Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1998 z dne 28. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1998 z dne 28. 4. 1998

Kazalo

1492. Proračun Republike Slovenije za leto 1998 (DP98), stran 2273.

Na podlagi 166. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. aprila 1998 sprejel
P R O R A Č U N
Republike Slovenije za leto 1998 (DP98)
Proračun Republike Slovenije za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjih
----------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov in odhodkov Račun financiranja       
----------------------------------------------------------------
Prihodki         841,201.500         109,959.009
Odhodki         870,495.681         75,664.828
Primanjkljaj       29,294.181
Presežek                       34,294.181
Povečanje sredstev 
na računih                       5.000.000
----------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja so določeni v posebnem delu tega proračuna.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI PRORAČUNA               - v tisoč tolarjih
------------------------------------------------------------------------------

                            Znesek

------------------------------------------------------------------------------

A. DAVČNI PRIHODKI                  771.890.000

1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB           39.850.000

2.1. POSEBNI DAVEK NA
   DOLOČENE PREJEMKE                 3.900.000

2.2. DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE             37.500.000

3. DOHODNINA                     153.000.000

4. DAVKI OD PROMETA PROIZVODOV
  IN STORITEV                    458.870.000

4.1. Davki od prometa proizvodov    348.870.000

   v tem:

  - naftni derivati          122.170.000

  - tobak               31.000.000

  - alkoholne pijače          8.730.000

  - ostali davek na
   promet proizvodov         186.970.000

4.2. Davki od prometa storitev     110.000.000

5. TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA           13.220.000

6. DAVEK NA BILANČNO VSOTO
  BANK IN HRANILNIC                  7.200.000

7. CARINE IN UVOZNE TAKSE               53.000.000

8. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST            5.350.000

  v tem:

  Prispevek za zaposlovanje       2.700.000

  Prispevek za porodniški dopust    2.650.000

B. NEDAVČNI PRIHODKI                 57.811.500

  v tem:

  Registracijske takse         12.400.000

  Vodna povračila            1.550.000

  Odškodnine zaradi spremembe
  namembnosti               880.000

  Sodne takse              6.200.000

  Prenočitvene takse           115.000

  Upravne in druge takse        5.500.000

  Pristojbine              2.200.000

  Denarne kazni in povprečnine     4.300.000
 
  Prihodki upravnih organov       5.200.000

  Prihodki od obresti          1.620.000

  Presežek prihodkov
  Banke Slovenije po ZR             0

  Udeležba na dobičku
  podjetij in bank           5.000.000

  Drugi tekoči prihodki
  proračuna              12.846.500

C. KAPITALSKI PRIHODKI                11.500.000

  Prihodki od prodaje
  državnega premoženja         11.500.000

------------------------------------------------------------------------------

I. SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA             841.201.500
------------------------------------------------------------------------------


II. ODHODKI PRORAČUNA              - v tisoč tolarjih
------------------------------------------------------------------------------

                            Znesek

------------------------------------------------------------------------------

A. TEKOČI ODHODKI                  761.865.006

1. PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI
  OSEBNI PREJEMKI                  232.557.887

1.1. V državnih organih        115.142.273

1.2. V izvajalskih organizacijah   117.415.614

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            58.671.888

2.1. V državnih organih        43.236.928

2.2. V izvajalskih organizacijah    15.434.960

4. SOCIALNI TRANSFERI                130.153.558

4.1. Zaposlovanje           23.084.707

4.2. Otroško varstvo          50.460.330

4.3. Socialno varstvo         12.894.822

4.4. Varstvo vojnih invalidov,
veteranov in žrtev vojnega nasilja   18.183.400

4.5. Drugi socialni transferi      5.706.966

4.6. Štipendije            14.332.333

4.7. Obveznosti do Jamstvenega sklada  5.491.000

4.1.1. TRANSFERI - OBVEZNOSTI DO ZPIZ        126.346.000

5. DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    52.534.666

5.1. Javni zavodi v zdravstvu      2.575.735

5.2. Drugi javni zavodi in ustanove  49.958.931

6. PLAČILA STORITEV                  27.025.257

7. PLAČILA OBRESTI                  43.424.865

7.1. Plačila domačih obresti      26.339.947

7.2. Plačila tujih obresti       17.084.918

8. JAMSTVA                       2.781.338

9. SUBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU        45.978.695

9.1. Železnica             10.617.058

9.2. Kmetijstvo            13.017.315

9.3. Prestrukturiranje industrije    2.191.881

9.4. Tehnološki razvoj         1.618.436

9.5. Ostali transferi v gospodarstvu  18.534.005

10. TRANSFERI SREDSTEV OBČINAM            31.579.000

11. DRUGI ODHODKI                   10.000.619

12. SREDSTVA ZA BEGUNCE                 811.233

B. INVESTICIJSKI ODHODKI               105.185.375

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     98.680.516

13.1. Ceste              11.694.676

13.2. Avtoceste            28.300.000

13.3. Železnica             6.641.925

13.4. Ostali promet in zveze      1.920.682

13.5. Energetika            6.171.888

13.6. Kmetijstvo             998.925

13.7. Komunala in urejanje voda      926.672

13.8. Javni zavodi in ustanove     13.845.961

13.9. Zdravstvo             1.954.800

13.10. Demografsko ogrožena območja   1.585.000

13.11. Državni organi         14.623.252

13.12. Obramba             10.016.735

14. KAPITALSKE NALOŽBE                 6.504.859

C. SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE            3.445.300
------------------------------------------------------------------------------

  SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA             870.495.681
------------------------------------------------------------------------------

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ             29.294.181
------------------------------------------------------------------------------


RAČUN FINANCIRANJA                - v tisoč tolarjih
------------------------------------------------------------------------------

                            Znesek
------------------------------------------------------------------------------

IV. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA             109.959.009

V. ODPLAČILA DOLGA                  75.664.828

1. ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA              41.357.523

2. ODPLAČILA DOLGA V TUJINO              34.307.305
------------------------------------------------------------------------------

VI. NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA            34.294.181
------------------------------------------------------------------------------

VII. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH           5.000.000
------------------------------------------------------------------------------


       POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH

                        - v 000 tolarjih
------------------------------------------------------------------------------

Postavka    Naziv postavke             Znesek
------------------------------------------------------------------------------
           1                  2
------------------------------------------------------------------------------

11  PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

1111 Predsednik Republike Slovenije

3000 Plače                      163.336

3108 Drugi osebni odhodki (prejemki)         13.067

3216 Prispevki in davki delodajalca          41.513

Skupaj 11 Plače - državni organi           217.916
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       217.916
-----------------------------------------------------------------------------

3324 Materialni stroški                65.057

3540 Drugi odhodki za delo na področju obrambe     2.456

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     67.513
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          67.513
-----------------------------------------------------------------------------

2815 Manjše investicije                 990

6950 Razvoj informacijskega sistema          6.720

Skupaj 108 Investicije - državni organi         7.710
.............................................................................

4768 Investicijsko vzdrževanje            23.866

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi       23.866
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   31.576
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1111 Predsednik Republike Slovenije      317.005
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE       317.005
*****************************************************************************


121  DRŽAVNI ZBOR

1211 Državni zbor

3001 Plače                     1.530.061

3109 Drugi osebni odhodki (prejemki)         129.183

3217 Prispevki in davki delodajalca         407.295

Skupaj 11 Plače - državni organi          2.066.539
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                      2.066.539
-----------------------------------------------------------------------------

3325 Materialni stroški               378.700

3649 Drugi odhodki za delo na drugih področjih    492.136

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     870.836
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         870.836
-----------------------------------------------------------------------------

5485 Sofinanciranje strank              475.749

6455 Svet za radiodifuzijo              43.049

6456 Svet za varstvo okolja              37.782

Skupaj 9 Drugi odhodki                556.580
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                556.580
-----------------------------------------------------------------------------

2604 Reševanje stanovanjske problematike       55.000

2817 Manjše investicije                12.240

4510 Investicije in investicijsko vzdrževanje    401.400

8727 Drobni inventar                  5.400

Skupaj 108 Investicije - državni organi        474.040
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  474.040
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1211 Državni zbor              3.967.995
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR               3.967.995
*****************************************************************************


122  DRŽAVNI SVET

1212 Državni svet

8131 Plače                      104.118

8132 Drugi osebni odhodki (prejemki)         11.548

8133 Prispevki in davki delodajalca          27.453

Skupaj 11 Plače - državni organi           143.119
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       143.119
-----------------------------------------------------------------------------

8134 Materialni stroški                56.200

8139 Drugi odhodki za delo              123.608

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     179.808
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         179.808
-----------------------------------------------------------------------------

6197 Investicije                   14.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi        14.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   14.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1212 Državni svet               336.927
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 122 DRŽAVNI SVET                336.927
*****************************************************************************


123  REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1213 Republiška volilna komisija

7660 Plače                      12.190

7668 Drugi osebni odhodki (prejemki)          1.788

7669 Prispevki in davki delodajalca          3.507

Skupaj 11 Plače - državni organi            17.485
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        17.485
-----------------------------------------------------------------------------

7670 Materialni stroški                13.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     13.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          13.000
-----------------------------------------------------------------------------

7334 Izvedba volitev predsednika republike      70.000

7335 Izvedba volitev članov Državnega sveta      2.000

8749 Izvedba lokalnih volitev (2. kroga)       120.000

8750 Referendum o preoblikovanju občin        60.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                252.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                252.000
-----------------------------------------------------------------------------

2819 Manjše investicije                 120

3989 Nakup pisarniške opreme              2.500

Skupaj 108 Investicije - državni organi         2.620
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   2.620
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1213 Republiška volilna komisija        285.105
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA        285.105
*****************************************************************************


124  VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

1214 Varuh človekovih pravic

3095 Plače                      118.185

3203 Drugi osebni odhodki (prejemki)          9.075

3311 Prispevki in davki delodajalca          30.374

Skupaj 11 Plače - državni organi           157.634
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       157.634
-----------------------------------------------------------------------------

3419 Materialni stroški                43.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     43.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          43.000
-----------------------------------------------------------------------------

6451 Nakup pisarniške opreme              5.998

6452 Računalniška oprema                4.200

7338 Manjše investicije                 450

Skupaj 108 Investicije - državni organi        10.648
.............................................................................

2491 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov    500

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi         500
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   11.148
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1214 Varuh človekovih pravic          211.782
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC          211.782
*****************************************************************************


131  USTAVNO SODIŠČE

1311 Ustavno sodišče

3007 Plače                      309.801

3115 Drugi osebni odhodki (prejemki)         41.854

3223 Prispevki in davki delodajalca          79.477

Skupaj 11 Plače - državni organi           431.132
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       431.132
-----------------------------------------------------------------------------

3331 Materialni stroški                50.740

3655 Drugi odhodki za delo na drugih področjih    11.199

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     61.939
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          61.939
-----------------------------------------------------------------------------

8752 Upravljanje in vzdrževanje službenih in
   najemnih stanovanj                2.800

Skupaj 99 Plačila storitev               2.800
.............................................................................

Skupaj 6 Plačila storitev                2.800
-----------------------------------------------------------------------------

1864 Obnova in delna preureditev
   zgradbe - Beethovnova 10            150.000

1866 Nakup službenih vozil               8.000

1867 Informatizacija                 10.000

6203 Ureditev poslovnih prostorov - Cankarjeva 5   10.000

6516 Nakup opreme                   30.000

7340 Nakup službenih stanovanj            74.709

Skupaj 108 Investicije - državni organi        282.709
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  282.709
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1311 Ustavno sodišče              778.580
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE              778.580
*****************************************************************************


132  RAČUNSKO SODIŠČE

1312 Računsko sodišče

5911 Plače                      428.082

5912 Drugi osebni odhodki (prejemki)         33.485

5913 Prispevki in davki delodajalca         107.545

Skupaj 11 Plače - državni organi           569.112
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       569.112
-----------------------------------------------------------------------------

5914 Materialni stroški               139.282

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     139.282
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         139.282
-----------------------------------------------------------------------------

6053 Informatizacija                 56.646

6054 Pisarniška oprema                 5.000

6402 Službena vozila                  4.800

Skupaj 108 Investicije - državni organi        66.446
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   66.446
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1312 Računsko sodišče             774.840
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 132 RAČUNSKO SODIŠČE              774.840
*****************************************************************************


133  AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV
   LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA

1313 Agencija za revidiranje postopkov
   lastninskega preoblikovanja

7278 Plače                      140.409

7279 Drugi osebni odhodki (prejemki)          8.474

7280 Prispevki in davki delodajalca          33.839

Skupaj 11 Plače - državni organi           182.722
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       182.722
-----------------------------------------------------------------------------

7281 Materialni stroški                61.150

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     61.150
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          61.150
-----------------------------------------------------------------------------

2823 Manjše investicije                 750

7345 Informatizacija                  2.000

8243 Nakup opreme                   2.300

8244 Nakup računalniške opreme             1.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi         6.050
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   6.050
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1313 Agencija za revidiranje postopkov
lastninskega preoblikovanja              249.922
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1313 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA              249.922
*****************************************************************************


14  URAD PREDSEDNIKA VLADE

1411 Urad predsednika vlade

3002 Plače                      485.935

3110 Drugi osebni odhodki (prejemki)         53.426

3218 Prispevki in davki delodajalca         110.260

Skupaj 11 Plače - državni organi           649.621
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       649.621
-----------------------------------------------------------------------------

3326 Materialni stroški               343.928

1823 Financiranje projektov              15.000

2474 Stroški za delo SODP               6.000

4900 Sistem varovanja                 22.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     386.928
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         326.928
-----------------------------------------------------------------------------

4184 Revizijska komisija za javna naročila      108.420

Skupaj 9 Drugi odhodki                108.420
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                108.420
-----------------------------------------------------------------------------

2825 Manjše investicije                3.560

7347 Obnova letala Learjet 35 A           181.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi        184.560
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  184.560
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1411 Urad predsednika vlade         1.329.529
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE          1.329.529
*****************************************************************************


15  VLADNE SLUŽBE

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije

3005 Plače                      51.282

3113 Drugi osebni odhodki (prejemki)          5.693

3221 Prispevki in davki delodajalca          10.921

Skupaj 11 Plače - državni organi            67.896
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        67.896
-----------------------------------------------------------------------------

3329 Materialni stroški                8.580

3653 Drugi odhodki za delo na drugih področjih    200.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     208.580
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         208.580
-----------------------------------------------------------------------------

2826 Manjše investicije                 390

Skupaj 108 Investicije - državni organi          390
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    390
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1512 Protokol v vladi Republike Slovenije   276.866
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1513 Servis za protokolarne storitve

3006 Plače                      294.598

3114 Drugi osebni odhodki (prejemki)         64.326

3222 Prispevki in davki delodajalca          55.599

Skupaj 11 Plače - državni organi           414.523
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       414.523
-----------------------------------------------------------------------------

3330 Materialni stroški                51.835

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     51.835
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          51.835
-----------------------------------------------------------------------------

2827 Manjše investicije                1.800

Skupaj 108 Investicije - državni organi         1.800
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   1.800
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1513 Servis za protokolarne storitve      468.158
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1514 Urad za priseljevanje in begunce

7672 Plače                      26.221

7673 Drugi osebni odhodki (prejemki)          2.652

7674 Prispevki in davki delodajalca          5.381

Skupaj 11 Plače - državni organi            34.254
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        34.254
-----------------------------------------------------------------------------

7675 Materialni stroški                16.840

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     16.840
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          16.840
-----------------------------------------------------------------------------

1294 Oskrba beguncev                 807.133

2605 Včlanitev v IOM                  4.100

Skupaj 120 Oskrba beguncev              811.233
.............................................................................

Skupaj 12 OSKRBA BEGUNCEV               811.233
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1514 Urad za priseljevanje in begunce     862.327
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1515 Urad za žensko politiko

7678 Plače                      25.185

7679 Drugi osebni odhodki (prejemki)          4.755

7680 Prispevki in davki delodajalca          5.254

Skupaj 11 Plače - državni organi            35.194
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        35.194
-----------------------------------------------------------------------------

7681 Materialni stroški                21.800

8755 UNDP projekt (20% soudeležba)           2.800

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     24.600
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          24.600
-----------------------------------------------------------------------------

4390 Sofinanciranje programov nevladnih ženskih
   organizacij                    3.700

Skupaj 9 Drugi odhodki                 3.700
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                 3.700
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1515 Urad za žensko politiko          63.494
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije

3003 Plače                      15.056

3111 Drugi osebni odhodki (prejemki)           855

3219 Prispevki in davki delodajalca          3.329

Skupaj 11 Plače - državni organi            19.240
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        19.240
---------------------------------------------------------------

3327 Materialni stroški                 1.950

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      3.473
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          3.473
-----------------------------------------------------------------------------

1821 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti     900

1872 Sofinanciranje radijskega programa za Rome    3.550

5203 Obveznosti do ustanov italijanske
   narodne skupnosti                28.500

7356 Sofinanciranje RTV programov za
   narodnostne skupnosti              101.400

7357 Sofinanciranje tednika Nepujsag         40.000

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam    174.350
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 174.350
-----------------------------------------------------------------------------

5205 Narodnostne skupnosti              27.500

Skupaj 9 Drugi odhodki                 27.500
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                27.500
-----------------------------------------------------------------------------

2831 Manjše investicije                  90

Skupaj 108 Investicije - državni organi          90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     90
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1516 Urad za narodnosti vlade Republike
Slovenije                       224.653
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1517 Služba vlade za zakonodajo

3014 Plače                      84.602

3122 Drugi osebni odhodki (prejemki)          8.161

3230 Prispevki in davki delodajalca          18.673

Skupaj 11 Plače - državni organi           111.436
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       111.436
-----------------------------------------------------------------------------

3338 Materialni stroški                23.571

6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU     8.382

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     31.953
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          31.953
-----------------------------------------------------------------------------

2833 Manjše investicije                 630

Skupaj 108 Investicije - državni organi          630
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    630
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1517 Služba vlade za zakonodajo        144.019
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1518 Urad vlade za informiranje

3013 Plače                      96.584

3121 Drugi osebni odhodki (prejemki)          8.682

3229 Prispevki in davki delodajalca          19.464

Skupaj 11 Plače - državni organi           124.730
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       124.730
-----------------------------------------------------------------------------

3337 Materialni stroški                38.450

6202 Strokovno usposabljanje              1.600

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     40.050
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          40.050
-----------------------------------------------------------------------------

5285 Slovenska tiskovna agencija           190.500

Skupaj 99 Plačila storitev              190.500
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV               190.500
-----------------------------------------------------------------------------

1873 Mednarodno sodelovanje na področju javnega
   obveščanja                    1.000

2549 Financiranje sodelovanja na razstavi
   EXPO 1998                    82.500

5244 Obveščanje domače in tuje javnosti       130.000

5245 Tiskovna in publicistična dejavnost       26.000

5284 Promocija Slovenije               62.000

6198 Programi RTV za tujino              15.000

6200 Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne   15.000

6201 Sofinanciranje glasil za gluhe          13.000

7360 Financiranje aktivnosti glede pristopa
   Slovenije v EU                  50.000

8212 Financiranje prireditev ob počastitvi
   državnih praznikov                58.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                452.500
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                452.500
-----------------------------------------------------------------------------

2835 Manjše investicije                 870

Skupaj 108 Investicije - državni organi          870
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    870
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1518 Urad vlade za informiranje        808.650
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1519 Kadrovska služba vlade

3004 Plače                      91.289

3112 Drugi osebni odhodki (prejemki)         11.410

3220 Prispevki in davki delodajalca          18.138

Skupaj 11 Plače - državni organi           120.837
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       120.837
-----------------------------------------------------------------------------

3328 Materialni stroški                18.000

3652 Sredstva za državna odlikovanja in kadrovsko
   evidenco                     2.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     20.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          20.000
-----------------------------------------------------------------------------

5221 Republiške štipendije              164.000

Skupaj 45 Transferi - štipendije           164.000
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI              164.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1519 Kadrovska služba vlade          304.837
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1520 Servis skupnih služb vlade

3102 Plače                      226.101

3210 Drugi osebni odhodki (prejemki)         49.561

3318 Prispevki in davki delodajalca          40.545

Skupaj 11 Plače - državni organi           316.207
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       316.207
-----------------------------------------------------------------------------

3426 Materialni stroški                25.200

1825 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov     106.650

1875 Najemnine poslovnih prostorov in drugi
   stroški                    1.070.000

6662 Najemnine poslovnih prostorov uprave na
   lokalni ravni                  815.100
                         
6925 Tekoče vzdrževanje skupnih površin na mejnih
   prehodih                    257.300

6961 Stroški odprodaje vojaških stanovanj       15.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi    2.289.250
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI        2.289.250
-----------------------------------------------------------------------------

8847 Upravljanje in vzdrževanje službenih in
   najemnih stanovanj                80.000

Skupaj 99 Plačila storitev               80.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV               80.000
-----------------------------------------------------------------------------

8757 Obresti za stanovanjske kredite         40.830

Skupaj 61 Plačila domačih obresti           40.830
.............................................................................

Skupaj 7 PLAČILA OBRESTI                40.830
-----------------------------------------------------------------------------

1879 Nakupi prevoznih sredstev za potrebe državnih
   organov                      9.150

2837 Manjše investicije                4.230

3994 Lastna udeležba za MP: Kobilje, Prosenjakovci,
   Marinje (PHARE)                  2.664

5300 Adaptacije in rekonstrukcije          534.000

6509 Investicije na mejnih prehodih         292.000

6690 Lastna udeležba za mejni prehod Dolga vas
   (PHARE)                     10.000

6928 Lastna udeležba za mejni prehod Fernetiči
   (PHARE)                     30.000

6929 Lastna udeležba za mejni prehod Jezersko
   (PHARE)                     58.000

6930 Lastna udeležba za mejni prehod Učeja
   (PHARE)                     16.274

6931 Lastna udeležba za mejni prehod Predel
   (PHARE)                     69.011

6933 Lastna udeležba za mejni prehod Robič
   (PHARE)                     23.124

7268 Nakupi opreme za prostore na Langusovi cesti   55.160

7363 Pridobivanje zemljišč za gradnjo MP       87.000

8221 Nakupi opreme za potrebe državnih organov    10.407

8848 Nakupi poslovnih prostorov za potrebe državnih
organov - pogodbene obveznosti             78.900

Skupaj 108 Investicije - državni organi       1.279.920
.............................................................................

4174 Vzdrževanje opreme in naprav - večji posegi   31.378

5299 Investicijsko vzdrževanje zgradb in poslovnih
   prostorov                    92.000

6511 Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov    106.000

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi       308.378
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 1.588.298
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade       4.314.585
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1521 Center vlade za informatiko

3103 Plače                       167.710

3211 Drugi osebni odhodki (prejemki)          16.744

3319 Prispevki in davki delodajalca           35.326

Skupaj 11 Plače - državni organi            219.780
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        219.780
-----------------------------------------------------------------------------

3427 Materialni stroški                 20.000

6457 Vzdrževanje informacijskega sistema državnih
   organov                     1.424.500

6512 Vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih
   enotah                      441.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     1.886.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         1.886.000
-----------------------------------------------------------------------------

5254 Informatizacija državnih organov z razvojem
   elektronske pošte                1.066.004

6724 Informacijski sistem v upravnih enotah      335.068

Skupaj 108 Investicije - državni organi        1.401.072
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  1.401.072
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1521 Center vlade za informatiko        3.506.852
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1522 Statistični urad Republike Slovenije

3033 Plače                       753.969

3141 Drugi osebni odhodki (prejemki)          120.145

3249 Prispevki in davki delodajalca          144.523

Skupaj 11 Plače - državni organi           1.018.637
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       1.018.637
-----------------------------------------------------------------------------

3357 Materialni stroški                 86.800

2493 Lastna udeležba - PHARE               7.000

5211 Mednarodno sodelovanje               15.000

6967 Redne letne raziskave - ankete           66.200

6968 Razvojne naloge                  12.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      187.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          187.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1522 Statistični urad Republike Slovenije   1.205.637
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

1983 Plače                      1.106.540

1984 Drugi osebni odhodki (prejemki)          98.756

1985 Prispevki in davki delodajalca          320.885

Skupaj 11 Plače - državni organi           1.526.181
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       1.526.181
-----------------------------------------------------------------------------

1988 Materialni stroški                358.683

1989 Drugi odhodki za delo na drugih področjih     112.308

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      470.991
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          470.991
-----------------------------------------------------------------------------

5341 Operativna tehnika                150.000

7375 Oborožitev in strelivo               1.500

7376 Posebna tehnična sredstva             18.000

7377 Zaščitna oprema                   1.600

8194 Poslovni prostori in oprema            107.200

8800 Telekomunikacijska oprema              5.500

Skupaj 108 Investicije - državni organi         283.800
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   283.800
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 2.280.972
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1525 Služba vlade za lokalno samoupravo

4735 Plače                       55.450

4745 Drugi osebni odhodki (prejemki)           3.946

4755 Prispevki in davki delodajalca           13.475

Skupaj 11 Plače - državni organi             72.871
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         72.871
-----------------------------------------------------------------------------

4733 Drugi materialni stroški              30.050

7380 Projekt "Pokrajine v Republiki Sloveniji"      4.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      34.050
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           34.050
-----------------------------------------------------------------------------

2843 Manjše investicije                  390

Skupaj 108 Investicije - državni organi           390
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     390
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1525 Služba vlade za lokalno samoupravo     107.311
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1526 Urad vlade za verske skupnosti

4736 Plače                       19.282

4746 Drugi osebni odhodki (prejemki)           2.273

4756 Prispevki in davki delodajalca           4.158

Skupaj 11 Plače - državni organi             25.713
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         25.713
-----------------------------------------------------------------------------

4720 Materialni stroški                  4.243

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       4.243
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALI IN DRUGI STROŠKI            4.243
-----------------------------------------------------------------------------

4702 Prispevki duhovnikom               210.667

Skupaj 46 Transferi - ostalo              210.667
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI               210.667
-----------------------------------------------------------------------------

6209 Pomoč verskim skupnostim              2.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                  2.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  2.000
-----------------------------------------------------------------------------

2844 Manjše investicije                   90

Skupaj 108 Investicije - državni organi           90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      90
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1526 Urad vlade za verske skupnosti       242.713
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1527 Urad vlade za invalide

4737 Plače                       26.375

4747 Drugi osebni odhodki (prejemki)           2.326

4757 Prispevki in davki delodajalca           5.637

Skupaj 11 Plače - državni organi             34.338
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         34.338
-----------------------------------------------------------------------------

4767 Materialni stroški                 7.434

7383 Svet Evrope za rehabilitacijo in integracijo
   v Sloveniji                     4.566

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      12.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           12.000
-----------------------------------------------------------------------------

7266 Nagrade usposabljanja, življenja in dela invalidov 1.700

Skupaj 9 Drugi odhodki                  1.700
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  1.700
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1527 Urad vlade za invalide            48.038
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske
   zadeve

2627 Plače                       125.729

2634 Drugi osebni odhodki (prejemki)           6.646

2635 Prispevki in davki delodajalca           30.552

Skupaj 11 Plače - državni organi            162.927
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        162.927
-----------------------------------------------------------------------------

2639 Materialni stroški                 94.250

4093 Usposabljanje                   50.000

4094 Prevajanje                     65.000

4096 INDOK                       40.000

4097 Lastna udeležba - PHARE              20.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      269.250
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          269.250
-----------------------------------------------------------------------------

2846 Manjše investicije                  750

Skupaj 108 Investicije - državni organi           750
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     750
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1528 Služba Vlade Republike Slovenije za
evropske zadeve                     432.927
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE               15.292.039
*****************************************************************************


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance

3008 Plače                       848.635

3116 Drugi osebni odhodki (prejemki)          100.931

3224 Prispevki in davki delodajalca          174.581

Skupaj 11 Plače - državni organi           1.124.147
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       1.124.147
-----------------------------------------------------------------------------

3332 Materialni stroški                156.600

4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF   690.660

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      847.260
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          847.260
-----------------------------------------------------------------------------

4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ    32.228.000

6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ           94.118.000

Skupaj 47 Transferi - tekoče obveznosti do ZPIZ   126.346.000
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI             126.346.000
-----------------------------------------------------------------------------

1824 Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic      80.000

4980 Sklad RS za sukcesijo                63.069

7523 Stroški tiskanja in distribucije tobačne
   znamke in vrednotnic                207.500

Skupaj 99 Plačila storitev                350.569
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                350.569
-----------------------------------------------------------------------------

3999 Obresti - RS 9 (6%, 1997 - 2000)         1.596.290

4000 Obresti - RS 10 (zamenjava za neizplačane
   devizne vloge - banke)              2.583.386

4001 Obresti - zadolžnica ZZZS             551.870

4145 Obresti - domači krediti - TRP          1.217.714

4182 Obresti - prevzeti domači dolgovi Slovenskih
   železarn                      380.000

6580 Obresti - RS 2 (izvozne stimulacije)       2.030.331

6581 Obresti - RS 3 (Irak)               186.892

6582 Obresti - RS 8 (neizplačane devizne vloge
   - občani)                     280.231

6583 Obresti - RS 4 (neizplačane devizne vloge
   - banke)                     2.114.900

6585 Obresti - RS 6 (izplačane devizne vloge)     1.712.155

6586 Obresti - zakladni zapis 1993             100

6589 Obresti novega domačega zadolževanja       1.298.000

6590 Obresti - domači krediti              840.663

6591 Obresti - domači krediti (avtoceste)        579.564

6592 Obresti - železniška infrastruktura        234.126

6923 Obresti - RS 15 (obveznice za sanacijo bank)  10.192.895

8760 Obresti kratkoročnega zadolževanja         500.000

Skupaj 61 Plačila domačih obresti           26.299.117
.............................................................................

4002 Obresti - sukcesija SFRJ - Pariški klub      991.445

4004 Obresti - Euroobveznica - DEM          2.279.300

4146 Obresti - tuji krediti - TRP            820.255

4183 Obresti - prevzeti tuji dolgovi Slovenskih
   železarn                      200.000

4609 Obresti - novo zadolževanje v tujini       1.800.000

6600 Obresti - tuji krediti              2.936.247

6601 Obresti - sukcesija SFRJ - NFA          1.300.280

6602 Obresti - tuji krediti (avtoceste)        2.322.614

6604 Obresti - železniška infrastruktura        481.964

7386 Obresti - Euroobveznica - USD          3.952.813

Skupaj 62 Plačila obresti v tujino          17.084.918
.............................................................................

Skupaj 7 PLAČILA OBRESTI               43.384.035
-----------------------------------------------------------------------------

6611 Jamstva Republike Slovenije           2.781.338

Skupaj 63 Jamstva                   2.781.338
.............................................................................

Skupaj 8 JAMSTVA                    2.781.338
-----------------------------------------------------------------------------

7505 Dopolnilna sredstva občinam           28.280.000

6399 Uresničevanje 29. člena Zakona o
   financiranju občin                 120.000

2475 Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za
   investicije                   3.179.000

Skupaj 8 Transferi občinam              31.579.000
.............................................................................

Skupaj 10 TRANSFERI OBČINAM              31.579.000
-----------------------------------------------------------------------------

4005 Namenski sklad za sofinanciranje projektov
   Svetovne banke                   173.750

4006 Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev   20.130

4147 Donacija skladu svetovne banke (GEF)        224.000

4629 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji      15.000

6522 Stroški finančnih razmerij            2.789.000

7610 Odškodnine po sodnih sklepih            835.000

7654 Stroški plačilnega prometa             75.000

8693 Stroški urejanja kreditnih razmerij s tujino    24.000

8761 Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev  23.500

8762 Stroški storitev tuje tehnične pomoči (CAS)     15.377

Skupaj 9 Drugi odhodki                 4.194.757
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                4.194.757
-----------------------------------------------------------------------------

2847 Manjše investicije                  9.210

4622 Investicije v informacijski sistem        1.031.719 

8763 Lastna udeležba - PHARE                500

Skupaj 108 Investicije - državni organi        1.041.429
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   1.041.429
-----------------------------------------------------------------------------

8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov    321.859

Skupaj 111 Kapitalske naložbe              321.859
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE               321.859
-----------------------------------------------------------------------------

7640 Rezerva Republike Slovenije           1.989.000

Skupaj 121 Stalna rezerva               1.989.000
.............................................................................

7608 Tekoča proračunska rezerva            1.456.300

Skupaj 122 Tekoča rezerva               1.456.300
.............................................................................

Skupaj 15 REZERVE                   3.445.300
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance          215.415.694
-----------------------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1612 Davčna uprava RS

3030 Plače                      5.829.702

4599 Plače DDV                     485.850

3138 Drugi osebni odhodki (prejemki)          688.969

4602 Drugi osebni odhodki (prejemki) DDV         38.867

3246 Prispevki in davki delodajalca          1.169.280

4603 Prispevki in davki delodajalca DDV         96.683

Skupaj 11 Plače - državni organi            8.309.351
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        8.309.351
-----------------------------------------------------------------------------

3354 Materialni stroški                2.297.247

4605 Materialni stroški DDV               576.310

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     2.873.557
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          2.873.557
-----------------------------------------------------------------------------

2848 Manjše investicije                 69.060

4608 Investicije v osnovna sredstva za DDV       227.600

4611 Investicije v informacijski sistem za DDV    1.122.080

Skupaj 108 Investicije - državni organi        1.418.740
.............................................................................

Skupaj 1612 Davčna uprava RS             12.601.648
-----------------------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1613 Carinska uprava RS

3096 Plače                       4.940.185

3204 Drugi osebni odhodki (prejemki)           693.677

3312 Prispevki in davki delodajalca           975.160

Skupaj 11 Plače - državni organi            6.609.022
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        6.609.022
-----------------------------------------------------------------------------

3420 Materialni stroški                  955.800

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       955.800
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           955.800
-----------------------------------------------------------------------------

6315 Stroški prodaje zaplenjenih vozil          54.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 54.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 54.000
-----------------------------------------------------------------------------

2849 Manjše investicije                  27.707

Skupaj 108 Investicije - državni organi          27.707
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     27.707
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1613 Carinska uprava RS             7.646.529
-----------------------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1614 Urad RS za zavarovalni nadzor

5917 Plače                        28.364

5918 Drugi osebni odhodki (prejemki)            4.758

5919 Prispevki in davki delodajalca            6.178

Skupaj 11 Plače - državni organi              39.300
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          39.300
-----------------------------------------------------------------------------

4501 Materialni stroški                  17.712

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       17.712
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            17.712
-----------------------------------------------------------------------------

2851 Manjše investicije                   240

Skupaj 108 Investicije - državni organi            240
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      240
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1614 Urad RS za zavarovalni nadzor         57.252
-----------------------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja

5920 Plače                        39.266

5921 Drugi osebni odhodki (prejemki)            4.268

5922 Prispevki in davki delodajalca            8.108

Skupaj 11 Plače - državni organi              51.642
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          51.642
-----------------------------------------------------------------------------

4502 Materialni stroški                  7.020

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7.020
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            7.020
-----------------------------------------------------------------------------

2852 Manjše investicije                   360

Skupaj 108 Investicije - državni organi            360
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      360
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja    59.022
-----------------------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1616 Devizni inšpektorat RS

5923 Plače                        47.957

5924 Drugi osebni odhodki (prejemki)            6.336

5925 Prispevki in davki delodajalca            9.670

Skupaj 11 Plače - državni organi              63.963
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          63.963
-----------------------------------------------------------------------------

4503 Materialni stroški                  7.776

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7.776
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            7.776
-----------------------------------------------------------------------------

2853 Manjše investicije                   450

Skupaj 108 Investicije - državni organi            450
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      450
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1616 Devizni inšpektorat RS             72.189
-----------------------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo

7233 Plače                        41.834

7234 Drugi osebni prejemki (odhodki)            4.416

7235 Prispevki in davki delodajalca            8.613

Skupaj 11 Plače - državni organi              54.863
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          54.863
-----------------------------------------------------------------------------

7236 Materialni stroški                  11.340

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       11.340
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            11.340
-----------------------------------------------------------------------------

2855 Manjše investicije                   360

Skupaj 108 Investicije - državni organi            360
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      360
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo   66.563
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE           235.918.897
*****************************************************************************


17  MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1711 Ministrstvo za notranje zadeve

3107 Plače                      19.318.218

3215 Drugi osebni odhodki (prejemki)          2.683.287

3323 Prispevki in davki delodajalca          5.177.669

Skupaj 11 Plače - državni organi            27.179.174
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        27.179.174
-----------------------------------------------------------------------------

3431 Materialni stroški                3.899.399

1925 Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje          95.000

3755 Drugi odhodki za delo na drugih področjih      240.000

4150 Financiranje projektov                20.000

4700 Učni center - materialni stroški           93.000

7399 Stroški službenih stanovanj in samskih domov     41.600

7400 Lastna udeležba - PHARE - reorganizacija
   državne uprave                    30.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      4.418.999
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          4.418.999
-----------------------------------------------------------------------------

5387 Štipendije                      15.000

Skupaj 45 Transferi - štipendije              15.000
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                15.000
-----------------------------------------------------------------------------

6099 Republiški družbeni svet za preventivo in vzgojo
   v cestnem prometu                  39.526

Skupaj 99 Plačila storitev                 39.526
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 39.526
-----------------------------------------------------------------------------

1738 Predhodna dela                    26.141

1773 Redno reševanje stanovanjskih vprašanj - MNZ    121.000

1905 Tehnična sredstva za varovanje oseb         10.000

1906 Oprema za nadzor južne meje             40.000

1926 Oprema za zaščito podatkov              46.000

2550 Lastna udeležba - PHARE - preoblikovanje javne
   uprave (prometni davek)                3.240

3998 Adaptacija prostorov zdravstvene službe       40.000

5308 Oprema za službena stanovanja             8.000

5314 Prevozna sredstva                  456.000

5315 Telekomunikacijska oprema              244.430

5316 Informacijska oprema                250.000

5317 Kriminalistično tehnična oprema           40.000

5318 Oprema delavnic in laboratorijev           20.000

5319 Birotehnična oprema MNZ               10.000

5321 Pisarniška oprema MNZ                25.000

5323 Sredstva za varstvo pri delu             8.000

5324 Oborožitev                      70.000

5325 Strelivo, plinska sredstva              30.000

5326 Osebna oprema                    400.000

5332 Sredstva za nadzor prometa              40.000

5334 Posebna tehnična sredstva in pripomočki       70.000

5337 Oprema za zdravstveno varstvo             2.000

5339 Zaščitna sredstva                  20.000

5445 UNZ Novo mesto                   400.000

6226 Digitalno radijsko omrežje MNZ            60.000

6229 Dograditev centralnega računalnika          64.000

6230 Oprema Učnega centra MNZ               60.000

6745 Oprema za zaščito ogroženih delavcev         5.000

7404 Transparentna digitalna komunikacijska
   infrastruktura                    20.000

7405 Plovilo do 15 m                   50.000

7407 Nakup samskega doma v Ljubljani           156.000

7414 PP Ravne na Koroškem (odkup in rekonstrukcija)    40.000

7418 PP Vrhnika - rekonstrukcija             60.000

7424 PP Ptuj - novogradnja                10.000

7425 PP Škofja Loka - nadzidava              80.000

7429 Manjše investicije                  20.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi         3.004.811
.............................................................................

5311 Investicijsko vzdrževanje objektov ONZ       150.000

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi         150.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   3.154.811
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve       34.807.510
-----------------------------------------------------------------------------


17  MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce

6025 Plače                        106.181

6026 Drugi osebni odhodki (prejemki)           19.889

6027 Prispevki in davki delodajalca            28.987

Skupaj 11 Plače - državni organi             155.057
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         155.057
-----------------------------------------------------------------------------

5345 Materialni stroški                  69.077

5354 Prehrana tujcev v prehodnem domu           27.635

6232 Prevozi tujcev                    28.329

6233 Oskrba tujcev                     9.951

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       134.992
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           134.992
-----------------------------------------------------------------------------

4151 Oddelek za mladoletne tujce              1.000

5359 Oprema Prehodnega doma za tujce            8.545

Skupaj 108 Investicije - državni organi           9.545
.............................................................................

5357 Vzdrževalna dela na objektih Prehodnega doma     7.927

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi          7.927
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     17.472
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce   307.521
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE        35.115.031
*****************************************************************************


18  MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve

3015 Plače                        556.046

3123 Drugi osebni odhodki (prejemki)           51.801

3231 Prispevki in davki delodajalca           118.493

2499 Plače DKP                     1.624.000

2539 Drugi osebni odhodki (prejemki) DKP         18.351

2540 Prispevki in davki delodajalca DKP          97.240

Skupaj 11 Plače - državni organi            2.465.931
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        2.465.931
-----------------------------------------------------------------------------

3339 Materialni stroški                 240.568

2541 Materialni stroški DKP              1.002.000

2542 Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP    1.970.000

3663 Meddržavno sodelovanje               290.000

7432 Vključevanje RS v NATO in VS OZN           80.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      3.582.568
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          3.582.568
-----------------------------------------------------------------------------

2543 Raziskovalne dejavnosti                3.000

4012 Ureditev državne meje                 5.000

7431 Diplomatska akademija                12.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 20.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 20.000
-----------------------------------------------------------------------------

1297 Članarine in kotizacije v tujini          266.000

4397 Tromeja - Trdkova                   5.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                  271.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  271.000
-----------------------------------------------------------------------------

5202 Oprema za predstavništva              225.000

6525 Prostori veleposlaništva Ruske federacije      53.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi          278.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    278.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve        6.617.499
-----------------------------------------------------------------------------


18  MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

6019 Plače                        22.002

6021 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.195

6023 Prispevki in davki delodajalca            4.546

Skupaj 11 Plače - državni organi              28.743
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          28.743
-----------------------------------------------------------------------------

4504 Materialni stroški                  10.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       10.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            10.000
-----------------------------------------------------------------------------

4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu         6.400

4750 Svetovni slovenski kongres              8.000

4975 Slovenska izseljenska matica             45.800

5234 Ustavne obveznosti - podpora slovenski
   narodnostni skupnosti               1.300.000

6212 Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu   114.800

Skupaj 9 Drugi odhodki                 1.475.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                 1.475.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu                          1.513.743
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE         8.131.242
*****************************************************************************


19  MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1911 Ministrstvo za obrambo

3009 Plače                      14.539.549

3117 Drugi osebni odhodki (prejemki)          2.263.269

3225 Prispevki in davki delodajalca          3.540.564

Skupaj 11 Plače - državni organi            20.343.382
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        20.343.32
-----------------------------------------------------------------------------

3333 Materialni stroški                3.405.832

4013 Sodelovanje SV v mednarodnih operacijah       192.200

4014 Vojaške zadeve                    29.500

6280 Prehrana enot rezervnega sestava           5.000

6281 Mednarodno sodelovanje NATO, PZM          242.088

6283 Inšpekcije s praktičnimi preverjanji         1.600

6284 Mednarodni program - CISM              16.000

6285 Stroški za dejavnost vojaško diplomatskih
   predstavništev                   270.000

6286 Civilno služenje vojaškega roka           38.500

6287 Medicina dela                    48.500

6288 Zdravstvena, kurativna in lekarniška dejavnost   156.000

6289 Zdravstveno preventivna dejavnost          24.250

6290 Vaje Slovenske vojske                70.000

6291 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
   Slovenske vojske                 1.294.000

6292 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
   ostalih uprav in organov v sestavi MORS       152.536

6544 Obvezno cepljenje                  67.901

6948 Usposabljanje rezervne sestave za zaščito in
   reševanje                       3.880

8802 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni      288.683

8803 Usposabljanje rezervnega sestava Slovenske vojske  22.000

8804 Usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka  600.000

8805 Zdravstveni pregledi nabornikov           417.104

8806 Prehrana vojakov na služenju vojaškega roka    1.200.000

8807 Vojaško šolstvo                   95.100

8808 Obrambne vaje                     5.000

8809 Usposabljanje republiškega odreda za zveze      1.625

8810 Usposabljanje pokrajinskih enot za zveze       2.150

8817 Izobraževalna dejavnost COU             15.000

8818 Spremljajoča dejavnost COU              6.000

8819 Tekoče vzdrževanje objektov             370.000

8820 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
   Tehničnega zavoda                  49.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      9.156.449
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          9.156.449
-----------------------------------------------------------------------------

3599 Odškodnine za škodo, povzročeno s strani JLA     23.435

4740 Sofinanciranje organizacije slovenskih
   častnikov in drugih organizacij           33.000

4902 Obveznosti do organizacije Atlantski svet       3.500

Skupaj 9 Drugi odhodki                   59.935
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  59.935
-----------------------------------------------------------------------------

2950 Sredstva za tehnično varovanje in zaščito objektov 100.000

2968 Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme in
   oborožitve TZ                    47.000

2994 Kartografski sistem obrambe in zaščite        15.000

4465 Urejanje prostora                  45.350

4466 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko
   vzdrževanje objektov za obrambo           370.800

4469 Učna sredstva Slovenske vojske in organov v
   sestavi MORS                    110.000

4470 Nakup OVO za enote za zveze             33.950

4472 Oprema državnih organov in enot za oskrbo
   državnih organov                   6.520

4473 Nakup opreme za protipožarno zaščito in varstvo
   pri delu                       30.452

4474 Sredstva za zaščito in varovanje informacij     36.280

4475 Nakup sanitetne opreme                46.640

5142 Oborožitev Slovenske vojske             125.199

5143 Taktična sredstva zvez                92.801

5144 Vojaška vozila                   195.368

5146 Intendantska in druga oprema mirnodobnih in
   bojnih enot Slovenske vojske            840.134

5180 Oprema za redno dejavnost MORS           169.962

6293 Nakup računalniške, programske, strojne in
   komunikacijske opreme                314.142

6294 Strelivo in MES za usposabljanje (vadbeno in bojno) 250.000

6295 Razvoj in preizkušanje vojaške opreme in
   oborožitve ter nabava vzorcev            146.956

6297 Strojna in druga oprema delavnic Slovenske vojske  187.400

6298 Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme in
   oborožitve Slovenske vojske             800.000

6299 Investicijsko vzdrževanje opreme in
   oborožitvi ostalih upravnih organov in
   organov v sestavi MORS                11.247

6303 Sredstva za operativno tehniko            36.280

6304 Sredstva elektronske zaščite             20.408

7665 Vzdrževanje stanovanjskega fonda (MORS)       54.202

Skupaj 411 Investicije - obramba            4.086.091
.............................................................................

4481 Investicije v temeljne razvojne programe
   obrambnih sil                   4.700.000

Skupaj 412 Investicije - odplačila TRP         4.700.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   8.786.091
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1991 Ministrstvo za obrambo           38.345.857
*****************************************************************************


19  MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1912 Uprava RS za zaščito in reševanje

4921 Plače                        172.663

4922 Drugi osebni odhodki (prejemki)           23.891

4923 Prispevki in davki delodajalca            43.234

Skupaj 11 Plače - državni organi             239.788
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         239.788
-----------------------------------------------------------------------------

4925 Materialni stroški                  75.979

4457 Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite      23.000

4459 Izobraževalni programi, učna sredstva,
   informativna dejavnost                33.900

4461 Informacijski sistemi o nesrečah           3.200

4463 Izobraževalni center Ig               15.000

4464 Preizkušanje in razvijanje opreme           2.500

4927 Tekoče vzdrževanje objektov              3.000

4928 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev   18.000

4929 Štab RS za CZ in specializirane enote CZ       8.000

4930 Vaje, tekmovanja, demonstracije           17.240

4931 Varstvo pred NUS in drugi zaščitni ukrepi      21.000

6306 Regijski štabi in specializirane enote - tekoči
   odhodki                       10.400

6307 Razvojno - raziskovalni projekti           9.500

8824 Usposabljanje državljanov z ugovorom vesti za
   zaščito in reševanje                 4.960

8829 Nacionalni preventivni programi - tekoči odhodki   1.000

8833 Mednarodno sodelovanje                10.500

8837 Operativno načrtovanje                 500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       256.779
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           256.779
-----------------------------------------------------------------------------

4596 Mednarodni sklad RS za odstranjevanje min in
   pomoč žrtvam min v BIH               135.000

7645 Gasilska zveza Slovenije               45.269

Skupaj 9 Drugi odhodki                  180.269
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  180.269
-----------------------------------------------------------------------------

4791 Požarni sklad                    876.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi          876.000
.............................................................................

4467 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko
   vzdrževanje objektov za zaščito in reševanje     70.600

4476 Zaščitna in reševalna oprema za CZ in OO      106.211

4477 Državne rezerve za zaščito in reševanje       85.050

4478 Vozila za zaščito in reševanje            38.745

4932 Oprema za redno dejavnost               5.122

5132 Oprema in tehnična sredstva za civilno zaščito   270.000

6308 Oprema izobraževalnega centra za zaščito in
   reševanje Ig                     9.450

6309 Sofinanciranje društev in drugih organizacij    583.991

6311 Nacionalni preventivni programi - investicije     4.725

6565 Regijske uprave za zaščito in reševanje - oprema
   za zaščito in reševanje               47.250

Skupaj 411 Investicije - obramba            1.221.144
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   2.097.144
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje      2.773.980
*****************************************************************************


19  MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
   drugimi nesrečami

4951 Plače                        211.311

4952 Drugi osebni odhodki (prejemki)           20.758

4953 Prispevki in davki delodajalca            52.912

Skupaj 11 Plače - državni organi             284.981
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         284.981
-----------------------------------------------------------------------------

4955 Materialni stroški                  21.500

4956 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni       1.000

4957 Tekoče vzdrževanje objektov               613

4961 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev   2.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       25.113
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            25.113
-----------------------------------------------------------------------------

4958 Investicijsko vzdrževanje opreme            1.000

4959 Oprema za redno dejavnost               1.000

4960 Nabava vozil za redno dejavnost            7.500

Skupaj 411 Investicije - obramba               9.500
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      9.500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami                      319.594
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO            41.439.431
*****************************************************************************


20  MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2011 Ministrstvo za pravosodje

3010 Plače                        196.966

3118 Drugi osebni odhodki (prejemki)            19.959

3226 Prispevki in davki delodajalca            42.889

Skupaj 11 Plače - državni organi              259.814
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          259.814
-----------------------------------------------------------------------------

3334 Materialni stroški                  50.443

3658 Drugi odhodki za delo na drugih področjih       21.000

4015 Stroški cenilcev zgradb                15.000

5250 Strokovno izpopolnjevanje delavcev v pravosodnih
   organih                        80.000

6500 Najemnine poslovnih prostorov upravnih sodišč     41.100

8776 Materialni stroški pri investicijah za
   pravosodne organe                   25.000

8777 Strokovne naloge - dodelitev in odvzem licenc
   stečajnim upraviteljem                13.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       245.543
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            245.543
-----------------------------------------------------------------------------

5295 Štipendije                      22.000

Skupaj 45 Transferi - štipendije              22.000
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                 22.000
-----------------------------------------------------------------------------

1928 Sodni svet                      17.052

5281 Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim    350.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                   367.052
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  367.052
-----------------------------------------------------------------------------

5240 Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih
   organov                       932.895

6391 Nakup poslovnih prostorov pravosodnih organov    477.573

8778 Sodna palača v Ljubljani                1.920

Skupaj 108 Investicije - državni organi         1.412.388
.............................................................................

2987 Investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih
   organov in sodnikov za prekrške           248.000

8779 Počitniške enote                   43.000

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi         291.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    1.703.388
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2011 Ministrstvo za pravosodje          2.597.797
-----------------------------------------------------------------------------


20  MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

6028 Plače                       1.880.825

6029 Drugi osebni odhodki (prejemki)           303.012

6030 Prispevki in davki delodajalca            523.294

Skupaj 11 Plače - državni organi             2.707.131
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         2.707.131
-----------------------------------------------------------------------------

4508 Materialni stroški                  578.101

4016 Najemnine poslovnih prostorov             14.500

6392 Drugi odhodki URSIKS                  3.240

6394 Inventarizacija objektov zavodov IKS          9.070

6395 Izobraževanje delavcev uprave zavodov IKS       12.940

6680 Oprema PUO in obsojencev               31.180

6681 Usposabljanje, oborožitev, posebna oprema in
   zdravstveno varstvo                  32.560

7448 Zdravstveno zavarovanje obsojencev          121.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       802.591
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            802.591
-----------------------------------------------------------------------------

7449 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsojencev   105.580

Skupaj 46 Transferi - ostalo                105.580
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                105.580
-----------------------------------------------------------------------------

2876 Manjše investicije                  22.710

Skupaj 208 Investicije - državni organi           22.710
.............................................................................

6915 Investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov
   za prestajanje kazni                 90.000

8781 Nadomestna gradnja priporov v Kopru         200.000

8782 Investicije v zemljišča in opremo zaporov       90.000

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi         380.000

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     402.710
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij  4.018.012
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE           6.615.809
*****************************************************************************


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

3018 Plače                        255.123

3126 Drugi osebni odhodki (prejemki)            27.119

3234 Prispevki in davki delodajalca            54.293

Skupaj 11 Plače - državni organi              336.432
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          336.432
-----------------------------------------------------------------------------

3342 Materialni stroški                  153.454

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       153.454
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            153.454
-----------------------------------------------------------------------------

8289 Dokup zavarovalne dobe - Anhovo           800.000

Skupaj 46 Transferi - ostalo                800.000
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                800.000
-----------------------------------------------------------------------------

4161 Sofinanciranje dejavnosti nacionalnega
   geološkega zavoda                   50.000

5194 Agencija za radioaktivne odpadke           140.000

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam   190.000
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    190.000
-----------------------------------------------------------------------------

5193 Program prestrukturiranja v energetiki        57.600

6922 Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s
   tehnično zakonodajo veljavno v državah članicah EU  100.000

7453 Sofinanciranje ekspertiz               100.000

7454 Mednarodni projekti - lastna udeležba        110.000

8784 Izvajanje strategije Republike Slovenije
   za vključitev v EU                  120.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 487.600
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 487.600
-----------------------------------------------------------------------------

1731 Projekt prenove podjetij               220.000

2814 Subvencije - obresti Slovenskih železarn      1.971.881

Skupaj 75 Subvencije - prestrukturiranje industrije   2.191.881
.............................................................................

4651 Subvencioniranje obrestnih mer za ohranjanje
   delovnih mest                    800.000

8195 Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga
   Kanižarica, Senovo in Zagorje           1.617.000

8786 Rudarska škoda - Idrija               110.000

Skupaj 77 Subvencije - ostale              2.527.000
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI             4.718.881
-----------------------------------------------------------------------------

4021 Obnova in doinstalacije HE Moste           100.000

4163 Modernizacija - tehnološka posodobitev NEK      100.000

4164 Ekološka sanacija MPI Mežica             180.000

4656 Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnično
   sanacijo energetskih objektov             64.300

4657 Odstranjevanje mulja iz jezer: HE - Mariborski otok,
   Zbilje, Most na Soči                 100.000

5186 Programi zapiranja rudnikov Idrija, Mežica in
   Kamnik                       1.200.000

6101 Programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo
   in Zagorje                     2.849.588

6109 Blok 5 / Šoštanj                   240.000

7468 Predhodna dela - TET3                300.000

7469 Predhodna dela za gradnjo dveh turbin - TEB     135.000

7472 Rekonstrukcija 110 KV stališča TE-TO Ljubljana    81.000

8788 Obnova in doinstalacija agregata na spodnji Soči   150.000

8789 Priprava dela in študije HE - spodnja Sava      150.000

Skupaj 103 Investicije - energetika           5.649.888
.............................................................................

2877 Manjše investicije                   2.580

Skupaj 108 Investicije - državni organi           2.580
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    5.652.468
-----------------------------------------------------------------------------

4024 Dokapitalizacija Slovenskih železarn        3.000.000

6112 Slovenske železarne                 850.000

7477 Kapitalski delež RS v gospodarske družbe za
   nakup brezazbestnih tehnologij            400.000

Skupaj 111 Kapitalske naložbe              4.250.000
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE               4.250.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti    16.588.938
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2112 Urad RS za obrt

5932 Plače                         6.828

5933 Drugi osebni odhodki (prejemki)             285

5934 Prispevki in davki delodajalca             1.366

Skupaj 11 Plače - državni organi               8.479
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           8.479
-----------------------------------------------------------------------------

4509 Materialni stroški                   3.060

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        3.060
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3.060
-----------------------------------------------------------------------------

4025 Sofinanciranje dejavnosti harmonizacije z EU     50.000

6103 Intervencije v obnovljive vire energije       150.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 200.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 200.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2112 Urad RS za obrt                 31.647
-----------------------------------------------------------------------------

2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo          211.539
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije

5938 Plače                         16.747

5939 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.253

5940 Prispevki in davki delodajalca             3.592

Skupaj 11 Plače - državni organi              21.592
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          21.592
-----------------------------------------------------------------------------

4512 Materialni stroški                  15.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        15.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            15.000
-----------------------------------------------------------------------------

6102 Intervencije v učinkovito rabo energije       187.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 187.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 187.000
-----------------------------------------------------------------------------

1557 Lastna udeležba - PHARE               241.000

7485 Intervencije v učinkovito rabo energije        40.000

Skupaj 77 Subvencije - Ostale               281.000
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI              281.000
-----------------------------------------------------------------------------

2881 Manjše investicije                    120

Skupaj 108 Investicije - državni organi            120
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       120
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije     504.712
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2115 Direkcija RS za rudna bogastva

5941 Plače                         7.882

5946 Drugi osebni odhodki (prejemki)             288

5951 Prispevki in davki delodajalca             1.883

Skupaj 11 Plače - državni organi              10.053
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          10.053
-----------------------------------------------------------------------------

4513 Materialni stroški                   4.030

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4.030
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4.030
-----------------------------------------------------------------------------

1558 Storitve                        12.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 12.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  12.000
-----------------------------------------------------------------------------

2883 Manjše investicije                    30

Skupaj 108 Investicije - državni organi             30
.............................................................................

2115 Direkcija RS za rudna bogastva

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       30
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2115 Direkcija RS za rudna bogastva         26.113
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko središče

5942 Plače                         12.722

5947 Drugi osebni odhodki (prejemki)             955

5952 Prispevki in davki delodajalca             2.531

Skupaj 11 Plače - državni organi              16.208
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          16.208
-----------------------------------------------------------------------------

4514 Materialni stroški                  20.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        20.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            20.000
-----------------------------------------------------------------------------

4165 Harmonizacija informacijskih sistemov         10.000
6545 Trgovinsko središče                  18.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 28.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  28.000
-----------------------------------------------------------------------------

1992 Trgovinsko središče - investicije           6.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi           6.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      6.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko
središče                          70.208
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2117 Republiški energetski inšpektorat

5943 Plače                        135.616

5948 Drugi osebi odhodki (prejemki)            12.460

5953 Prispevki in davki delodajalca            26.814

Skupaj 11 Plače - državni organi              174.890
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          174.890
-----------------------------------------------------------------------------

4515 Materialni stroški                  35.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        35.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            35.000
-----------------------------------------------------------------------------

2887 Manjše investicije                   1.200

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.200
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.200
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2117 Republiški energetski inšpektorat       211.090
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2118 Republiški rudarski inšpektorat

5944 Plače                         32.527

5949 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.196

5954 Prispevki in davki delodajalca             8.505

Skupaj 11 Plače - državni organi              43.228
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          43.228
-----------------------------------------------------------------------------

4516 Materialni stroški                  15.060

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        15.060
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            15.060
-----------------------------------------------------------------------------

2888 Manjše investicije                    210

Skupaj 108 Investicije - državni organi            210
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       210
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2118 Republiški rudarski inšpektorat         58.498
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2119 Republiški gradbeni inšpektorat

5945 Plače                         21.286

5950 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.123

5955 Prispevki in davki delodajalca             4.546

Skupaj 11 Plače - državni organi              26.955
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          26.955
-----------------------------------------------------------------------------

4517 Materialni stroški                   4.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4.000
-----------------------------------------------------------------------------

2889 Manjše investicije                    120

Skupaj 108 Investicije - državni organi            120
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       120
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2119 Republiški gradbeni inšpektorat         31.075
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI     17.702.173
*****************************************************************************


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

3019 Plače                        305.326

3127 Drugi osebni odhodki (prejemki)            42.108

3235 Prispevki in davki delodajalca            65.204

Skupaj 11 Plače - državni organi              412.638
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          412.638
-----------------------------------------------------------------------------

3343 Materialni stroški                  152.692

1687 Lastninski certifikati                 9.720

1948 Stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s
   tujino                        22.712

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       185.124
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            185.124
-----------------------------------------------------------------------------

1389 Revizija podjetij, sodelovanje z znanstvenimi in
   ostalimi inštitucijami                10.000

1562 Študije s področja investicijskih družb in
   o delovanju družb z notranjim lastništvom       5.000

4748 Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo  250.000

5487 Raziskave in ekspertize                45.000

7286 Storitve Zavoda za blagovne rezerve         224.138

7287 Obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv   1.042.000

7501 Gospodarska predstavništva              40.000

Skupaj 99 Plačila storitev                1.616.138
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                1.616.138
-----------------------------------------------------------------------------

1442 Regresiranje cen določenih proizvodov       1.676.000

4026 Razvojna in humanitarna pomoč BIH          450.000

4027 Lastna udeležba - PHARE - regenaracija Jesenic     3.450

8694 Regresiranje izvoznih kreditov            600.000

Skupaj 77 Subvencije - ostale              2.729.450
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE                   2.729.450
-----------------------------------------------------------------------------

1559 Članarine mednarodnim organizacijam          62.000

4029 Kolokvij NATA                     10.000

4118 Izvedba vojaške vaje - NATO              20.000

6759 Delovanje enote Phare CBC PIU             17.000

6760 Vzpostavitev lokalnih razvojnih agencij        10.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                   119.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  119.000
-----------------------------------------------------------------------------

1563 Cesta Livške Ravne - Solarji - lastna udeležba
   za sofinanciranje PHARE CBC program          20.000

1958 Sofinanciranje inicialnih razvojnih programov     40.000

5067 Sofinanciranje gospodarske infrastrukture     1.500.000

8167 Cesta Volče - Solarji - lastna udeležba za
   sofinanciranje PHARE-CBC programa           25.000

Skupaj 107 Investicije - demografsko ogroženi      1.585.000
.............................................................................

2890 Manjše investicije                   2.940

4030 Naftni derivati - priprava projekta za izgradnjo
   skladišč                       30.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi           32.940
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    1.617.940
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj  6.680.290
-----------------------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2212 Urad RS za varstvo potrošnikov

5956 Plače                         13.947

5960 Drugi osebni odhodki (prejemki)             786

5958 Prispevki in davki delodajalca             3.220

Skupaj 11 Plače - državni organi              17.953
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          17.953
-----------------------------------------------------------------------------

4518 Materialni stroški                   3.780

7689 Priprava nacionalnega programa študija         3.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6.780
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6.780
-----------------------------------------------------------------------------

6118 Informiranje, izobraževanje in svetovanje
   potrošnikom z ocenjevanjem kvalitete proizvodov
   in storitev                      52.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 52.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  52.000
-----------------------------------------------------------------------------

2891 Manjše investicije                    90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2212 Urad RS za varstvo potrošnikov         76.823
-----------------------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2213 Urad RS za varstvo konkurence

5957 Plače                         16.820

5961 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.539

5959 Prispevki in davki delodajalca             3.668

Skupaj 11 Plače - državni organi              22.027
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          22.027
-----------------------------------------------------------------------------

4519 Materialni stroški                   3.510

7691 Udeležba na mednarodnih konferencah in seminarjih   1.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4.510
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4.510
-----------------------------------------------------------------------------

6119 Študije s področja varstva konkurence in ekspertna
   mnenja                         1.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 1.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  1.000
-----------------------------------------------------------------------------

2891 Manjše investicije                    120

Skupaj 108 Investicije - državni organi            120
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       120
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2213 Urad RS za varstvo konkurence          27.657
-----------------------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje
   investicije

5962 Plače                         22.433

5964 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.178

5963 Prispevki in davki delodajalca             4.684

Skupaj 11 Plače - državni organi              29.296
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          29.296
-----------------------------------------------------------------------------

4520 Materialni stroški                  27.432

1564 Stroški poslovnih konferenc              3.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        30.432
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            30.432
-----------------------------------------------------------------------------

1946 Spodbujanje izvoza                  35.000

6764 Razvoj novih trgov                  42.000

7693 Spodbujanje vhodnih neposrednih tujih vlaganj     75.000

7964 Spodbujanje izhodnih neposrednih tujih
   investicij                       8.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 160.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 160.000
-----------------------------------------------------------------------------

1565 Spodbujanje izhodnih tujih investicij         10.000

1566 Spodbujanje novih marketinških aktivnosti
   izvoznikov                      80.000

1567 Spodbujanje skupinskih nastopov izvoznikov      60.000

Skupaj 77 Subvencije - ostale               150.000
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI              150.000
-----------------------------------------------------------------------------

2896 Manjše investicije                    210

Skupaj 108 Investicije - državni organi            210
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       210
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in
tuje investicije                      369.937
-----------------------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

3032 Plače                          147.733

3140 Drugi osebni odhodki (prejemki)              19.414

3248 Prispevki in davki delodajalca              29.886

Skupaj 11 Plače - državni organi                197.033
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                            197.033
-----------------------------------------------------------------------------

3356 Materialni stroški                    32.360

1957 Strategije gospodarskega razvoja: spremljanje,
   raziskave, ipd.                      10.680

3680 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         15.290

7696 Publicistična dejavnost (Ekonomsko ogledalo ..)      4.300

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          62.630
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              62.630
-----------------------------------------------------------------------------

6127 Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam      590

Skupaj 9 Drugi odhodki                       590
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                      500
-----------------------------------------------------------------------------

2897 Manjše investicije                     2.100

Skupaj 108 Investicije - državni organi             2.100
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        2.100
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj    261.753
-----------------------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2217 Tržni inšpektorat RS

5965 Plače                          532.564

5966 Drugi osebni odhodki (prejemki)              58.726

5967 Prispevki in davki delodajalca              105.938

Skupaj 11 Plače - državni organi                697.228
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                            697.228
-----------------------------------------------------------------------------

4521 Materialni stroški                    68.040

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          68.040
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              68.040
-----------------------------------------------------------------------------

5248 Analize vzorcev                      5.600

5766 Plačilo stroškov postopka                 1.000

Skupaj 99 Plačila storitev                    6.600
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    6.600
-----------------------------------------------------------------------------

2897 Manjše investicije                     4.710

Skupaj 108 Investicije - državni organi             4.710
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        4.710
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2217 Tržni inšpektorat RS                776.587
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ     8.193.038
*****************************************************************************


23  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3020 Plače                          330.459

3128 Drugi osebni odhodki (prejemki)              36.459

3236 Prispevki in davki delodajalca              70.741

Skupaj 11 Plače - državni organi                437.659
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                            437.659
-----------------------------------------------------------------------------

3344 Materialni stroški                    171.000

1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         20.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         191.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              191.000
-----------------------------------------------------------------------------

1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja -
   praktični pouk                      70.000

2560 Kmetijsko gozdarska zbornica - ustanovitev        80.000

4099 Ustanovitev organizacije za trženje
   kmetijsko - živilskih proizvodov in
   blagovne znamke                      30.800

4440 Sofinanciranje srednje mlekarske in kmetijske
   šole Kranj                         1.000

Skupaj 51 Dotacija javnim zavodom in ustanovam         181.800
.............................................................................

1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji        167.000

1841 Javna gozdarska služba                 2.682.877

6767 Javni zavod Kobilarna Lipica               119.000

1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji       449.900

2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji       945.300

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    4.364.077
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     4.545.877
-----------------------------------------------------------------------------

1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo in
   vinogradništvo in oljakarstvo              170.000

1457 Kmetijstvo: Vrtnarski center - podpora          19.000

1474 Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih
   projektov kmetijstva                   46.000

1511 Kmetijstvo: Obramba pred točo               9.000

2425 Kmetijstvo: Kataster trajnih nasadov           83.000

2426 Kmetijstvo: Vzpostavitev in povezava baz podatkov
   v kmetijstvu                       80.000

2551 Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno
   delo - podpora                      182.000

2622 Kmetijstvo: Genska banka v kmetijstvu           28.000

2628 Kmetijstvo: Monitoring onesnaževanja v kmetijstvu     8.000

7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin          59.000

2429 Podeželje in agrarne operacije: Urejanje podeželja
   in obnova vasi - dokumentacija              23.658

2430 podeželje in agrarne operacije: Komasacija        43.658

2431 Podeželje in agrarne operacije: Izdelava
   predhodnih analiz in investicijske tehnične
   dokumentacije ter promocije                23.658

2432 Podeželje in agrarne operacije: Sanacija
   nedokončanih komasacij                  50.000

2435 Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni
   program namakanje                    160.000

2436 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje
   akumulacije Vogršček                   30.000

2554 Podeželje in agrarne operacije: raziskovalne
   naloge s področja razvoja podeželja in vasi
   ter promocija                       21.687

8227 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje
   melioracijskih sistemov                 100.000

8745 Podeželje in agrarne operacije: Komasacijske
   pritožbe                          9.000

2552 Gozdarstvo: Znanstveno raziskovalno delo
   v gozdarstvu                       70.000

7702 Gozdarstvo: Podpora nevladnim organizacijam,
   strokovnim prireditvam in strokovni publicistiki
   v gozdarstvu                        5.000

2553 Ribištvo: Monitoring ribolovnih fondov v
   slovenskem morju                      7.500

2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE - lastna
   udeležba                         89.000

2428 EU in mednarodno sodelovanje: Drugi mednarodni
   projekti - lastna udeležba                32.000

4175 EU in mednarodno sodelovanje: Harmonizacija
   predpisov                         70.000

4176 EU in mednarodno sodelovanje: Kongres CEA         15.000

7703 EU in mednarodno sodelovanje: Kredit Svetovne
   banke - lastna udeležba                  7.000

7706 EU in mednarodno sodelovanje: Mednarodni center
   za senzorično analizo vina                 10.000

1489 Splošno: Stroški strokovnih opravil            53.000

2612 Splošno: Izdelava primerjalnih analiz in
   zakonodaje                        31.000

8746 Splošno: Denacionalizacija - reševanje pritožb
   in revizija pravnomočnih odločb              12.000

Skupaj 99 Plačila storitev                  1.547.161
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  1.547.161
-----------------------------------------------------------------------------

1424 Poljedelstvo: Podpora pridelavi krušnih žit       315.000

1425 Poljedelstvo: Podpora pridelavi sladkorne pese      165.000

1428 Poljedelstvo: Podpora razvoju semenarstva         47.000

1407 Obnova gozdov: Obnova gozdov, ki so predmet
   denacionalizacije                     3.950

1411 Obnova gozdov: Obnova zasebnih gozdov           99.774

1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet
   denacionalizacije                     26.612

1441 Nega gozdov: Nega v zasebnih gozdovih          198.306

2248 Obnova gozdov: Obnova gozdov na pogoriščih in
   obnova gozdov poškodovanih v naravnih ujmah       205.775

4177 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest, ki so
   predmet denacionalizacije                 66.000

4178 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v zasebnih
   gozdovih                         145.000

4179 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v državnih
   gozdovih                         61.000

6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo gozdov        132.375

6327 Varstvo gozdov: Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih    42.554

6328 Gozdarstvo - ostalo: Vzdrževanje življenjskega
   okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih     11.478

6330 Gozdarstvo - ostalo: Semenarska in drevesničarska
   dejavnost v gozdarstvu                   7.952

6332 Gozdarstvo - ostalo: Odškodnine zaradi razglasitve
   gozdov s posebnim namenom                 17.113

6772 Gozdarstvo - ostalo: Financiranje nakupa
   varovalnih gozdov s posebnim namenom           50.000

6329 Varstvo gozdov: protipožarno varstvo na Krasu       27.182

1859 Ribištvo: Ulov plave ribe - podpora            30.000

2557 Morsko ribištvo - subvencije in socialne podpore     37.000

1401 Živinoreja: Podpora razvoju govedoreje,
   konjereje in drobnice                  280.000

1486 Živinoreja: Izravnava stroškov pridelave na
   območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo      3.600.000

7709 Sadjarstvo: Obnova sadovnjakov              157.000

1471 Hmeljarstvo: Sadike hmelja - regres pri nakupi
   kakovostnih sadik                     50.000

7711 Hmeljarstvo: Podpora hmeljarstvu             300.000

7294 Vinogradništvo: Obnova vinogradov            450.000

1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah kmetijskih
   proizvodov in intervencijski nakupi           577.000

1443 Skupni nameni: Subvencioniranje obresti za
   financiranje tekoče proizvodnje             140.000

1466 Skupni nameni: Strukturne spremembe v kmetijstvu
   in živilstvu                      1.410.294

1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih
   pridelkov - podpora                   100.000

2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov        60.000

2447 Skupni nameni: Podpora pri usposabljanju
   laboratorijev v kmetijstvu in živilstvu          70.000

2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za pospeševanje
   kmetijstva v občinah                   500.000

2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim prireditvam,
   stanovskemu in interesnemu povezovanju          44.950

2629 Skupni nameni: Izravnava stroškov pri pripravi blaga
   za zunanji trg                     2.300.000

4106 Skupni nameni: Zavarovanje kmetijskih pridelkov
   in vzajemna zavarovalnica                 50.000

4107 Skupni nameni: Sofinanciranje programov sanacije
   podjetij, zadrug in kmetij                150.000

4180 Skupni nameni: Financiranje zalog in proizvodnje
   pomembnejših kmetijskih proizvodov            650.000

6550 Skupni nameni: Sofinanciranje delovanja krožkov      22.000

7708 Skupni nameni: Financiranje prestrukturiranja
   zadrug                          220.000

7713 Skupni nameni: financiranje programov za mlade
   kmete in prestrukturiranje kmetij            197.000

Skupaj 73 Subvencije - kmetijstvo              13.017.315
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI              13.017.315
-----------------------------------------------------------------------------

2558 EU in mednarodno sodelovanje: Humanitarna pomoč      40.000

2561 EU in mednarodno sodelovanje: Sodelovanje z EU      150.000 

7504 EU in mednarodno sodelovanje: Kotizacija za članstvo
   v mednarodnih organizacijah               125.000

1403 Drugo: Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane
   divjadi                          17.000

2559 Drugo: Izvršba odločb ZZG Slovenije            5.000

4108 Drugo: Sanacija posledic ujm v državnih gozdovih     10.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                     347.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    347.000
-----------------------------------------------------------------------------

1458 Urejanje podeželja in obnova vasi - izvedba       118.291

3804 Kmetijska infrastruktura                 86.747

3805 Vinske ceste                       98.576

1491 Agromelioracije                     168.576

1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč       285.312

1497 Akumulacije                        35.487

3807 Poizkusni centri za namakanje               3.943

2451 Vodooskrba Bele Krajine                  59.146

2470 Regionalni razvojni projekti podeželja          50.000

1422 Morsko ribištvo in marikultura              10.000

1449 Sladkovodno ribogojstvo                  12.000

2419 Nakup kmetijskih zemljišč v skladu s 16. čl.
   Zakona o kmetijskih zemljiščih, v smislu
   zaokroževanja kmečkih gospodarstev             5.000

Skupaj 104 Investicije - kmetijstvo              933.078
.............................................................................

6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih
   centrov v kmetijstvu                   80.000

6562 Obramba pred točo - oprema                12.000

2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov
   v kmetijstvu - oprema                   28.000

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove       120.000
.............................................................................

7714 Manjše investicije                     2.910

Skupaj 108 Investicije - državni organi             2.910
.............................................................................

4181 Javni zavod Lipica - investicijsko vzdrževanje
   in oprema                         50.000

6774 Vzdrževanje cest v državnih gozdovih           15.847

Skupaj 204 Inv. vzdržev. - kmetijstvo              65.847
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.121.835
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano                         21.207.847
-----------------------------------------------------------------------------


23  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2312 Veterinarska uprava RS

5968 Plače                          418.448

5971 Drugi osebni odhodki (prejemki)              38.760

5974 Prispevki delodajalca                   93.570

Skupaj 11 Plače - državni organi                550.778
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    550.778
-----------------------------------------------------------------------------

4522 Materialni stroški                    139.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         139.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              139.500
-----------------------------------------------------------------------------

2562 Veterinarski inštitut Slovenije             441.000

2563 Veterinarski zavod Slovenije              1.330.000

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    1.771.000
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     1.771.000
-----------------------------------------------------------------------------

2473 Vakcinacija lisic                     70.000

6685 Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo
   živali ter ukrepi v veterini               800.000

7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci      5.000

Skupaj 99 Plačila storitev                   875.300
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   875.300
-----------------------------------------------------------------------------

2564 Investicije - Veterinarski zavod Slovenije        260.000

4114 Investicije - karantena za živali            100.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi            360.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       360.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2312 Veterinarska uprava RS              3.696.578
*****************************************************************************


23  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva

5969 Plače                           32.066

5972 Drugi osebni odhodki (prejemki)              4.746

5975 Prispevki in davki delodajalca               6.589

Skupaj 11 Plače - državni organi                43.401
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     43.401
-----------------------------------------------------------------------------

4523 Materialni stroški                     7.020

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          7.020
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               7.020
-----------------------------------------------------------------------------

2565 Republiška kmetijsko svetovalna služba         1.588.400

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    1.588.400
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     1.588.400
-----------------------------------------------------------------------------

7718 Pospeševalne naloge                    42.580

Skupaj 99 Plačila storitev                   42.580
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    42.580
-----------------------------------------------------------------------------

2566 Usposobitev objektov in nakup opreme za kmetijsko
   svetovalno službo                     82.500

7719 Manjše investicije                      270

Skupaj 108 Investicije - državni organi             82.770
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       82.770
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva       1.764.171
-----------------------------------------------------------------------------


23  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in
   ribolov

5970 Plače                          407.112

5973 Drugi osebni odhodki (prejemki)              39.889

5976 Prispevki in davki delodajalca              80.934

Skupaj 11 Plače - državni organi                527.935
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    527.935
-----------------------------------------------------------------------------

4524 Materialni stroški                    90.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          90.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              90.000
-----------------------------------------------------------------------------

2618 Certifikati, informatika, obrazci in registri       3.000

2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci      9.100

6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb in odškodnine        20.000

Skupaj 99 Plačila storitev                   32.100
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    32.100
-----------------------------------------------------------------------------

7720 Manjše investicije                     3.630

Skupaj 108 Investicije - državni organi             3.630
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        3.630
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov
in ribolov                           653.665
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO                          27.322.261
*****************************************************************************


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2411 Ministrstvo za promet in zveze

3021 Plače                          330.209

3129 Drugi osebni odhodki (prejemki)              53.971

3237 Prispevki in davki delodajalca              69.870

Skupaj 11 Plače - državni organi                454.050
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    454.050
-----------------------------------------------------------------------------

3345 Materialni stroški                    167.000

1568 Stroški TER projekta                   17.000

1569 Članstvo v mednarodnih organizacijah           153.000

3669 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         60.500

4154 Materialni stroški - Železnice                100

4155 Strokovno razvojne naloge                   50

5498 Strokovno razvojne naloge                290.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         687.650
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              687.650
-----------------------------------------------------------------------------

1673 Sprotno vzdrževanje signalno varnostnih in
   telekomunikacijskih naprav               1.353.251

1674 Sprotno vzdrževanje vozne mreže in
   elektroenergetskih objektov               806.184

1675 Sprotno vzdrževanje prog                3.701.314

4209 Upravni stroški                     592.581

4210 Splošni stroški                     522.517

4211 Zavarovalne premije                   296.486

Skupaj 99 Plačila storitev                  7.272.333
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  7.272.333
-----------------------------------------------------------------------------

4152 Subvencije iz obveznosti iz kreditov EIB in EBRD    2.374.803

5196 Subvencioniranje storitev v potniškem prometu     7.590.204

5197 Subvencioniranje storitev v kombiniranem tovornem
   prometu                         652.051

Skupaj 72 Subvencije - železnica              10.617.058
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI              10.617.058
-----------------------------------------------------------------------------

2899 Manjše investicije                     2.580

Skupaj 108 Investicije - državni organi             2.580
.............................................................................

1572 Remonti                         512.906

1573 Gretje kretnic                      50.000

1574 Zamenjava registrofonov                  20.000

2917 Sofinanciranje zavarovanj in rekonstrukcij CPR      150.000

2926 Oprema sekcij                       80.000

2932 PROJEKTI (projektna dokumentacija)            220.000

4230 Zamenjava kretnic na območju SŽ              80.000

4244 Povečanje kapacitete proge Divača - Koper        200.000

4400 Lastna udeležba - obstoječi krediti          1.450.400

4450 Nacionalni program razvoja slovenske železniške
   infrastrukture                      10.000

6407 Odprava odločb PIRS                   350.000

6411 Sanacija predorov                    230.000

6415 Postajališče Devova - Ljubljana              5.000

6437 RDZ Ljubljana - Sežana                  100.000

7288 Nova železniška povezava z Madžarsko          1.418.590

7721 Povečanje hitrosti Ljubljana - Maribor          180.000

7722 Elektroalarmne naprave na odseku
   Ljubljana - Zidani most                  40.000

7735 Računalniška in komunikacijska oprema           30.000

Skupaj 109 Investicije - železnica              5.126.896
.............................................................................

3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)         28.300.000

Skupaj 110 Investicije - avtoceste             28.300.000
.............................................................................

1662 Investicijsko vzdrževanje vozne mreže in
   elektroenergetskih objektov               223.072

1664 Investicijsko vzdrževanje SV in TK naprave        378.580

1665 Investicijsko vzdrževanje prog              913.377

Skupaj 209 Inv. vzdržev. - železnica             1.515.029
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     34.944.505
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze         53.975.596
-----------------------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2412 Uprava RS za pomorstvo

3039 Plače                           90.238

3147 Drugi osebni odhodki (prejemki)              11.469

3255 Prispevki in davki delodajalca              18.176

Skupaj 11 Plače - državni organi                119.883
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    119.883
-----------------------------------------------------------------------------

3363 Materialni stroški                    20.700

5556 Materialni stroški za pomorski promet           12.710

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          33.410
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              33.410
-----------------------------------------------------------------------------

7664 Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe      13.200

Skupaj 99 Plačila storitev                   13.200
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    13.200
-----------------------------------------------------------------------------

3830 Oprema za varnost pomorskega prometa            9.775

6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost
   plovbe                          415.715

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze        425.490
.............................................................................

2900 Manjše investicije                     1.080

Skupaj 108 Investicije - državni organi             1.180
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       426.570
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2412 Uprava RS za pomorstvo               593.063
-----------------------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2413 Uprava RS za zračno plovbo

3097 Plače                          419.909

3205 Drugi osebni odhodki (prejemki)              57.015

3313 Prispevki in davki delodajalca              104.457

Skupaj 11 Plače - državni organi                581.381
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    581.381
-----------------------------------------------------------------------------

3421 Materialni stroški                    11.880

3815 Materialni stroški vodenja zračnega prometa       446.000

1577 Izdelava študije za mednarodni center KL in
   izdelave drugih študij                  21.400

3745 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         7.500

5220 Šolanje kontrolorjev letenja               81.000

7738 Strokovno usposabljanje in urjenje letalskega
   in drugega osebja                     15.120

7739 Zagotavljanje varnosti in rednosti prometa
   (alternativna letališča)                 16.200

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         599.100
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              599.100
-----------------------------------------------------------------------------

1578 Obnova vzletno-pristajalne steze in manevrskih
   površin letališča Maribor ter ostale opreme       460.000

4031 Zamenjava RNS                       22.400

4033 Vzpostavitev kontrole letenja - Cerklje          61.400

4034 AFTN sistem                        37.000

4035 Izdelava študije za variantno lokacijo r.d.d.       10.000

5604 Oprema in merilne naprave za vodenje zračnega prometa   86.000

6261 Posodobitev in adaptacija terminalne kontrole letenja
   Maribor                          41.100

6262 Ureditev in posodobitev kontrolnega stolpa na Letališču
   Ljubljana                         12.000

6263 Zamenjava rezervnih sistemov napajanja za
   radionavigacijske naprave                 5.981

6265 Rezervni moduli in oprema                 28.000

6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS         68.000

6267 Dokončanje energetske postaje v Obm KL LJ         1.600

6270 Disel električna postaja s sistemom za nepretrgano
   napajanje                         52.832

6778 ILS kat III - operativno uvajanje             5.300

6779 Tehnično varovanje naprav in objektov kontrole letenja  13.200

7740 Adaptacija objektov - Portorož              14.400

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze        919.213
.............................................................................

2902 Manjše investicije                     4.170

Skupaj 108 Investicije - državni organi             4.170
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       923.383
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2413 Uprava RS za zračno plovbo            2.103.864
-----------------------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2414 Uprava RS za telekomunikacije

3098 Plače                           77.556

3206 Drugi osebni odhodki (prejemki)               9.475

3314 Prispevki in davki delodajalca               15.543

Skupaj 11 Plače - državni organi                102.574
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     102.574
-----------------------------------------------------------------------------

3422 Materialni stroški                     28.849

3746 Drugi odhodki za delo na drugih področjih          6.227

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          35.076
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               35.076
-----------------------------------------------------------------------------

1603 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in
   evidenco TK naprav                     25.000

3818 Oprema in montaža kontrolno - merilnega sistema URST    82.000

7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV
   Slovenija                         157.015

7804 Najem satelitskega kanala za slovenski program      280.000

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze         544.015
.............................................................................

2907 Manjše investicije                      780

Skupaj 108 Investicije - državni organi               780
.............................................................................

7277 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in
   nekomercialne programe                   31.964

Skupaj 202 Inv. vzdržev. - ostali promet in zveze        31.964
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       576.759
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2414 Uprava RS za telekomunikacije            714.409
-----------------------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2415 Direkcija RS za ceste

3091 Plače                           151.829

3199 Drugi osebni odhodki (prejemki)              19.202

3307 Prispevki in davki delodajalca               29.896

Skupaj 11 Plače - državni organi                200.927
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     200.927
-----------------------------------------------------------------------------

3415 Materialni stroški                    130.000

1130 Informiranje                        4.000

1131 Izobraževanje                        5.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          139.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              139.500
-----------------------------------------------------------------------------

1008 Razvojno raziskovalne naloge                50.000

1114 Kasneje ugotovljene obveznosti iz preteklega leta     180.000

1120 Kontrola osnih pritiskov in površine za izločanje     50.000

1124 Ekspropriacija M,R cest                  150.000

1127 Štetje prometa                       38.000

1141 Redno vzdrževanje magistralnih cest            900.000

1142 Redno vzdrževanje regionalnih cest           1.050.000

1143 Posipni materiali za regionalne in magistralne ceste   450.000

1144 Obnova vertikalne signalizacije              250.000

1145 Vzdrževanje signalnih naprav               145.000

1147 Obnova in nove varnostne ograje              200.000

1148 Električna energija                    60.000

1154 Talne obeležbe na magistralnih in regionalnih cestah   500.000

1581 Kontrolne preiskave in meritve               85.000

1582 Sofinanciranje javnih del (BCP za občinske ceste)      8.000

1583 Revizije projektov                     50.000

1584 Redni pregledi objektov na M in R cestah          40.000

1626 Vzdrževanje in dopolnitev opreme za informatiko      21.000

2569 Informiranje o stanju na cestah              10.000

2599 Priprava tehničnih predpisov                50.000

2737 Zalivanje reg in razpok                  90.000

2738 Sanacije sredinskega stika                 30.000

2776 Obnova odvodnjavanja M in R cest             150.000

2778 Krpanje                          400.000

4197 Redno vzdrževanje objektov                 50.000

4198 Sodelovanje v mednarodnih projektih (PIARC)         8.000

4199 Odkupi in odškodnine                   200.000

4200 Programska oprema za BCP za občine             35.000

4616 Inženiring storitev                    200.000

4761 Obnova makadamskih vozišč                 100.000

7269 Redno vzdrževanje - zimska služba M in R cest      1.850.000

7296 Letna povračila za uporabo cest              80.000

7743 Vzdrževanje banke cestnih podatkov (BCP)          45.000

7744 Vzpostavitev BCP za nove državne ceste           15.000

7745 Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme          20.000

7746 Priprava dokumentacije za mikrofilmski arhiv DRSC     25.000

7747 Cestno-železniška križanja na M in R cestah        22.000

7748 Manjša popravila zidov                   23.000

7749 Kolesarske poti                      10.000

7750 Zavarovanje opreme cest                  45.000

7751 Nacionalni program                     5.000

7752 Prometna študija Slovenije                 15.000

7753 Kopiranje, tisk in ostalo                 10.000

7754 Mesta za izločanje tovornih vozil             40.000

7755 Upravljanje in varstvo cest                70.000

Skupaj 99 Plačila storitev                  7.825.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   7.825.000
-----------------------------------------------------------------------------

1117 Sofinanciranje AMZ                    100.000

Skupaj 77 Subvencije - ostale                  100.000
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                100.000
-----------------------------------------------------------------------------

1001 Projekti - obnove                     150.000

1002 Projekti - geomehanika                   40.000

1003 Projekti - objekti                     55.000

1004 Projekti za zagotovitev prometne varnosti         20.000

1005 Projekti - večje rekonstrukcije              100.000

1007 Projekti - novogradnje (obvoznice)             50.000

1041 R 310/1061 Pobegi - Sveti Anton              50.000

1050 Ostalo in sofinanciranje                 100.000

1118 Odkupi in odškodnine                   205.000

1119 Inženiring in ostale storitve               400.000

1585 R 345/1279 Špitalič - Kartuzija              20.000

1589 R 335/1212 Črnomelj                    60.000

2603 Obnove vozlišč po spisku (EBRD)             2.108.782

2681 Obvozi v času gradnje objektov               20.000

2704 R 324/1144 Todraž - Brebovnica               90.000

2712 Študije                          40.000

2714 Svetovalne storitve                    40.000

2770 R 363/1337 Impoljca - Zavratec               15.000

2771 M 3/245 Vrbanski plato                  412.000

2784 M 10/295 Domžale - Črnuče (EBRD)            1.247.000

2906 M 3/248 Ptuj - železniški nadvoz (EBRD)          14.000

3812 Oprema za kontrolo cest                  10.000

4039 M 10-3/336 križišče Krško                 58.800

4047 R 301/1008 Kanal                      5.000

4201 R 302/1029 Most čez Sočo in Zadnjico v Trenti        1.000

4202 R 324/1145 Most čez malo Vodo pri Ljubljanici        1.000

4203 R 337/1232 Most čez Dravinjo v Ločah            1.000

4204 R 345/1278 Most čez Dravinjo v Draži vasi          1.000

4205 M 10-4/339, 340 Mostova čez Mrzlek v Ribnici        1.000

4708 Investicijski programi                   40.000

4989 Osilnica - Čačič - Borovec - Kočevska reka         10.000

4990 M 10-3/332 Vrhovo - Hotemež                11.200

5558 M 10-1/322 Kapca - Hotiza                  4.000

5611 R 358C/1327 Stročja vas - Ljutomer             12.000

6465 R 357/1318 most čez Bukovico v Dobrovniku         11.500

6466 M 10-8/1260 mostova čez Pako v Hudi luknji         7.000

6471 M 1/212 Medvode                       1.000

6476 M 10-8/1260 Velenje križišče Šaleška - Goriška       10.000

6478 R 319/1105 mostovi na Jezerskem              80.000

6482 R 315/1093 Zlatorog - Savica                30.000

6486 R 343B/1431 Limbuš - Laznica                85.200

6490 R 319/1109 Škofja Loka (Žabnica - Grenc)          10.000

6493 M 10-1/314-315 Lenart                   34.900

6498 M 2/373 križišče Strunjan                 83.000

6691 M 3/242 obvoznica Radlje                 200.500

6698 M 10-9/1182 Šentjakob - Radeče (Ribče - Litija)       1.000

6705 M 10-1/318 Petanjci - Murska Sobota (Cankarjeva cesta)   50.523

6706 R 326/1166 Sevnica - Planina                5.500

6708 R 348/1292 Spodnji Duplek - Zgornji Duplek - Dvorjane   91.000

6788 R 330/1189 Trebeljevo - Litija               10.000

6792 L Zelena meja (Pungart, Črni potok)             1.000

6794 R 320/1120 Sodražica - Žlebič               100.000

6796 R 330/1192 Radeče - Loka pri Zidanem mostu         25.300

6798 M 10/282 Celje severna magistrala              3.942

6799 R 314/1077-1078 Škofja Loka (Stari Dvor - Petrol)     70.000

6975 Zelena meja (Bezgarji)                   63.000

6977 M 10-10/1040 Prapetno                   105.000

6978 R 324/1144 Gorenja vas - Ljubljanica            44.800

6982 R 351/1302 inundacije v Veržeju              172.230

7239 M 10-5 Ajdovščina križišča                 1.200

7240 M 10-10/1033 križišče Kalce                 1.334

7270 Geološke in geomehanske preiskave in študije        20.000

7297 R 319/1111 Gorenja vas - Trebija              10.500

7299 M 4/256 križišče Jugorje                  50.000

7300 R 370/1353 Vuhred - Ribnica na Pohorju           50.000

7303 R 329/1187 Moravče - Čatež                 2.300

7304 R 314/1072 Hudajužna                    5.000

7306 M 10-8/1185 Trbovlje - Hrastnik              31.437

7325 R 365/1348 Grm - Radohova vas - Bič            30.000

7757 R 314/1079 križišče Valburga                19.334

7759 Kolesarske poti                      10.000

7761 Zelena meja (Božakovo - Drašiči)              46.000

7763 Zelena meja (Trlično - Dobovec)                851

7766 R 314/1076 Klančar - Podlubnik               5.000

7767 R 305D/1425 Kojsko                     33.200

7768 R 357/1318 most čez Ratišče v Filovcih           2.896

7769 R 336/1224 most čez Gračnico v Dežnem           34.000

7770 R 356/1317 most čez Merak v Šulincih            3.300

7771 R 338/1237 skozi Zgornje Poljšane             20.000

7772 R 326/1162 most čez Mirno v Puščavi            28.679

7773 Zelena meja (Meje - Paradiž)                25.000

7774 R 373/1364 Trava - Podplanina                1.000

7777 M 10-10/1037 most čez Jesenico v Reki           40.000

7780 R 321/1121 Lipniška dolina                 10.000

7783 R 302/1029 galerija Berebica v Trenti           25.000

7784 M 10-1/366 Mele - Šratovci - Radenci            1.000

7785 R 340/1249 Ljubno - Luče                 200.000

7786 R 315/1089 obvoznica Bled                  6.800

7787 R 319/1110 obvoznica Škofja Loka              5.000

7788 M 10-1/317 Petanjci - Tišina                6.200

Skupaj 101 Investicije - ceste                7.510.408
.............................................................................

2908 Manjše investicije                     1.650

Skupaj 108 Investicije - državni organi              1.650
.............................................................................

1139 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti          80.000

1146 Osvetlitev prehodov za pešce                30.000

1151 Oprema cest                        50.000

1153 Počivališča in avtobusne postaje              10.000

1164 Dodatna dela po tehničnih pregledih            20.000

1167 Ostalo in sofinanciranje                  80.000

1174 Popravila lesenih mostov                  25.000

1254 Elementar - naravne nesreče M ceste            100.000

1255 Elementar - naravne nesreče R ceste            150.000

1591 R 333/1205 Kostanjevica (otok)               63.000

1639 Manjša intervencijska popravila objektov          75.000

1655 Zaščita brežin na M in R cestah              50.000

2601 R 370/1355 Ribnica - Podvelka                5.000

2602 Obnova odsekov M in R cest                360.000

2680 R 301A/1019 Cesta na Mangart                26.900

2698 M1/207 Žirovnica - Lesce                  14.100

2721 R 326/1162 Trebnje - Mokronog               60.000

2726 R 333/1205 Kostanjevica - Križaj               288

2735 R 364/1343 Vinica - Stari trg                9.700

2752 R 352/1306 Šentilj - Trate                 64.984

2755 R 336/1221 Trbovlje - Hrastnik               70.651

2757 Obvozi v času sanacij objektov               15.000

2764 Sanacije propustov                     40.000

2766 R 342/1265 Črna-Šentvid                  100.000

2769 R 338/1241-1242 Bizeljsko                 46.000

2777 Zaporni sloji in površinske prevleke           100.000

2782 Sanacije zidov                      150.000

2783 R 314/1076 Selca - Praprotno                1.000

4022 Sanacije plazov (po spisku)                220.000

4023 Zasaditve in ozelenitve brežin               10.000

4081 R 324/1148 Ig                       10.000

4206 Prosenjakovci                       45.000

4207 R 372/1362 Rakitna - Cerknica               25.000

4208 M 10-9/1194 Sofinanciranje rekonstrukcije ceste
   za TET 3                          1.000

4241 R 381/1380 Pivka                      1.000

4242 M 10/302 Logatec                      50.000

4243 M 10-1/317 Mostovi čez Muro in pet inudacij v Petanjcih   5.000

4246 M 10-1/318 Most čez Dobel v Tropovcih            1.000

4247 R 306/1046 Most čez Vrtojbico v Mirnu            1.000

4984 R 301/F Zalošče                      66.000

4987 R 345/1279 Žiče - Dramlje                  1.700

5557 M 1/368 Jesenice                      20.300

6484 R 330/1189 Sostro - Besnica                70.000

6495 R 315/1092 Bohinjska Bistrica - Jezero           20.000

6570 R 338/1236 Križni vrh                   52.000

6695 M 6/263 Ribnica - Dolenja vas               18.200

6696 R 335/1214 Črnomelj - Vinica                11.700

6699 R 345/1281 Črnolica - Lesično               140.000

6703 R 374/1365 Pudob                      11.000

6707 R 336/1224 Jurklošter - Dežno               20.000

6787 R 314/1074 Petrovo Brdo - Podrošt             100.000

6790 R 346/1284 Rogatec - Stoperce               59.100

6795 R 330/1191 Sopota (Podkum) - Jagnjenica          30.100

6800 M 10-10/1034-1039 Bača - Godovič             110.000

6801 Manjše sanacije objektov                 200.000

6802 Večje sanacije objektov po spisku             350.000

6803 R361/1332 Hoče - Areh                   100.000

6990 R 381/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica            9.600

6991 R 381/1380 Ilirska Bistrica                 8.000

6992 R 313/1069 Prem - Obrov                  75.000

7291 R 323/1143 Cerklje - žičnica Krvavec            1.000

7308 R 322/1134 Tržič - Križe                  21.200

7758 R 376/1369 Ljubljanica - Briše               1.000

7760 R 327/1174 Plešivica - Luče                 3.545

7762 Cestno-železniška križanja                 5.000

7764 R 321C/1129 sanacija plazov Sorica - Petrovo brdo     35.000

7790 R 302/1027 Jasna - Erika                  1.000

7793 R 324/1145 Ljubljanica -Vrzdenec              1.000

7794 R 340a/1252 Pavličevo sedlo (PHARE)            98.000

7795 R 381/1380 Knežak                     50.200

7797 R 333/1205 Šentjernej                   30.000

7798 M 1/206 viadukt Završnica                 70.000

7799 L 3610 Petrina - Mirtoviči                 43.000

7800 R 362/1334 most čez Savo v Krškem             135.000

7802 R 342/1266 Šentvid - Šoštanj                1.000

8319 M 10-8/1259 Mislinja                    30.000

8320 R 341 Ravne                        30.000

8321 R 386 Šmarješke toplice                  50.000

8322 Radeče                           15.000

Skupaj 201 Inv. vzdržev. - ceste               4.184.268
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      11.626.326
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2415 Direkcija RS za ceste              19.961.753
-----------------------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2418 Prometni inšpektorat RS

5977 Plače                           166.519

5978 Drugi osebni odhodki (prejemki)              27.302

5979 Prispevki in davki delodajalca               33.718

Skupaj 11 Plače - državni organi                227.539
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     227.539
-----------------------------------------------------------------------------

4534 Materialni stroški                     33.600

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          33.600
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               33.600
-----------------------------------------------------------------------------

2909 Manjše investicije                     1.200

Skupaj 108 Investicije - državni organi              1.200

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        1.200

Skupaj 2418 Prometni inšpektorat RS               262.339
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE           77.611.024
*****************************************************************************


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2511 Ministrstvo za okolje in prostor

3016 Plače                           429.174

3124 Drugi osebni odhodki (prejemki)              53.052

3232 Prispevki in davki delodajalca               89.170

Skupaj 11 Plače - državni organi                571.396
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     571.396
-----------------------------------------------------------------------------

3340 Materialni stroški                    121.633

1597 Sodelovanje v okviru OZN                  7.000

1599 Sredstva za delo sistema slovenske
   geoinformacijske infrastrukture               4.320

4404 Predpisi                          59.000

4405 Informacijsko promocijska dejavnost            24.000

5043 Sredstva za delo informacijskega sistema          10.000

6342 Alpska konvencija                      4.320

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          230.273
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              230.273
-----------------------------------------------------------------------------

5496 Sofinanciranje nevladnih organizacij            9.000

7806 Opravljanje javnih pooblastil Inženirske zbornice
   Slovenije                          2.000

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam          11.000
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM       11.000
-----------------------------------------------------------------------------

1747 Nastavitev digitalne topografske baze           38.116

2139 Lastna udeležba - PHARE - trajnostni razvoj doline Soče   5.300

2140 Lastna udeležba - PHARE - trajnostni razvoj obale      2.500

2186 Lastna udeležba - PHARE - Jesenice - industrijska
   obnova                           1.750

2187 Lastna udeležba - PHARE - analiza prostorskih problemov   3.560

4741 Moja dežela - lepa, urejena, čista             2.000

6335 Ciljni raziskovalni projekti za prostor          15.120

6336 Ciljni raziskovalni projekti za stanovanja         5.025

6339 Nastavitev drugih geoorientalnih digitalnih baz      43.200

6517 Ciljni raziskovalni projekti za okolje           21.600

7617 Delovanje informacijskega sistema             25.920

8283 Kredit MBOR za projekt Geografski informacijski sistem  141.000

Skupaj 99 Plačila storitev                   305.091
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    305.091
-----------------------------------------------------------------------------

1598 Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji        20.000

1600 Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam      16.500

Skupaj 9 Drugi odhodki                      36.500
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     36.500
-----------------------------------------------------------------------------

1930 Zagotavljanje informacijske opreme             45.390

1931 Oprema za vodenje sistema slovenske
   geoinformacijske infrastrukture               8.000

7807 Manjše investicije                     3.810

Skupaj 108 Investicije - državni organi             57.200
.............................................................................

2137 Lastna udeležba - PHARE - čistilna naprava
   Gornja radgona                       17.000

2138 Lastna udeležba - PHARE - ECO ADRIA            14.000

2185 Lastna udeležba - PHARE - ravnanje z odpadki
   na Gorenjskem                       16.740

2188 Lastna udeležba - PHARE - park Goričko Orseeg - Izaad   24.920

2189 Lastna udeležba - PHARE - Triglavski narodni park      9.000

2414 Lastna udeležba - PHARE - čistilna naprava Libeliče    11.125

2415 Lastna udeležba - PHARE - infrastruktura za naravni
   spomenik Dolžanova soteska                 4.450

2416 Plačilo prometnega davka in provizij za program PHARE   16.540

4056 Kredit MBOR za projekt - Geografski informacijski sistem  30.000

Skupaj 141 Investicije - komunala in urejanje voda       143.775
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       200.975
-----------------------------------------------------------------------------

6386 Dokapitalizacija stanovanjskega sklada         1.500.000

7809 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada        200.000

Skupaj 111 Kapitalske naložbe                 1.700.000
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE                 1.700.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje in prostor         3.055.235
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2512 Geodetska uprava RS

3029 Plače                          1.252.878

3137 Drugi osebni odhodki (prejemki)              209.855

3245 Prispevki in davki delodajalca              240.075

Skupaj 11 Plače - državni organi               1.702.808
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    1.702.808
-----------------------------------------------------------------------------

3353 Materialni stroški                    395.061

1813 Vladna komisija za standardizacijo zemljepisnih imen    4.432

1932 Promocije, razstave, publikacije              10.400

4407 Strokovne komisije za preizkus znanja             540

6345 Vodenje geodetskih evidenc                412.060

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          822.493
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              822.493
-----------------------------------------------------------------------------

2411 Vzpostavitev evidenc nepremičnin             109.928

4057 Evidentiranje rabe zemljišč v zemljiškem katastru     50.000

6811 Sanacija geodetske mreže                  23.760

6812 Geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško        29.160

6816 Vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra    41.040

6817 Ciklično aerosnemanje                   43.134

6818 Izdelava državnih topografskih kart             9.828

6819 Vzpostavitev digitalnih topografskih baz          22.680

Skupaj 99 Plačila storitev                   329.530
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    329.530
-----------------------------------------------------------------------------

1812 Članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah        1.618

Skupaj 9 Drugi odhodki                      1.618
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                      1.618
-----------------------------------------------------------------------------

7810 Nakup specialne geodetske in informacijske opreme     46.440

Skupaj 108 Investicije - državni organi             46.440
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        46.440
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2512 Geodetska uprava RS               2.902.889
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2513 Uprava RS za jedrsko varnost

3031 Plače                           98.224

3139 Drugi osebni odhodki (prejemki)              13.905

3247 Prispevki in davki delodajalca               19.868

Skupaj 11 Plače - državni organi                131.997
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     131.997
-----------------------------------------------------------------------------

3355 Materialni stroški                     21.591

1319 Publikacije in obveščanje javnosti             1.666

3679 Drugi odhodki za delo na drugih področjih          2.474

4411 Varstvo pri delu                      1.035

4412 Knjižnica URSJV                        519

5019 Komisija za jedrsko varnost in preverjanje operaterjev   1.166

5060 Enkratne naloge jedrske varnosti              4.778

5061 Trajne naloge s področja jedrske varnosti          5.005

6356 Vzdrževanje pripravljenosti                 1.470

6809 Razširitev nadzora jedrskih materialov            519

7812 Obratovanje mreže za zgodnje obveščanje           1.011

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          41.234
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               41.234
-----------------------------------------------------------------------------

1298 Geotektonske raziskave za oceno varnosti          7.560

5020 Jedrska varnost                      21.272

7818 Radiološka varnost                     4.000

Skupaj 99 Plačila storitev                    32.832
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    32.832
-----------------------------------------------------------------------------

1299 Center za analizo ponezgodnih stanj             3.109

5021 Dozimetri                          1.100

5410 Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja o radioloških
   nesrečah                          4.356

Skupaj 108 Investicije - državni organi              9.365
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        9.365
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2513 Uprava RS za jedrsko varnost            215.428
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2514 Urad RS za prostorsko planiranje

3104 Plače                           139.414

3212 Drugi osebni odhodki (prejemki)              17.249

3320 Prispevki in davki delodajalca               27.887

Skupaj 11 Plače - državni organi                184.550
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     184.550
-----------------------------------------------------------------------------

3428 Materialni stroški                     39.350

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          39.350
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               39.350
-----------------------------------------------------------------------------

1799 Prostorske analize in plan Slovenije            82.000

1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija    83.300

1934 Metodologija in priporočila za prostorsko načrtovanje   12.000

1935 Publikacije in posvetovanja za prostorsko načrtovanje   10.000

4160 Sanacija ruralnega in urbanega prostora           1.000

6351 Regionalno načrtovanje                   28.000

6352 Intervencije pri izdelavi občinskih planskih aktov     50.000

6354 Planska kartografija in informatika            18.000

7822 Regionalno sodelovanje v Evropi               8.900

Skupaj 99 Plačila storitev                   293.200
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    293.200
-----------------------------------------------------------------------------

7823 Manjše investicije                     1.500

Skupaj 108 Investicije - državni organi              1.500
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        1.500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2514 Urad RS za prostorsko planiranje          518.600
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2516 Hidrometeorološki zavod RS

3034 Plače                           517.224

3142 Drugi osebni odhodki (prejemki)              69.421

3250 Prispevki in davki delodajalca              101 137

Skupaj 11 Plače - državni organi                687.782
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     687.782
-----------------------------------------------------------------------------

3358 Materialni stroški                     67.500

1791 Limnološka postaja Bled                    900

1792 Mednarodni projekt 7SWT                    860

1794 Kakovost zraka - mednarodne zadolžitve           5.940

1795 Redne publikacije                      6.100

1936 Akreditacija kemijskega laboratorija             500

1937 Radarski monitoring                      500

3756 Kotizacije in potni stroški v mednarodnih organizacijah   4.900

4058 Vojaška meteorologija                     500

5009 Kakovost zraka - monitoring                13.900

5010 Kakovost voda - monitoring                 55.000

5011 Hidrološki monitoring                   25.900

5012 Agrometeorologija - meteorološki monitoring        25.900

5013 Merjenje ionizirajočega sevanja               1.300

5014 Meteorološka zaščita letalskega prometa           7.000

5015 Mednarodne komunikacije                   8.200

5016 Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov     4.320

5018 Obramba pred točo - HMZ                   3.000

6358 Varnost: zaščita premoženja, podatkov            2.744

6359 Zagotavljanje kvalitete podatkov              2.160

6361 Kataster emisij v zrak                    880

6820 Informacijski sistem varstva okolja             3.250

6821 Mednarodni projekt LACE in komunikacije           6.000

6823 Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah     3.250

6824 Mednarodni monitoring voda                 4.300

6825 Monitoring vodnih virov                   2.700

6826 Vzdrževanje skupnih infrastrukturnih naprav - Vojkova    3.200

6827 Nacionalni meteorološki telekomunikacijski center      1.500

7824 Promocijska dejavnost                     500

7825 Prehod na javni zavod                     500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          263.204
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              263.204
-----------------------------------------------------------------------------

4059 Članstvo v nevladnih mednarodnih organizacijah EUMWF    5.000

4421 Članstvo v nevladnih mednarodnih organizacijah EUMETST   14.500

Skupaj 9 Drugi odhodki                      19.500
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     19.500
-----------------------------------------------------------------------------

4060 Gradnja MRC                         1.000

4420 Interventna sredstva                    3.000

5008 Ekološki laboratorij - merilna oprema           38.900

5017 Računski center - nabava računalnika in specifične
   programske opreme                     15.100

5429 Meteorološko radarski center                16.200

6357 Letalska meteorološka oprema (vzdrževanje, montaža,
   nakup)                           13.000

6360 Razvoj novih merilnikov in metod              6.700

6528 Monitoringi, instrumentalna oprema             49.200

7826 Rekonstrukcija AMP mreže VO                 5.500

7827 GAW postaja                         1.000

7828 MEDPOL                           2.100

7829 Manjše investicije                     5.500

Skupaj 108 Investicije - državni organi             157.200
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       157.200
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2516 Hidrometeorološki zavod RS            1.127.686
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2517 Uprava RS za geofiziko

3035 Plače                           60.994

3143 Drugi osebni odhodki (prejemki)               7.802

3251 Prispevki delodajalca                   12.194

Skupaj 11 Plače - državni organi                 80.990
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     80.990
-----------------------------------------------------------------------------

3359 Materialni stroški                     18.800

1753 Potresno inženirstvo                    2.500

1754 Inženirska seizmologija                   2.500

1755 Državna mreža potresnih opazovalnic            12.400

2963 Geofizikalni monitoring                   8.406

2964 Geološki monitoring                     2.700

5006 Seizmološki monitoring ob povečanih aktivnostih       3.300

6364 Priprava osnov za zakonodajo                1.600

6365 Strokovna srečanja                     1.700

6829 Geološki informacijski sistem               15.000

7630 Refrakcijska seizmika                    1.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          61.200
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               70.406
-----------------------------------------------------------------------------

6363 Mednarodne članarine                     600

Skupaj 9 Drugi odhodki                       600
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                       600
-----------------------------------------------------------------------------

1940 Seizmološka programska oprema                1.800

5005 Modernizacija seizmološke mreže              14.500

7830 Monitoring močnih potresov                 3.800

781  Manjše investicije                      690

Skupaj 108 Investicije - državni organi             20.790
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        20.790
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2517 Uprava RS za geofiziko               172.786
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2521 Uprava RS za varstvo narave

5980 Plače                           302.131

5982 Drugi osebni odhodki (prejemki)              40.229

5984 Prispevki in davki delodajalca               60.001

Skupaj 11 Plače - državni organi                402.361
.............................................................................

6546 Plače regionalnih zavodov                 68.996

6547 Drugi osebni odhodki (prejemki) regionalnih zavodov     8.770

6548 Prispevki delodajalca regionalnih zavodov         11.108

Skupaj 12 Plače - izvajalske organizacije            88.874
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     491.235
-----------------------------------------------------------------------------

3430 Materialni stroški                     86.000

1844 Pospeševanje razvoja javnih služb              1.000

5418 Poročilo o stanju okolja                  6.000

6055 Mednarodne konvencije - varstvo narave           5.480

6067 Ukrepanje pri ekoloških nesrečah              5.000

6373 Vodnogospodarski informacijski sistem - baze in
   evidence                          11.880

6377 Mednarodni promet z odpadki                 3.000

6830 Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah         3.780

7832 Naravovarstveno usposabljanje                1.620

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          123.760
.............................................................................

6549 Materialni stroški regionalnih zavodov           31.320

Skupaj 22 Materialni stroški - izvajalske organizacije      31.320
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              155.080
-----------------------------------------------------------------------------

6572 Spominski park Trebče                   37.100

6573 Triglavski narodni park                  119.000

6911 Škocjanske jame                      37.100

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam         193.200
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      193.200
-----------------------------------------------------------------------------

1782 Recenzije in revizije                   10.780

1943 Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah      31.000

1944 Nacionalni program varstva okolja             15.000

1945 Mednarodno sodelovanje in konvencije - varstvo narave    3.320

2119 Kartiranje habitatov                    3.532

2120 Publikacije za varstvo narave               10.800

2121 Javna vodnogospodarska služba - skupni program       28.597

2122 Služba varstva obalnega morja (SVOM)            32.000

2123 Intervencije - naravna dediščina              1.000

2124 Akcije varstva narave                   20.000

2125 Vodnogospodarska javna služba na območju Mure       219.793

2126 Vodnogospodarska javna služba na območju Drave      332.474

2127 Vodnogospodarska javna služba na območju
   Savinje - Sotle                      288.342

2128 Vodnogospodarska javna služba na območju Dolenjske    263.894

2130 Vodnogospodarska javna služba na območju
   Ljubljanice - Save                    458.605

2131 Vodnogospodarska javna služba na območju Gorenjske    270.552

2132 Vodnogospodarska javna služba na območju Soče       261.047

2133 Vodnogospodarska javna služba na območju Primorske    172.436

2135 Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti         6.640

4061 Inventarizacija odlagališč                 10.000

4062 Posredovanje pri uvozu, izvozu, tranzitu nevarnih
   odpadkov                          1.000

4063 Ukrepi in izvajanje varstva in trajnostne rabe mokrišč   3.500

4064 Strokovne podlage za financiranje varstva okolja      6.000

4065 Informacijski sistem varstva narave             3.000

4424 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko
   dokumentacijo                       36.600

5046 Informacijski sistem varstva okolja            10.000

5048 Študija ranljivosti okolja                 2.000

5049 Presoje vplivov na okolje                  2.000

5423 Intervencije ob naravnih nesrečah              6.000

6060 Upravna in razvojna dokumentacija             12.000

6070 Študije in raziskave                    3.900

6071 Zavarovana območja narave                 15.600

6666 Azil za zavarovane živalske vrste              4.320

6831 Standardi komunalne oskrbe                 10.000

6832 Notranjski park (Life program)               1.000

7834 Študije in raziskovanje - varstva okolja          80.000

7835 Strokovna podlaga za lokalne javne službe
   varstva okolja                       15.000

7836 Informacijski sistem - kratkoročni koncept
   ravnanja z odpadki                     5.000

7837 Razvojni programi, plani, koncepti - kratkoročni
   koncept ravnanja z odpadki                 40.000

7839 Odlagališča - kratkoročni koncept ravnanja
   z odpadki                         30.000

Skupaj 99 Plačila storitev                  2.727.732
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   2.727.732
-----------------------------------------------------------------------------

2136 Komunalna infrastruktura, javne službe in
   varstvo okolja                      475.650

5191 Prezaposlitev delavcev v RUŽV               30.500

6667 Dolžanova soteska                      2.700

Skupaj 77 Subvencije - ostale                  508.850
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                508.850
-----------------------------------------------------------------------------

6371 Nadomestila za izvajanje režimov varstva narave       5.400

6575 Odškodnine - živalske vrste                 5.400

Skupaj 9 Drugi odhodki                      10.800
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     10.800
-----------------------------------------------------------------------------

5472 Zapiranje rudnika urana Žirovski vrh           402.000

6378 Ekološka sanacija Rudnika Žirovski vrh          120.000

Skupaj 103 Investicije - energetika               522.000
.............................................................................

7845 Manjše investicije                     3.300

Skupaj 108 Investicije - državni organi              3.300
.............................................................................

2191 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave      11.340

2192 Investicijsko vzdrževanje vodnogospodarskih
   objektov in naprav                    700.000

2954 Primorski vodovod in kanalizacija             55.950

4066 Zavarovana območja narave                 14.000

4067 Nakup gumijastega motornega čolna              1.607

Skupaj 141 Investicije - komunala in urejanje voda       782.897
.............................................................................

2194 Informacijski center in drugi objekti TNP         14.580

4068 Regionalni zavodi                      1.000

4069 Škocjanske jame                      14.800

Skupaj 205 Inv. vzdržev. - javni zavodi in ustanove       30.160
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.338.357
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave            5.425.254
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor

5981 Plače                           417.141

5983 Drugi osebni odhodki (prejemki)              53.484

5985 Prispevki in davki delodajalca               83.162

Skupaj 11 Plače - državni organi                553.787
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     553.787
-----------------------------------------------------------------------------

4526 Materialni stroški                     70.632

5004 Sredstva za vzorce in analize izven rednega programa    2.808

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          73.440
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               63.440
-----------------------------------------------------------------------------

5001 Rušenje nedovoljeno zgrajenih objektov           32.994

6834 Izvršbe odločb                       2.700

6835 Izvedenska mnenja                      3.780

Skupaj 99 Plačila storitev                    39.474
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    39.474
-----------------------------------------------------------------------------

7846 Javna dela                         14.040

Skupaj 77 Subvencije - ostale                  14.040
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                 14.040
-----------------------------------------------------------------------------

7847 Manjše investicije                      3.750

Skupaj 108 Investicije - državni organi              3.750
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        3.750
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor         684.491
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR          14.102.369
*****************************************************************************


26  MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

3011 Plače                           409.367

3119 Drugi osebni odhodki (prejemki)              38.617

3227 Prispevki in davki delodajalca               85.975

Skupaj 11 Plače - državni organi                533.959
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     533.959
-----------------------------------------------------------------------------

3335 Materialni stroški                     95.400

3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih          2.052

4428 Izobraževanje                        4.025

5253 Sodelovanje s strokovnimi institucijami           9.400

6185 Delo organov in komisij                   3.763

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          114.640
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              114.640
-----------------------------------------------------------------------------

1826 DN in DN v enkratnem znesku              21.814.707

7022 Denarna pomoč                      1.270.000

Skupaj 41 Transferi - zaposlovanje              23.084.707
.............................................................................

2195 Dodatek za nego otroka                  702.330

4429 Starševski dodatek                    638.000

7011 Nadomestilo plače v času porodniškega dopusta     22.650.000

7013 Otroški dodatek - družbene pomoči otrokom       26.010.000

7014 Pomoč pri opremi novorojenca               460.000

Skupaj 42 Transferi - otroško varstvo            50.460.330
.............................................................................

6838 Varstvo vojnih invalidov (VI)              7.561.000

6839 Varstvo vojnih veteranov (VV)              1.266.400

6840 Varstvo žrtev vojnega nasilja (ŽVN)           5.680.000

7042 Republiške priznavalnine                  82.000

7047 Zdraviliško in klimatsko zdravljenje VI, VV, ŽVN     484.000

7048 Druge zakonske pravice VI, VV, ŽVN           3.110.000

Skupaj 43 Transferi - varstvo VI, VV, ŽVN          18.183.400
.............................................................................

7016 Denarne pomoči - edini vir                372.500

7017 Denarni dodatek                     9.500.000

7018 Družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb   2.770.000

7320 Varstvo družin vojakov                   3.100

8503 Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira      58.008

8504 Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno
   prizadetih oseb                      191.214

Skupaj 44 Transferi - socialno varstvo            12.894.822
.............................................................................

7054 Republiške štipendije                 13.635.000

Skupaj 45 Transferi - štipendije               13.635.000
.............................................................................

5629 Subvencioniranje študentske prehrane          1.094.400

Skupaj 46 Transferi - ostalo                 1.094.400
.............................................................................

2546 Jamstveni sklad                     5.491.000

Skupaj 48 Transferi - obveznosti do Jamstvenega sklada    5.491.000

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                 124.843.659
-----------------------------------------------------------------------------

4070 Nevladne organizacije na področju otroka
   in družine                         15.000

4071 Programi v podporo družini                 20.000

7089 Sofinanciranje tiska                    17.105

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam          52.105
.............................................................................

1276 Vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji   1.618.588

1279 Inštitut - SVC                       30.000

1283 Dejavnost centrov za socialno delo           3.139.974

1286 Strokovni nadzor                      2.700

2196 Razvoj zaposlitvenih projektov za težje zaposlive
   in invalide in razvoj mreže usposabljanja za
   invalide                          10.800

2197 Računalniška podpora za potrebe invalidov          2.700

2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov
   socialnega varstva in družinskih prejemkov         25.000

2607 Stroški izvajanja zakona o jamstvenem skladu       142.650

4432 Republiški zavod za zaposlovanje            3.437.018

7019 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in
   rejnikov                          68.584

7057 Rejnine                          706.300

7094 Institucionalno varstvo v zavodih            1.980.371

7140 Stroški izvajanja zakona o družinskih prejemkih      111.720

7147 Interventne službe CSD                   26.822

7149 Oskrba oseb neznanega bivališča               6.500

7172 Mednarodno sodelovanje                   51.840

7870 Stroški izvajanja vojnih zakonov             108.000

8663 Sofinanciraje institucij in programov izobraževanja
   odraslih                          80.000

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    11.549.567
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     11.601.672
-----------------------------------------------------------------------------

2485 Socialna rehabilitacija zasvojenih             97.201

2486 Prevozi slepih                       6.500

2487 Raziskave, razvoj                     56.660

4072 Eksperimentalni in razvojni programi socialnega
   varstva ter sofinanciranje programov nevladnega
   sektorja                          97.100

4073 Krizni centri                       32.960

4074 Materinski domovi in zavetišča za otroke
   in ženske žrtve nasilja                  80.396

4075 Stanovanjske skupine                    24.500

4076 Socialna zbornica                     14.900

4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega
   varstva                          14.580

4173 Koncesije na področju zaposlovanja             10.000

7866 Koncesije na področju socialnega varstva         177.000

7867 Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava
   podatkov po vojnih zakonih                 22.842

7868 Stroški izvajanja študentske prehrane           18.360

7869 Izvajanje in nadzor aktivne politike zaposlovanja     20.000

Skupaj 99 Plačila storitev                   673.003
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    673.003
-----------------------------------------------------------------------------

2199 Sofinanciranje regijskih projektov in razvoja
   delovnih mest                       130.000

4078 Uresničevanje sporazuma o reintegraciji
   delavcev iz tujine                     75.000

4082 Regresiranje obrestne mere kreditiranja
   študentov                         400.000

4438 Prispevki delodajalcem za novozaposlene          205.000

6530 Presežki v državnih podjetjih              1.000.000

7023 Priprava brezposelnih na zaposlitev           2.585.836

7024 Pospeševanje novega zaposlovanja             597.000

7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb         949.000

7027 Preusposabljanje zaposlenih                202.000

7029 Javna dela                       3.320.000

7032 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih
   mest                           650.000

7265 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih
   mest - izvozniki                     650.000

7871 Ukrepi aktivne politike zaposlovanja -
   vladni projekt                      700.000

8664 Izvajanje sanacij in prestrukturiranje podjetij
   (SRSP)                           35.000

8674 Pomoč pri samozaposlovanju                705.000

Skupaj 77 Subvencije - ostale                12.203.836
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI               12.203.836
-----------------------------------------------------------------------------

2200 Vladna komisija za grobišča in medresorski
   gradbeni odbor                       1.620

2201 Pokojninska reforma                    20.000

4124 Sofinanciranje zveze društev invalidov vojn
   Slovenije                          2.660

4433 Sofinanciranje PHARE programov               31.750

4542 Sofinanciranje društva TIGR                 3.000

4904 Sofinanciranje ZZB-NOV                  155.574

6180 Sofinanciranje Zveze veteranov vojne za Slovenijo     45.260

6181 Sofinanciranje združenja "SEVER"              3.704

6846 Sofinanciranje zveze društev mobiliziranih
   Slovencev v nemško vojno                  5.508

6847 Sofinanciranje zveze društev izgnancev Slovenije      4.622

7190 Priznanja socialnega varstva                3.400

7193 Sofinanciranje društev                   1.879

7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji          23.779

7198 Vzdrževanje grobov v tujini                 2.590

7874 Sofinanciranje zveze društev vojnih invalidov
   Slovenije in zveze vojnih invalidov v zamejstvu      11.340

Skupaj 9 Drugi odhodki                     316.686
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     316.686
-----------------------------------------------------------------------------

1288 Računalniška oprema CSD                  30.541

2456 Poslovni prostor RZZ                   112.864

4441 CSD - zamenjava avtomobilov                10.920

4442 Poslovni prostori CSD                   153.930

4443 Poslovni prostori in oprema VDC              183.090

4444 Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje   407.570

4996 Stanovanjske skupnosti za invalide             40.000

6190 Dom upokojencev Šentjur                  153.500

6191 Dom upokojencev Trebnje                  310.255

6661 Grobišča - Teharje, Kočevski rog              75.760

6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih
   socialnovarstvenih zavodov                 44.700

7875 Terapevtski center                     20.000

7884 Program mreže domov za starostnike            300.000

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove       1.843.130
.............................................................................

2910 Manjše investicije                     3.570

Skupaj 108 Investicije - državni organi              3.570
-----------------------------------------------------------------------------

2202 Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in tujini      11.739

6195 Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih
   zavodov                          208.314

6196 Investicijsko vzdrževanje RZZ               61.290

7881 Intervencije socialnega varstva              44.410

Skupaj 205 Inv. vzdržev. - javni zavodi in ustanove       325.753
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      2.172.453
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve                           152.459.908
-----------------------------------------------------------------------------


26  MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu

5986 Plače                           15.309

5988 Drugi osebni odhodki (prejemki)               2.126

5990 Prispevki delodajalca                    3.329

Skupaj 11 Plače - državni organi                 20.764
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     20.764
-----------------------------------------------------------------------------

4527 Materialni stroški                     4.924

6850 Mednarodno sodelovanje                    959

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi           5.883
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               5.883
-----------------------------------------------------------------------------

2912 Manjše investicije                      150

Skupaj 108 Investicije - državni organi               150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE         150
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu        26.797
-----------------------------------------------------------------------------


26  MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2613 Inšpektorat RS za delo

5987 Plače                           315.557

5989 Drugi osebni odhodki (prejemki)              40.286

5991 Prispevki delodajalca                   63.127

Skupaj 11 Plače - državni organi                418.970
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     418.970
-----------------------------------------------------------------------------

4528 Materialni stroški                     51.840

7888 Varstvena oprema, varstvo pri delu             2.592

7889 Izobraževanje                        1.944

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          56.376
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               56.376
-----------------------------------------------------------------------------

7890 Manjše investicije                     2.280

Skupaj 108 Investicije - državni organi              2.280
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        2.280
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2613 Inšpektorat RS za delo               477.626
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE                           152.964.331
*****************************************************************************


27  MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2711 Ministrstvo za zdravstvo

3023 Plače                          179.038

3131 Drugi osebni odhodki (prejemki)             22.972

3239 Prispevki in davki delodajalca              39.928

Skupaj 11 Plače - državni organi               241.938
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    241.938
-----------------------------------------------------------------------------

3347 Materialni stroški                    90.396

3671 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         1.296

6138 Sredstva za delo odbora za investicije v javne
   zdravstvene zavode                    3.916

7891 Zdravstveni svet                     2.836

7892 Verifikacija prostorov za zasebno zdravstveno delo    9.396

7893 Strokovni izpiti                     5.660

8730 Medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi    2.460

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         115.960
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             115.960
-----------------------------------------------------------------------------

7085 Svet za zdravje - programi za krepitev zdravja      8.640

7086 Zbiranje krvi in organov za presajanje         109.396

Skupaj 52 Dotacije zdravstvu                 118.036
.............................................................................

1292 Sekundariji                      1.018.345

4083 Konvencija o kemičnem orožju               5.000

4084 Monitoring pesticidov                  13.000

5218 Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi sevanji     22.000

5617 Programi preprečevanja zasvojenosti z mamili       23.412

6130 Ciljni raziskovalni projekt Zdravje            5.980

6855 Nacionalni programi boja proti AIDS            6.480

6856 Nujna medicinska pomoč                  6.480

7075 Raziskovalne naloge in študije              19.366

7077 Univerzitetne naloge                   11.380

7079 Aplikativne študije                   14.117

7082 Zdravstveno informacijski sistem             10.960

7083 Zdravstvena prosveta in vzgoja              75.960

7084 Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva     1.055.122

7121 Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja       27.409

7122 Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb       48.600

7123 Strokovni nadzor in javna pooblastila          36.000

7124 Obrambne priprave zdravstva in katastrofne medicine    4.320

7125 Publicistična dejavnost                  2.900

7283 Humanitarna pomoč za BIH                  756

7894 Programi terapije in nadzora               10.000

7896 Preventiva zastrupitev                  20.000

7897 Razvoj toksikologije                   9.000

8288 Odškodnine                        11.112

Skupaj 54 Plačilo storitev zdravstvu            2.457.699
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    2.575.735
-----------------------------------------------------------------------------

6715 Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva         4.000

Skupaj 99 Plačila storitev                   4.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    4.000
-----------------------------------------------------------------------------

1964 Medicinski tisk                      7.492

7184 Zdravstvo - demografsko ogrožena območja         33.071

7195 Sofinanciranje društev s področja zdravstva        7.052

7284 Mednarodno sodelovanje                  14.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                     61.615
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    61.615
-----------------------------------------------------------------------------

2204 Izgradnja pediatrične klinike              268.000

3854 Klinični center Ljubljana, Tehnične službe       109.406

3855 Klinični center Ljubljana, Očesna klinika        128.200

3856 Psihiatrična bolnišnica Vojnik              31.986

3857 Onkološki inštitut Ljubljana              240.352

3858 Splošna bolnišnica Jesenice               83.480

3859 Klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika      24.550

3862 Ortopedska bolnišnica Valdoltra             154.000

3863 Klinični center Ljubljana; ORL klinika          26.275

3864 Splošna bolnišnica Celje - adaptacija kuhinje      158.175

3866 Super nadzor                       20.000

3979 Splošna bolnišnica Murska Sobota             90.094

3980 Psihiatrična bolnišnica Ormož              41.996

4085 Kardio-kirurška oprema za KC Ljubljana         280.000

4167 Splošna bolnišnica Celje - lekarna            5.000

4168 ZZV Novo mesto                      37.000

4169 ZZV Nova Gorica                     12.730

4170 Splošna bolnišnica Maribor, Očesni in ORL oddelek    123.650

4171 Splošna bolnišnica Maribor, Psihiatrija         70.915

4172 Medicinska oprema za neonatalni oddelek KC Ljubljana   30.000

6385 Odplačila kreditov za UKC                 6.500

6515 Sofinanciranje PHARE programa                524

6936 Odplačilo obveznosti po sklepih vlade          12.867

Skupaj 106 Investicije - zdravstvo             1.954.800
.............................................................................

2913 Manjše investicije                    1.500

Skupaj 108 Investicije - državni organi             1.500

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     1.956.300
-----------------------------------------------------------------------------

2203 SB Nova Gorica                      104.000

Skupaj 111 Kapitalske naložbe                 104.000
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE                 104.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo            5.059.548
-----------------------------------------------------------------------------


27  MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno
   zdravstveno organizacijo

5992 Plače                           9.851

5994 Drugi osebni odhodki (prejemki)              1.292

5996 Prispevki in davki delodajalca              2.344

Skupaj 11 Plače - državni organi                13.487
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    13.487
-----------------------------------------------------------------------------

4529 Materialni stroški                    6.480

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          6.480
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              6.480
-----------------------------------------------------------------------------

6132 Izvajanje programov sodelovanja z WHO           3.780

6133 Delovanje nacionalnih koordinatorjev           1.620

Skupaj 9 Drugi odhodki                     5.400
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     5.400
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno
organizacijo                          25.367
-----------------------------------------------------------------------------


27  MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2713 Zdravstveni inšpektorat RS

5993 Plače                          454.139

5995 Drugi osebni odhodki (prejemki)             57.696

5997 Prispevki in davki delodajalca              90.605

Skupaj 11 Plače - državni organi               602.440
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    602.440
-----------------------------------------------------------------------------

4530 Materialni stroški                    78.163

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         78.163
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              78.163
-----------------------------------------------------------------------------

6135 Meritve in analize imisij onesnaženosti          6.480

6136 Analize vzorcev                     47.747

6137 Ionizirana sevanja                    3.132

Skupaj 9 Drugi odhodki                     57.359
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    57.359
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2713 Zdravstveni inšpektorat RS            737.962
-----------------------------------------------------------------------------


27  MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2714 Urad RS za zdravila

8222 Plače                          31.109

8223 Drugi osebni odhodki (prejemki)              5.846

8224 Prispevki in davki delodajalca              6.396

Skupaj 11 Plače - državni organi                43.351
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    43.351
-----------------------------------------------------------------------------

8225 Materialni stroški                    30.240

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         30.240
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              30.240
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2714 Urad RS za zdravila                73.591
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2713 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO            5.896.468
*****************************************************************************


33  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport

3024 Plače                          459.232

3132 Drugi osebni odhodki (prejemki)             47.946

3240 Prispevki in davki delodajalca              73.158

Skupaj 11 Plače - državni organi               602.336
.............................................................................

6672 Plače - osnovno šolstvo               46.214.234

6678 Drugi osebni prejemki - osnovno šolstvo        6.051.300

6679 Prispevki delodajalca - osnovno šolstvo        9.193.472

6676 Plače - srednje šolstvo               20.961.975

6533 Drugi osebni prejemki - srednje šolstvo        2.621.500

6534 Prispevki delodajalca - srednje šolstvo        4.087.585

6675 Plače - visoko šolstvo                12.831.478

6535 Drugi osebni prejemki - visoko šolstvo        1.149.000

6536 Prispevki delodajalca - visoko šolstvo        2.553.463

6674 Plače - zavodi za usposabljanje            1.891.433

6677 Drugi osebni prejemki - zavodi za usposabljanje     277.900

6538 Prispevki delodajalca - zavodi za usposabljanje     376.395

6673 Plače - dijaški domovi                1.255.601

6539 Drugi osebni prejemki - dijaški domovi         169.000

6540 Prispevki delodajalca - dijaški domovi         243.587

8733 Plače - višje šolstvo                  183.341

8734 Drugi osebni prejemki - višje šolstvo           5.880

8735 Prispevki delodajalca - višje šolstvo          34.652

8736 Plače - pripravnikov PVŠ                 44.000

8737 Drugi osebni prejemki - PVŠ               14.486

8738 Prispevki delodajalca                   7.171

Skupaj 12 Plače - izvajalske organizacije         110.167.453
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  110.769.789
-----------------------------------------------------------------------------

3348 Materialni stroški                   166.860

7908 Stroški komisij za strokovne izpite           11.288

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         178.148
.............................................................................

7004 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema -
   srednje šolstvo                    4.284.360

6537 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema -
   visoko šolstvo                    2.880.000

6541 Materialni stroški vzdrževanje in oprema -
   zavodi za usposabljanje                 561.600

6542 Materialni stroški vzdrževanje in oprema -
   dijaški domovi                     168.480

8228 Materialni stroški in nabava učil osnovnih šol    3.780.000

8739 Materialni stroški vzdrževanje in oprema -
   višje šolstvo                      62.000

Skupaj 22 Materialni stroški - izvajalske organizacije   11.737.040
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            11.915.188
-----------------------------------------------------------------------------

5491 Štipendije                       410.000

Skupaj 45 Transferi - štipendije               410.000
.............................................................................

7050 Regresiranje prevozov                 1.438.619

7225 Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov         5.000

7226 PIZ vrhunskih športnikov                 5.000

7909 Subvencije za šolo v naravi               25.000

8638 Regresirana prehrana učencev in dijakov        1.405.700

8741 Nevarni prevozi v osnovno šolo             200.000

Skupaj 46 Transferi - ostalo                3.079.319
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                 3.489.319
-----------------------------------------------------------------------------

5619 Šport otrok in mladine                 126.000

6862 Preverjanje znanja in vpisa v SŠ             20.000

7096 Študentski domovi                    420.896

7097 Strokovna literatura                   55.000

7098 Tekmovanja učencev in dijakov              17.000

7100 Program vrhunskega športa                643.500

8875 Sofinanciranje strokovne literature za predšolsko
   vzgojo                           600

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam       1.282.996
.............................................................................

2216 Tekmovanje športnikov (olimpiade, univerziade,
   Alpe - Jadran)                      42.000

2217 Sofinanciranje zavodov na področju športa        97.000

4830 Računalniško opismenjevanje               924.000

4831 Tuji jeziki                       70.000

4832 Odkup in zalaganje učbenikov              250.000

6238 Šport za vse                       71.000

6247 Center za mlajše odrasle                 17.000

6250 Priprave na uvedbo poklicnega izobraževanja        3.000

6252 Projekt Prenova slovenskega jezika            7.000

6864 Sofinanciranje Univerze za tretje življenjsko obdobje   4.000

6869 Visoko šolski študij na daljavo              4.000

6870 Strokovni sveti in kurikularne komisije         185.000

6872 Center poklicnega izobraževanja             101.062

7153 Izobraževanje učiteljev                 200.000

7154 Izobraževanje otrok zdomcev               83.000

7155 Učbeniki in učna tehnologija               25.000

7157 Zdravniški pregledi                   50.000

7159 Strokovne naloge športa                 50.500

7160 Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine    55.000

7162 Lektorati                        84.165

7163 Podiplomski študij                   100.000

7164 Asistenti stažisti                   190.000

7165 Računalniška dejavnost in univerzitetna mreža      50.000

7166 Visokošolska knjižnica                 497.600

7167 Mednarodna dejavnost                   90.000

7168 Razvojne naloge osnovnega šolstva             5.000

7169 Raziskovalne naloge in strokovne naloge         100.200

7224 Storitve po vlogah                    10.000

7229 Izobraževanje odraslih                 298.900

7231 Priprave na maturo in njeno izvedbo           290.000

7910 Projekti EU                       34.500

7914 Izobraževanje mladih odraslih za poklic         140.000

8165 Zavod RS za šolstvo                   938.000

8630 Center šolskih in obšolskih dejavnosti         495.840

8631 Šola za ravnatelje, mentorje in pripravnike       65.024

8632 Slovenski šolski muzej                  28.010

8633 Projekt informatizacije šolstva             45.000

8634 Državni izpitni center                 238.844

8646 Urad tekmovanj športnikov invalidov            5.300

8871 Izobraževanje vzgojno - varstvenih delavcev in
   mentorstvo                         600

8878 Razvojno in strokovno delo za predšolsko vzgojo     16.500

9136 Kritje stroškov znanstvenega in umetniškega dela
   visokošolskih učiteljev                 350.000

9140 Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih      83.000

9141 Sofinanciranje šolnin učiteljev             49.000

9142 Dopolnilni pouk materinega jezika za
   otroke drugih narodnosti                 1.000

9144 Mednarodna šola                     19.520

9145 Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev            8.000

Skupaj 53 Plačila storitev javnim zavodom in ustanovam   6.473.014
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    7.756.010
-----------------------------------------------------------------------------

6249 Šolski sejmi in razstave                 15.000

7915 Projekti PHARE - davki (lastna udeležba)          8.500

8644 Inventarizacija premoženja in dokumentacija        15.000

Skupaj 99 Plačila storitev                   38.500
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    38.500
-----------------------------------------------------------------------------

7187 Nagrade v izobraževanju                  7.600

7188 Priznanja Stanka Bloudka                  4.500

7192 Sofinanciranje društev na področju izobraževanja     16.000

7200 Šolstvo narodnosti in zamejstva              54.000

8872 Predšolska vzgoja otrok italijanske in madžarske
   narodnosti                        76.000

8877 Sofinanciranje programa predšolske vzgoje v društvih     500

Skupaj 9 Drugi odhodki                     158.600
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    158.600
-----------------------------------------------------------------------------

4187 OŠ Hrvatini                        30.000

4188 OŠ Grahovo, Cerknica                   10.000

4189 OŠ Prevalje, Ravne na Koroškem              12.000

4190 OŠ Podgrad, Novo mesto                  32.900

4191 OŠ Selnica ob Dravi, Ruše                 16.000

4192 OŠ Šalovci, Hodoš - Šalovci                48.465

4193 OŠ Rečica ob Savinji                   60.000

4194 Gimnazija Kočevje                     40.000

4194 Mreža mariborskih šol                   30.000

3868 Center za permanentno izobraževanje            20.000

4828 Priprava dokumentacije                  65.000

4829 Intervencijska sredstva                 150.000

5369 OŠ Dutovlje, Sežana                    40.000

3869 OŠ Izola                         65.000

3875 Srednja gostinsko turistična in ekonomska šola Bled   233.593

3876 Srednja živilska, tekstilna in frizerska šola Maribor  624.000

3878 Srednja zdravstvena šola Ljubljana            569.920

3879 Srednja agroživilska šola Nova Gorica          150.000

3880 Srednja šola Krško                    60.000

3914 Srednja tehnična in zdravstvena šola Novo mesto     108.290

3916 Gimnazija Šentvid                     70.000

3917 Gimnazija Celje - Center                 212.000

3918 Srednja šola Zagorje                   90.000

3920 Telovadnica Velenje                    20.000

3924 Športna dvorana Trbovlje + SREŠ              60.000

3930 Univerza v Mariboru                   200.000

3931 Fakulteta za družbene vede Ljubljana           377.280

3932 Visoka upravna šola Ljubljana              307.360

3933 Fakulteta za organizacijo dela Univerze v Mariboru    229.834

3934 Fakulteta za šport Ljubljana               102.000

3935 Nakup Korotana                      88.368

3936 Fakulteta za farmacijo                  135.500

3937 Večnamenska športna dvorana Univerze v Ljubljani     50.000

3950 Obnova študentskega doma V.               344.000

3951 Študentski domovi v Mariboru               70.000

3954 Prehodni mladinski dom Ljubljana             40.000

3960 OŠ Korena, Duplek                     30.000

3964 OŠ Sodražica, Ribnica                   51.800

3965 OŠ Kuteževo, Ilirska Bistrica               7.835

3968 OŠ Desternik                       45.000

3969 OŠ Idrija                         17.000

3970 OŠ Dobravlje Ajdovščina - Vipavsko            60.000

3977 OŠ Kobilje, Kobilje                    50.000

6325 Centri za šolsko in obšolsko dejavnost          200.000

8744 Višje šolstvo                      110.000

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove      5.333.145
.............................................................................

2220 Investicije v športno infrastrukturo           200.000

6316 Investicijsko vzdrževanje                 30.000

3882 Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice        132.000

3884 Gimnazija Trbovlje                    22.000

3893 Gostinska šola Celje                   426.000

3899 Srednja ekonomska šola Nova Gorica            180.000

3901 Gimnazija Novo mesto                   275.855

3907 Steklarska šola Rogaška Slatina              95.000

Skupaj 205 Inv. vzdržev. - javni zavodi in ustanove     1.360.855
............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      6.694.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport        140.821.406
-----------------------------------------------------------------------------


33  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3312 Urad RS za šolstvo

3037 Plače                           34.929

3145 Drugi osebni odhodki (prejemki)              4.239

3253 Prispevki in davki delodajalca               7.179

Skupaj 11 Plače - državni organi                46.347
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     46.347
-----------------------------------------------------------------------------

3361 Materialni stroški                    29.563

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          29.563
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              29.563
-----------------------------------------------------------------------------

6244 Nacionalni kurikulum                   40.000

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam     40.000
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      40.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3312 Urad RS za šolstvo                 115.910
-----------------------------------------------------------------------------


33  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3313 Urad RS za mladino

3099 Plače                           23.245

3207 Drugi osebni odhodki (prejemki)              3.043

3315 Prispevki in davki delodajalca               4.796

Skupaj 11 Plače - državni organi                31.084
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     31.084
-----------------------------------------------------------------------------

3423 Materialni stroški                    10.000

3747 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         5.210

8654 Mladinski svet Slovenije                  8.640

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          23.850
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              23.850
-----------------------------------------------------------------------------

2221 EU - mladi za Evropo                   15.000

2222 Center: Sever - Jug                    5.000

2223 Evropska mladinska fondacija                2.600

6234 Mladinski centri                     12.960

6235 Evropska mladinska akcija                 14.000

7223 Mladinski program                    115.000

7921 Mobilnost mladih - Servisne organizacije za mlade     12.000

7922 Regresiranje potovanj in mladinska kartica        35.000

9131 Mladinske raziskave                    6.000

9132 Mladinska prenočišča                   57.000

9133 Mednarodna dejavnost mladih                6.500

9134 Informiranje in svetovanje za mlade            12.500

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam         293.560
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      293.560
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3313 Urad RS za mladino                 348.494
-----------------------------------------------------------------------------


33  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport

5998 Plače                           23.293

5999 Drugi osebni odhodki (prejemki)              2.102

6000 Prispevki in davki delodajalca               4.871

Skupaj 11 Plače - državni organi                30.266
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     30.266
-----------------------------------------------------------------------------

4531 Materialni stroški                     7.700

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          7.700
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               7.700
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport         37.966
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT         141.323.776
*****************************************************************************


34  MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo

3026 Plače                          305.425

3134 Drugi osebni odhodki (prejemki)              29.309

3242 Prispevki in davki delodajalca              65.385

Skupaj 11 Plače - državni organi                400.119
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    400.119
-----------------------------------------------------------------------------

3350 Materialni stroški                    111.742

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         111.742
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              111.742
-----------------------------------------------------------------------------

6140 Ustanoviteljske obveznosti MZT             3.290.076

6141 Temeljne in aplikativne raziskave           7.276.259

6142 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov       3.859.159

6143 Znanstveno informiranje in komuniciranje        1.543.440

7924 Raziskovalna oprema                   720.000

7925 Informacijska in komunikacijska infrastruktura      758.640

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam       17.447.574
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    17.447.574
-----------------------------------------------------------------------------

4494 Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi      1.618.436

Skupaj 76 Subvencije - tehnološki razvoj           1.618.436
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI               1.618.436
-----------------------------------------------------------------------------

2290 Recenzije, evalvacije in ekspertize            54.555

7058 Programi mednarodnega sodelovanja            240.169

7186 Nagrade na področju znanosti               27.020

7926 Promocija znanstveno-raziskovalne dejavnosti MZT     80.460

Skupaj 9 Drugi odhodki                     402.204
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    402.204
-----------------------------------------------------------------------------

2291 Družboslovno središče FDV                259.800

2453 Univerzitetna knjižnica v Ljubljani           540.562

4186 Fakulteta za šport - raziskovalni bazen          20.000

6147 Dom podiplomcev - družboslovno središče v Ljubljani   455.000

7927 Morsko biološko središče                 25.000

7928 Univerza Maribor                     178.000

7929 Fakulteta za organizacijske vede             40.000

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove      1.518.362
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.518.362
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo      21.498.437
-----------------------------------------------------------------------------


34  MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje

3100 Plače                          207.082

3208 Drugi osebni odhodki (prejemki)             25.756

3316 Prispevki in davki delodajalca              40.474

Skupaj 11 Plače - državni organi               273.312
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    273.312
-----------------------------------------------------------------------------

3424 Materialni stroški                    80.000

2625 Lastna udeležba pri tujih donacijah            4.704

6150 Splošni sektor                      28.000

8566 Mednarodno sodelovanje                  40.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         152.704
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             152.704
-----------------------------------------------------------------------------

4495 Meroslovje                        70.000

6149 Akreditacija                       23.000

6151 Standardizacija                     30.000

6152 PRSPO - program RS za poslovno odličnost         26.000

7931 NIST (lastna udeležba)                  1.700

Skupaj 99 Plačila storitev                  150.700
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   150.700
-----------------------------------------------------------------------------

7933 Manjše investicije                     2.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi             2.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       2.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje     578.716
-----------------------------------------------------------------------------


34  MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3413 Urad RS za intelektualno lastnino

3101 Plače                          137.949

3209 Drugi osebni odhodki (prejemki)             18.431

3317 Prispevki in davki delodajalca              27.297

Skupaj 11 Plače - državni organi               183.677
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    183.677
-----------------------------------------------------------------------------

3425 Materialni stroški                    58.060

4498 Program prenosa pravic (JU)                5.267

4499 Program mednarodne znamke Madrid             6.276

4500 Program Evropske patentne organizacije          4.717

6153 Avtorsko pravo                      4.462

8558 Podeljevanje pravic industrijske lastnine         7.158

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         85.940
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              85.940
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3413 Urad RS za intelektualno lastnino         269.617
-----------------------------------------------------------------------------


34  MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO

6001 Plače                           7.980

6002 Drugi osebni odhodki (prejemki)               247

6003 Prispevki in davki delodajalca              1.907

Skupaj 11 Plače - državni organi                10.134
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    10.134
-----------------------------------------------------------------------------

4532 Materialni stroški                    10.568

6139 Izvajanje programa UNESCO                10.765

7935 Mednarodni geološki korelacijski program         2.090

7936 Mednarodni hidrološki program              11.994

7937 Mednarodna ocenografska komisija             6.310

7938 Človek in biosfera (MAB)                 4.965

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         46.692
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              46.692
-----------------------------------------------------------------------------

2924 Manjše investicije                      30

Skupaj 108 Investicije - državni organi              30
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE         30
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO    56.856
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO      22.403.626
*****************************************************************************


35  MINISTRSTVO ZA KULTURO

3511 Ministrstvo za kulturo

3025 Plače                          184.881

3133 Drugi osebni odhodki (prejemki)             19.562

3241 Prispevki in davki delodajalca              40.343

Skupaj 11 Plače - državni organi               244.786
.............................................................................

7006 Plače                         5.412.596

7007 Drugi osebni odhodki (prejemki)             647.584

7008 Prispevki delodajalca                 1.099.107

Skupaj 12 Plače - izvajalske organizacije          7.159.287
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   7.404.073
-----------------------------------------------------------------------------

3349 Materialni stroški                    90.216

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         90.216
.............................................................................

7009 Materialni stroški                  3.054.456

7010 Amortizacija                      612.144

Skupaj 22 Materialni stroški - izvajalske organizacije   3.666.600
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            3.756.816
-----------------------------------------------------------------------------

7052 Kultura - štipendije                   86.333

Skupaj 45 Transferi - štipendije                86.333
.............................................................................

7094 Samostojni ustvarjalci na področju kulture       387.000

7285 Republiška priznavalnina                 30.000

Skupaj 46 Transferi - ostalo                 417.000
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                  503.333
-----------------------------------------------------------------------------

6154 Dotacije javnim zavodom                 328.785

6878 Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti      485.562

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam        814.347
.............................................................................

1966 Enciklopedija Slovenije                 27.076

2308 Stalni stroški neinstitucionalnih izvajalcev       34.000

2312 Mednarodni festival in prireditve v Sloveniji      110.000

6155 Knjižnično nadomestilo                 153.131

7102 Scenske umetnosti                    119.340

7103 Glasbena dejavnost                    86.170

7104 Likovna dejavnost                    112.000

7105 Založništvo                       445.511

7106 Knjižničarstvo                     555.120

7110 Filmski sklad                      440.000

7112 Raziskovalne naloge                   25.680

7113 RTV - snemanje gledaliških predstav in koncertov     11.772

7114 Mednarodno sodelovanje                 412.512

7115 Nepredvidene akcije                   95.975

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam   2.628.287
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    3.442.634
-----------------------------------------------------------------------------

4088 Članarine v mednarodnih nevladnih organizacijah     35.662

7182 Demografsko ogroženi - kultura              48.500

7185 Prešernov sklad                     18.500

7199 Kulturni dejavnost narodnih skupnosti, Romov
   in priseljencev                     101.000

7202 Kultura za Slovence zunaj RS              134.375

Skupaj 9 Drugi odhodki                    338.037
..............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    338.037
-----------------------------------------------------------------------------

1862 Kulturni dom Lendava                   94.646

2002 Narodna galerija Ljubljana               100.000

2477 Investicije v kulturi                  515.000

2478 ZVNKD - računalniška oprema                3.500

2479 Arhivi - računalniška oprema               5.100

6157 Metelkova                        136.499

6158 Roška - Zgodovinski arhiv, Restavratorski center    120.000

6577 Viba film                        45.000

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove      1.019.745
.............................................................................

2929 Manjše investicije                    1.530

Skupaj 108 Investicije - državni organi             1.530
.............................................................................

8596 Investicijsko vzdrževanje                258.600

Skupaj 205 Inv. vzdržev. - javni zavodi in ustanove      258.600
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     1.279.875
-----------------------------------------------------------------------------

2296 Pokrivanje izgube SNG Maribor              129.000

Skupaj 111 Kapitalske naložbe                 129.000
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE                 129.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo             16.853.768
-----------------------------------------------------------------------------


35  MINISTRSTVO ZA KULTURO

3512 Uprava RS za kulturno dediščino

3036 Plače                          91.186

3144 Drugi osebni odhodki (prejemki)             12.471

3252 Prispevki in davki delodajalca              18.314

Skupaj 11 Plače - državni organi               121.971
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    121.971
-----------------------------------------------------------------------------

3360 Materialni stroški                    33.076

6160 Kotizacije, članarine                    464

7941 INDOK                           6.480

7942 Mednarodno sodelovanje                  10.800

7943 Popularizacija dediščine                 19.440

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         70.260
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              70.260
-----------------------------------------------------------------------------

4089 Izvajanje zakona o arhivih - odkupi           21.600

7107 Muzejska dejavnost                   183.460

7108 Arhivski programi                    27.682

7109 Programi zavodov                     21.782

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    254.524
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     254.524
-----------------------------------------------------------------------------

7292 Arboretum Volčji potok                  19.829

Skupaj 77 Subvencije - ostale                 19.829
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                19.829
-----------------------------------------------------------------------------

2934 Manjše investicije                     960

4590 Obnova Manziolijeve palače v Izoli           109.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi            109.960
.............................................................................

1974 Nujni posegi - intervencije               10.000

1975 Arheologija                       39.775

1976 Lesena plastika in restavratorstvo            90.611

2313 Spomeniki - last RS                   69.000

2494 Projekt izmer                      12.798

2495 Projekt Skansen                     21.500

6381 Kulturna krajina                     18.652

8594 Spomeniki                        566.815

Skupaj 205 Inv. vzdržev. - javni zavodi in ustanove      829.151
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      939.111
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3512 Uprava RS za kulturno dediščino         1.405.695
-----------------------------------------------------------------------------


35  MINISTRSTVO ZA KULTURO

3513 Arhiv Republike Slovenije

3038 Plače                          178.920

3146 Drugi osebni odhodki (prejemki)             25.975

3254 Prispevki in davki delodajalca              35.784

Skupaj 11 Plače - državni organi               240.679
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    240.679
-----------------------------------------------------------------------------

3362 Materialni stroški                    43.545

8712 Izvajanje zakona ZAGA                  33.000

8713 Odkupi filmskega gradiva                 14.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         90.545
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              90.545
-----------------------------------------------------------------------------

2935 Manjše investicije                     2.040

Skupaj 108 Investicije - državni organi             2.040
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       2.040
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3513 Arhiv Republike Slovenije             333.264
-----------------------------------------------------------------------------


35  MINISTRSTVO ZA KULTURO

3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine

6004 Plače                          13.646

6005 Drugi osebni odhodki (prejemki)              493

6006 Prispevki in davki delodajalca              3.261

Skupaj 11 Plače - državni organi               17.400
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    17.400
-----------------------------------------------------------------------------

4533 Materialni stroški                    4.560

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         4.560
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              4.560
-----------------------------------------------------------------------------

2936 Manjše investicije                     60

Skupaj 108 Investicije - državni organi              60
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        60
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine   22.020
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO             18.614.747
*****************************************************************************


36  MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM

3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem

2645 Plače                         105.259

2647 Drugi osebni odhodki (prejemki)             12.276

2651 Prispevki in davki delodajalca             25.262

Skupaj 11 Plače - državni organi               142.797
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   142.797
-----------------------------------------------------------------------------

2652 Materialni stroški                   85.410

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         85.410
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             85.410
-----------------------------------------------------------------------------

3984 Center za promocijo turizma              549.500

4125 Pospeševalni center za malo gospodarstvo        99.630

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    649.130
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     649.130
-----------------------------------------------------------------------------

3986 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo        140.400

4126 Promocija malega gospodarstva              30.000

4127 Usposabljanje za področje malega gospodarstva      30.000

4128 Sofinanciranje pridobivanja ISO standardov       50.000

4129 Sofinanciranje turističnih programov          100.000

4134 Sofinanciranje turističnih prireditev          50.000

4135 Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s
   tehnično zakonodajo veljavno v državah članicah EU   50.000

4137 Garancijski skladi                   500.000

4158 Finančne vzpodbude za posebne ciljne skupine      255.000

4159 Sofinanciranje dualnega sistema izobraževanja      70.500

Skupaj 99 Plačila storitev                 1.275.900
............................................................................. 

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 1.275.900
-----------------------------------------------------------------------------

3987 Sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj
   turističnih objektov                  917.060

4138 Tuja tehnična pomoč - lastna udeležba         290.000

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove     1.207.060
.............................................................................

2937 Manjše investicije                     600

Skupaj 108 Investicije - državni organi             600
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     1.207.660
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem  3.360.897
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM   3.360.897
*****************************************************************************


39  SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI

3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti

3092 Plače                          90.040

3200 Drugi osebni odhodki (prejemki)             14.110

3308 Prispevki in davki delodajalca             17.918

Skupaj 11 Plače - državni organi               122.068
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   122.068
-----------------------------------------------------------------------------

3416 Materialni stroški                    9.057

3740 Meddržavno sodelovanje                  4.320

6163 Nakup revij in knjig                   4.320

6164 Materialni stroški bibilioteke              5.400

7944 Fond upokojenih akademikov                7.529

7945 ZF, PUGWASH, ESEP                    3.923

8719 Oddelek za spremljanje razvoja znanosti         15.933

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         50.482
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             50.482
-----------------------------------------------------------------------------

4483 Znanstveno raziskovalni center SAZU           48.774

6165 Tisk Letopisa in publikacij SAZU            11.114

Skupaj 99 Plačila storitev                  59.888
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   59.888
-----------------------------------------------------------------------------

5252 Članske nagrade akademikom               172.697

Skupaj 9 Drugi odhodki                    172.697
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                   172.697
-----------------------------------------------------------------------------

2476 Adaptacija objektov SAZU                30.632

6518 Adaptacija ZRC SAZU                  189.379

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi          220.011
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      220.011
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti    625.146
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI     625.146
*****************************************************************************


41  VRHOVNO SODIŠČE

4111 Vrhovno sodišče RS

3053 Plače                         354.201

3161 Drugi osebni odhodki (prejemki)             25.154

3269 Prispevki in davki delodajalca             81.319

Skupaj 11 Plače - državni organi               460.674
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   460.674
-----------------------------------------------------------------------------

3377 Materialni stroški                   46.034

6880 Centralna pravosodna knjižnica              6.490

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         52.524
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             52.524
-----------------------------------------------------------------------------

7948 Manjše investicije                    1.950

Skupaj 108 Investicije - državni organi            1.950
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       1.950
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4111 Vrhovno sodišče RS                515.148
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE                  515.148
*****************************************************************************


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4211 Višje sodišče Celje

3055 Plače                         131.026

3163 Drugi osebni odhodki (prejemki)             17.194

3271 Prispevki in davki delodajalca             29.453

Skupaj 11 Plače - državni organi               177.673
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   177.673
-----------------------------------------------------------------------------

3379 Materialni stroški                    5.790

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         5.790
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              5.790
-----------------------------------------------------------------------------

2939 Manjše investicije                    1.080

Skupaj 108 Investicije - državni organi            1.080
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       1.080
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4211 Višje sodišče Celje               184.543
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4212 Višje sodišče Koper

3056 Plače                         132.006

3164 Drugi osebni odhodki (prejemki)             18.280

3272 Prispevki in davki delodajalca             29.041

Skupaj 11 Plače - državni organi               179.327
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   179.327
-----------------------------------------------------------------------------

3380 Materialni stroški                    6.990

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         6.990
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              6.990
-----------------------------------------------------------------------------

2940 Manjše investicije                    1.440

Skupaj 108 Investicije - državni organi            1.440
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       1.440
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4212 Višje sodišče Koper               187.757
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4213 Višje sodišče Ljubljana

3057 Plače                         506.542

3165 Drugi osebni odhodki (prejemki)             59.371

3273 Prispevki in davki delodajalca             114.320

Skupaj 11 Plače - državni organi               680.233
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   680.233
-----------------------------------------------------------------------------

3381 Materialni stroški                   19.908

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         19.908
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             19.908
-----------------------------------------------------------------------------

7953 Manjše investicije                    4.350

Skupaj 108 Investicije - državni organi            4.350
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       4.350
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4213 Višje sodišče Ljubljana             704.491
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4214 Višje sodišče Maribor

3058 Plače                         228.037

3166 Drugi osebni odhodki (prejemki)             28.707

3274 Prispevki in davki delodajalca             49.940

Skupaj 11 Plače - državni organa               206.684
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   306.684
-----------------------------------------------------------------------------

3382 Materialni stroški                   13.502

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         13.502
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             13.502
-----------------------------------------------------------------------------

7958 Manjše investicije                    2.430

Skupaj 108 Investicije - državni organi            2.430
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       2.430
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4214 Višje sodišče Maribor              322.616
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4215 Okrožno sodišče v Celju

3073 Plače                         672.717

3181 Drugi osebni odhodki (prejemki)             80.009

3289 Prispevki in davki delodajalca             141.029

Skupaj 11 Plače - državni organi               893.755
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   893.755
-----------------------------------------------------------------------------

3397 Materialni stroški                   253.412

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        253.412
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             253.412
-----------------------------------------------------------------------------

2941 Manjše investicije                    7.470

Skupaj 108 Investicije - državni organi            7.470
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       7.470
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4215 Okrožno sodišče v Celju            1.154.637
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4216 Okrožno sodišče v Kopru

3074 Plače                         507.514

3182 Drugi osebni odhodki (prejemki)             67.457

3290 Prispevki in davki delodajalca             109.009

Skupaj 11 Plače - državni organi               683.980
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   683.980
-----------------------------------------------------------------------------

3398 Materialni stroški                   226.772

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        226.772
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             126.772
-----------------------------------------------------------------------------

2942 Manjše investicije                    5.730

Skupaj 108 Investicije - državni organi            5.730
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       5.730
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4216 Okrožno sodišče v Kopru             916.482
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4217 Okrožno sodišče v Kranju

3075 Plače                         441.790

3183 Drugi osebni odhodki (prejemki)             49.826

3291 Prispevki in davki delodajalca             92.209

Skupaj 11 Plače - državni organi               583.825
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   583.825
-----------------------------------------------------------------------------

3399 Materialni stroški                   219.809

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        219.809
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             219.809
-----------------------------------------------------------------------------

2943 Manjše investicije                    4.920

Skupaj 108 Investicije - državni organi            4.920
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       4.920
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4217 Okrožno sodišče v Kranju             808.554
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4218 Okrožno sodišče v Ljubljani

3076 Plače                        1.539.769

3184 Drugi osebni odhodki (prejemki)            202.057

3292 Prispevki in davki delodajalca             319.503

Skupaj 11 Plače - državni organi              2.061.329
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  2.061.329
-----------------------------------------------------------------------------

3400 Materialni stroški                   783.984

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        783.984
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             783.984
----------------------------------------------------------------------------

7965 Manjše investicije                   18.960

Skupaj 108 Investicije - državni organi            18.960
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      18.960
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4218 Okrožno sodišče v Ljubljani          2.864.273
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4219 Okrožno sodišče v Mariboru

3077 Plače                         673.092

3185 Drugi osebni odhodki (prejemki)             84.270

3293 Prispevki in davki delodajalca             147.407

Skupaj 11 Plače - državni organi               904.769
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   904.769
-----------------------------------------------------------------------------

3401 Materialni stroški                   355.460

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        355.460
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             355.460
-----------------------------------------------------------------------------

2944 Manjše investicije                    8.190

Skupaj 108 Investicije - državni organi            8.190
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       8.190
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4219 Okrožno sodišče v Mariboru           1.268.419
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti

3078 Plače                         303.616

3186 Drugi osebni odhodki (prejemki)             37.006

3294 Prispevki in davki delodajalca             62.024

Skupaj 11 Plače - državni organi               402.646
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   402.646
-----------------------------------------------------------------------------

3402 Materialni stroški                   142.453

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        142.453
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             142.453
-----------------------------------------------------------------------------

2945 Manjše investicije                    3.570

Skupaj 108 Investicije - državni organi            3.570
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       3.570
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti         548.669
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici

3079 Plače                         301.058

3187 Drugi osebni odhodki (prejemki)             37.701

3295 Prispevki in davki delodajalca             61.989

Skupaj 11 Plače - državni organi               400.748
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   400.748
-----------------------------------------------------------------------------

3403 Materialni stroški                   143.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        143.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             143.000
-----------------------------------------------------------------------------

2948 Manjše investicije                    3.600

Skupaj 108 Investicije - državni organi            3.600
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       3.600
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici          547.348
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4222 Okrožno sodišče v Novem mestu

3080 Plače                         288.732

3188 Drugi osebni odhodki (prejemki)             35.693

3296 Prispevki in davki delodajalca             60.634

Skupaj 11 Plače - državni organi               385.059
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   385.059
-----------------------------------------------------------------------------

3404 Materialni stroški                   123.770

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        123.770
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             123.770
-----------------------------------------------------------------------------

7972 Manjše investicije                    3.300

Skupaj 108 Investicije - državni organi            3.300
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       3.300
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4222 Okrožno sodišče v Novem mestu          512.129
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4223 Okrožno sodišče v Krškem

4540 Plače                         208.325

4571 Drugi osebni odhodki (prejemki)             32.801

5632 Prispevki in davki delodajalca             43.539

Skupaj 11 Plače - državni organi               284.665
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   284.665
-----------------------------------------------------------------------------

5663 Materialni stroški                   78.570

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         78.570
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             78.570
-----------------------------------------------------------------------------

2969 Manjše investicije                    2.490

Skupaj 108 Investicije - državni organi            2.490
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       2.490
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4223 Okrožno sodišče v Krškem             365.725
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4224 Okrožno sodišče na Ptuju

4546 Plače                         164.548

4577 Drugi osebni odhodki (prejemki)             20.174

5638 Prispevki in davki delodajalca             35.231

Skupaj 11 Plače - državni organi               219.953
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   219.953
-----------------------------------------------------------------------------

5669 Materialni stroški                   79.420

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        79.420
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             79.420
-----------------------------------------------------------------------------

2972 Manjše investicije                    2.010

Skupaj 108 Investicije - državni organi            2.010
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       2.010
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4224 Okrožno sodišče na Ptuju             301.383
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

4547 Plače                         161.755

4578 Drugi osebni odhodki (prejemki)             20.420

5639 Prispevki in davki delodajalca             33.596

Skupaj 11 Plače - državni organi               215.771
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   215.771
-----------------------------------------------------------------------------

5670 Materialni stroški                   67.468

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         67.468
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             67.468
-----------------------------------------------------------------------------

7975 Manjše investicije                    1.740

Skupaj 108 Investicije - državni organi            1.740
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       1.740
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu         284.979
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA            10.972.005
*****************************************************************************


44  TOŽILSTVA

4411 Državno tožilstvo RS

3054 Plače                         122.460

3162 Drugi osebni odhodki (prejemki)             10.728

3270 Prispevki in davki delodajalca             29.616

Skupaj 11 Plače - državni organi               162.804
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   162.804
-----------------------------------------------------------------------------

3378 Materialni stroški                   62.229

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         62.229
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             62.229
-----------------------------------------------------------------------------

2981 Manjše investicije                     600

Skupaj 108 Investicije - državni organi             600
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        600
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4411 Državno tožilstvo RS               225.633
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4412 Višje državno tožilstvo v Celju

3059 Plače                         20.997

3167 Drugi osebni odhodki (prejemki)              904

3275 Prispevki in davki delodajalca             5.540

Skupaj 11 Plače - državni organi               27.441
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   27.441
-----------------------------------------------------------------------------

3383 Materialni stroški                   3.600

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         3.600
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3.600
-----------------------------------------------------------------------------

2988 Manjše investicije                    120

Skupaj 108 Investicije - državni organi             120
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       120
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4412 Višje državno tožilstvo v Celju         31.161
----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4413 Višje državno tožilstvo v Kopru

3060 Plače                         18.287

3168 Drugi osebni odhodki (prejemki)              771

3276 Prispevki in davki delodajalca             4.755

Skupaj 11 Plače - državni organi               23.813
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   23.813
-----------------------------------------------------------------------------

3384 Materialni stroški                   2.400

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         2.400
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             2.400
----------------------------------------------------------------------------

2989 Manjše investicije                     90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        90
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4413 Višje državno tožilstvo v Kopru         26.303
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani

3061 Plače                         68.415

3169 Drugi osebni odhodki (prejemki)             8.457

3277 Prispevki in davki delodajalca             17.496

Skupaj 11 Plače - državni organi               94.368
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   94.368
-----------------------------------------------------------------------------

3385 Materialni stroški                   21.055

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        21.055
.............................................................................

Skupaj 22 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            21.055
-----------------------------------------------------------------------------

2991 Manjše investicije                    330

Skupaj 108 Investicije - državni organi             330
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       330
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani       115.753
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru

3062 Plače                         37.177

3170 Drugi osebni odhodki (prejemki)             3.362

3278 Prispevki in davki delodajalca             9.109

Skupaj 11 Plače - državni organi               49.648
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   49.648
-----------------------------------------------------------------------------

3386 Materialni stroški                   5.430

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         5.430
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             5.430
-----------------------------------------------------------------------------

2992 Manjše investicije                    180

Skupaj 108 Investicije - državni organi             180
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       180
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru        55.258
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju

3081 Plače                         134.955

3189 Drugi osebni odhodki (prejemki)             7.353

3297 Prispevki in davki delodajalca             32.082

Skupaj 11 Plače - državni organi              174.390
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   174.390
-----------------------------------------------------------------------------

3405 Materialni stroški                   15.438

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        15.438
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             15.438
-----------------------------------------------------------------------------

2993 Manjše investicije                    810

Skupaj 108 Investicije - državni organi             810
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       810
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju        190.638
----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru

3082 Plače                         86.476

3190 Drugi osebni odhodki (prejemki)             4.245

3298 Prispevki in davki delodajalca             22.161

Skupaj 11 Plače - državni organi              112.882
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   112.882
-----------------------------------------------------------------------------

3406 Materialni stroški                   24.469

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        24.469
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             24.469
-----------------------------------------------------------------------------

2997 Manjše investicije                    510

Skupaj 108 Investicije - državni organi             510
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       510
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru        137.861
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4418 Okrožno državno tožilstvo Kranju

3083 Plače                         99.659

3191 Drugi osebni odhodki (prejemki)            10.162

3299 Prispevki in davki delodajalca            23.438

Skupaj 11 Plače - državni organi              133.259
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  133.259
-----------------------------------------------------------------------------

3407 Materialni stroški                   6.890

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6.890
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6.890
-----------------------------------------------------------------------------

3565 Manjše investicije                    660

Skupaj 108 Investicije - državni organi            660
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       660
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju       140.809
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

3084 Plače                        301.546

3192 Drugi osebni odhodki (prejemki)            17.445

3300 Prispevki in davki delodajalca            69.826

Skupaj 11 Plače - državni organi              388.817
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  388.817
-----------------------------------------------------------------------------

3408 Materialni stroški                  37.619

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        37.619
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            37.619
-----------------------------------------------------------------------------

7987 Manjše investicije                   2.070

Skupaj 108 Investicije - državni organi           2.070
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      2.070
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani     428.506
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

3085 Plače                        167.657

3193 Drugi osebni odhodki (prejemki)            8.424

3301 Prispevki in davki delodajalca            40.636 

Skupaj 11 Plače - državni organi              216.717
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  216.717
-----------------------------------------------------------------------------

3409 Materialni stroški                  11.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        11.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            11.000
-----------------------------------------------------------------------------

3566 Manjše investicije                   1.170

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.170
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.170
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru      228.887
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti

3086 Plače                         72.790

3194 Drugi osebni odhodki (prejemki)            4.400

3302 Prispevki in davki delodajalca            14.557

Skupaj 11 Plače - državni organi              91.747
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   91.747
-----------------------------------------------------------------------------

3410 Materialni stroški                   5.590

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        5.590
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             5.590
-----------------------------------------------------------------------------

3567 Manjše investicije                    480

Skupaj 108 Investicije - državni organi            480
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       480
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti    97.817
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici

3087 Plače                         67.997

3195 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3.506

3303 Prispevki in davki delodajalca            15.852

Skupaj 11 Plače - državni organi              87.355
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   87.355
-----------------------------------------------------------------------------

3411 Materialni stroški                  13.990

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        13.990
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            13.990
-----------------------------------------------------------------------------

3568 Manjše investicije                    360

Skupaj 108 Investicije - državni organi            360
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       360
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici    101.705
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

3088 Plače                         73.755

3196 Drugi osebni odhodki (prejemki)            4.259

3304 Prispevki in davki delodajalca            19.103

Skupaj 11 Plače - državni organi              97.117
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   97.117
-----------------------------------------------------------------------------

3412 Materialni stroški                   5.640

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        5.640
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             5.640
-----------------------------------------------------------------------------

3569 Manjše investicije                    390

Skupaj 108 Investicije - državni organi            390
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       390
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu    103.147
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem

4560 Plače                         35.730

4591 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.788

5652 Prispevki in davki delodajalca             7.984

Skupaj 11 Plače - državni organi              46.502
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   46.502
-----------------------------------------------------------------------------

5683 Materialni stroški                   3.765

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        3.765
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3.765
-----------------------------------------------------------------------------

3576 Manjše investicije                    210

Skupaj 108 Investicije - državni organi            210
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       210
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem       50.477
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju

4566 Plače                         45.960

4597 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3.189

5658 Prispevki in davki delodajalca            11.516

Skupaj 11 Plače - državni organi              60.665
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   60.665
-----------------------------------------------------------------------------

5689 Materialni stroški                   6.472

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6.472
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6.472
-----------------------------------------------------------------------------

3578 Manjše investicije                    300

Skupaj 108 Investicije - državni organi            300
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       300
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju       67.437
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu

6039 Plače                         38.021

6040 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.845

6041 Prispevki in davki delodajalca             8.448

Skupaj 11 Plače - državni organi              49.314
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   49.314
-----------------------------------------------------------------------------

6042 Materialni stroški                   9.177

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        9.177
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             9.177
-----------------------------------------------------------------------------

3585 Manjše investicije                    240

Skupaj 108 Investicije - državni organi            240
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       240
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu   58.731
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 44 TOŽILSTVA                   2.060.123
*****************************************************************************


45  PRAVOBRANILSTVA

4512 Družbeni pravobranilec RS

3050 Plače                         66.871

3158 Drugi osebni odhodki (prejemki)            10.373

3266 Prispevki in davki delodajalca            15.179

Skupaj 11 Plače - državni organi              92.423
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   92.423
-----------------------------------------------------------------------------

3374 Materialni stroški                  14.030

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        14.030
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            14.030
-----------------------------------------------------------------------------

7994 Manjše investicije                    510

Skupaj 108 Investicije - državni organi            510
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       510
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4512 Družbeni pravobranilec RS           106.963
-----------------------------------------------------------------------------


45  PRAVOBRANILSTVA

4514 Državno pravobranilstvo RS

3052 Plače                        347.330

3160 Drugi osebni odhodki (prejemki)            51.091

3268 Prispevki in davki delodajalca            77.920

Skupaj 11 Plače - državni organi              476.341
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  476.341
-----------------------------------------------------------------------------

3376 Materialni stroški                  154.850

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       154.850
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            154.850
-----------------------------------------------------------------------------

3586 Manjše investicije                   2.130

Skupaj 108 Investicije - državni organi           2.130
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      2.130
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4514 Državno pravobranilstvo RS           633.321
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA                 740.284
*****************************************************************************


46  UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

4611 Upravno sodišče Republike Slovenije

2653 Plače                        172.674

2657 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.111

2658 Prispevki in davki delodajalca            35.830

Skupaj 11 Plače - državni organi              220.615
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  220.615
-----------------------------------------------------------------------------

2659 Materialni stroški                  19.524

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        19.524
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            19.524
-----------------------------------------------------------------------------

3588 Manjše investicije                   1.500

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.500
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4611 Upravno sodišče Republike Slovenije      241.639
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE       241.639
*****************************************************************************


49  SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE SLOVENIJE

4911 Senat za prekrške Republike Slovenije

3051 Plače                        114.918

3159 Drugi osebni odhodki (prejemki)            8.884

3267 Prispevki in davki delodajalca            26.086

Skupaj 11 Plače - državni organi              149.888
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  149.888
-----------------------------------------------------------------------------

3375 Materialni stroški                  27.276

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        27.276
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            27.276
-----------------------------------------------------------------------------

3589 Manjše investicije                    720

Skupaj 108 Investicije - državni organi            720
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       720
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4911 Senat za prekrške Republike Slovenije     177.884
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 49 SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE SLOVENIJE      177.884
*****************************************************************************


50  DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

4100 Plače                        110.022

4101 Drugi osebni odhodki (prejemki)            8.124

4102 Prispevki in davki delodajalca            26.803

Skupaj 11 Plače - državni organi              144.949
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  144.949
-----------------------------------------------------------------------------

4103 Materialni stroški                  14.655

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        14.655
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            14.655
-----------------------------------------------------------------------------

3601 Manjše investicije                    690

Skupaj 108 Investicije - državni organi            690
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       690
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani 160.294
-----------------------------------------------------------------------------


50  DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5012 Delovno sodišče v Celju

4110 Plače                         45.128

4111 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3.773

4112 Prispevki in davki delodajalca             9.963

Skupaj 11 Plače - državni organi              58.864
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   58.864
-----------------------------------------------------------------------------

4113 Materialni stroški                  15.992

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        15.992
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            15.992
-----------------------------------------------------------------------------

3602 Manjše investicije                    330

Skupaj 108 Investicije - državni organi            330
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       330
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5012 Delovno sodišče v Celju             75.186
-----------------------------------------------------------------------------


50  DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5013 Delovno sodišče v Kopru

4120 Plače                         56.211

4121 Drugi osebni odhodki (prejemki)            8.722

4122 Prispevki in davki delodajalca            12.401

Skupaj 11 Plače - državni organi              77.334
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   77.334
-----------------------------------------------------------------------------

4123 Materialni stroški                  15.120

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        15.120
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            15.120
-----------------------------------------------------------------------------

3603 Manjše investicije                    540

Skupaj 108 Investicije - državni organi            540
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       540
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5013 Delovno sodišče v Kopru            92.994
-----------------------------------------------------------------------------


50  DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

4130 Plače                        225.009

4131 Drugi osebni odhodki (prejemki)            25.348

4132 Prispevki in davki delodajalca            49.117

Skupaj 11 Plače - državni organi             299.474
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  299.474
-----------------------------------------------------------------------------

4133 Materialni stroški                  58.621

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        58.621
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            58.621
-----------------------------------------------------------------------------

3604 Manjše investicije                   2.040

Skupaj 108 Investicije - državni organi           2.040
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      2.040
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani    360.135
-----------------------------------------------------------------------------


50  DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5015 Delovno sodišče v Mariboru

4140 Plače                        118.933

4141 Drugi osebni odhodki (prejemki)            8.701

4142 Prispevki in davki delodajalca            26.401

Skupaj 11 Plače - državni organi              154.035
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  154.035
-----------------------------------------------------------------------------

4143 Materialni stroški                  47.709

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        47.709
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            47.709
-----------------------------------------------------------------------------

3605 Manjše investicije                    930

Skupaj 108 Investicije - državni organi            930
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       930
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5015 Delovno sodišče v Mariboru           202.674
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA           891.283
*****************************************************************************


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6101 Sodnik za prekrške Ajdovščina

4618 Plače                         14.664

4619 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.047

4620 Prispevki in davki delodajalca             2.919

Skupaj 11 Plače - državni organi              18.630
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   18.630
-----------------------------------------------------------------------------

3692 Materialni stroški                   7.900

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7.900
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             7.900
-----------------------------------------------------------------------------

3762 Manjše investicije                    150

Skupaj 108 Investicije - državni organi            150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       150
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6101 Sodnik za prekrške Ajdovščina          26.680
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6102 Sodnik za prekrške Brežice

4624 Plače                         20.939

4625 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3.147

4627 Prispevki in davki delodajalca             4.706

Skupaj 11 Plače - državni organi              28.792
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   28.792
-----------------------------------------------------------------------------

3693 Materialni stroški                  13.383

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        13.383
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            13.383
-----------------------------------------------------------------------------

3763 Manjše investicije                    180

Skupaj 108 Investicije - državni organi            180
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       180
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6102 Sodnik za prekrške Brežice           42.355
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6103 Sodnik za prekrške Celje

4628 Plače                         32.290

4630 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.729

4631 Prispevki in davki delodajalca             6.426

Skupaj 11 Plače - državni organi              41.445
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   41.445
-----------------------------------------------------------------------------

3694 Materialni stroški                  16.693

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        16.693
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            16.693
-----------------------------------------------------------------------------

3764 Manjše investicije                    300

Skupaj 108 Investicije - državni organi            300
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       300
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6103 Sodnik za prekrške Celje            58.438
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6104 Sodnik za prekrške Cerknica

4632 Plače                         5.650

4633 Drugi osebni odhodki (prejemki)             490

4634 Prispevki in davki delodajalca             1.115

Skupaj 11 Plače - državni organi               7.255
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   7.255
-----------------------------------------------------------------------------

3695 Materialni stroški                   2.313

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        2.313
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             2.313
-----------------------------------------------------------------------------

3765 Manjše investicije                    30

Skupaj 108 Investicije - državni organi             30
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       30
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6104 Sodnik za prekrške Brežice            9.598
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6105 Sodnik za prekrške Črnomelj - Metlika

4635 Plače                         15.582

4636 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.492

4637 Prispevki in davki delodajalca             3.118

Skupaj 11 Plače - državni organi              20.192
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   20.192
-----------------------------------------------------------------------------

3696 Materialni stroški                   8.151

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        8.151
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             8.151
-----------------------------------------------------------------------------

3763 Manjše investicije                    150

Skupaj 108 Investicije - državni organi            150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       150
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6105 Sodnik za prekrške Črnomelj - Metlika      28.493
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6106 Sodnik za prekrške Domžale

4638 Plače                         27.598

4639 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.407

4640 Prispevki in davki delodajalca             6.162

Skupaj 11 Plače - državni organi              36.167
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   36.167
-----------------------------------------------------------------------------

3693 Materialni stroški                  19.372

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        19.372
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            19.372
-----------------------------------------------------------------------------

3767 Manjše investicije                    270

Skupaj 108 Investicije - državni organi            270
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       270
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6106 Sodnik za prekrške Domžale           55.809
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6107 Sodnik za prekrške Dravograd

4641 Plače                         8.607

4642 Drugi osebni odhodki (prejemki)             747

4643 Prispevki in davki delodajalca             1.902

Skupaj 11 Plače - državni organi              11.256
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   11.256
-----------------------------------------------------------------------------

3698 Materialni stroški                   9.848

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        9.848
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             9.848
-----------------------------------------------------------------------------

3768 Manjše investicije                    90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6107 Sodnik za prekrške Dravograd          21.194
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6108 Sodnik za prekrške Gornja Radgona

4644 Plače                         15.060

4645 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.247

4646 Prispevki in davki delodajalca             3.295

Skupaj 11 Plače - državni organi              19.602
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   19.602
-----------------------------------------------------------------------------

3699 Materialni stroški                   7.663

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7.663
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             7.663
-----------------------------------------------------------------------------

3769 Manjše investicije                    150

Skupaj 108 Investicije - državni organi            150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       150
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6108 Sodnik za prekrške Gornja Radgona        27.415
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6109 Sodnik za prekrške Grosuplje

4647 Plače                         22.541

4648 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.008

4649 Prispevki in davki delodajalca             4.960

Skupaj 11 Plače - državni organi              29.509
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   29.509
-----------------------------------------------------------------------------

3700 Materialni stroški                   9.075

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        9.075
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             9.075
-----------------------------------------------------------------------------

3770 Manjše investicije                    180

Skupaj 108 Investicije - državni organi            180
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       180
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6109 Sodnik za prekrške Grosuplje          38.764
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6110 Sodnik za prekrške Hrastnik

4659 Plače                         8.503

4660 Drugi osebni odhodki (prejemki)             717

4661 Prispevki in davki delodajalca             1.888

Skupaj 11 Plače - državni organi              11.108
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   11.108
-----------------------------------------------------------------------------

3702 Materialni stroški                   4.058

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4.058
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4.058
-----------------------------------------------------------------------------

3771 Manjše investicije                    90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6110 Sodnik za prekrške Hrastnik           15.256
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6111 Sodnik za prekrške Idrija

4662 Plače                         10.792

4663 Drugi osebni odhodki (prejemki)             883

4664 Prispevki in davki delodajalca             4.116

Skupaj 11 Plače - državni organi              15.791
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   15.791
-----------------------------------------------------------------------------

3703 Materialni stroški                   7.140

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7.140
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             7.140
-----------------------------------------------------------------------------

3772 Manjše investicije                    90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6111 Sodnik za prekrške Idrija            23.021
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6112 Sodnik za prekrške Ilirska Bistrica

4665 Plače                         11.372

4666 Drugi osebni odhodki (prejemki)             772

4667 Prispevki in davki delodajalca             2.377

Skupaj 11 Plače - državni organi              14.521
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   14.521
-----------------------------------------------------------------------------

3704 Materialni stroški                   6.620

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6.620
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6.620
-----------------------------------------------------------------------------

3773 Manjše investicije                    90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6112 Sodnik za prekrške Ilirska Bistrica       21.231
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6113 Sodnik za prekrške Izola

4668 Plače                         16.483

4669 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.684

4670 Prispevki in davki delodajalca             2.890

Skupaj 11 Plače - državni organi              21.057
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   21.057
-----------------------------------------------------------------------------

3705 Materialni stroški                   6.234

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6.234
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6.234
-----------------------------------------------------------------------------

3774 Manjše investicije                    120

Skupaj 108 Investicije - državni organi            120
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       120
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6113 Sodnik za prekrške Izola            27.411
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6114 Sodnik za prekrške Jesenice

4671 Plače                         21.961

4672 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.260

4673 Prispevki in davki delodajalca             4.811

Skupaj 11 Plače - državni organi              29.032
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   29.032
-----------------------------------------------------------------------------

3706 Materialni stroški                   7.484

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7.484
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             7.484
-----------------------------------------------------------------------------

3775 Manjše investicije                    210

Skupaj 108 Investicije - državni organi            210
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       210
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6114 Sodnik za prekrške Jesenice           36.726
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6115 Sodnik za prekrške Kamnik

4674 Plače                         16.804

4675 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.558

4676 Prispevki in davki delodajalca             3.726

Skupaj 11 Plače - državni organi              22.088
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   22.088
-----------------------------------------------------------------------------

3707 Materialni stroški                   7.652

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7.652
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             7.652
-----------------------------------------------------------------------------

3776 Manjše investicije                    150

Skupaj 108 Investicije - državni organi            150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       150
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6115 Sodnik za prekrške Kamnik            29.890
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6116 Sodnik za prekrške Kočevje

4677 Plače                         17.820

4678 Drugi osebni odhodki (prejemki)             975

4679 Prispevki in davki delodajalca             3.920

Skupaj 11 Plače - državni organi              22.715
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   22.715
-----------------------------------------------------------------------------

3708 Materialni stroški                   7.880

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7.880
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             7.880
-----------------------------------------------------------------------------

3777 Manjše investicije                    150

Skupaj 108 Investicije - državni organi            150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       150
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6116 Sodnik za prekrške Kočevje           30.745
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6117 Sodnik za prekrške Koper

4680 Plače                         37.485

4681 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.777

4682 Prispevki in davki delodajalca             5.969

Skupaj 11 Plače - državni organi              46.231
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   46.231
-----------------------------------------------------------------------------

3709 Materialni stroški                  16.450

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        16.450
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            16.450
-----------------------------------------------------------------------------

3778 Manjše investicije                    330

Skupaj 108 Investicije - državni organi            330
.............................................................................


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6117 Sodniki za prekrške Koper

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       330
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6117 Sodnik za prekrške Koper            63.011
-----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6118 Sodniki za prekrške Kranj


4683 Plače                         31.332

4684 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.965

4685 Prispevki in davki delodajalca             7.019

Skupaj 11 Plače - državni organi              41.316
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   41.316
----------------------------------------------------------------------------

3710 Materialni stroški                  17.775

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        17.775
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            17.775
-----------------------------------------------------------------------------

3779 Manjše investicije                    300

Skupaj 108 Investicije - državni organi            300
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       300
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6118 Sodnik za prekrške Kranj           59.391
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6119 Sodniki za prekrške Krško


4686 Plače                         21.075

4687 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.988

4688 Prispevki in davki delodajalca             4.637

Skupaj 11 Plače - državni organi              21.700
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   27.700
----------------------------------------------------------------------------

3711 Materialni stroški                  10.032

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        10.032
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            10.032
-----------------------------------------------------------------------------

3780 Manjše investicije                    210

Skupaj 108 Investicije - državni organi            210
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       210
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6119 Sodnik za prekrške Krško            37.942
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6120 Sodniki za prekrške Laško


4689 Plače                         11.416

4690 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.237

4691 Prispevki in davki delodajalca             2.545

Skupaj 11 Plače - državni organi              15.198
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   15.198
----------------------------------------------------------------------------

3712 Materialni stroški                   6.703

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6.703
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6.703
-----------------------------------------------------------------------------

3781 Manjše investicije                    120

Skupaj 108 Investicije - državni organi            120
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       120
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6120 Sodnik za prekrške Laško            22.021
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6121 Sodniki za prekrške Lenart


4692 Plače                         9.747

4693 Drugi osebni odhodki (prejemki)             802

4694 Prispevki in davki delodajalca             1.550

Skupaj 11 Plače - državni organi              12.099
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   12.099
----------------------------------------------------------------------------

3713 Materialni stroški                   6.979

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6.979
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6.979
-----------------------------------------------------------------------------

3782 Manjše investicije                    90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6121 Sodnik za prekrške Lenart            19.168
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6122 Sodniki za prekrške Lendava


4695 Plače                         17.105

4696 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.437

4697 Prispevki in davki delodajalca             3.722

Skupaj 11 Plače - državni organi              23.264
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   23.264
----------------------------------------------------------------------------

3714 Materialni stroški                   8.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        8.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             8.000
-----------------------------------------------------------------------------

3783 Manjše investicije                    150

Skupaj 108 Investicije - državni organi            150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       150
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6122 Sodnik za prekrške Kranj            31.414
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6123 Sodniki za prekrške Litija


4698 Plače                         7.766

4699 Drugi osebni odhodki (prejemki)             615

4701 Prispevki in davki delodajalca             1.090

Skupaj 11 Plače - državni organi              10.090
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   10.090
----------------------------------------------------------------------------

3715 Materialni stroški                   5.799

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        5.799
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             5.799
-----------------------------------------------------------------------------

3785 Manjše investicije                     90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6123 Sodnik za prekrške Litija            15.979
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6124 Sodniki za prekrške Ljubljana


4704 Plače                        212.602

4705 Drugi osebni odhodki (prejemki)            24.485

4706 Prispevki in davki delodajalca            46.772

Skupaj 11 Plače - državni organi              283.859
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  283.859
----------------------------------------------------------------------------

3716 Materialni stroški                  142.819

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       142.819
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            142.819
-----------------------------------------------------------------------------

3794 Manjše investicije                   2.160

Skupaj 108 Investicije - državni organi           2.160
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      2.160
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6124 Sodnik za prekrške Ljubljana          428.838
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6125 Sodniki za prekrške Ljutomer


4707 Plače                         15.786

4709 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.913

4710 Prispevki in davki delodajalca             3.357

Skupaj 11 Plače - državni organi              21.056
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   21.056
----------------------------------------------------------------------------

3717 Materialni stroški                  15.416

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        15.416
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            15.416
-----------------------------------------------------------------------------

3799 Manjše investicije                    150

Skupaj 108 Investicije - državni organi            150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       150
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6125 Sodnik za prekrške Ljutomer           36.622
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6126 Sodniki za prekrške Logatec


4711 Plače                         9.039

4712 Drugi osebni odhodki (prejemki)             659

4713 Prispevki in davki delodajalca             1.931

Skupaj 11 Plače - državni organi              11.629
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   11.629
----------------------------------------------------------------------------

3718 Materialni stroški                   4.320

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4.320
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4.320
-----------------------------------------------------------------------------

3801 Manjše investicije                     60

Skupaj 108 Investicije - državni organi             60
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       60
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6126 Sodnik za prekrške Logatec            16.009
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6127 Sodniki za prekrške Maribor


4714 Plače                         84.791

4715 Drugi osebni odhodki (prejemki)            7.871

4716 Prispevki in davki delodajalca            18.976

Skupaj 11 Plače - državni organi              111.638
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  111.638
----------------------------------------------------------------------------

3719 Materialni stroški                  39.143

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        39.143
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            39.143
-----------------------------------------------------------------------------

3802 Manjše investicije                    750

Skupaj 108 Investicije - državni organi            750
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       750
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6127 Sodnik za prekrške Maribor           151.531
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6129 Sodniki za prekrške Mozirje


4717 Plače                         7.961

4718 Drugi osebni odhodki (prejemki)             876

4719 Prispevki in davki delodajalca             1.565

Skupaj 11 Plače - državni organi              10.402
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   10.402
----------------------------------------------------------------------------

3721 Materialni stroški                   4.320

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4.320
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4.320
-----------------------------------------------------------------------------

3808 Manjše investicije                     90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6129 Sodnik za prekrške Mozirje            14.812
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6130 Sodniki za prekrške Murska Sobota


4723 Plače                         32.497

4724 Drugi osebni odhodki (prejemki)            4.642

4725 Prispevki in davki delodajalca             5.946

Skupaj 11 Plače - državni organi              43.085
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   43.085
----------------------------------------------------------------------------

3722 Materialni stroški                  26.557

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        26.557
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            26.557
-----------------------------------------------------------------------------

3809 Manjše investicije                    330

Skupaj 108 Investicije - državni organi            330
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       330
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6130 Sodnik za prekrške Murska Sobota         69.972
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6131 Sodniki za prekrške Nova Gorica


4726 Plače                         28.285

4727 Drugi osebni odhodki (prejemki)            5.222

4728 Prispevki in davki delodajalca             9.999

Skupaj 11 Plače - državni organi              43.506
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   43.506
----------------------------------------------------------------------------

3723 Materialni stroški                  13.551

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        13.551
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            13.551
-----------------------------------------------------------------------------

3810 Manjše investicije                    420

Skupaj 108 Investicije - državni organi            420
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       420
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6131 Sodnik za prekrške Nova Gorica          57.477
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6132 Sodniki za prekrške Novo mesto


4729 Plače                         48.370

4739 Drugi osebni odhodki (prejemki)            8.368

4742 Prispevki in davki delodajalca            11.080

Skupaj 11 Plače - državni organi              67.818
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   67.818
----------------------------------------------------------------------------

3724 Materialni stroški                  25.048

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        25.048
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            25.048
-----------------------------------------------------------------------------

3811 Manjše investicije                    450

Skupaj 108 Investicije - državni organi            450
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       450
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6132 Sodnik za prekrške Novo mesto           93.316
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6133 Sodniki za prekrške Ormož


4743 Plače                         11.867

4744 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.355

4751 Prispevki in davki delodajalca             2.611

Skupaj 11 Plače - državni organi              15.833
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   15.833
----------------------------------------------------------------------------

3725 Materialni stroški                   8.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        8.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             8.000
-----------------------------------------------------------------------------

3813 Manjše investicije                    120

Skupaj 108 Investicije - državni organi            120
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       120
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6133 Sodnik za prekrške Ormož             23.953
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6135 Sodniki za prekrške Piran


4752 Plače                         17.875

4753 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.447

4754 Prispevki in davki delodajalca             2.847

Skupaj 11 Plače - državni organi              22.169
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   22.169
----------------------------------------------------------------------------

3727 Materialni stroški                  12.300

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        12.300
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            12.300
-----------------------------------------------------------------------------

3817 Manjše investicije                    150

Skupaj 108 Investicije - državni organi            150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       150
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6135 Sodnik za prekrške Piran             34.619
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6136 Sodniki za prekrške Postojna


4758 Plače                         16.552

4759 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.122

4766 Prispevki in davki delodajalca             3.283

Skupaj 11 Plače - državni organi              20.957
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   20.957
----------------------------------------------------------------------------

3728 Materialni stroški                   7.313

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7.313
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             7.313
-----------------------------------------------------------------------------

3820 Manjše investicije                    150

Skupaj 108 Investicije - državni organi            150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       150
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6136 Sodnik za prekrške Postojna            28.420
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6137 Sodniki za prekrške Ptuj


4769 Plače                         39.448

4770 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3.503

4771 Prispevki in davki delodajalca            17.498

Skupaj 11 Plače - državni organi              60.449
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   60.449
----------------------------------------------------------------------------

3729 Materialni stroški                  14.509

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        14.509
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            14.509
-----------------------------------------------------------------------------

3821 Manjše investicije                    360

Skupaj 108 Investicije - državni organi            360
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       360
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6137 Sodnik za prekrške Ptuj             75.318
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6138 Sodniki za prekrške Radlje ob Dravi


4772 Plače                         9.229

4773 Drugi osebni odhodki (prejemki)             954

4774 Prispevki in davki delodajalca             2.049

Skupaj 11 Plače - državni organi              12.232
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   12.232
----------------------------------------------------------------------------

3730 Materialni stroški                   4.340

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4.340
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4.340
-----------------------------------------------------------------------------

8229 Manjše investicije                     90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6138 Sodnik za prekrške Radlje ob Dravi        16.662
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6139 Sodniki za prekrške Radovljica


4775 Plače                         19.954

4776 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.879

4777 Prispevki in davki delodajalca             3.173

Skupaj 11 Plače - državni organi              25.006
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   25.006
----------------------------------------------------------------------------

3731 Materialni stroški                   6.370

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6.370
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6.370
-----------------------------------------------------------------------------

3824 Manjše investicije                    180

Skupaj 108 Investicije - državni organi            180
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       180
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6139 Sodnik za prekrške Radovljica           31.556
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6140 Sodniki za prekrške Ravne na Koroškem


4792 Plače                         17.035

4793 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.345

4794 Prispevki in davki delodajalca             3.748

Skupaj 11 Plače - državni organi              22.128
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   22.128
----------------------------------------------------------------------------

3732 Materialni stroški                  10.300

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        10.300
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            10.300
-----------------------------------------------------------------------------

3825 Manjše investicije                    150

Skupaj 108 Investicije - državni organi            150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       150
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6140 Sodnik za prekrške Ravne na Koroškem       32.578
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6141 Sodniki za prekrške Ribnica


4797 Plače                         9.922

4798 Drugi osebni odhodki (prejemki)             771

4800 Prispevki in davki delodajalca             2.173

Skupaj 11 Plače - državni organi              12.866
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   12.866
----------------------------------------------------------------------------

3733 Materialni stroški                   7.228

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7.228
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             7.228
-----------------------------------------------------------------------------

3872 Manjše investicije                     90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6141 Sodnik za prekrške Ribnica            20.184
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6143 Sodniki za prekrške Sevnica


4833 Plače                         2.335

4834 Drugi osebni odhodki (prejemki)             578

4835 Prispevki in davki delodajalca              371

Skupaj 11 Plače - državni organi               3.284
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   3.284
----------------------------------------------------------------------------

3735 Materialni stroški                   3.400

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        3.400
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3.400
-----------------------------------------------------------------------------

8829 Manjše investicije                     60

Skupaj 108 Investicije - državni organi             60
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       60
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6143 Sodnik za prekrške Sevnica            6.744
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6144 Sodniki za prekrške Sežana


4836 Plače                         24.409

4837 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.867

4838 Prispevki in davki delodajalca             4.857

Skupaj 11 Plače - državni organi              31.133
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   31.133
----------------------------------------------------------------------------

3736 Materialni stroški                   8.588

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        8.588
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             8.588
-----------------------------------------------------------------------------

3831 Manjše investicije                    210

Skupaj 108 Investicije - državni organi            210
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       210
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6144 Sodnik za prekrške Sežana            39.931
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6145 Sodniki za prekrške Slovenj Gradec


4839 Plače                         11.252

4840 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.648

4841 Prispevki in davki delodajalca             2.348

Skupaj 11 Plače - državni organi              15.248
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   15.248
----------------------------------------------------------------------------

3737 Materialni stroški                   9.200

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        9.200
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             9.200
-----------------------------------------------------------------------------

3832 Manjše investicije                    120

Skupaj 108 Investicije - državni organi            120
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       120
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6145 Sodnik za prekrške Slovenj Gradec        24.568
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6146 Sodniki za prekrške Slovenska Bistrica


4842 Plače                         17.803

4843 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.650

4844 Prispevki in davki delodajalca             3.902

Skupaj 11 Plače - državni organi              23.355
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   23.355
----------------------------------------------------------------------------

3738 Materialni stroški                  11.087

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        11.087
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            11.087
-----------------------------------------------------------------------------

3836 Manjše investicije                    180

Skupaj 108 Investicije - državni organi            180
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       180
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6146 Sodnik za prekrške Slovenska Bistirca      34.633
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6147 Sodniki za prekrške Slovenske Konjice


4845 Plače                         15.634

4846 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.548

4847 Prispevki in davki delodajalca             3.451

Skupaj 11 Plače - državni organi              20.633
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   20.633
----------------------------------------------------------------------------

3739 Materialni stroški                   8.086

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        8.086
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             8.086
-----------------------------------------------------------------------------

3837 Manjše investicije                    150

Skupaj 108 Investicije - državni organi            150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       150
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6147 Sodnik za prekrške Slovenske Konjice      28.869
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6148 Sodniki za prekrške Šentjur pri Celju


4848 Plače                         9.352

4849 Drugi osebni odhodki (prejemki)             776

4850 Prispevki in davki delodajalca             1.487

Skupaj 11 Plače - državni organi              11.615
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   11.615
----------------------------------------------------------------------------

3742 Materialni stroški                  10.860

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        10.860
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            10.860
-----------------------------------------------------------------------------

3838 Manjše investicije                     90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6148 Sodnik za prekrške Šentjur pri Celju       22.565
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6149 Sodniki za prekrške Škofja Loka


4855 Plače                         10.912

4856 Drugi osebni odhodki (prejemki)             727

4857 Prispevki in davki delodajalca             2.437

Skupaj 11 Plače - državni organi              14.076
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   14.076
----------------------------------------------------------------------------

3743 Materialni stroški                   6.200

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6.200
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6.200
-----------------------------------------------------------------------------

3840 Manjše investicije                     90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6149 Sodnik za prekrške Škofja Loka         20.366
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6150 Sodniki za prekrške Šmarje pri Jelšah


4858 Plače                         24.465

4859 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.429

4860 Prispevki in davki delodajalca             4.833

Skupaj 11 Plače - državni organi              31.727
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   31.727
----------------------------------------------------------------------------

3748 Materialni stroški                   9.578

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        9.578
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             9.578
-----------------------------------------------------------------------------

3841 Manjše investicije                    210

Skupaj 108 Investicije - državni organi            210
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       210
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6150 Sodnik za prekrške Šmarje pri Jelšah       41.515
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6151 Sodniki za prekrške Tolmin


4861 Plače                         8.580

4862 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.199

4865 Prispevki in davki delodajalca             1.888

Skupaj 11 Plače - državni organi              11.667
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   11.667
----------------------------------------------------------------------------

3749 Materialni stroški                   3.654

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        3.654
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3.654
-----------------------------------------------------------------------------

3842 Manjše investicije                     90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6151 Sodnik za prekrške Tolmin            15.411
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6152 Sodniki za prekrške Trbovlje


4866 Plače                         26.174

4867 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.118

4869 Prispevki in davki delodajalca             1.605

Skupaj 11 Plače - državni organi              28.897
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   28.897
----------------------------------------------------------------------------

3750 Materialni stroški                   4.219

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4.219
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4.219
-----------------------------------------------------------------------------

3843 Manjše investicije                    120

Skupaj 108 Investicije - državni organi            120
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       120
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6152 Sodnik za prekrške Trbovlje           12.236
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6153 Sodniki za prekrške Trebnje


4870 Plače                         9.126

4872 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.808

4873 Prispevki in davki delodajalca             1.816

Skupaj 11 Plače - državni organi              12.750
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   12.750
----------------------------------------------------------------------------

3751 Materialni stroški                   4.404

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4.404
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4.404
-----------------------------------------------------------------------------

3844 Manjše investicije                    120

Skupaj 108 Investicije - državni organi            120
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       120
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6153 Sodnik za prekrške Trebnje           17.274
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6154 Sodniki za prekrške Tržič


4874 Plače                         10.137

4875 Drugi osebni odhodki (prejemki)             800

4876 Prispevki in davki delodajalca             2.251

Skupaj 11 Plače - državni organi              13.188
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   13.188
----------------------------------------------------------------------------

3757 Materialni stroški                  11.191

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        11.191
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            11.191
-----------------------------------------------------------------------------

3845 Manjše investicije                     90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6154 Sodnik za prekrške Tržič            24.469
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6155 Sodniki za prekrške Velenje


4877 Plače                         22.309

4878 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.012

4879 Prispevki in davki delodajalca             4.216

Skupaj 11 Plače - državni organi              28.537
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   28.537
----------------------------------------------------------------------------

3758 Materialni stroški                  11.162

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        11.162
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            11.162
-----------------------------------------------------------------------------

3846 Manjše investicije                    240

Skupaj 108 Investicije - državni organi            240
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       240
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6155 Sodnik za prekrške Velenje           39.939
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6156 Sodniki za prekrške Vrhnika


4880 Plače                         17.533

4881 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.013

4882 Prispevki in davki delodajalca             3.475

Skupaj 11 Plače - državni organi              22.021
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   22.021
----------------------------------------------------------------------------

3759 Materialni stroški                   8.140

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        8.140
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             8.140
-----------------------------------------------------------------------------

3847 Manjše investicije                    150

Skupaj 108 Investicije - državni organi            150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       150
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6156 Sodnik za prekrške Vrhnika           30.311
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6157 Sodniki za prekrške Zagorje ob Savi


4883 Plače                         9.623

4884 Drugi osebni odhodki (prejemki)             702

4885 Prispevki in davki delodajalca             2.064

Skupaj 11 Plače - državni organi              12.389
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   12.389
----------------------------------------------------------------------------

3760 Materialni stroški                   6.022

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6.022
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6.022
-----------------------------------------------------------------------------

3848 Manjše investicije                     90

Skupaj 108 Investicije - državni organi             90
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       90
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6157 Sodnik za prekrške Zagorje ob Savi       18.501
----------------------------------------------------------------------------


61  SODNIKI ZA PREKRŠKE

6158 Sodniki za prekrške Žalec


4886 Plače                         23.659

4887 Drugi osebni odhodki (prejemki)            4.513

4888 Prispevki in davki delodajalca             5.332

Skupaj 11 Plače - državni organi              33.504
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   33.504
----------------------------------------------------------------------------

3761 Materialni stroški                   8.826

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        8.826
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             8.826
-----------------------------------------------------------------------------

3849 Manjše investicije                    240

Skupaj 108 Investicije - državni organi            240
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       240
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6158 Sodnik za prekrške Žalec            42.570
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 61 SODNIKI ZA PREKRŠKE              2.314.710
****************************************************************************


62  UPRAVNE ENOTE

6201 Upravna enota Ajdovščina

4889 Plače                         89.439

4890 Drugi osebni odhodki (prejemki)            16.305

4891 Prispevki in davki delodajalca            17.068

Skupaj 11 Plače - državni organi              122.812
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  122.812
-----------------------------------------------------------------------------

2660 Materialni stroški                  26.374

5370 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                7.883

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        34.257
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            34.257
-----------------------------------------------------------------------------

3608 Manjše investicije                   1.380

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.380
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.380
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6201 Upravna enota Ajdovščina            158.449
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6202 Upravna enota Brežice

4892 Plače                         97.916

4893 Drugi osebni odhodki (prejemki)            15.022

4894 Prispevki in davki delodajalca            18.686

Skupaj 11 Plače - državni organi              131.624
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  131.624
-----------------------------------------------------------------------------

2661 Materialni stroški                  33.071

5371 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               14.781

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        47.852
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            47.852
-----------------------------------------------------------------------------

3609 Manjše investicije                   1.350

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.350
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.350
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6202 Upravna enota Brežice             180.826
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6203 Upravna enota Celje

4895 Plače                        192.648

4906 Drugi osebni odhodki (prejemki)            32.652

4907 Prispevki in davki delodajalca            36.754

Skupaj 11 Plače - državni organi              262.054
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  262.054
-----------------------------------------------------------------------------

2662 Materialni stroški                  61.443

5372 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               28.577

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        90.020
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            90.020
-----------------------------------------------------------------------------

3610 Manjše investicije                   2.790

Skupaj 108 Investicije - državni organi           2.790
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      2.790
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6203 Upravna enota Celje              354.864
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6204 Upravna enota Cerknica

4908 Plače                         79.912

4909 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.093

4910 Prispevki in davki delodajalca            15.249

Skupaj 11 Plače - državni organi              107.254
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  107.254
-----------------------------------------------------------------------------

2663 Materialni stroški                  24.712

5373 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                3.942

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        28.654
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            28.654
-----------------------------------------------------------------------------

3611 Manjše investicije                   1.140

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.140
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.140
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6204 Upravna enota Cerknica             137.048
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6205 Upravna enota Črnomelj

4911 Plače                         76.161

4912 Drugi osebni odhodki (prejemki)            13.651

4913 Prispevki in davki delodajalca            14.534

Skupaj 11 Plače - državni organi              104.346
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  104.346
-----------------------------------------------------------------------------

2664 Materialni stroški                  27.915

5374 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                7.004

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        34.919
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            34.919
-----------------------------------------------------------------------------

3612 Manjše investicije                   1.200

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.200
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.200
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6205 Upravna enota Črnomelj             140.465
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6206 Upravna enota Domžale

4914 Plače                        126.955

4915 Drugi osebni odhodki (prejemki)            16.400

4916 Prispevki in davki delodajalca            24.227

Skupaj 11 Plače - državni organi              167.582
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  167.582
-----------------------------------------------------------------------------

2668 Materialni stroški                  51.017

5375 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               19.876

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        70.893
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            70.893
-----------------------------------------------------------------------------

3613 Manjše investicije                   1.740

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.740
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.740
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6206 Upravna enota Domžale             240.215
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6207 Upravna enota Dravograd

4917 Plače                         44.244

4918 Drugi osebni odhodki (prejemki)            6.748

4919 Prispevki in davki delodajalca             8.439

Skupaj 11 Plače - državni organi              59.431
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   59.431
-----------------------------------------------------------------------------

2669 Materialni stroški                  15.551

5376 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                2.858

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        18.409
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            18.409
-----------------------------------------------------------------------------

3614 Manjše investicije                    600

Skupaj 108 Investicije - državni organi            600
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       600
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6207 Upravna enota Dravograd             78.440
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6208 Upravna enota Gornja Radgona

4920 Plače                         82.520

4933 Drugi osebni odhodki (prejemki)            14.346

4934 Prispevki in davki delodajalca            15.747

Skupaj 11 Plače - državni organi              112.613
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  112.613
-----------------------------------------------------------------------------

2671 Materialni stroški                  21.429

5377 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                8.130

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        29.559
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            29.559
-----------------------------------------------------------------------------

3615 Manjše investicije                   1.230

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.230
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.230
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6208 Upravna enota Gornja Radgona          143.402
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6209 Upravna enota Grosuplje

4935 Plače                         65.454

4936 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.262

4937 Prispevki in davki delodajalca            12.490

Skupaj 11 Plače - državni organi              90.206
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   90.206
-----------------------------------------------------------------------------

2672 Materialni stroški                  26.247

5378 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               11.431

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        37.678
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            37.678
-----------------------------------------------------------------------------

3616 Manjše investicije                   1.020

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.020
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.020
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6209 Upravna enota Grosuplje            128.904
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6210 Upravna enota Hrastnik

4938 Plače                         52.461

4939 Drugi osebni odhodki (prejemki)            8.088

4940 Prispevki in davki delodajalca            10.008

Skupaj 11 Plače - državni organi              70.557
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   70.557
-----------------------------------------------------------------------------

2675 Materialni stroški                  15.852

5379 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                3.330

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        19.182
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            19.182
-----------------------------------------------------------------------------

3617 Manjše investicije                    720

Skupaj 108 Investicije - državni organi            720
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       720
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6210 Upravna enota Hrastnik             90.459
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6211 Upravna enota Idrija 

4941 Plače                         66.870

4942 Drugi osebni odhodki (prejemki)            11.754

4943 Prispevki in davki delodajalca            12.761

Skupaj 11 Plače - državni organi              91.385
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   91.385
-----------------------------------------------------------------------------

2679 Materialni stroški                  19.175

5380 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                4.829

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        24.004
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            24.004
-----------------------------------------------------------------------------

3618 Manjše investicije                    960

Skupaj 108 Investicije - državni organi            960
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       960
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6211 Upravna enota Idrija              116.349
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6212 Upravna enota Ilirska Bistrica

4944 Plače                         62.607

4945 Drugi osebni odhodki (prejemki)            10.447

4946 Prispevki in davki delodajalca            11.948

Skupaj 11 Plače - državni organi              85.002
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   85.002
-----------------------------------------------------------------------------

2682 Materialni stroški                  19.099

5381 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               11.825

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        30.924
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            30.924
-----------------------------------------------------------------------------

3619 Manjše investicije                    930

Skupaj 108 Investicije - državni organi            930
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       930
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6212 Upravna enota Ilirska Bistrica         116.856
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6213 Upravna enota Izola 

4947 Plače                         46.496

4948 Drugi osebni odhodki (prejemki)            8.489

4949 Prispevki in davki delodajalca             8.872

Skupaj 11 Plače - državni organi              63.857
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   63.857
-----------------------------------------------------------------------------

2684 Materialni stroški                  16.283

5382 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                9.854

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        26.137
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            26.137
-----------------------------------------------------------------------------

3620 Manjše investicije                    690

Skupaj 108 Investicije - državni organi            690
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       690
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6213 Upravna enota Izola               90.684
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6214 Upravna enota Jesenice

4950 Plače                         98.968

4962 Drugi osebni odhodki (prejemki)            14.499

4963 Prispevki in davki delodajalca            18.886

Skupaj 11 Plače - državni organi              132.353
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  132.353
-----------------------------------------------------------------------------

2686 Materialni stroški                  36.074

5383 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               15.037

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        51.111
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            51.111
-----------------------------------------------------------------------------

3621 Manjše investicije                   1.350

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.350
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.350
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6214 Upravna enota Jesenice             184.814
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6215 Upravna enota Kamnik 

4964 Plače                         86.672

4965 Drugi osebni odhodki (prejemki)            13.942

4966 Prispevki in davki delodajalca            16.540

Skupaj 11 Plače - državni organi              117.154
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  117.154
-----------------------------------------------------------------------------

2690 Materialni stroški                  33.912

5384 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               10.741

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        44.653
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            44.653
-----------------------------------------------------------------------------

3622 Manjše investicije                   1.170

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.170
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.170
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6215 Upravna enota Kamnik              162.977
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6216 Upravna enota Kočevje

4967 Plače                         67.073

4968 Drugi osebni odhodki (prejemki)            11.363

4969 Prispevki in davki delodajalca            12.800

Skupaj 11 Plače - državni organi              91.236
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   91.236
-----------------------------------------------------------------------------

2692 Materialni stroški                  20.487

5385 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                4.533

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        25.020
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            25.020
-----------------------------------------------------------------------------

3623 Manjše investicije                    990

Skupaj 108 Investicije - državni organi            990
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       990
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6216 Upravna enota Kočevje             117.246
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6217 Upravna enota Koper 

4976 Plače                        101.400

4977 Drugi osebni odhodki (prejemki)            18.187

4992 Prispevki in davki delodajalca            19.350

Skupaj 11 Plače - državni organi              138.937
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  138.937
-----------------------------------------------------------------------------

2695 Materialni stroški                  38.191

5386 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               27.591

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        65.782
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            65.782
-----------------------------------------------------------------------------

3624 Manjše investicije                   1.470

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.470
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.470
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6217 Upravna enota Koper              206.189
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6218 Upravna enota Kranj 

4993 Plače                        216.240

4994 Drugi osebni odhodki (prejemki)            34.888

5045 Prispevki in davki delodajalca            41.256

Skupaj 11 Plače - državni organi              292.384
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  292.384
-----------------------------------------------------------------------------

2696 Materialni stroški                  74.711

5388 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               43.357

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       118.068
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            118.068
-----------------------------------------------------------------------------

3625 Manjše investicije                   3.240

Skupaj 108 Investicije - državni organi           3.240
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      3.240
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6218 Upravna enota Kranj              413.692
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6219 Upravna enota Krško 

5058 Plače                        116.277

5065 Drugi osebni odhodki (prejemki)            18.954

5066 Prispevki in davki delodajalca            22.185

Skupaj 11 Plače - državni organi              157.416
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  157.416
-----------------------------------------------------------------------------

2697 Materialni stroški                  34.366

5389 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               12.810

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        47.176
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            47.176
-----------------------------------------------------------------------------

3626 Manjše investicije                   1.650

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.650
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.650
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6219 Upravna enota Krško              206.242
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6220 Upravna enota Laško 

5070 Plače                         67.865

5071 Drugi osebni odhodki (prejemki)            11.472

5072 Prispevki in davki delodajalca            12.950

Skupaj 11 Plače - državni organi              92.287
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   92.287
-----------------------------------------------------------------------------

2699 Materialni stroški                  25.011

5390 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                7.390

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        32.401
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            32.401
-----------------------------------------------------------------------------

3627 Manjše investicije                   1.020

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.020
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.020
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6220 Upravna enota Laško              125.708
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6221 Upravna enota Lenart 

5073 Plače                         60.987

5074 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.489

5075 Prispevki in davki delodajalca            11.638

Skupaj 11 Plače - državni organi              85.114
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   85.114
-----------------------------------------------------------------------------

2700 Materialni stroški                  21.584

5391 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                5.719

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        27.303
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            27.303
-----------------------------------------------------------------------------

3628 Manjše investicije                    900

Skupaj 108 Investicije - državni organi            900
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       900
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6221 Upravna enota Lenart              113.317
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6222 Upravna enota Lendava

5076 Plače                         98.908

5077 Drugi osebni odhodki (prejemki)            16.741

5078 Prispevki in davki delodajalca            18.871

Skupaj 11 Plače - državni organi              134.520
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  134.520
-----------------------------------------------------------------------------

2701 Materialni stroški                  23.793

5396 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                6.898

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        30.691
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            30.691
-----------------------------------------------------------------------------

3629 Manjše investicije                   1.470

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.470
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.470
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6222 Upravna enota Lendava             166.681
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6223 Upravna enota Litija 

5079 Plače                         76.321

5080 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.491

5081 Prispevki in davki delodajalca            14.565

Skupaj 11 Plače - državni organi              103.377
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  103.377
-----------------------------------------------------------------------------

2710 Materialni stroški                  26.482

5397 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                5.687

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        32.169
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            32.169
-----------------------------------------------------------------------------

3630 Manjše investicije                   1.110

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.110
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.110
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6223 Upravna enota Litija              136.656
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6224 Upravna enota Ljubljana

5082 Plače                        830.574

5083 Drugi osebni odhodki (prejemki)           132.217

5084 Prispevki in davki delodajalca            158.499

Skupaj 11 Plače - državni organi             1.121.290
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 1.121.290
-----------------------------------------------------------------------------

2711 Materialni stroški                  279.969

5404 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               167.903

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       447.872
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            447.872
-----------------------------------------------------------------------------

3631 Manjše investicije                  12.210

Skupaj 108 Investicije - državni organi           12.210
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     12.210
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6224 Upravna enota Ljubljana           1.581.372
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6225 Upravna enota Ljutomer

5085 Plače                         71.534

5086 Drugi osebni odhodki (prejemki)            13.408

5087 Prispevki in davki delodajalca            13.650

Skupaj 11 Plače - državni organi              98.592
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   98.592
-----------------------------------------------------------------------------

2719 Materialni stroški                  19.720

5431 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                7.883

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        27.603
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            27.603
-----------------------------------------------------------------------------

3632 Manjše investicije                   1.110

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.110
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.110
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6225 Upravna enota Ljutomer             127.305
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6226 Upravna enota Logatec

5088 Plače                         62.582

5089 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.608

5090 Prispevki in davki delodajalca            11.943

Skupaj 11 Plače - državni organi              87.133
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   87.133
-----------------------------------------------------------------------------

2723 Materialni stroški                  19.332

5433 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                2.463

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        21.795
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            21.795
-----------------------------------------------------------------------------

3633 Manjše investicije                    960

Skupaj 108 Investicije - državni organi            960
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       960
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6226 Upravna enota Logatec             109.888
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6227 Upravna enota Maribor

5091 Plače                        338.774

5092 Drugi osebni odhodki (prejemki)            52.964

5093 Prispevki in davki delodajalca            64.648

Skupaj 11 Plače - državni organi              456.386
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  456.386
-----------------------------------------------------------------------------

2725 Materialni stroški                  92.822

5434 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               56.167

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       148.989
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            148.989
-----------------------------------------------------------------------------

3634 Manjše investicije                   5.010

Skupaj 108 Investicije - državni organi           5.010
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      5.010
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6227 Upravna enota Maribor             610.385
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6228 Upravna enota Metlika

5094 Plače                         46.405

5095 Drugi osebni odhodki (prejemki)            7.756

5096 Prispevki in davki delodajalca             8.852

Skupaj 11 Plače - državni organi              63.013
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   63.013
-----------------------------------------------------------------------------

2727 Materialni stroški                  15.597

5436 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                9.559

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        25.156
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            25.156
-----------------------------------------------------------------------------

3635 Manjše investicije                    570

Skupaj 108 Investicije - državni organi            570
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       570
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6228 Upravna enota Metlika              88.739
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6229 Upravna enota Mozirje 

5097 Plače                         68.927

5098 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.744

5099 Prispevki in davki delodajalca            13.153

Skupaj 11 Plače - državni organi              94.824
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   94.824
-----------------------------------------------------------------------------

2729 Materialni stroški                  22.053

5437 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                4.680

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        26.733
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            26.733
-----------------------------------------------------------------------------

3636 Manjše investicije                    990

Skupaj 108 Investicije - državni organi            990
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       990
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6229 Upravna enota Mozirje             122.547
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6230 Upravna enota Murska Sobota

5100 Plače                        183.530

5101 Drugi osebni odhodki (prejemki)            36.245

5102 Prispevki in davki delodajalca            35.019

Skupaj 11 Plače - državni organi              254.794
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  254.794
-----------------------------------------------------------------------------

2731 Materialni stroški                  51.380

5440 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               19.708

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        71.088
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            71.088
-----------------------------------------------------------------------------

3637 Manjše investicije                   2.790

Skupaj 108 Investicije - državni organi           2.790
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      2.790
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6230 Upravna enota Murska Sobota          328.672
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6231 Upravna enota Nova Gorica

5103 Plače                        226.742

5104 Drugi osebni odhodki (prejemki)            47.530

5105 Prispevki in davki delodajalca            43.266

Skupaj 11 Plače - državni organi              317.538
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  317.538
-----------------------------------------------------------------------------

2734 Materialni stroški                  64.749

5442 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               30.545

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        95.294
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            95.294
-----------------------------------------------------------------------------

3638 Manjše investicije                   3.630

Skupaj 108 Investicije - državni organi           3.630
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      3.630
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6231 Upravna enota Nova Gorica           416.462
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6232 Upravna enota Novo Mesto

5106 Plače                        184.309

5107 Drugi osebni odhodki (prejemki)            25.662

5108 Prispevki in davki delodajalca            35.168

Skupaj 11 Plače - državni organi              245.139
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  245.139
-----------------------------------------------------------------------------

2736 Materialni stroški                  71.785

5443 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               22.172

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        93.957
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            93.957
-----------------------------------------------------------------------------

3639 Manjše investicije                   2.670

Skupaj 108 Investicije - državni organi           2.670
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      2.670
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6232 Upravna enota Novo Mesto            341.766
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6233 Upravna enota Ormož  

5109 Plače                         54.026

5110 Drugi osebni odhodki (prejemki)            9.252

5111 Prispevki in davki delodajalca            10.309

Skupaj 11 Plače - državni organi              73.587
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   73.587
-----------------------------------------------------------------------------

2740 Materialni stroški                  25.824

5449 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                4.395

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        30.219
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            30.219
-----------------------------------------------------------------------------

3640 Manjše investicije                    900

Skupaj 108 Investicije - državni organi            900
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       900
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6233 Upravna enota Ormož              104.706
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6234 Upravna enota Pesnica 

5112 Plače                         74.278

5113 Drugi osebni odhodki (prejemki)            13.793

5114 Prispevki in davki delodajalca            14.175

Skupaj 11 Plače - državni organi              102.246
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  102.246
-----------------------------------------------------------------------------

2741 Materialni stroški                  21.533

5450 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                9.747

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        31.280
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            31.280
-----------------------------------------------------------------------------

3641 Manjše investicije                   1.080

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.080
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.080
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6234 Upravna enota Pesnica             134.606
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6235 Upravna enota Piran  

5115 Plače                         62.510

5116 Drugi osebni odhodki (prejemki)            10.548

5117 Prispevki in davki delodajalca            11.928

Skupaj 11 Plače - državni organi              84.986
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   84.986
-----------------------------------------------------------------------------

2743 Materialni stroški                  23.698

5451 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                7.390

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        31.088
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            31.088
-----------------------------------------------------------------------------

3642 Manjše investicije                    870

Skupaj 108 Investicije - državni organi            870
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       870
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6235 Upravna enota Piran              116.944
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6236 Upravna enota Postojna 

5118 Plače                         79.467

5119 Drugi osebni odhodki (prejemki)            14.783

5120 Prispevki in davki delodajalca            15.165

Skupaj 11 Plače - državni organi              109.415
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  109.415
-----------------------------------------------------------------------------

2745 Materialni stroški                  27.925

5452 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               13.795

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        41.720
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            41.720
-----------------------------------------------------------------------------

3643 Manjše investicije                   1.230

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.230
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.230
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6236 Upravna enota Postojna             152.365
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6237 Upravna enota Ptuj   

5121 Plače                        200.407

5122 Drugi osebni odhodki (prejemki)            33.861

5123 Prispevki in davki delodajalca            38.244

Skupaj 11 Plače - državni organi              272.512
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  272.512
-----------------------------------------------------------------------------

2746 Materialni stroški                  64.323

5453 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               21.186

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        85.509
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            85.509
-----------------------------------------------------------------------------

3644 Manjše investicije                   3.150

Skupaj 108 Investicije - državni organi           3.150
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      3.150
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6237 Upravna enota Ptuj               361.171
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6238 Upravna enota Radlje ob Dravi

5124 Plače                         60.289

5125 Drugi osebni odhodki (prejemki)            10.987

5126 Prispevki in davki delodajalca            11.505

Skupaj 11 Plače - državni organi              82.781
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   82.781
-----------------------------------------------------------------------------

2748 Materialni stroški                  21.279

5455 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                4.789

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        26.068
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            26.068
-----------------------------------------------------------------------------

3645 Manjše investicije                   1.020

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.020
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.020
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6238 Upravna enota Radlje ob Dravi         109.869
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6239 Upravna enota Radovljica

5127 Plače                        100.518

5128 Drugi osebni odhodki (prejemki)            18.475

5129 Prispevki in davki delodajalca            19.182

Skupaj 11 Plače - državni organi              138.175
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  138.175
-----------------------------------------------------------------------------

2760 Materialni stroški                  36.697

5456 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               16.752

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        53.449
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            53.449
-----------------------------------------------------------------------------

3646 Manjše investicije                   1.410

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.410
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.410
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6239 Upravna enota Radovljica            193.034
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6240 Upravna enota Ravne na Koroškem

5131 Plače                        100.268

5138 Drugi osebni odhodki (prejemki)            15.684

5141 Prispevki in davki delodajalca            19.134

Skupaj 11 Plače - državni organi              135.086
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  135.086
-----------------------------------------------------------------------------

2763 Materialni stroški                  29.645

5457 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                7.883

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        37.528
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            37.528
-----------------------------------------------------------------------------

3651 Manjše investicije                   1.470

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.470
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.470
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6240 Upravna enota Ravne na Koroškem        174.084
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6241 Upravna enota Ribnica 

5156 Plače                         54.889

5160 Drugi osebni odhodki (prejemki)            10.343

5164 Prispevki in davki delodajalca            10.475

Skupaj 11 Plače - državni organi              75.707
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   75.707
-----------------------------------------------------------------------------

2775 Materialni stroški                   17.520

5458 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                4.730

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        22.250
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            22.250
-----------------------------------------------------------------------------

3654 Manjše investicije                    810

Skupaj 108 Investicije - državni organi            810
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       810
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6241 Upravna enota Ribnica              98.767
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6242 Upravna enota Ruše   

5174 Plače                         73.884

5175 Drugi osebni odhodki (prejemki)            13.738

5183 Prispevki in davki delodajalca            14.100

Skupaj 11 Plače - državni organi              101.722
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  101.722
-----------------------------------------------------------------------------

2779 Materialni stroški                  23.214

5459 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                5.274

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        28.488
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            28.488
-----------------------------------------------------------------------------

3657 Manjše investicije                   1.080

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.080
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.080
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6242 Upravna enota Ruše               131.290
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6243 Upravna enota Sevnica 

5187 Plače                         63.117

5195 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.410

5199 Prispevki in davki delodajalca            12.044

Skupaj 11 Plače - državni organi              87.571
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   87.571
-----------------------------------------------------------------------------

2788 Materialni stroški                  29.376

5460 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                8.375

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        37.751
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            37.751
-----------------------------------------------------------------------------

3660 Manjše investicije                   1.050

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.050
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.050
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6243 Upravna enota Sevnica             126.372
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6244 Upravna enota Sežana  

5200 Plače                         98.684

5216 Drugi osebni odhodki (prejemki)            16.809

5217 Prispevki in davki delodajalca            18.832

Skupaj 11 Plače - državni organi              134.325
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  134.325
-----------------------------------------------------------------------------

2789 Materialni stroški                  31.461

5461 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               12.317

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        43.778
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            43.778
-----------------------------------------------------------------------------

3661 Manjše investicije                   1.470

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.470
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.470
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6244 Upravna enota Sežana              179.573
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6245 Upravna enota Slovenj Gradec

5219 Plače                         75.121

5222 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.600

5224 Prispevki in davki delodajalca            14.335

Skupaj 11 Plače - državni organi              102.056
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  102.056
-----------------------------------------------------------------------------

2792 Materialni stroški                  27.640

5462 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                9.854

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        37.494
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            37.494
-----------------------------------------------------------------------------

3662 Manjše investicije                   1.080

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.080
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.080
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6245 Upravna enota Slovenj Gradec          140.630
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6246 Upravna enota Slovenska Bistrica

5225 Plače                         99.230

5226 Drugi osebni odhodki (prejemki)            17.668

5229 Prispevki in davki delodajalca            18.937

Skupaj 11 Plače - državni organi              135.835
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  135.835
-----------------------------------------------------------------------------

2793 Materialni stroški                  31.153

5463 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               11.151

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        42.304
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            42.304
-----------------------------------------------------------------------------

3665 Manjše investicije                   1.410

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.410
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.410
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6246 Upravna enota Slovenska Bistrica        179.549
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6247 Upravna enota Slovenske Konjice

5230 Plače                         77.857

5232 Drugi osebni odhodki (prejemki)            14.377

5239 Prispevki in davki delodajalca            14.857

Skupaj 11 Plače - državni organi              107.091
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  107.091
-----------------------------------------------------------------------------

2794 Materialni stroški                  29.175

5464 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                7.883

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        37.058
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            37.058
-----------------------------------------------------------------------------

3667 Manjše investicije                   1.260

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.260
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.260
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6247 Upravna enota Slovenske Konjice        145.409
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6248 Upravna enota Šentjur pri Celju

5241 Plače                         62.721

5242 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.044

5243 Prispevki in davki delodajalca            11.970

Skupaj 11 Plače - državni organi              86.735
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   86.735
-----------------------------------------------------------------------------

2795 Materialni stroški                  29.047

5465 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                4.927

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        33.974
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            33.974
-----------------------------------------------------------------------------

3668 Manjše investicije                    870

Skupaj 108 Investicije - državni organi            870
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       870
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6248 Upravna enota Šentjur pri Celju        121.579
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6249 Upravna enota Škofja Loka

5247 Plače                         98.422

5255 Drugi osebni odhodki (prejemki)            17.166

5280 Prispevki in davki delodajalca            18.779

Skupaj 11 Plače - državni organi              134.367
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  134.367
-----------------------------------------------------------------------------

2796 Materialni stroški                  56.172

5454 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               13.723

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        69.895
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            69.895
-----------------------------------------------------------------------------

3670 Manjše investicije                   1.410

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.410
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.410
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6249 Upravna enota Škofja Loka           205.672
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6250 Upravna enota Šmarje pri Jelšah

5287 Plače                        132.213

5288 Drugi osebni odhodki (prejemki)            23.834

5289 Prispevki in davki delodajalca            25.230

Skupaj 11 Plače - državni organi              181.277
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  181.277
-----------------------------------------------------------------------------

2797 Materialni stroški                  38.855

5477 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               10.642

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        49.497
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            49.497
-----------------------------------------------------------------------------

3674 Manjše investicije                   2.070

Skupaj 108 Investicije - državni organi           2.070
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      2.070
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6250 Upravna enota Šmarje pri Jelšah        232.844
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6251 Upravna enota Tolmin  

5290 Plače                         95.138

5291 Drugi osebni odhodki (prejemki)            19.399

5292 Prispevki in davki delodajalca            18.155

Skupaj 11 Plače - državni organi              132.692
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  132.692
-----------------------------------------------------------------------------

2798 Materialni stroški                  37.036

5478 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                7.903

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        44.939
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            44.939
-----------------------------------------------------------------------------

3676 Manjše investicije                   1.530

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.530
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.530
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6251 Upravna enota Tolmin              179.161
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6252 Upravna enota Trbovlje 

5293 Plače                         74.664

5294 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.320

5296 Prispevki in davki delodajalca            14.248

Skupaj 11 Plače - državni organi              101.232
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  101.232
-----------------------------------------------------------------------------

2799 Materialni stroški                  25.441

5480 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                7.686

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        33.127
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            33.127
-----------------------------------------------------------------------------

3681 Manjše investicije                   1.140

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.140
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.140
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6252 Upravna enota Trbovlje             135.499
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6253 Upravna enota Trebnje 

5297 Plače                         71.833

5301 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.067

5304 Prispevki in davki delodajalca            13.708

Skupaj 11 Plače - državni organi              97.608
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   97.608
-----------------------------------------------------------------------------

2803 Materialni stroški                  24.474

5481 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                8.572

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        33.046
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            33.046
-----------------------------------------------------------------------------

3682 Manjše investicije                   1.080

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.080
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.080
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6253 Upravna enota Trebnje             131.734
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6254 Upravna enota Tržič  

5305 Plače                         66.341

5307 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.890

5309 Prispevki in davki delodajalca            12.660

Skupaj 11 Plače - državni organi              91.891
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   91.891
-----------------------------------------------------------------------------

2805 Materialni stroški                  23.102

5482 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                5.420

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        28.522
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            28.522
-----------------------------------------------------------------------------

3683 Manjše investicije                    990

Skupaj 108 Investicije - državni organi            990
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       990
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6254 Upravna enota Tržič              121.403
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6255 Upravna enota Velenje 

5335 Plače                        109.415

5342 Drugi osebni odhodki (prejemki)            18.538

5358 Prispevki in davki delodajalca            20.877

Skupaj 11 Plače - državni organi              148.830
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  148.830
-----------------------------------------------------------------------------

2806 Materialni stroški                  48.011

5486 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               18.530

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        66.541
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            66.541
-----------------------------------------------------------------------------

3687 Manjše investicije                   1.710

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.710
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.710
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6255 Upravna enota Velenje             217.081
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6256 Upravna enota Vrhnika 

5360 Plače                         60.392

5361 Drugi osebni odhodki (prejemki)            10.888

5362 Prispevki in davki delodajalca            11.524

Skupaj 11 Plače - državni organi              82.804
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   82.804
-----------------------------------------------------------------------------

2807 Materialni stroški                  22.124

5488 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                7.046

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        29.170
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            29.170
-----------------------------------------------------------------------------

3689 Manjše investicije                    840

Skupaj 108 Investicije - državni organi            840
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       840
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6256 Upravna enota Vrhnika             112.814
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6257 Upravna enota Zagorje ob Savi

5363 Plače                         61.283

5364 Drugi osebni odhodki (prejemki)            9.832

5365 Prispevki in davki delodajalca            11.695

Skupaj 11 Plače - državni organi              82.810
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   82.810
-----------------------------------------------------------------------------

2808 Materialni stroški                  17.723

5490 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)                5.912

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        23.635
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            23.635
-----------------------------------------------------------------------------

3690 Manjše investicije                    870

Skupaj 108 Investicije - državni organi            870
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       870
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6257 Upravna enota Zagorje ob Savi         107.315
-----------------------------------------------------------------------------


62  UPRAVNE ENOTE

6258 Upravna enota Žalec  

5366 Plače                        130.776

5367 Drugi osebni odhodki (prejemki)            21.302

5368 Prispevki in davki delodajalca            24.946

Skupaj 11 Plače - državni organi              177.024
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  177.024
-----------------------------------------------------------------------------

2809 Materialni stroški                  47.519

5493 Izvajanje upravnih postopkov
   (zaračunljive tiskovine)               21.242

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        68.761
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            68.761
-----------------------------------------------------------------------------

3691 Manjše investicije                   1.740

Skupaj 108 Investicije - državni organi           1.740
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.740
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 6258 Upravna enota Žalec              247.525
-----------------------------------------------------------------------------


Skupaj 62 UPRAVNE ENOTE                 11.698.615
*****************************************************************************

Skupaj vse:                      870.495.681
-----------------------------------------------------------------------------


POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH - ODPLAČILA GLAVNIC

15  VLADNE SLUŽBE

1520 Servis skupnih služb vlade

4703 Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov       116.300

Skupaj 131 Odplačilo domačega dolga             116.300
.............................................................................

Skupaj 16 ODPLAČILO DOLGA                  116.300
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade            116.300
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE                   116.300
*****************************************************************************


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance

4007 Glavnica - RS 10                   5.740.857

4008 Glavnica - RS 15 (obveznice za sanacijo bank)    12.535.243

4009 Glavnica - novo domače zadolževanje         4.638.000

4144 Glavnica - prevzeti domači dolgovi Slovenskih
        
         železarn                 2.500.000

4149 Glavnica - domači krediti - TRP           3.331.428

6621 Glavnica - RS 3 (Irak)                1.117.385

6622 Glavnica - RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani)  947.086

6624 Glavnica - kratkoročno zadolževanje         6.059.000

6625 Glavnica - domači krediti              1.821.521

6626 Glavnica - domači krediti (avtoceste)        1.013.808

6629 Glavnica - zadolžnica ZZZS              1.024.514

6630 Glavnica železnica - infrastruktura          468.381

Skupaj 131 Odplačila domačega dolga            41.197.223
.............................................................................

4010 Glavnica - sukcesija SFRJ - Pariški klub      18.746.107

4148 Glavnica - tuji krediti - TRP             837.774

4185 Glavnica - prevzeti tuji dolgovi Slovenskih železarn 1.000.000

6640 Glavnica - tuji krediti               4.809.878

6641 Glavnica - sukcesija SFRJ - NFA           4.924.287

6642 Glavnica avtoceste                  2.195.526

6643 Glavnica železnica - prometna dejavnost       1.227.042

6644 Glavnica železnica - infrastruktura          566.691

Skupaj 132 Odplačila dolga v tujino            34.307.305
.............................................................................

Skupaj 16 ODPLAČILA DOLGA                 75.504.528
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance            75.504.528
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE             75.504.528
*****************************************************************************


17  MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1711 Ministrstvo za notranje zadeve

5306 Plačilo anuitet stanovanjskih kreditov
   najetih do l. 1990                   44.000

Skupaj 131 Odplačila domačega dolga              44.000
.............................................................................

Skupaj 16 ODPLAČILA DOLGA                   44.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve          44.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE           44.000
*****************************************************************************

Skupaj vse:                        75.664.828
*****************************************************************************
Ta proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne z dnem uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/98).
Št. 411-01/97-51/9
Ljubljana, dne 9. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti