoča .

njihove spojine.             . trdna  . goriva .

- skupaj (tudi .             . goriva: . glej  .

med čiščenjem .             . 0,5 mg/ . prilogo .

površin    .             . m3   . 2    .

kurišča)    .             .     .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.---------------

ogljikov    .             . 250   . 175   . 100 mg/m3

monoksid (CO) .             . mg/m3  . mg/m3  .

        . za rekonstruirane    .     .     .

        . obstoječe na biomasu in .     .     .

        . druga trdna goriva:   . 1.000  .     .

        .             . mg/m3  .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.---------------

dušikovi    .             . 650   . 450   . 350 mg/m3

oksidi (Nox), .             . mg/m3  . mg/m3  .

izraženi kot  .             .     .     .

NO2      .             .     .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.---------------

žveplovi    . območje         . > (50 MW. > 50 MW . za tekoči

oksidi (SOx), .             . in < ( . in < 300. plin 5 mg/

izraženi kot  .             . 100 MW: . MW:   . m3 za druge

SO2      .             . 2.000  . 1.700  . pline:

        .             . mg/m3 za. mg/m3  . 35 mg/m3 za

        .             . vrtinčno.     . nizkokalorični

        .             . kurjavo:.     . plin iz

        .             . 400 mg/ .     . plinificiranih

        .             . m3   .     . rafinerijskih

        .             .     .     . ostankov,

        .             .     .     . koksni plin

        .             .     .     . plavžni plin:

        .             .     .     . 800 mg/m3

        .-------------------------.---------.---------.---------------

        . območje         . > 100 MW. > 300 MW.

        .             . in <(500. in < ( .

        .             . MW:   . 500:  .

        .             . mejna  . mejna  .

        .             . emisijska emisijska

        .             . vrednost. vrednost.

        .             . se   . se   .

        .             . določi . določi .

        .             . na   . na   .

        .             . podlagi . podlagi .

        .             .linearnega linearnega

        .             .zmanjševanja zmanjševanja

        .             . od 2.000. od 1.700.

        .             . mg/m3  . mg/m3  .

        .             . pri 100 . pri 300 .

        .             . MW do  . MW do  .

        .             . 400 mg/ . 400 mg/ .

        .             . m3 pri . m3 pri .

        .             . 500 MW. . 500 MW .

        .             . za   .     .

        .             . vrtinčno.     .

        .             . kurjava:.     .

        .             . 400 mg/ .     .

        .             . 500 MW .     .

        .-------------------------.---------.---------.---------------

        . > 500 MW        . 400 mg/ . 400 mg/ .

        .             . m3   . m3   .

---------------.-------------------------.---------.---------.---------------

plinaste    . klora (Cl), izraženega . (300 MW:. za druga. -

anorganske   . kot HCl         . 200 mg/ . tekoča .

halogenske   .             . m3   . goriva .

spojine:    .             . > 300 MW. glej  .

        .             . :100 mg . prilogo .

        .             . m3   . 2    .

        .-------------------------.---------.---------.---------------

        . fluora (F), izražena  . (300 MW:. za druga. -

        . kot HF         . 30 mg/ . tekoča .

        .             . m3   . goriva .

        .             . > 300 MW. glej  .

        .             . :15 mg/ . prilogo .

        .             . m3   . 2    .

---------------.-------------------------.---------.---------.---------------

računska    .             . premog: . 3%   . 3%

vsebnost    .             . 6%   .     .

kisika v vol.% .             . vrtinčna.     .

O2       .             . kurjava:.     .

        .             . 7% les, .     .

        .             . lesni  .     .

        .             . odpadki,.     .

        .             . šota,  .     .

        .             . slama: .     .

        .             . 11%   .     .

---------------.-------------------------.---------.---------.---------------
Mejne vrednosti, določene v tabeli 6, veljajo tudi za rekonstrukcijo kurilne naprave. Če je povečanje vhodne toplotne moči pri rekonstrukciji kurilne naprave manjše od 50 MW, se izračunajo mejne vrednosti iz tabele 6 na podlagi vhodne toplotne moči pred rekonstrukcijo kurilne naprave.”
9. člen
(1) V 12. členu se za prvim stavkom prvega odstavka doda besedilo, ki glasi:
“Stopnja razžveplevanja se izračunava kot povprečna vrednost za obdobje enega koledarskega meseca obratovanja kurilne naprave iz prejšnjega člena, s tem da se pri izračunavanju čas zagona in zaustavljanja ne upoštevata.”
(2) Tretji odstavek se črta.
10. člen
V 19. členu se v drugem odstavku za besedo “in” doda beseda “vhodne”.
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-01/98-1
Ljubljana, dne 2. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
Priloga 1

Največje vrednosti snovi in njihovih spojin v lesnih ostankih iz
naravnega lesa oziroma v lesnih ostankih kot drugem trdem gorivu

--------------------------------------------------------------------------------
             Lesni ostanki      Lesni ostanki
           kot drugo trdo gorivo  iz naravnega lesa
Parameter          (mg/kg)        (mg/kg)        Opombe
--------------------------------------------------------------------------------
Bor (B)           15            30     les, obdelan z
                               zaščitnimi sredstvi

Arzen (As)          0,8            2     les, obdelan z
                               zaščitnimi sredstvi

Fluor (F)          10            30     les, obdelan z
                               zaščitnimi sredstvi

Baker (Cu)          5            20     les, obdelan z
                               zaščitnimi sredstvi

Živo srebro (Hg)      0,05           0,4     les, obdelan z
                               zaščitnimi sredstvi

Pentaklorfenoli (PCP)    -            0,2     les, obdelan z
                               zaščitnimi sredstvi

Benzo(a)piren        0,05           0,1     les, obdelan z
                               zaščitnimi sredstvi

Izločljivi organski      3            -      les, obdelan z
halogeni (EOX)                        zaščitnimi sredstvi
                               / les, oplemeniten
                             s plastičnimi folijami
                        
Klor (Cl)                           les oplemeniten s
                              plastičnimi folijami:
              100           100      brez PVC
              100           300       s PVC
--------------------------------------------------------------------------------

Priloga 2

Mejne emisijske vrednosti anorganskih snovi in njihovih spojin za kurilne
naprave na odpadne gorljive tekočine

--------------------------------------------------------------------------------
Snov                          Mejna emisijska vrednost
                                (mg/m3)
--------------------------------------------------------------------------------
Kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd            0,5

Nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni             1

Vsota kroma, bakra in vanadija ter njihovih spojin, izraženih
kot Cr, Cu oziroma V                       1,5

Svinec in njegove spojine, izražene kot Pb             5

Plinaste anorganske spojine klora (Cl), izražene kot HCl     100

Plinaste anorganske spojine fluora (F), izražene kot HF      5
--------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina