Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1998 z dne 19. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1998 z dne 19. 6. 1998

Kazalo

1990. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam za namene sanacije, stran 3266.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in v zvezi s šesto alineo prvega odstavka 7. člena in drugo alineo prvega odstavka 9. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95), v zvezi z uredbo o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam za namene sanacije (Uradni list RS, št. 11/98) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam za namene sanacije
1. člen
Naslov uredbe o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam za namene sanacije (Uradni list RS, št. 11/98) se dopolni tako, da glasi:
»Uredba o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam in za kapitalske naložbe v gospodarske družbe za namene sanacije.«
2. člen
1. člen se spremeni tako, da glasi:
»S to uredbo se določa natančnejše kriterije za dodeljevanje posojil in za kapitalske naložbe pravnim osebam iz uporabe dela kupnin za sanacijo podjetij in gospodarstva iz sredstev, s katerimi razpolaga Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.«
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedo »posojila« dodajo besede »in dokapitalske naložbe«.
V drugem odstavku se za besedo »posojila« dodajo besede »in za kapitalske naložbe.«
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedo »posojila« dodajo besede »in za kapitalske naložbe«.
Besedilo tretje alinee drugega odstavka 3. člena se spremeni tako, da glasi:
»– odplačevanje glavnice: v enakih četrtletnih obrokih s pričetkom najkasneje po štirih letih od črpanja posojila«.
5. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »posojil« dodajo besede »in za kapitalske naložbe«.
6. člen
Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki glasi:
»4.a člen
Sredstva iz uporabe dela kupnin se lahko uporabijo tudi za kapitalske naložbe v gospodarske družbe.
Za uporabo sredstev iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je gospodarska družba v skladu s sklepom Vlada Republike Slovenije vključena v program prestrukturiranja podjetij v okviru Slovenske razvojne družbe d.d. in če program prestrukturiranja predvideva kapitalizacijo posojil Republike Slovenije v kapitalski delež;
– da se gospodarska družba po standardni klasifikaciji uvršča med dejavnosti, za katere je Vlada Republike Slovenije sprejela ustrezne sklepe o ukrepih za izboljšanje poslovanja v intenzivnih panogah slovenske predelovalne industrije;
– druge gospodarske družbe, ki jim je bilo v skladu z pogoji in merili javnega razpisa Ministrstva za gospodarske dejavnosti za dodeljevanje posojil odobreno posojilo in ne spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti med delovno intenzivne panoge.
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra pristojnega za gospodarske dejavnosti izdaja sklep o posameznih kapitalskih naložbah v gospodarske družbe po tej uredbi.«
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 446-06/98-2
Ljubljana, dne 4. junija 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik