Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998

Kazalo

1481. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998, stran 2260.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 16. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Kidričevo za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotovijo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Kidričevo.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998 znašajo 478,044.387 SIT.
3. člen
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računov financiranja in v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1998 se izplača 0,5% v rezerve Občine Kidričevo.
5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvajanje proračuna je odgovoren župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Za nakup opreme in investicijskega dela, ki presegajo določeno vrednost, morajo dela biti oddana na podlagi javnega razpisa.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
9. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabljajo sredstva rezerv občine ali pa se najame posojilo v višini največ 5% sprejetega občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O začasni uporabi sredstev občinskih rezerv in o najetju posojila odloča župan.
10. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
11. člen
Župan Občine Kidričevo je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-98-13-12
Kidričevo, dne 17. aprila 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Stanko Meglič l. r.
         Bilanca prihodkov in odhodkov

              Prihodki


-------------------------------------------------------------------------------
Zap. št.  Vrsta prihodkov                   Plan 1998 v SIT
-------------------------------------------------------------------------------
I.     Prihodki za zagotovljeno porabo             283,168.400

A)     Prihodki, ki se razporejajo med republiko in občino

1.     Dohodnina (30%)                     127,809.000

B)     Prihodki, ki pripadajo občini               3,087.400

C)     Finančna izravnava                   152,272.000

II.     Prihodki za druge naloge                176,897.075

D)     Davki in druge dajatve                 117,817.075

E)     Prihodki, določeni z drugimi predpisi          15,680.000

F)     Prihodki od premoženja                  22,000.000

G)     Prihodki iz naslova sofinanciranj            21,400.000

III.    Prenos prihodkov iz preteklega leta           17,978.912

      Vsi prihodki skupaj                   478,044.387


               Odhodki

1.     Dejavnost občinskih organov               21,969.100

2.     Dejavnost uprave občine                 24,113.415

3.     Izobraževanje                      38,587.200

4.     Socialno varstvo                     21,200.000

5.     Otroško varstvo                     56,800.000

6.     Kultura                         34,235.872

7.     Šport                           6,200.000

8.     Zdravstvo                         8,020.000

9.     Raziskave                          400.000

10.     Kmetijstvo in gospodarstvo                21,500.000

11.     Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami       10,900.000

12.     Stanovanjska dejavnost                  10,600.000

13.     Poslovni prostori                     2,240.000

14.     Komunalna dejavnost                   29,000.000

15.     Cestna dejavnost                     27,000.000

16.     Drugi odhodki                      16,300.000

      Odhodki (1 do 16)                    329,065.587

17.     Komunalna dejavnost                   18,000.000

18.     Cestna dejavnost                     37,884.800

19.     Drugi odhodki na področju investicij iz sredstev

      nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč         93,094.000

      Investicijski odhodki (od 17do19)            148,978.800

      Skupaj (1do19)                     478,044.387
-------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti