Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1998 z dne 19. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1998 z dne 19. 6. 1998

Kazalo

1994. Odredba o tehničnih zahtevah za naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah, stran 3268.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za gospodarske dejavnosti v soglasju z ministrom za okolje in prostor
O D R E D B O
o tehničnih zahtevah za naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa zahteve za protieksplozijsko zaščito, katerim morajo ustrezati naprave, napeljave in oprema, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah. V nadaljevanju je uporabljen izraz Ex naprave za električne naprave, neelektrične naprave in opremo, namenjene za vgraditev v potencialno eksplozivne atmosfere.
S to odredbo se podrobneje določa:
2. način ugotavljanja skladnosti Ex naprav z zahtevami standardov,
3. način ugotavljanja ustreznosti vgraditve Ex naprav,
4. način vzdrževanja Ex naprav,
5. način nadzora nad izvajanjem te odredbe.
Ta odredba tudi smiselno določa zahteve za neelektrične vire vžiga.
Če določena Ex naprava zaradi svojih lastnosti oziroma načina njene vgraditve predstavlja gradbeni proizvod v smislu zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 59/96), potem mora biti, preden je dana v promet oziroma pred njeno vgraditvijo, ugotovljena njena skladnost z morebitnimi dodatnimi zahtevami, ki so predpisane zanjo v predpisih s področja gradbenih proizvodov. Takšna skladnost se ugotovi na način in po postopku, kot je urejeno v predpisih o gradbenih proizvodih.
2. člen
Električne naprave so predmeti, ki v celoti ali delno uporabljajo električno energijo. Sem spadajo med drugim naprave za proizvodnjo, prenos, razdelitev, shranjevanje, merjenje, regulacijo, pretvarjanje in porabo električne energije in naprave za telekomunikacijsko tehniko.
Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere, so razdeljene v:
2. skupino I: električne naprave za rudnike s pojavom jamskega plina oziroma premogovega prahu,
3. skupino II: električne naprave za vse potencialno eksplozivne atmosfere, razen rudnikov s pojavom jamskega plina oziroma premogovega prahu.
Eksplozivna atmosfera je zmes zraka in vnetljivih snovi v obliki plina, pare, megle ali prahu pod atmosferskimi pogoji, v kateri se po vžigu gorenje širi v preostalo zmes.
Eksplozijsko ogroženi prostori so prostori, v katerih lahko nastane eksplozijsko nevarna atmosfera (eksplozivna atmosfera v nevarni množini).
Eksplozijsko ogroženi prostori so po pogostosti nastanka in trajanju eksplozijsko nevarne atmosfere razdeljeni v cone eksplozijske nevarnosti, kot jih določajo dokumenti, navedeni v 2. točki priloge 1 te odredbe.
II. CERTIFICIRANJE Ex NAPRAV
3. člen
Ex naprave morajo glede na vrsto protieksplozijske zaščite izpolnjevati zahteve ustreznih standardov, navedenih v 1. točki priloge 1, ki je sestavni del te odredbe. Odstopanje je dovoljeno le, če je najmanj enakovredna varnost zagotovljena na drug način. Ta vrsta protieksplozijske zaščite je imenovana “posebna zaščita“ in je označena z “s“.
Glede funkcionalnosti morajo Ex naprave izpolnjevati določila ustreznih dokumentov, navedenih v točki 1a) priloge 1.
Označevanje certificiranih Ex naprav se izvaja skladno z odredbo o videzu certifikacijskega znaka za označevanje proizvodov, ki jih je treba certificirati (Uradni list RS, št. 55/96 in 40/97) in dopolnitvami iz priloge 2 te odredbe.
Izpolnjevanje zahtev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se dokazuje s certifikatom o skladnosti.
Ex naprave je dovoljeno vgrajevati oziroma uporabljati le, če je zanje pridobljen slovenski certifikat o skladnosti po 4. ali 5. členu te odredbe, in če imajo na vidnem mestu znak iz priloge 2 te odredbe.
4. člen
Certificiranje Ex naprav iz 3. člena te odredbe certifikacijski organ opravi za določen tip Ex naprav na podlagi poročil o:
1. tipskem preskusu in
2. ustreznosti sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje.
Tipski preskus izvede laboratorij certifikacijskega organa ali akreditirani laboratorij, ki ga izbere certifikacijski organ. Preskušanje mora biti izvedeno po določilih dokumentov iz 3. člena te odredbe.
Ustreznost sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje zahtevam za protieksplozijsko zaščitene naprave ugotovi in nadzira certifikacijski organ. Pri ugotavljanju ustreznosti sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje se ugotavljajo vse aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje identičnosti proizvedenih Ex naprav z dokumentacijo in certificiranim vzorcem tipa.
Postopek ugotavljanja ustreznosti sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje mora biti določen v sistemu kakovosti certifikacijskega organa.
Certifikacijski organ iz 6. člena te odredbe izda certifikat o skladnosti za tip naprave.
5. člen
Certificiranje Ex naprav iz 3. člena te odredbe opravi certifikacijski organ za določeno količino Ex naprav na podlagi:
7. certifikata o skladnosti, ki vključuje prilogo z dodatki, ki ga je izdal tuj certifikacijski organ, če le-ta izpolnjuje tehnične pogoje in zahteve za certifikacijski organ iz te odredbe, ali poročila o tipskem preskusu, ki ga je opravil preskusni laboratorij, če le-ta izpolnjuje tehnične pogoje in zahteve za preskusne laboratorije iz te odredbe in
8. dokumentacije, ki jo potrebuje za ugotovitev skladnosti Ex naprav z vzorcem, ki je bil certificiran pri tujem certifikacijskemu organu in
9. pregleda celotne količine Ex naprav, na podlagi katerega določi vzorce za laboratorijske preskuse.
Certifikacijski organ iz 6. člena te odredbe izda certifikat o skladnosti za določeno količino obravnavanega tipa Ex naprav, ki je navedena v certifikatu v opombi.
6. člen
Preskušanje kot pogoj za pridobitev certifikata o skladnosti in certificiranje v smislu te odredbe smejo opravljati le preskusni laboratoriji in certifikacijski organi, ki jih v ta namen določi minister pristojen za gospodarske dejavnosti. Pogoji za njihovo določitev so:
1. akreditacija v ustreznem obsegu;
2. sedež organizacije v Republiki Sloveniji;
3. izvajanje certificiranja in preskušanja po določilih dokumentov, ki so navedeni v tej odredbi;
4. izpolnjevanje zahtev ustreznih standardov iz serije standardov SIST EN 45000;
5. redno zaposleno ustrezno število usposobljenih strokovnjakov s področja protieksplozijske zaščite z najmanj VII. stopnjo izobrazbe, od tega najmanj dva strokovnjaka z najmanj 5 let izkušenj na področju preskušanja (za preskusne laboratorije) oziroma iz preskušanja in certificiranja Ex naprav ter ocenjevanja primernosti njihove vgraditve (za certifikacijske organe);
6. certifikacijski organ mora imeti svoj(e) preskusni(e) laboratorij(e) ali ustrezno urejeno sodelovanje z drugimi neodvisnimi preskusnimi laboratoriji.
7. Če za posamezne preskuse uporablja preskusne zmogljivosti pri proizvajalcu Ex naprav (prostori, oprema), mora imeti le-te v najemu. Preskušanje izvaja oziroma nadzoruje in usmerja oseba zaposlena pri certifikacijskem organu.
Certifikati o skladnosti, ki jih izda certifikacijski organ veljajo:
– na podlagi drugega odstavka 3. člena, 4. in 9. člena dokler izpolnjujejo določila iz te odredbe,
– na podlagi 5. člena ob ustreznem vzdrževanju Ex naprave do izteka uporabne dobe le-te,
– na podlagi 8. člena 5 let, oziroma do spremembe izvedene vgraditve Ex naprav ali spremembe, ki lahko vpliva na določitev con eksplozijske nevarnosti,
– na podlagi 10. člena po 1. točki 5 let in po 2. točki 1 leto,
– na podlagi 11. člena dokler izpolnjujejo določila iz te odredbe.
Oblika in vsebina certifikatov o skladnosti oziroma usposobljenosti iz te odredbe so določeni v prilogah 4a–4d, ki so sestavni del te odredbe in sicer iz:
– 4. in 5. člena v prilogi 4a,
– drugega odstavka 3. člena in 9. člena v prilogi 4b,
– 8. člena v prilogi 4c,
– 10. člena v prilogi 4c,
– 11. člena v prilogi 4d.
III. VGRADITEV Ex NAPRAV, CONE EKSPLOZIJSKE NEVARNOSTI OZIROMA STOPNJE NEVARNOSTI
7. člen
Osnova za določitev stopnje nevarnosti za Ex naprave skupine I (za rudarstvo) je določena v predpisih, ki urejajo to področje v rudnikih s podzemeljsko eksploatacijo.
Osnova za določitev con eksplozijske nevarnosti za Ex naprave skupine II (za industrijo) so dokumenti, navedeni v 2. točki priloge 1. Cone eksplozijske nevarnosti morajo biti določene v elaboratu eksplozijske ogroženosti.
Ex naprave morajo biti glede na vrsto naprave vgrajene v skladu z dokumenti iz 3. točke priloge 1.
Uporaba direktnih uvodov kablov v ohišje v protieksplozijski zaščiti “d – neprodirni okrov” Ex naprav je dovoljena le, če je to navedeno v certifikatu o skladnosti.
8. člen
Certifikacijski organ iz 6. člena te odredbe na podlagi pregleda dokumentacije in izvedenega stanja vgraditve Ex naprav v eksplozijsko ogroženih prostorih, razen rudnikov, ugotovi ustreznost določitve con eksplozijske nevarnosti dokumentom 2. točke priloge 1 in vgraditve Ex naprav dokumentom 3. točke priloge 1.
O ugotovitvah izdela ustrezno poročilo in na njegovi podlagi izda ustrezen certifikat o skladnosti. Ta certifikat o skladnosti je potrebno pridobiti pred pričetkom obratovanja objekta.
9. člen
Za neelektrične naprave, dele teh naprav in opremo v okviru ukrepov protieksplozijske zaščite, ki zaradi elektrostatičnih naelektritev ali drugih možnih virov vžiga lahko povzročijo nevarnost nastanka eksplozije, izda certifikacijski organ iz 6. člena te odredbe ustrezen certifikat o skladnosti. V 6. točki priloge 1 so navedeni dokumenti, ki jih je treba upoštevati pri izvedbi določil tega člena.
IV. VZDRŽEVANJE Ex NAPRAV
10. člen
Uporabnik Ex naprav je dolžan skrbeti za vzdrževanje Ex naprav skladno z dokumenti iz 4. točke priloge 1. Vzdrževanje lahko opravljajo le za to usposobljene osebe, kot to določajo dokumenti iz 4. točke priloge 1. Uporabnik mora imeti napisan postopek vzdrževanja Ex naprav in voditi evidenco vzdrževanja Ex naprav.
Uporabnik Ex naprav mora pridobiti oziroma obnavljati certifikat o skladnosti vzdrževanja Ex naprav, kot to določa prvi odstavek tega člena, certifikacijskega organa iz 6. člena te odredbe v časovnem razdobju:
2. 5 let, če ima pri certifikacijskem organu registrirano odgovorno osebo za vzdrževanje in ima svojo usposobljeno službo vzdrževanja ali vzdrževanje pogodbeno urejeno z usposobljeno službo vzdrževanja;
3. 1 leto, če nima pri certifikacijskem organu registrirane usposobljene odgovorne osebe za vzdrževanje.
Delodajalec je dolžan zagotavljati usposabljanje oseb, ki izvajajo vzdrževanje Ex naprav, kar dokaže s potrdili o usposabljanju. Časovni razmak med usposabljanji mora biti krajši od dveh let.
V. MONTAŽA, SERVISIRANJE IN POPRAVILA Ex NAPRAV
11. člen
Montažo, servisiranje, popravila in dodatne posege v Ex naprave lahko poleg proizvajalcev Ex naprav izvajajo le za to usposobljena podjetja za montažo, servisiranje in popravila. Njihovi postopki morajo ustrezati zahtevam dokumentov iz 5. točke priloge 1. Usposobljenost podjetij za montažo, servisiranje in popravila Ex naprav se potrdi z ustreznim certifikatom o usposobljenosti, ki ga izda certifikacijski organ iz 6. člena te odredbe.
Delodajalec je dolžan zagotavljati usposabljanje oseb, ki izvajajo montažo, servisiranje in popravila Ex naprav, kar dokaže s potrdili o usposabljanju. Časovni razmak med usposabljanji mora biti krajši od dveh let.
VI. NADZOR
12. člen
Nadzor nad pridobitvijo certifikatov o skladnosti in usposobljenosti iz 3., 4., 5., 8., 9., 10. in 11. člena te odredbe in potrdil o usposabljanju iz 10. in 11. člena te odredbe izvajajo pristojni inšpekcijski organi.
13. člen
Stalni nadzor nad usposobljenostjo podjetij za proizvodnjo Ex naprav v smislu 4. člena te odredbe, montažo, servisiranje in popravila Ex naprav v smislu 11. člena te odredbe, izvaja certifikacijski organ iz 6. člena te odredbe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Certifikat o skladnosti, ki je bil izdan za določeno količino Ex naprav pred uveljavitvijo te odredbe, ostane veljaven do konca uporabne dobe naprav, če so vzdrževane skladno z določili 10. člena te odredbe.
Ex naprave, za katere je bil izdan certifikat o skladnosti na podlagi tipskega preskusa pred uveljavitvijo te odredbe, je dovoljeno dajati v promet do 30. junija 2003.
Izpolnjevanje določil dokumentov, navedenih v točki 1a) priloge 1, je obvezno od 1. januarja 2002.
Do sprejetja novih predpisov, ki bodo urejali določitev stopenj nevarnosti za Ex naprave skupine I, iz prvega odstavka 7. člena te odredbe veljajo zahteve iz pravilnika o tehničnih normativih za podzemeljsko pridobivanje premoga (Uradni list SFRJ, št. 4/89 in 54/90).
15. člen
Spričevala o usposobljenosti, izdana na podlagi odredbe o obvezni presoji usposobljenosti podjetij za proizvodnjo, servisiranje in popravila električnih naprav v protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 53/92) pred začetkom veljavnosti te odredbe, so veljavna do 30. junija 2003. Izvajanje nadzora v smislu 4. in 13. člena te odredbe začne izvajati certifikacijski organ z dnem uveljavitve te odredbe.
16. člen
Z uveljavitvijo te odredbe se preneha uporabljati za Ex naprave iz četrtega odstavka 1. člena te odredbe z odredbo o zahtevah, katerim morajo ustrezati gradbeni proizvodi (Uradni list RS, št. 76/95), predpisana uporaba standardov JUS N.S8.007, JUS N.S8.090 in JUS N.S8.850.
Standarde JUS N.S8.007, JUS N.S8.090 in JUS N.S8.850 se nadomesti s standardi iz priloge 3 te odredbe.
Standarde navedene v prvem odstavku tega člena je dovoljeno uporabljati v elaboratih eksplozijske ogroženosti in projektih o električnih instalacijah, če so bili začeti pred začetkom veljavnosti te odredbe.
17. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o obveznem atestiranju protieksplozijsko zaščitenih električnih proizvodov in naprav, namenjenih za uporabo v prostorih, ki jih ogrožajo eksplozivne zmesi (Uradni list RS, št. 13/92).
18. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o obvezni presoji usposobljenosti podjetij za proizvodnjo, servisiranje in popravila električnih naprav v protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 53/92).
19. člen
Delo komisij na podlagi odredb iz 17. in 18. člena te odredbe se zaključi najpozneje v roku 3 mesecev po določitvi certifikacijskega organa iz 6. člena te odredbe. V tem roku se izvede tudi ustrezen prenos dejavnosti.
20. člen
Standardi oziroma dokumenti, navedeni v prilogi k tej odredbi, se hranijo in so dosegljivi javnosti v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
21. člen
Do določitve certifikacijskega organa po določilih 6. člena te odredbe lahko preskušanje in certificiranje opravljajo organi, ki jih določi minister za gospodarske dejavnosti na podlagi izpolnjevanja pogojev glede potrebne opreme in zahtevane izobrazbe zaposlenih v skladu z 21.a členom navodila o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi (Uradni list RS, št. 46/95, 72/95 in 26/96).
22. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-19/98
Ljubljana, dne 3. junija 1998.
Minister
za gospodarske dejavnosti
Metod Dragonja dipl. ek l. r.
Soglašam
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
                            Priloga 1

STANDARDI ODREDBE O TEHNIČNIH ZAHTEVAH ZA NAPRAVE, KI SE
UPORABLJAJO V POTENCIALNO EKSPLOZIVNIH ATMOSFERAH

1. točka

SIST EN 50014    Electrical apparatus for potentially
           explosive atmospheres; General requirements

SIST EN 50015    Electrical apparatus for potentially
           explosive atmospheres; Oil immersion 'o'

SIST EN 50016    Electrical apparatus for potentially
           explosive atmospheres; Pressurized
           apparatus 'p'

SIST EN 50017    Electrical apparatus for potentially
           explosive atmospheres; Powder filling 'q'

SIST EN 50018    Electrical apparatus for potentially
           explosive atmospheres; Flameproof
           enclosures 'd'

SIST EN 50019    Electrical apparatus for potentially
           explosive atmospheres; Increased safety 'e'

SIST EN 50020    Electrical apparatus for potentially
           explosive atmospheres; Intrinsic safety 'i'

SIST EN 50028    Electrical apparatus for potentially
           explosive atmospheres; Encapsulation 'm'

SIST EN 50033    Electrical apparatus for potentially
           explosive atmospheres; Caplights for mines
           susceptible to firedamp

SIST EN 50039    Electrical apparatus for potentially
           explosive atmospheres; Intrinsic safety 'i'
           systems

SIST EN 50050    Electrical apparatus for potentially
           explosive atmospheres; Electrostatic
           hand-held spraying equipment

SIST IEC 61241-1-1  Electrical apparatus for use in the presence
           of combustible dust; Part 1: electrical
           apparatus protected by enclosures; Section
           1: Specification for apparatus

1a) točka

SIST EN 50054    Electrical apparatus for the detection and
           measurement of combustible gases; General
           requirements and test methods

SIST EN 50054/A1   Electrical apparatus for the detection and
           measurement of combustible gases; General
           requirements and test methods - Amendment 1

SIST EN 50055    Electrical apparatus for the detection and
           measurement of combustible gases;
           Performance requirements for group I
           apparatus indicating up to 5% (v/v) methane
           in air

SIST EN 50055/A1   Electrical apparatus for the detection and
           measurement of combustible gases;
           Performance requirements for group I
           apparatus indicating up to 5% (v/v) methane
           in air - Amendment 1

SIST EN 50056    Electrical apparatus for the detection and
           measurement of combustible gases;
           Performance requirements for group I
           apparatus indicating up to 100% (v/v)
           methane

SIST EN 50056/A1   Electrical apparatus for the detection and
           measurement of combustible gases;
           Performance requirements for group I
           apparatus indicating up to 100% (v/v)
           methane - Amendment 1

SIST EN 50057    Electrical apparatus for the detection and
           measurement of combustible gases;
           Performance requirements for group II
           apparatus indicating up to 100% lower
           explosive limit

SIST EN 50058    Electrical apparatus for the detection and
           measurement of combustible gases;
           Performance requirements for group II
           apparatus indicating up to 100% (v/v) gas

2. točka

SIST EN 60079-10   Electrical apparatus for explosive gas
           atmospheres; Part 10: Classification of
           hazardous areas (IEC 79-10:1995)

SIST IEC 61241-1-2  Electrical apparatus for use in the presence
           of combustible dust; Part 1: electrical
           apparatus protected by enclosures; Section
           2: selection, installation, and maintenance

3. točka

SIST EN 60079-14   Electrical apparatus for explosive gas
           atmospheres; Part 14: Electrical
           installations in hazardous areas (other than
           mines); (IEC 60079-14/1996)

SIST EN 50053-1   Requirements for the selection, installation
           and use of electrostatic spraying equipment
           for flammable spraying materials; Part 1:
           Hand-held electrostatic paint spray guns
           with an energy limit of 0.24 mJ and their
           associated apparatus

SIST EN 50053-2   Requirements for the selection, installation
           and use of electrostatic spraying equipment
           for flammable materials; Part 2: Hand-held
           electrostatic powder spray guns with an
           energy limit of 5 mJ and their associated
           apparatus

SIST EN 50053-3   Requirements for the selection, installation
           and use of electrostatic spraying equipment
           for flammable materials; Part 3: Hand-held
           electrostatic flock spray guns with an
           energy limit of 0.24 mJ or 5 mJ and their
           associated apparatus

SIST EN 50176    Automatic electrostatic spraying
           installations for flammable liquid spraying
           material

SIST EN 50177    Automatic electrostatic spraying
           installations for flammable coating powder

SIST IEC 61241-1-2  Electrical apparatus for use in the presence
           of combustible dust; Part 1: electrical
           apparatus protected by enclosures; Section
           2: selection, installation, and maintenance

4. točka

SIST EN 60079-17   Electrical apparatus for explosive gas
           atmospheres; Part 17: Inspection and
           maintenance of electrical installations in
           hazardous areas (other than mines);
           (IEC 60079-17/1996)

5. točka

SIST IEC 79-19    Electrical apparatus for explosive gas
           atmospheres; Part 19: Repair and overhaul
           for apparatus used in explosive atmospheres
           (other than mines or explosives)

6. točka

SIST EN 1127-1    Explosive atmospheres; Explosion prevention
           and protection; Part 1: Basic concepts and
           methodology

                            Priloga 2

Znak o skladnosti certificiranih Ex naprav po 3. členu te
odredbe:

1. Vse certificirane Ex naprave morajo biti označene skladno
zahtevam standardov točke 1 priloge 1 in te odredbe.

2. Velikost znakov A in B je lahko poljubna, ohranjeno mora biti
razmerje višine in širine znakov A in B.

3. Ex naprave certificirane po 4. členu te odredbe morajo biti
označene z znakom B in navedbo certifikata.

4. Ex naprave, certificirane po 5. členu te odredbe, morajo imeti
nameščen znak A. Če velikost Ex naprave ne dopušča namestitve
znaka A, jo je potrebno označiti z znakom B.

5. Če je oznaka protieksplozijske zaščite Ex naprave,
certificirane po 5. členu te odredbe, v certifikatu o skladnosti
različna od navedene na napisni tablici proizvajalca, je potrebno
namestiti dodatno napisno tablico s spremenjenimi podatki,
bistvenimi za protieksplozijsko zaščito.

6. Opis znaka A: Znak oblike šesterokotnika je določen v prvem
odstavku 4. člena odredbe o videzu certifikacijskega znaka za
označevanje proizvodov, ki jih je treba certificirati (Uradni
list RS, št. 55/96 in 40/97). V drugem odstavku 4. člena te
odredbe je določeno, kaj je potrebno vpisati v zgornji in spodnji
del znaka. Na desni strani je dodan znak Ex.

Navedba certifikata je sestavljena iz do 5 črkovne kratice imena
certifikacijskega organa (na mestu CEORG na spodnji risbi),
številke certifikata in črk X ali U, če ustrezen standard to
zahteva. Prvi dve številki certifikata predstavljata letnico
izdaje certifikata.

Številka certifikata za Ex naprave certificirane po 4. členu te
odredbe je petmestna, po 5. členu te odredbe pa sedemmestna, pri
čemer zadnji dve številki za piko predstavljata zaporedno
številko
certifikata v vlogi.

7. Opis znaka B: Znak B je enak znaku A, vendar brez navedbe
certifikata.

                            Priloga 3

Standarde JUS N.S8.007, JUS N.S8.090, JUS N.S8.850, navedene v
odredbi o zahtevah, katerim morajo ustrezati gradbeni proizvodi
(Uradni list RS, št. 76/95) se nadomesti z naslednjimi standardi:

JUS N.S8.007 s:

SIST EN 60079-10   Electrical apparatus for explosive gas
           atmospheres; Part 10: Classification of
           hazardous areas (IEC 79-10:1995)

JUS N.S8.090 s:

SIST EN 60079-14   Electrical apparatus for explosive gas
           atmospheres; Part 14: Electrical
           installations in hazardous areas (other than
           mines); (IEC 60079-14/1996)

JUS N.S8.850 s:

SIST IEC 61241-1-2  Electrical apparatus for use in the presence
           of combustible dust; Part 1: Electrical
           apparatus protected by enclosures; Section
           2: Selection, installation and maintenance