Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2057. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa, stran 3358.

T A R I F N A P R I L O G A
h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa
(Uradni list RS, št. 69/94)
1. Izhodiščne plače iz 193. člena kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa po posameznih tarifnih razredih so za mesec april 1998 naslednje:
--------------------------------------------------------------------
                          Izhodiščne bruto
     Tarifni razred       Količnik  plače v SIT za polni
                             delovni čas
--------------------------------------------------------------------
I.    Enostavna dela         1,00         41.360
II.   Manj zahtevna dela       1,10         45.496
III.   Srednje zahtevna dela     1,23         50.873
IV.   Zahtevna dela         1,37         56.663
V.    Zahtevnejša dela        1,55         64.108
VI.   Zelo zahtevna dela       1,85         76.516
VII.   Visoko zahtevna dela      2,10         86.856
VIII.  Najzahtevnejša dela      2,50         103.400
IX.   Izjemno pomembna
     najzahtevnejša dela      3,00         124.080
--------------------------------------------------------------------
2. Izhodiščne plače se usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin na enak način kot v SKP za gospodarske dejavnosti oziroma v skladu z določili socialnega sporazuma ali/in zakona.
3. Regres za letni dopust za leto 1998 znaša 102.000 SIT.
4. Povračilo stroškov prehrane med delom za mesec april 1998 znaša 517 SIT za dneve oziroma 64,62 SIT za uro prisotnosti na delu.
Znesek iz prejšnjega odstavka se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije objavi minister, pristojen za delo. Prva uskladitev se opravi 1. julija 1998.
5. Povračilo za prevoz na delo in z dela z lastnim prevoznim sredstvom, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se prizna v višini 15% cene motornega bencina 98 oktanov, kar za mesec april 1998 znaša 17,97 SIT/km.
6. Povračila stroškov za službena potovanja za mesec april 1998 znašajo:
– za službena potovanja nad 12 ur            3.500 SIT
– za službena potovanja od 8 do 12 ur          1.750 SIT
– za službena potovanja od 6 do 8 ur           1.218 SIT
Zneski se usklajujejo na enak način kot izhodiščne plače za I. tarifni razred.
7. Stroški prenočevanja na službenem potovanju se povrnejo v višini zneska računa za prenočevanje v hotelu, ki ga odobri delodajalec.
8. Povračila stroškov v primeru dela na terenu za mesec april 1998 znašajo:
– če traja delo od 4 do 8 ur dnevno             560 SIT
– če traja delo več kot 8 ur dnevno             735 SIT.
Vlakovnemu osebju in drugim delavcem na vlaku, ter delavcem na vožnji v cestnem tovornem prometu pripada povračilo stroškov v primeru dela na terenu 80,50 SIT na uro, toda ne več kot 735 SIT na dan.
Zneski terenskega dodatka se usklajujejo na enak način kot dnevnice.
9. Nadomestilo za ločeno življenje za mesec april 1998 znaša:
– za povračilo stroškov stanovanja            22.994 SIT
– za povračilo stroškov prehrane             28.104 SIT.
Zneski se usklajujejo na enak način kot izhodiščne plače za I. tarifni razred.
10. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene se določi v višini 30% cene motornega bencina – 98 oktanov, ter za april 1998 znaša 35,94 SIT/km.
11. Solidarnostna pomoč za mesec april 1998 znaša 90.937 SIT.
Znesek se mesečno usklajuje z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.
12. Jubilejne nagrade za mesec april 1998 znašajo:
– za 10 let delovne dobe               42.958 SIT
– za 20 let delovne dobe               64.438 SIT
– za 30 let delovne dobe               85.916 SIT
Zneski se usklajujejo na enak način kot izhodiščne plače za I. tarifni razred.
13. Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje.
14. Odpravnina družini ob smrti delavca znaša tri povprečne neto plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri povprečne neto plače delavca, če je to ugodneje.
15. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa za leto 1998 začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od 1. 4. 1998 dalje.
Ljubljana, dne 13. maja 1998.
Sindikat strojevodij
Slovenije
Slavko Kmetič l. r.
Sindikat železničarjev
Slovenije
Albert Pavlič l. r.
Sindikat delavcev
železniške dejavnosti
Slovenije
Cveto Brod l. r.
Sindikat železniškega
transporta Slovenije
Jože Pavšek l. r.
Sindikat vlakovnih
odpravnikov Slovenije
Franc Pavlič l. r.
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.
Ta tarifna priloga h kolektivni prilogi je bila s sklepom o registraciji tarifne priloge h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 26. 5. 1998 pod zap. št. 51/4 in št. spisa 121-03-0034/94-032.

AAA Zlata odličnost