Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1998 z dne 28. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1998 z dne 28. 4. 1998

Kazalo

1491. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-B), stran 2269.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. aprila 1998.
Št. 001-22-47/87
Ljubljana, dne 24. aprila 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE (ZIPRS-B)
1. člen
V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in 87/97, v nadaljnjem besedilu: zakon) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva na računih proračuna na koncu tekočega leta se uporabijo za financiranje odhodkov proračuna prihodnjega leta.”
2. člen
V 4. členu se v petem odstavku za besedo “prodaje” doda vejica in beseda “nabave”, besedi “državnega premoženja” pa se nadomestita z besedami “nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije”.
Doda se sedmi odstavek, ki se glasi:
“Minister, pristojen za finance, določi način vključevanja sredstev iz drugega in petega odstavka tega člena med prihodke in odhodke proračuna.”
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva iz naslova pomoči, donacij, kupnin in sredstva iz naslova prodaje, nabave in zamenjave nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije po 4. členu tega zakona, ki po posameznih proračunskih postavkah niso bila porabljena do 31. decembra tekočega leta, se prenesejo v proračun za naslednje leto.
Prihodki od upravljanja s sredstvi kupnin, ki po posameznih proračunskih postavkah niso bili porabljeni do 31. decembra tekočega leta, se prenesejo v proračun za naslednje leto, prihodki od upravljanja s sredstvi pomoči in donacij pa samo kolikor donator to zahteva.
Za obseg prenesenih sredstev se poveča proračunska postavka na katero se nanašajo in skupni obseg odhodkov proračuna.”
4. člen
V 13. členu se v drugem odstavku za besedo “glavnic” doda besedilo “in obresti od”.
5. člen
V 14. členu se v prvem odstavku črtajo besede “po postavkah, določenih z letnim finančnim načrtom”.
6. člen
V 17. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
“Na namen: plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki, uporabnik ne more prerazporejati sredstev.”
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
“O prerazporeditvah sredstev med postavkami v okviru namena in med postavkami med nameni finančnega načrta uporabnika, ki presegajo 20 odstotkov postavke, ki se zmanjšuje in je določena s proračunom, odloča vlada na predlog Ministrstva za finance in na podlagi vsebinske utemeljitve uporabnika.”
7. člen
V 19. členu se v prvem odstavku za besedami “pri posameznem uporabniku” dodajo besede “, razen odhodki za namen plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki, ”.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o prerazporeditvah sredstev med upravnimi enotami Ministrstvo za notranje zadeve in o prerazporeditvah sredstev med sodniki za prekrške Senat za prekrške, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena tega zakona.”
8. člen
Za 19. členom se doda 19.a člen, ki se glasi:
“19.a člen
O prerazporeditvah sredstev med proračunskimi uporabniki mora vlada trimesečno obveščati Državni zbor Republike Slovenije.”
9. člen
Za 34.a členom se doda 34.b člen, ki se glasi:
“34.b člen
Uporabniki imajo na posebni proračunski postavki zagotovljena sredstva za nakup opreme manjše vrednosti, vključno s pisarniško opremo. Višina sredstev na posebni proračunski postavki se določi največ v višini 30.000 tolarjev na zaposlenega pri proračunskem uporabniku na dan 31. december 1997, pri čemer višina posamezne nabave ne sme presegati 100.000 tolarjev. Prerazporeditve sredstev na to postavko niso dovoljene.
Za uporabo sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe 34. člena tega zakona.
Minister, pristojen za finance, natančneje določi pogoje in način uporabe sredstev iz prvega odstavka tega člena.”
10. člen
V 35. členu se v tretjem odstavku črtajo besede “, razen k pogodbam, ki jih sklenejo Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Slovenska obveščevalno-varnostna agencija”.
11. člen
V 40. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“S pogodbami prevzete obveznosti iz naslova investicij in investicijskih vzdrževalnih del morajo biti usklajene z veljavnimi investicijskimi programi. Minister, pristojen za finance, izda navodilo o evidentiranju investicijskih izdatkov, v katerem določi način preverjanja usklajenosti črpanja proračunskih sredstev z veljavnim investicijskim programom.”
12. člen
V 43. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Pogodba, na katero Ministrstvo za finance, skladno s prvim odstavkom tega člena, ni dalo soglasja pred sklenitvijo pogodbe, je nična.”
13. člen
V 45. členu se v prvem odstavku besedilo “dolgov v obdobju začasnega financiranja” nadomesti z besedilom “glavnic državnih dolgov v tekočem letu”.
14. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vlada lahko odloči, da se poleg zadolževanja v višini, določeni v skladu z določbami 44. in 45. člena tega zakona, Republika Slovenija zadolži tudi za znesek, potreben za predčasno vračilo, reprogramiranje oziroma zamenjavo državnega dolga pred njegovo dospelostjo:
– če se s tem podpirajo ukrepi za doseganje gospodarskega ravnotežja,
– če se s tem zmanjšajo stroški državnega dolga, ali
– če se s tem izboljša kvaliteta zadolžitve in se s tem dolg države ne poveča.
Pogodbe, ki se nanašajo na posle iz prejšnjega odstavka, sklepa minister, pristojen za finance, ki lahko za sklenitev posamezne pogodbe pooblasti tudi drugo osebo.
Predčasno vračilo, reprogramiranje in zamenjava državnih dolgov se izkazuje v bilanci stanja in ne v računu financiranja tekočega leta.
O predčasnem vračilu, reprogramiranju in zamenjavi državnih dolgov vlada trimesečno obvešča Državni zbor.”
15. člen
48.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, določi:
– seznam oseb javnega prava iz tretjega odstavka tega člena, ki pošiljajo Ministrstvu za finance podatke o stanju in spremembah svojih dolgov in izdanih jamstev za obveznosti tretjih oseb in
– seznam oseb javnega prava iz tretjega odstavka tega člena, ki se lahko zadolžijo do skupne višine, določene s tem zakonom, po postopku zadolževanja, ki ga predpiše vlada.
Minister, pristojen za finance, določi vrsto in način pošiljanja podatkov iz prve alinee prejšnjega odstavka.
Osebe javnega prava po določbah tega člena so javna podjetja, javni zavodi ali javni gospodarski zavodi in druge organizacije, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija, ter gospodarske družbe v večinski lasti Republike Slovenije.
Vlada poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o stanju in spremembah dolga in poroštev javnega sektorja enkrat letno.”
16. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na določbe zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95 in 37/95) lahko vlada razpolaga s kapitalskimi vlogami Republike Slovenije v gospodarskih družbah in s terjatvami Republike Slovenije do gospodarskih družb, ki so predmet veljavnih sklenjenih pogodb ali sklepov sodišča o prisilni poravnavi ali stečaju dolžnika. Prodaja kapitalskih vlog v gospodarskih družbah, ki so javna podjetja, ni dovoljena.
Predlog prodaje kapitalskih vlog in terjatev iz prejšnjega odstavka pripravi Ministrstvo za finance, če je to potrebno zaradi zagotavljanja prihodkov proračuna, v drugih primerih razpolaganja s kapitalskimi vlogami Republike Slovenije, ki pa ne pomenijo prenosa lastninske pravice na osebe zasebnega prava, pripravi predlog pristojno ministrstvo v soglasju z Ministrstvom za finance.”
17. člen
52. členu se spremeni tako, da se glasi:
“Prihodki od prodaje in zamenjave nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenje ter od odškodnin iz naslova zavarovanj se uporabljajo za investicijske izdatke za izvajanje nalog uporabnikov, ki so določene s posebnimi zakoni in v skladu s posebnim načrtom nabav, ki ga določi vlada na način iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 34. člena tega zakona ter v skladu z načrtom prodaj, ki ga določi na enak način.
Za prodajo in zamenjavo nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije, ki jih uporabljajo Državni zbor, Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Predsednik Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic in Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, kadar pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 tolarjev, ni potreben načrt prodaj iz prvega odstavka tega člena. Pogodbe o prodaji in zamenjavi sklepa pooblaščena oseba uporabnika.
Prodaja, zamenjava in oddaja v zakup (najem) nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije se izvede na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa. Javni razpis ni potreben za prodajo solastniških deležev na nepremičninah in oddajanje nepremičnin v najem, na katerih je Republika Slovenija manj kot 50-odstotni solastnik, prodajo zasedenih in najemnih stanovanj, oddajanje stanovanj v najem zaposlenim pri uporabnikih ter v drugih, s posebnim predpisom določenih primerih.
Za razpolaganje z državnim premoženjem za namene iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95 in 37/95).”
18. člen
Za 52. členom se doda 52.a člen, ki se glasi:
“52.a člen
Vrednost državnega premoženja iz prejšnjega člena tega zakona se določi na podlagi ocenjene vrednosti, ki jo pripravi pooblaščeni ocenjevalec z licenco. Ocenjevalec je lahko fizična oseba, ki je zaprisežen sodni cenilec ali ima licenco pooblaščenega ocenjevalca pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo ali licenco preizkušenega ocenjevalca vrednosti pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pooblaščenega ocenjevalca mora predlagatelj izbrati na javnem razpisu.
Pogodba o prodaji, oddaji v zakup (najem) ali zamenjavi mora biti pisna. Pogodbi morajo biti priloženi tudi vsi dokumenti, ki so bili podlaga za sklenitev pogodbe (sklep vlade o potrditvi načrta prodaje, povzetek iz cenitve, ugotovitev najugodnejše cene in ponudnika). Če je predmet pogodbe nepremičnina, mora biti pogodbi priložen zemljiškoknjižni izpisek ali druga dokazila o lastništvu, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo. Sodišče ne sme izvesti zemljiškoknjižnega prenosa brez potrdila pristojnega organa o prejemu navedenih dokumentov.
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je nična.
Vpis v zemljiško knjigo mora opraviti kupec na svoje stroške.”
19. člen
V 56.a členu se številka “25” nadomesti s številko “15”.
20. člen
V 59. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
“Vlada lahko v letu 1998 odloča o dajanju poroštev po tem odstavku za kreditne obveznosti, pri katerih skupna višina glavnic ne presega 15.000,000.000 tolarjev.”
21. člen
V 74. členu se v drugem odstavku besedi “50%” nadomestita z besedilom “najmanj 50% in največ 80%”.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
“Višino odstotka iz prejšnjega odstavka določi vlada na predlog ministra, pristojnega za obrambo ob soglasju ministra, pristojnega za finance.”
22. člen
V 75. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih potreb, se v letu 1998 zagotavljajo v znesku, določenim s proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim programom ali zakonom.”
23. člen
V 76. členu se na koncu četrtega odstavku doda stavek, ki se glasi:
“V letu 1998 se za sredstva rezerve Republike Slovenije iz 30. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odločba US, 7/93 in 43/93 – odločba US) oziroma za državne pomoči v skladu s posebnim zakonom, nameni 2.000,000.000 tolarjev.”
24. člen
V 78. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Sredstva za graditev avtocest se v letu 1998 zagotavljajo v višini 28.300,000.000 tolarjev.”
25. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Republika Slovenija se po potrebi zadolži zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 1998 in to do zneska, ki je potreben za izvajanje z zakonom predpisanih pravic.
O višini zadolžitve in o sklepanju poslov, ki so podlaga za zadolževanje iz prejšnjega odstavka tega člena, odloča vlada, pogodbe pa sklepa minister, pristojen za finance, ki lahko za sklenitev posameznega posla pooblasti drugo osebo.”
26. člen
V 85. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki se glasi:
“Za kritje odhodkov proračuna in odplačila dolga se Republika Slovenija v letu 1998 lahko zadolži do višine 110.000,000.000 tolarjev”.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje zadolžitev po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2003 (Uradni list RS, št. 13/94), zadolžitev iz 48. člena tega zakona in tudi ne prevzem dolga po zakonu o privatizaciji Slovenskih železarn, d.d. (Uradni list RS, št. 13/98).”
27. člen
V 85.a členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/96 in 31/97) in zakonom o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Uradni list RS, št. 20/98) se za leto 1998 določi:
– največji možni obseg obveznosti družbe iz naslova zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki v višini 113.000,000.000 tolarjev;
– največji skupni obseg izvoznih poslov zavarovanih pred riziki sprememb vrednosti valut v višini 217.500,000.000 tolarjev in
– poroštvena kvota, ki predstavlja skupno višini glavnic kreditov in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika Slovenije poroštva, ki znaša 20.000,000.000 tolarjev.”
28. člen
V 85.b členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Skupna višina zadolžitve na podlagi 48.a člena tega zakona se za leto 1998 določi v višini 60.000,000.000 tolarjev.”
29. člen
85.c člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ustanovitelj javnega zavoda lahko izda soglasje za povečano delovno uspešnost, skladno s tretjim odstavkom 18. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 3/96), če javni zavod:
– opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kvaliteti, oziroma na podlagi sprejetih programov dela,
– tekoče pozitivno posluje in ne izkazuje izgube iz preteklih let in
– v polni ceni storitev zaračunava plače kot element cene le v obsegu kot ga predvideva zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, kar pomeni brez povečane delovne uspešnosti.
Obseg sredstev za povečanje delovne uspešnosti med letom ne sme presegati ugotovljene razlike med prihodki in odhodki iz prodaje proizvodov in storitev ustvarjene na trgu ali na podlagi javnih razpisov.
Vlada na predlog pristojnih ministrstev podrobneje določi kriterije, po katerih se ugotavljajo odhodki javnega zavoda, ki se nanašajo na prihodke iz prodaje proizvodov in storitev, ustvarjenih na trgu ali na podlagi javnih razpisov.”
30. člen
88. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
“Vlada s predlogom proračuna za prihodnje leto predloži Državnemu zboru tudi finančne načrte:
– Agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
– Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,
– Družbe za avtoceste Republike Slovenije, d.d.,
– Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
– Filmskega sklada Republike Slovenije,
– Jamstvenega sklada Republike Slovenije,
– Slovenskega odškodninskega sklada, d.d.,
– Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
– Sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva,
– Sklada Republike Slovenije za sukcesijo,
– Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK,
– Sklada za poplačilo vojne odškodnine,
– Sklada za regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja, d.o.o.,
– Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d.,
– Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
– Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve,
– Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, za obvezni del zavarovanja,
– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za obvezni del zavarovanja.
Pravne osebe iz prejšnjega odstavka morajo finančne načrte pripraviti na način in v roku, ki ga določi minister, pristojen za finance, ob pripravi proračuna za prihodnje leto in jih predložiti vladi v skladu z zakoni, ki urejajo njihovo delovanje.
Pravne osebe iz prvega odstavka tega člena morajo mesečno poročati Ministrstvu za finance o prihodkih, odhodkih, zadolževanju in odplačilih glavnic, stanju na računih in naložbah prostih denarnih sredstev, na način, ki ga določi minister, pristojen za finance.”
31. člen
Za 88. členom se doda nov 88.a člen, ki se glasi:
“88.a člen
Pravne osebe iz prejšnjega člena morajo pred deponiranjem oziroma pred podaljšanjem deponiranja svojih denarnih sredstev pri bankah, oziroma pred nalaganjem prostih denarnih sredstev v vrednostne papirje, ponuditi ta sredstva Ministrstvu za finance na njegovo zahtevo kot kratkoročno zadolžitev Republike Slovenije, če je to potrebno zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Minister, pristojen za finance, določi način in roke za ponudbo prostih denarnih sredstev pravnih oseb iz prejšnjega člena.”
32. člen
Med prihodke proračuna Republike Slovenije za leto 1998 se vključijo tudi prihodki od prometnega davka, ki so vplačani do 15. januarja leta 1999 in se nanašajo na promet v letu 1998.
Med odhodke proračuna Republike Slovenije za leto 1998 se vključujejo tudi sredstva, ki so bila zagotovljena iz prihodkov leta 1998 in nakazana uporabnikom do 20. januarja leta 1999 za poravnavo obveznosti, ki so nastale v letu 1998.
Med prihodke in odhodke uporabnikov se vključujejo tudi sredstva, ki so nakazana uporabnikom do 20. januarja leta 1999 in se nanašajo na poravnavo obveznosti za leto 1998.
Minister, pristojen za finance, določi pogoje za izvedbo določb tega člena.
33. člen
Ne glede na določbo četrtega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98), se v občinske proračune za leto 1998 vključijo vsa sredstva, ki so do 31. decembra 1998 kot prihodki proračuna vplačana in razporejena na račune proračuna ali kot odhodki proračuna nakazana iz proračuna.
Sredstva, ki se zagotavljajo na postavkah transferji občinam in so v obliki finančne izravnave namenjena za pokritje ugotovljenega primanjkljaja prihodkov za zagotovljeno porabo občin, skladno z 20. in 29. členom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US RS in 67/97 – odločba US RS), se občinam nakažejo do 31. decembra 1998.
34. člen
Del presežka prihodkov nad odhodki Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ugotovljenega po zaključnem računu za leto 1997, v znesku 700,000.000 tolarjev se najkasneje do 30. junija leta 1998 vplača v proračun Republike Slovenije.
35. člen
Od sredstev obračunanih storitev, ki jih za državni proračun po ceniku storitev (Vestnik številka 4, z dne 1. julij 1995) opravlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet in so evidentirane v njenem poročilu o vplačilih in razporeditvah javnofinančnih prihodkov, se 50 odstotkov sredstev razporeja v proračun Republike Slovenije.
Minister, pristojen za finance, določi način in roke plačevanja storitev iz prejšnjega odstavka.
36. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 22. člena zakona, se v letu 1998 sredstva tekoče proračunske rezerve lahko uporabijo tudi za pokrivanje odhodkov, za katere je bilo ob planiranju proračuna s sklepom vlade določeno, da se sredstva za te namene zagotavljajo v tekoči proračunski rezervi.
37. člen
Minister, pristojen za finance, izda predpise iz 4. člena, 34.b člena, 40. člena, drugega odstavka 48.a člena, 88. člena in 88.a člena zakona, vlada pa predpise iz prvega odstavka 48.a člena zakona v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona.
38. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/95-45/19
Ljubljana, dne 16. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti