Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998

Kazalo

1465. Pravila za opravljanje mature za kandidate s posebnimi potrebami, stran 2237.

Na podlagi 17. člena Pravilnika o maturi (Uradni list RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96, 5/97 in 84/97) je Republiška maturitetna komisija na svoji 2. izredni seji dne 6. 3. 1998 sprejela
P R A V I L A
za opravljanje mature za kandidate s posebnimi potrebami
1. člen
(pravila)
Pravila za opravljanje mature za kandidate s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: pravila) omogočajo kandidatom, ki so slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, z govornimi motnjami, dolgotrajno bolni ali imajo posebne učne težave (v nadaljevanju: kandidati s posebnimi potrebami), da opravljajo prilagojen maturitetni izpit, tako da lahko izkažejo raven svojega znanja. Ob tem je treba zagotoviti, da prilagojen izpit ne postavlja kandidatov s posebnimi potrebami v prednostni položaj.
2. člen
(prijava in dokazila)
Kandidati s posebnimi potrebami oddajo prijavo za opravljanje prilagojenega izpita iz 6. člena teh pravil šolski maturitetni komisiji v roku, določenem z maturitetnim koledarjem.
Kandidati iz prvega odstavka tega člena obvezno priložijo k prijavi dokazilo oziroma mnenje ustrezne specialistične ustanove o stopnji okvare oziroma o stopnji sposobnosti.
Šolska maturitetna komisija pošlje Državnemu izpitnemu centru prijavnice za opravljanje prilagojenega izpita skupaj z dokazili v roku, kot je določen z maturitetnim koledarjem.
3. člen
(določitev prilagojenega maturitetnega izpita)
Na temelju prijav in dokazil Republiška maturitetna komisija v skladu s 17. členom pravilnika imenuje zunanje člane, strokovnjake za komunikacijo s kandidatom glede na naravo motnje najkasneje do 30. januarja tekočega šolskega leta.
Državni izpitni center, šolska maturitetna komisija in zunanji člani skupaj pripravijo program in način opravljanja prilagojenega maturitetnega izpita.
Republiška maturitetna komisija potrdi program in način opravljanja prilagojenega maturitetnega izpita za posameznega kandidata po zaključku prijav k maturi.
4. člen
Kandidati s posebnimi potrebami, ki želijo opravljati prilagojen maturitetni izpit, morajo že predhodno, v okviru pouka ali pri predmaturitetnem preizkusu pridobiti izkušnje za opravljanje takega izpita.
5. člen
(izpitni roki)
Kandidati s posebnimi potrebami lahko v skladu s pravilnikom opravljajo maturo v dveh delih v dveh zaporednih izpitnih rokih.
6. člen
(prilagoditve izpita)
Kandidati s posebnimi potrebami opravljajo maturo v skladu z določili maturitetnih aktov, pravil in navodil.
Kandidati s posebnimi potrebami so upravičeni do naslednjih prilagoditev maturitetnega izpita: čas opravljanja maturitetnega izpita, prirejena oblika izpitnega gradiva, izpit s pomočnikom, uporaba računalnika, prirejen ustni izpit, prirejen izpit slušnega razumevanja, prilagoditev opravljanja vaj oziroma priprave seminarske naloge ter prilagojen način ocenjevanja.
7. člen
(čas opravljanja prilagojenega maturitetnega izpita)
Čas opravljanja prilagojenega pisnega ali ustnega maturitetnega izpita za kandidata s posebnimi potrebami se lahko podaljša za največ 50 odstotkov predvidenega časa za izpit.
Šolska maturitetna komisija lahko podaljša za največ 50 odstotkov predvidenega časa tudi čas odmora in čas priprave na izpit, če ugotovi, da bi to bilo potrebno zaradi trenutno nastale situacije.
Če je čas podaljšan, opravlja kandidat izpit v posebnem prostoru, kjer je poleg zunanjega člana šolske maturitetne komisije obvezno navzoč še najmanj en nadzorni učitelj. Nadzorni učitelj mora zagotoviti, da kandidat med izpitom ne pride v stik z drugimi udeleženci, ki so izpit že opravili.
8. člen
(prirejena oblika izpitnega gradiva)
Kandidatu s posebnimi potrebami se lahko priredi oblika izpitnega gradiva, na primer: ustna vprašanja, Braillova pisava, povečava in prirejena vsebina, kjer je prevod vprašanj nemogoč.
Če kandidat potrebuje prilagojena ustna vprašanja, izžreba številko kompleta z ustnimi vprašanji predčasno oziroma najkasneje do 15. maja.
9. člen
(izpit s pomočnikom)
Kandidatu s posebnimi potrebami, ki je fizično nezmožen, da bi sam opravljal izpit, se lahko dodeli bralec in pisar (v nadaljevanju pomočnik).
Pomočnik ne sme biti njegov učitelj ali sorodnik.
Za tak izpit dobita kandidat in pomočnik dodatna navodila.
10. člen
(uporaba računalnika)
Kandidat s posebnimi potrebami lahko uporablja računalnik.
Kandidat s posebnimi potrebami ne sme imeti dostopa do drugih pripomočkov v programu, edina kopija kandidatovega dela je posneta na disketo in natisnjena, iz računalnika pa se mora kopija zbrisati.
11. člen
(ustni izpit)
Kandidat z resnimi govornimi okvarami je lahko oproščen ustnega izpita.
Pri ustnem delu izpita je treba slušno prizadetemu in težje naglušnemu omogočiti branje z ustnic – ogledovanje sogovornika oziroma prevajanje v znakovni jezik.
12. člen
(izpit slušnega razumevanja)
Gluhi in težje naglušni kandidati so lahko slušnega dela izpita oproščeni.
Pri slušnem delu izpita je treba slušno prizadetemu in težje naglušnemu omogočiti branje z ustnic – ogledovanje sogovornika oziroma prevajanje v znakovni jezik.
13. člen
(vaje in seminarske naloge)
Vaje in seminarsko nalogo se prilagodi kandidatovim zmožnostim tako, da se lahko izkažejo kandidatove sposobnosti.
14. člen
(ocenjevanje)
Prilagodi se tudi ocenjevanje. Vse naloge oziroma napake, ki so posledica kandidatove motnje, se izločijo iz ocenjevanja, na primer lepopisje, naloge iz glasoslovja in fonetike in drugo. Pri ocenjevanju lahko sodeluje strokovnjak za motnjo.
15. člen
(poškodbe)
Če pride do poškodbe kandidata po roku za prijavo na maturo, določenem v 5. členu, in je kandidat sposoben opravljati prilagojen izpit na maturi, mora šolsko maturitetno komisijo obvestiti o spremembi. Šolska maturitetna komisija pošlje predlog za odobritev prilagojenega maturitetnega izpita skupaj z dokazili Republiški maturitetni komisiji v potrditev.
16. člen
(veljavnost)
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. aprila 1998.
Predsednik
dr. Jožko Budin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti