Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1998 z dne 19. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1998 z dne 19. 6. 1998

Kazalo

1999. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, stran 3284.

Na podlagi 15. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-0361/98 z dne 29. 5. 1998 generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
1
V 5. točki navodila o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 10/97 in 81/97) se:
– v razredu 2 Računi sredstev iz obračuna z Banko Slovenije črta skupina 20 Sredstva bank in hranilnic, deponirana pri Banki Slovenije kot rezervna sredstva, ki zajema računa:
– Obvezna rezerva bank pri Banki Slovenije,
– Obvezna rezerva hranilnic pri Banki Slovenije.
V razredu 2 pred skupino 24 dodajo nove skupine z novimi osnovnimi računi in sicer:
21 Obračun gotovine za sistem BPRČ
210 Obračun za BPRČ - gotovina
22 Obračun na začasnih računih za sistem BPRČ
220 Obračun za BPRČ - začasni računi
23 Obračun za sedež 85000 za sistem BPRČ
230 Obračun za BPRČ - sedež 85000.
V razredu 2 za skupino 24 pa se dodajo naslednje nove skupine z osnovnimi računi:
25 Obračun prejetih odobritev iz sistema BPRČ
250 Obračun za BPRČ - prejete odobritve
26 Obračun poslanih odobritev v sistem BPRČ
260 Obračun za BPRČ - poslane odobritve
27 Obračun s sistemom BPRČ ob koncu dneva
270 Obračun za BPRČ - konec dnevne obdelave
28 Obračun prejetih odobritev iz SPMV
280 Obračun za SPMV - prejete odobritve
29 Obračun poslanih odobritev v SPMV
290 Obračun za SPMV - poslane odobritve.
V razredu 6 Žiro in drugi računi udeležencev v plačilnem prometu:
– pri skupini 62 se spremeni ime, tako da glasi: Pozicije bank, žiro računi hranilnic in pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih predpisih,
– pri računu 620 se spremeni ime, tako da glasi: Pozicije bank,
– pri skupini 69 dodata računa:
692 Žiro računu pravnih oseb v likvidaciji,
694 Depozitni račun za zadržana sredstva - preprečevanje pranja denarja,
– pri računu 690 pa se spremeni ime, tako da glasi: Žiro računi pravnih oseb v stečaju.
2
V 9. točki navodila se:
v razredu 2 črta skupina 20 Sredstva bank in hranilnic, deponirana pri Banki Slovenije, ki zajema računa 201 – Obvezna rezerva bank pri Banki Slovenije in 206-Obvezna rezerva hranilnic pri Banki Slovenije,
v razredu 2 dodajo opisi novih skupin razredov z osnovnimi računi in sicer:
Na računih skupine 21 - Obračun gotovine za sistem BPRČ se knjižijo stanja prometa na računih iz razreda 1.
Na računu 210 - Obračun za BPRČ - gotovina se knjižijo stanja prometa na računih iz razreda 1, razen skupine 16.
Na računih skupine 22 - Obračun na začasnih računih za sistem BPRČ se knjižijo stanja na računih skupine 53.
Na računu 220 - Obračun za BPRČ - začasni račun se knjižijo stanja prometa na računih skupine 53.
Na računih skupine 23 - Obračun za sedež 85000 za sistem BPRČ se knjižijo stanja prometa na računih 540 in 550.
Na računu 230 - Obračun za BPRČ - sedež 85000 se knjižijo stanja prometa na računih 540 in 550.
Na računih skupine 25 - Obračun prejetih odobritev iz sistema BPRČ se knjižijo denarna sredstva, prejeta iz sistema BPRČ, v dobro imetnikov računov pri agenciji.
Na računu 250 - Obračun za BPRČ - prejete odobritve se knjižijo denarna sredstva, prejeta iz sistema BPRČ, v dobro imetnikov računov pri agenciji.
Na računih skupine 26 - Obračun poslanih odobritev v sistem BPRČ se knjižijo denarna sredstva, poslana v sistem BPRČ, v dobro računov poravnalnih bank.
Na računu 260 - Obračun za BPRČ - poslane odobritve se knjižijo denarna sredstva, poslana v sistem BPRČ, v dobro računov poravnalnih bank.
Na računih skupine 27 - Obračun s sistemom BPRČ ob koncu dneva se knjižijo stanja pozicij računov bank, odprtih pri agenciji, ob koncu dnevne obdelave plačilnega prometa v agenciji.
Na računu 270 - Obračun za BPRČ - konec dnevne obdelave se knjižijo stanja pozicij agencije ob koncu dnevne obdelave plačilnega prometa v agenciji.
Na računih skupine 28 - Obračun prejetih odobritev iz SPMV se knjižijo denarna sredstva, prejeta iz SPMV, v dobro imetnikov računov pri agenciji.
Na računu 280 - Obračun za SPMV - prejete odobritve se knjižijo denarna sredstva, prejeta iz SPMV, v dobro imetnikov računov pri agenciji.
Na računih skupine 29 - Obračun poslanih odobritev iz SPMV se knjižijo denarna sredstva, poslana iz SPMV, v dobro računov poravnalnih bank.
Na računu 290 - Obračun za SPMV - poslane odobritve se knjižijo denarna sredstva, poslana v SPMV, v dobro računov poravnalnih bank.
V razredu 6 pri skupini 62 spremeni ime, tako da se glasi: Pozicije bank, žiro računi hranilnic in pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih predpisih.
V razredu 6 pri skupini 62 pri računu 620 spremeni ime, tako da se glasi: Pozicije bank.
V razredu 6 pri skupini 69 za računom 691 dodata opisa vsebine:
Na računu 692 - Žiro računi pravnih oseb v likvidaciji se knjižita promet in stanje sredstev pravnih oseb, ki so v likvidaciji po zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Na računu 694 - Depozitni račun za zadržana sredstva - preprečevanje pranja denarja se knjižita promet in stanje sredstev iz gotovinskih in negotovinskih transakcij, za katere je začasna zaustavitev zahtevana na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja.
V razredu 6 pri skupini 69 pri računu 690 spremeni ime in opis vsebine, tako da glasi: Na računu 690 - Žiro računi pravnih oseb v stečaju se knjižita promet in stanje sredstev pravnih oseb v stečaju.
3
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 6. aprila 1998.
Št. 020-19/95
Ljubljana, dne 3. junija 1998.
Darinka Pozvek l. r.
Generalna direktorica
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet

AAA Zlata odličnost