Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1998 z dne 30. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1998 z dne 30. 6. 1998

Kazalo

2121. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih cest, stran 3440.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
1. člen
V uredbi o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97) se v napovednem stavku 6. člena besedi “višino osi” nadomestita z besedama “višino vozila”, besedilo druge alinee pa se spremeni tako, da glasi:
“– drugi razred: vozila z dvemi ali več osmi in višino vozila nad prvo osjo do 1,30 metra (osebni avtomobili s priklopnim vozilom in kombinirana vozila, namenjena prevozu oseb in/ali stvari skupne mase do 3.500 kg),”.
2. člen
V 8. členu uredbe se število “6,0” nadomesti s številom “4,0”.
3. člen
Za 9. členom uredbe se doda nov 9.a člen, ki glasi:
“9.a člen
(Plačevanje cestnine s kreditnimi karticami)
“Cestnina za tovorna vozila se lahko plačuje s kreditnimi karticami, ki jih določi Vlada Republike Slovenije v sklepu iz prvega odstavka 8. člena.”
4. člen
V 11. členu uredbe se na koncu člena dodata nova odstavka, ki glasita:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znaša popust za abonentske bone za plačilo cestnine za tretji in četrti cestninski razred 20 odstotkov.
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji mora abonetske bone za plačilo cestnine za tretji in četrti cestninski razred ustrezno označiti.”
5. člen
V drugem odstavku 12. člena uredbe se črtata besedi “vplačanega in”.
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1998.
Št. 425-02/98-1
Ljubljana, dne 19. junija 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost