Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1998 z dne 30. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1998 z dne 30. 6. 1998

Kazalo

2124. Uredba o načinu prodaje premoženja v lasti Slovenske razvojne družbe pooblaščenim investicijskim družbam, stran 3443.

Na podlagi 28. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu prodaje premoženja v lasti Slovenske razvojne družbe pooblaščenim investicijskim družbam
1. člen
Slovenska razvojna družba mora prodati pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate premoženje, kot ga opredeljuje zakon o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) - v nadaljevanju ZZLPPO.
2. člen
Slovenska razvojna družba proda premoženje pooblaščenim investicijskim družbam na podlagi javnega zbiranja ponudb, predpisanega s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).
Pooblaščene investicijske družbe kupnino za premoženje plačajo z lastniškimi certifikati.
Premoženje, ki je predmet javnega razpisa, lahko Slovenska razvojna družba prodaja v enem paketu ali v več posamičnih paketih.
3. člen
Slovenska razvojna družba objavi javni razpis iz prvega odstavka 2. člena te uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– način prodaje premoženja (v enem paketu ali v večih posamičnih paketih);
– podatke o predmetu prodaje;
– izklicno ceno paketa;
– pogoje za udeležbo na javnem razpisu in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika;
– rok in način oddaje ponudbe (datum, čas, naslov);
– način plačila varščine in stroškov javnega razpisa;
– druge, po mnenju Slovenske razvojne družbe pomembne podatke.
Končni rok za predajo ponudb ne more biti krajši od petnajst dni od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Izklicno ceno določi Slovenska razvojna družba na podlagi določila 27. člena ZZLPPO.
5. člen
Pooblaščenim investicijskim družbam se omogoči ogled podjetja oziroma drugega premoženja in pogovor z vodstvom.
Pooblaščene investicijske družbe lahko kupijo od Slovenske razvojne družbe dokumentacijo in dodatne podatke o podjetjih (podatke v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetja oziroma privatizacijo, statistične podatke iz bilance stanja in bilance uspeha iz baze podatkov Agencije Republike Slovenije za plačilni promet).
6. člen
Pooblaščene investicijske družbe nosijo stroške v zvezi s pripravo, predložitvijo ponudbe in izvedbo javnega razpisa. Stroški javnega razpisa (objava v Uradnem listu, priprava pogodb in notarska overitev), se določijo v pavšalni višini in znašajo 0,02% od izklicne cene in se plačajo Slovenski razvojni družbi.
Slovenska razvojna družba v nobenem primeru, ne glede na potek in izid razpisanega postopka, ne odgovarja za navedene stroške.
7. člen
Ponudnik mora predložiti ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji. Če ponudnik predloži ponudbo, ki ni v celoti v skladu z razpisnimi pogoji, se taka ponudba šteje za neveljavno.
Slovenska razvojna družba lahko kadarkoli, najpozneje pa sedem dni pred končnim rokom za oddajo ponudbe, spremeni obseg predmeta prodaje, ter o tem obvesti pooblaščene družbe za upravljanje.
8. člen
Ponudba mora veljati najmanj 30 dni po poteku končnega roka za oddajo ponudbe. Če je v ponudbi naveden krajši rok veljave, se taka ponudba zavrne kot neveljavna.
Ponudba mora biti izdelana v pisni obliki (natisnjena ali natipkana) in na računalniški disketi. V primeru razlik med natisnjeno ali natipkano ponudbo ter ponudbo na računalniški disketi, se šteje za veljavno natisnjena ali natipkana ponudba.
9. člen
Ponudnik lahko umakne predloženo ponudbo pod pogojem, da Slovenska razvojna družba prejme pisno obvestilo o umiku pred iztekom končnega roka za predložitev ponudbe.
Po končanem roku za oddajo ponudb ponudnik ne more več umakniti ponudbe in je tudi ne more nadomestiti z novo.
10. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje Slovenska razvojna družba. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani. Delo komisije vodi član, ki ga za to določi Slovenska razvojna družba.
11. člen
Odpiranje ponudb se opravi na kraju in v prostorih ter na dan in ob uri, kot je to določeno v javnem razpisu.
Po odpiranju ponudb Komisija pregleda prispele ponudbe in ugotovi ali so v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.
O odpiranju ponudb komisija sestavi zapisnik.
Ponudba, ki ni v celoti v skladu z razpisnimi pogoji, se zavrne kot neveljavna.
12. člen
Ponujena cena je kriterij za izbor najboljšega ponudnika.
Premoženja ni mogoče prodati pod izklicno ceno, določeno v javnem razpisu.
13. člen
Slovenska razvojna družba lahko v razpisu izključi obveznost skleniti pogodbo o prodaji z najboljšim ponudnikom.
Takšna izključitev ima pravni učinek, če je objavljena hkrati z razpisnimi pogoji.
14. člen
Pred iztekom veljavnosti ponudbe Slovenska razvojna družba pisno obvesti najboljšega ponudnika, da je bila njegova ponudba sprejeta, in sicer z osebno vročitvijo obvestila, s priporočenim pismom, ali po telefaksu. Obvestila, poslana po telefaksu, Slovenska razvojna družba potrdi še s priporočenim pismom, vendar pa se kot dan prejema obvestila o sprejemu ponudbe šteje dan prejema obvestila po telefaksu.
Slovenska razvojna družba obvesti tudi vse neuspešne ponudnike.
Pogodba o nakupu premoženja je sklenjena, ko uspešni ponudnik prejme, na način iz prvega odstavka tega člena, obvestilo, da je bila njegova ponudba sprejeta.
Ponudniki so dolžni podpisati kupoprodajne pogodbe v roku deset dni po prejemu obvestila o sprejemu ponudbe.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o načinu prodaje delnic v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS, št. 6/94).
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-02/98-1
Ljubljana, dne 18. junija 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina