Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998

Kazalo

1485. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sladka gora, stran 2263.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Sladka gora (Uradni list RS, št. 23/98), poročila Volilne komisije Krajevne skupnosti Sladka gora o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v KS Sladka gora, ki je bil dne 19. 4. 1998 in na podlagi korespondenčne seje Sveta KS Sladka gora z dne 20. 4. 1998 je Svet KS Sladka gora sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sladka gora
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Sladka gora se v skladu z odločitvijo krajanov na referendumu dne 19. 4. 1998 uvede samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 5. 1998 do 30. 4. 2003.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo v celoti uporabljala za financiranje programa krajevne skupnosti, ki vsebuje:
– izgradnja novih cest in odcepov v dolžini 1.500 (odcep Sladka gora–Cenc, 800 m; odcep Polžanska vas–Zorko, 700 m);
– vzdrževanje že obstoječih cest, utrjevanje bankin in ureditev jarkov;
– sofinanciranje izgradnje doma gasilcev in krajanov;
– razširitev javne razsvetljave;
– ureditev kraja Sladka gora (zasaditev dreves in zelenja, postavitev košev za smeti...).
3. člen
Program iz 2. člena tega sklepa, ki se bo financiral iz sredstev samoprispevka znaša 32,000.000 SIT (ocena).
S samoprispevkom bo v 5 letih zbranih 8,000.000 SIT ali 25% vrednosti celotnega programa samoprispevka.
Za izvedbo programa bo potrebno zagotoviti še sredstva proračuna Občine Šmaje pri Jelšah ter druga sredstva.
Sredstva samoprispevka zbrana po realizaciji programa tega samoprispevka se bodo uporabila v skladu s programom oziroma letnimi plani krajevne skupnosti. O uporabi več zbranih sredstev samoprispevka odloča svet krajevne skupnosti.
4. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so krajani, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti, in sicer:
1. zaposleni krajani po stopnji 1,8% od bruto plače, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšanih za davke in prispevke iz naslova teh prejemkov;
2. upokojenci po stopnji 1,8% od vseh pokojnin, ki so osnova za davek osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke in prispevke;
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davče osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke;
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 4% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
6. lastniki zemljišč po stopnji 6% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;
7. krajani, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno prebivališče na območju KS Sladka gora 2% mesečno od povprečne plače v RS za preteklo trimesečje.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom. Znesek obračunanega osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo oziroma med akontacijo osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje – izpostava Šmarje pri Jelšah. Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto na podlagi poslane položnice.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
7. člen
Samoprispevek se nakazuje na posebni račun pri Agenciji za plačilni promet Celje, Podružnici Šmarje pri Jelšah, št. 50730-842-053-82320, na naslov krajevni samoprispevek KS Sladka gora.
8. člen
Krajanom je zagotovljen neposredni in trajni nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom.
Za zbrana sredstva in izvajanje programa samoprispevka je odgovoren svet KS, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča zboru občanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka pri pravnih osebah kontrolira Agencija za plačilni promet.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 1998 dalje.
Št. 5/98
Sladka gora, dne 20. aprila 1998.
Predsednik
Sveta KS Sladka gora
Vili Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti