Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1998 z dne 30. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1998 z dne 30. 6. 1998

Kazalo

2122. Uredba o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, stran 3440.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97), 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (Uradni list RS, št. 87/97), 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 87/97), 125. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in 112. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 23/82, 41/87, 32/89 in Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 29/95 in 10/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem
1. člen
Ta uredba določa delovna mesta v Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za pravosodje - Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij in Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, na katerih se za opravljanje nalog v polnem delovnem času šteje zavarovalna doba s povečanjem.
2. člen
Delovna mesta, na katerih se v Ministrstvu za notranje zadeve šteje zavarovalna doba s povečanjem, so delovna mesta, na katerih se naloge opravljajo na terenu in so zaposleni na teh delovnih mestih izpostavljeni vremenskim in drugim škodljivim vplivom ter na katerih je pri izvajanju nalog posebej ogroženo njihovo zdravje in življenje. Ta delovna mesta so:
– delovna mesta uniformiranih pooblaščenih uradnih oseb na policijskih postajah, razen delovnih mest informacijskega, kadrovskega, finančnega, materialnega in administrativnega značaja;
– delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb na upravah za notranje zadeve in v organizacijskih enotah ministrstva, razen delovnega mesta načelnika uprave za notranje zadeve in delovnih mest vodij samostojnih organizacijskih enot ministrstva in drugih delovnih mest z višjim statusom, ter delovnih mest, na katerih delavci opravljajo notranje delo in pri izvajanju nalog ni posebej ogroženo njihovo zdravje in življenje, ter delovnih mest informacijskega, kadrovskega, finančnega, materialnega in administrativnega značaja.
3. člen
Za posebno težka in zdravju škodljiva dela oziroma delovna mesta, na katerih po določeni starosti delavci, ki opravljajo vojaško službo v Ministrstvu za obrambo, ne morejo več uspešno delati, se štejejo:
– delovna mesta stalne sestave Slovenske vojske (vojaki, podčastniki, častniki), razen delovnih mest vodij oddelkov, vodij drugih organizacijskih enot nivoja oddelka in drugih delovnih mest z višjim statusom v Generalštabu Slovenske vojske in operativnih poveljstvih, delovnih mest v Orkestru in Športni enoti Slovenske vojske ter delovnih mest informacijskega, kadrovskega, finančno-računovodskega, administrativnega, vzdrževalnega in pomožnega značaja;
– delovna mesta v Centru vojaških šol, za katera se šteje, da se na njih opravlja vojaška služba in na katerih se pretežni del opravlja na terenu;
– delovna mesta v Obveščevalno-varnostni službi, za katera se šteje, da se na njih opravlja vojaška služba, razen delovnih mest vodij sektorjev ter vodij drugih organizacijskih enot enakega nivoja in drugih delovnih mest z višjim statusom ter delovnih mest informacijskega, kadrovskega, finančnega in administrativnega značaja;
– delovna mesta na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na katerih se opravlja delo pretežno na terenu, in delovna mesta, na katerih se opravljajo dela z minsko-eksplozivnimi in drugimi nevarnimi snovmi.
4. člen
Delovna mesta, na katerih se v Ministrstvu za pravosodje - Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij šteje zavarovalna doba s povečanjem, so delovna mesta v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu, in sicer:
– delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb – paznikov, ki skrbijo za varnost, zavarovanje, red in disciplino v zavodu, opravljajo stražarsko službo, spremljajo zaprte osebe zunaj zavoda ter nadzirajo zaprte osebe v gospodarskih enotah in na zunanjih deloviščih, razen delovnih mest upravnikov zavodov in prevzgojnega doma in drugih delovnih mest z višjim statusom;
– delovna mesta, na katerih delavci delajo pretežno neposredno z zaprtimi osebami in izvajajo program tretmaja in druge ukrepe, s katerimi se omogoča psihosocialna prilagoditev zaprtih oseb, razen delovnih mest informacijskega, kadrovskega, finančnega, materialnega in administrativnega značaja.
5. člen
Delovna mesta, na katerih se v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji šteje zavarovalna doba s povečanjem, so delovna mesta, na katerih se naloge opravljajo na terenu in so zaposleni na teh delovnih mestih izpostavljeni vremenskim in drugim škodljivim vplivom ter na katerih je pri izvajanju nalog posebej ogroženo njihovo zdravje in življenje. Ta delovna mesta so:
– delovna mesta, na katerih delavci tajno delujejo v varnostno nevarnih strukturah in okoljih ali vodijo in usmerjajo sodelavsko mrežo v strukturah, ki s svojo dejavnostjo ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost države, njeno ustavno ureditev ali druge interese države ali delujejo v posebnih delovnih pogojih, razen delovnih mest vodij sektorjev, ter vodij drugih organizacijskih enot enakega nivoja in drugih delovnih mest z višjim statusom, ter delovnih mest informacijskega, kadrovskega, finančnega, materialnega in administrativnega značaja.
Delavcem agencije, ki zasedajo delovna mesta, na katerih se ne šteje zavarovalna doba s povečanjem, zavarovalna doba s povečanjem pripada za čas, ko so v skladu z zakonom začasno razporejeni na delovna mesta, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem.
6. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov se za določitev zavarovalne dobe s povečanjem uporabljajo splošni predpisi, če so ti za delavce, ki ta dela opravljajo, ugodnejši.
7. člen
Delovna mesta, na katerih se v skladu s to uredbo šteje zavarovalna doba s povečanjem, se določijo v aktih o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest morajo biti usklajeni s to uredbo najkasneje v 30 dneh od njene uveljavitve.
8. člen
Delavcem, ki so razporejeni na delovna mesta, na katerih se od uveljavitve aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest iz prejšnjega člena ne šteje več zavarovalna doba s povečanjem, morajo biti izdane nove odločbe najkasneje v 15 dneh od uveljavitve akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest iz prejšnjega člena.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– odločba o štetju zavarovalne dobe s povečanjem delavcem na določenih dolžnostih v kazensko-poboljševalnih zavodih in v vzgojnem poboljševalnem domu ter o pravicah, ki jih imajo ti delavci po prvem odstavku 130. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, št. 191-15/69 z dne 17. septembra 1975;
– uredba o določitvi del na področju obrambe in zaščite, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, ter o načinu plačila prispevkov (Uradni list RS, št. 57/92).
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112-00/98-1
Ljubljana, dne 18. junija 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik