Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998

Kazalo

1464. Navodilo o strokovnem delu izpitnega programa za pridobitev nazivov pomorščakov, stran 2228.

Na podlagi tretjega odstavka 114. člena zakona o pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77, 13/82, 30/85, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US) izdaja minister za promet in zveze
N A V O D I L O
o strokovnem delu izpitnega programa za pridobitev nazivov pomorščakov
1. člen
To navodilo določa obseg strokovnega dela izpitnega programa za pridobitev nazivov pomorščakov.
2. člen
Strokovni del izpitnega programa za naziv “mornar-motorist v obalnem morju” obsega na podporni ravni predmete:
– navigacija: luči in označbe na plovni poti, pomorske karte in delo z njimi, priročniki in sredstva za navigacijo, določevanje točke ladje in plovbe v vseh vremenskih razmerah pri obalni plovbi (ustno in praktično),
– pomorstvo: čolni in ladje, ladijsko skladišče in zavarovanje tovora med plovbo, naprave za nakladanje in razkladanje tovora, za sidranje, krmarjenje, vzdrževanje čolnov in ladij, ladijske vrvi, oprema za reševanje, osnove stabilnosti ladje, postopek proti požaru, vdoru vode, nasedanju ali zapuščanju ladje (ustno in praktično),
– izogibanje trčenju na morju (ustno in praktično),
– ladijski postroji: vrste ladijskih motorjev in način dela, zagon motorjev, nadzor med delovanjem in zaustavitev motorjev, sistemi za hlajenje in mazanje, goriva in maziva za motorje, vrste in namen pomorskih strojev in naprav, gonila za prenos moči, ladijske instalacije, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo (ustno in praktično) in
– varstvo pri delu in varstvo morja pred onesnaženjem: viri poškodb pri delu, osebna in kolektivna zaščita na plovnem objektu, ukrepi pred onesnaževanjem morja s plovnih objektov, prva pomoč na plovnem objektu, protipožarna zaščita (ustno in praktično).
3. člen
Strokovni del izpitnega programa za naziv “član posadke v sestavi krovne straže” obsega na podporni ravni predmete:
– navigacija: uporaba kompasa, smerne plošče, pomorske karte, pilota, seznama svetilnikov, vrisovanje plovnih poti, določevanje točke ladje in plovba v vseh vremenskih razmerah, glavni pojmi o vremenu, odčitavanje in vzdrževanje termometra in barometra, vetrovi, tokovi in megla na Jadranskem morju, način opravljanja straže v službi krova (ustno in praktično),
– pomorstvo: vrste ladij, nosilnost, vzdrževanje in oprema, manipulacija s tovorom, ladijska skladišča, zlaganje tovora, zavarovanje tovora pri plovbi, dolžnosti člana posadke v sestavi krovne straže, organizacija protipožarne zaščite, sredstva za reševanje, nasedanje in zapuščanje ladje, način krmarjenja, zapovedi za krmarjenje v slovenskem in angleškem jeziku (ustno),
– izogibanje trčenju na morju: predpisi in pravila o izogibanju trčenju na morju, predpisi, ki urejajo plovbo po posameznih delih Jadranskega morja, zastave mednarodnega signalnega kodeksa, zastave in nakit (ustno),
– varstveni ukrepi: tehnični in varstveni ukrepi na ladji, viri poškodb, osebna in kolektivna zaščitna sredstva, osnove o ladijski higieni, nalezljive in druge specifične bolezni ter varstvo pred njimi, prva pomoč na plovnem objektu, varstvo človeka in človekovega okolja, ladijske vrvi in oprema (ustno in praktično) in
– osnove meteorologije: osnove o atmosferi, instrumenti za merjenje temperature in pritiska zraka, rokovanje in vzdrževanje, vetrovi, morski tokovi in megla na Jadranu (ustno).
4. člen
Strokovni del izpitnega programa za naziv “poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe v Jadranskem morju” obsega na vodstveni ravni predmete:
– navigacija: uporaba pomorskih kart, priročniki za plovbo, sredstva za navigacijo, način in določevanje točke ladje pri obalni plovbi, plovba z ladjo po Jadranskem morju v različnih vremenskih razmerah, način opravljanja straže v službi krova (ustno in praktično),
– pomorstvo: značilnosti ladij, nosilnost, vzdrževanje in oprema, nadvodje in ugrez, sidra, krmila, nakladanje, razkladanje in zlaganje tovora, ladijsko skladišče, ladijske vrvi, vzdrževanje ladijske opreme, vlačenje in reševanje ladij in oseb v morju, postopek pri požaru, vdoru vode, nasedanju in zapuščanju ladje, reševanju in obstanku na morju, protipožarna sredstva (ustno in praktično),
– varstveni ukrepi: varstveni ukrepi pri delu, preventivni ukrepi za varstvo delovnih mest, viri poškodb na ladji, ladijska higiena, nalezljive in druge bolezni, hramba sanitetnega materiala, prva pomoč osebi poškodovani pri delu (ustno in praktično),
– izogibanje trčenj na morju: predpisi in pravila za izogibanje trčenju na morju, predpisi, ki urejajo plovbo po posameznih območjih Jadranskega morja, mednarodni signalni kodeks, sredstva za optično in akustično signalizacijo po Morsejevem sistemu, signalne zastave (ustno),
– meteorologija: glavne definicije, atmosfera, lokalni vetrovi, instrumenti za merjenje temperature in zračnega tlaka, morski tokovi, megla na Jadranskem morju in vpliv na navigacijo, osnovni elementi za vremensko napoved, obvestila o vremenu, meteorološka služba (ustno) in
– ladijsko poslovanje: delitev morja, vpis ladij, ladijske listine in knjige, red na ladji, osnove o pomorskem prevozu, listine o tovoru: dolžnosti članov posadke ladje, red v pristaniščih, dolžnosti poveljnika pri poškodbi ladje, trčenju, nasedanju, vlačenju in pomoči drugi ladji, pomorska nesreča, inšpekcija in carinski nadzor, preprečevanje onesnaževanja morja, predpisi o prevozu nevarnega tovora (ustno).
5. člen
Strokovnega izpita za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi” obsega na operativni ravni predmete:
– navigacija: pomorske karte in delo z njimi, priročniki za plovbo po Jadranskem, Sredozemskem in Črnem morju, različne metode določevanja točke ladje s terestričnimi objekti in nebesnimi telesi, magnetizem, girokompasi-deviacija, navtične tablice, globinomeri, brzinomeri, radar, način opravljanja straže v službi krova (ustno in praktično),
– pomorstvo: klasifikacija ladij, pregledi in spričevala, nosilnost, vzdrževanje in oprema ladje, nadvodje in ugrez, sidra, krmila, manever z ladjo, nakladanje, zlaganje in razkladanje tovora, stabilnost ladje, drenažni sistem ladje, vdor vode, nasedanje, požar na ladji, spuščanje čolnov v vodo ter ravnanje z njimi in drugimi napravami za reševanje življenj, reševanje in obstanek na morju, preprečevanje onesnaževanja morja (ustno),
– varstveni ukrepi: varstveni ukrepi pri izvajanju del, preventivni ukrepi za varstvo delovnih mest, strojev in naprav, viri in vzroki poškodb na ladji, postopek pri mehaničnem, toplotnem in električnem udaru, predpisi o varstvu pri delu (ustno),
– izogibanje trčenju na morju: mednarodna pravila za izogibanje trčenju na morju, predpisi, ki urejajo plovbo v mejah velike obalne plovbe (ustno),
– signalizacija: sistemi signalizacije, sredstva za optično in akustično signalizacijo po Morsejevem sistemu, zastave, označbe na pomorski plovni poti (ustno),
– meteorologija: atmosfera, temperatura, tlak in vlažnosti, merilni instrumenti, vetrovi, morski tokovi in megla ter njihov vpliv na plovbo, oblaki – vrste in gibanje, napoved in obvestila o vremenu, meteorološka služba (ustno),
– ladijsko poslovanje: delitev morja: pravni položaj ladje na odprtem in obalnem morju ter v tujih pristaniščih, ladijske listine in knjige, inšpekcijsko in carinsko nadzorstvo, klasifikacija ladij, zavarovanje ladje in tovora, havarije, pomorski prevozi, ladijska administracija, postopek poveljnika pri trčenju, sprejemanju in dajanju pomoči, reševanje, vdor vode, nasedanje, vlačenje, odgovornost za škodo na tovoru, red v pristaniščih, dolžnosti poveljnika, ladijska posadka, (ustno),
– meteorologija: osnovne definicije in razdelitev meteorologije, atmosfera, temperatura, tlak, vlaga, instrumenti za merjenje, vetrovi, morski tokovi in megla na Jadranu in Sredozemlju in njihov vpliv na navigacijo, oblaki vrste in pomikanje oblakov, napoved in obvestila o vremenu, meteorološka služba (ustno) in
– ladijska medicina: ladijska higiena, nalezljive in druge bolezni, ladijska ambulanta in zdravila, prva pomoč na ladji (ustno).
6. člen
Strokovni del izpita za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” obsega na operativni ravni predmete:
– navigacija: temeljito poznavanje in sposobnost uporabe navigacijskih kart in publikacij, tabele plime in oseke, obvestila pomorščakom, radijska navigacijska opozorila in obvestila v zvezi z urejanjem prometa po plovnih poteh, magnetizem, giroskop, kompas, vštevši napake in korekcije, brzinomeri in globinomeri, določevanje točke ladje v terestrični in astronomski navigaciji, uporaba hiperboličnih in satelitskih navigacijskih naprav, loksodroma in ortodroma, optični in akustični pripomočki v navigaciji, morske dobe, poznavanje radarja, sposobnost uporabe radarja in sposobnost razlage in analize radarskih podatkov, kronometer, sekstant, plovba ladje po kanalih, ožinah, rekah, na območju megle in plavajočega ledu, plovba pod vplivom toka in vetra, označbe na morskih plovnih poteh, način opravljanja straže v službi krova (pismeno in ustno),
– izogibanje trčenju na morju: temeljito poznavanje vsebine, uporabe in namena mednarodnih pravil za izogibanje trčenju na morju, način opravljanja straže v službi krova (ustno),
– signalizacija: mednarodni signalni kodeks, signali, zastave, sposobnost oddajanja in sprejemanja sporočil z Morsejevimi svetlobnimi signali – 40 znakov v minuti (ustno in praktično),
– ravnanje z ladjo in tovorom ter varstveni ukrepi: splošno poznavanje glavnih konstrukcijskih delov ladje in nazivov vsakega posamičnega dela, klasifikacija ladij, pregledi in spričevala, nosilnost, izmeritev in stabilnost ladij, aktivno znanje in uporaba tabel, diagramov in računalnikov za stabilnost, pretega in obremenitev, poznavanje osnovnih postopkov pri delni izgubi rezervne plovnosti, načrti ladje, drenaža ladje, manevriranje z ladjo v vseh pogojih, zasidranje in privez, ladijske vrvi: vlačenje in reševanje ladje, postopek pri požaru, vdoru vode in nasedanju ladje, zaščitna sredstva, spravljanje ladje v dok, vzdrževanje ladje in opreme, poznavanje načina za varno ravnanje in zlaganje tovora ter učinek teh dejavnikov na varnost ladje, načrti in listine o tovoru, nevarni tovori, ventilacija tovora, postopki pri preprečevanju onesnaževanja morja, sposobnost organiziranja vaj za zapuščanje ladje in ravnanje s čolni, splavi, plavajočimi in podobnimi napravami za reševanje življenj, poznavanje spretnosti obstanka na morju: ladijska administracija (pismeno in ustno),
– ladijsko zdravstvo: postopek pri poškodbah ali smrti na ladji, hrana in voda na ladji, ladijska lekarna, vrste in vzroki poškodb na ladji, varstveni ukrepi pri delu: prva pomoč na ladji, poznavanje praktične uporabe zdravniških navodil, dobljenih po radiu, karantenske in druge bolezni, postopek v primeru poroda ladji (ustno),
– meteorologija in oceanografija: atmosfera, temperatura, vlažnost, padavine in merilni instrumenti, vpliv meteoroloških razmer na navigacijo in tovor, cikloni, anticikloni in fronte, izogibanje ciklonom, meteorološki bilteni, karte faksimile, ključ priročniki, meteorološka opazovanja, morski tokovi in valovi, lastnosti morja, sinoptična služba in sinoptična situacija, vremenska napoved za pomorščake (ustno),
– angleški jezik: ustrezno znanje angleškega jezika, ki omogoča praktično uporabo pomorskih kart in drugih publikacij, razumevanje meteoroloških obvestil in sporočil, ki se nanašajo na varnost ladje in plovbe, sposobnost jasnega izražanja v stiku z drugimi ladjami in obalnimi postajami ter sposobnost razumeti in aktivno uporabljati standardni slovar, ki ga je izdala mednarodna pomorska organizacija, sestavljanje cirkularnih obvestil, vremenskega poročila, prijave pomorske nezgode in dokumenti o tovoru, prevajanje ustreznega besedila do 150 besed iz angleškega jezika v slovenski jezik in obratno z uporabo slovarja (pismeno in ustno),
– pomorsko pravo: organi za varnost plovbe, pomorski prekrški, morska ladja, pojem in vrste morskih ladij, listine o vpisu: konvencija o varstvu človekovega življenja na morju, sredstva za reševanje, spričevalo o sposobnost ladje za plovbo, določitev tovornih vodnih črt, ladijske listine in knjige, ladijska posadka, dolžnosti in pravice članov ladijske posadke, poveljnik ladje, varstvo članov posadke na ladji (predpisi mednarodne organizacije dela), pridobitev in priznavanje nazivov članov posadke, pomorske knjižice, pilotaža ladje, pomoč in reševanje, iskanje in reševanje (MERSAR), red na ladji v pristanišču, varstvo luških delavcev in članov posadke v pristanišču, ravnanje z nevarnim tovorom v pristanišču in na ladji, preprečevanje onesnaževanja morja (ustno) in
– mednarodno pomorsko pravo: pravna delitev morja, viri mednarodnega pomorskega prava, konvencija o odprtem morju, svoboščine odprtega morja, ohranjanje režima odprtega morja, ribolov in varstvo biološkega bogastva odprtega morja, zunanji morski pas, sodobne tendence za delitev morja, teritorialno morje, pravica do neškodljivega prehoda, režim prehoda tujih ladij čez teritorialno morje, intervencija obalne države na tuji ladji v teritorialnem morju, notranje morske vode, pristanišča, odprta za mednarodni promet, zalivi, ustja rek in morski prostor med obalo in bližnjimi otoki, intervencija države na tuji ladji v svojem pristanišču, kontrola tuje ladje po mednarodnih predpisih, mednarodni predpisi o vojni na morju, morsko bojišče, nevtralnost v pomorski vojni, status vojne ladje, spremenitev trgovske ladje v vojno, omejitve za vojno na morju, varstvo žrtev na morju, pomorski plen in vojni plen na morju, organizacija pomorskega prevoza in varstva premoženja v vojni na morju (ustno).
7. člen
Strokovni del izpita za naziv “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več” obsega na vodstveni ravni predmete:
– navigacija: magnetni kompas, ugotavljanje in popravljanje napak, uporaba in vzdrževanje pomorskih kart, reševanje problemov loksodromske plovbe, plovba po ortodromi in reševanje ortodromskih problemov – računsko in s pomočjo gnomonske karte, izbiranje poti, uporaba priročnikov in pilotskih kart, plovba ob obali in določevanje točke ladje z različnimi metodami, tabela plime in oseke in uporaba pri plovbi, atlas tokov in njegova uporaba, zaznamovanje plovne poti, določevanje točke ladje z opazovanjem nebesnih teles, čas, pretvarjanje časa, kronometer, sekstant, napake sekstanta in njihovo odstranjevanje, uporaba tabel in elektronskih računalnikov pri določevanju točke ladje s pomočjo astronomije, vpliv napak na zanesljivost pozicije, identifikacija nebesnih teles, način opravljanja straže v službi krova (pismeno in ustno),
– manevriranje z ladjo: manevriranje za ladjo v različnih razmerah, približevanje pristanišču, pilotski ladji in drugim plovnim objektom, manevriranje po rekah in plitkih vodah, uporaba vlačilcev in vlačenje, zasidranje, privezovanje in spravljanje v dok, ravnanje s sredstvi za reševanje, manevriranje v oteženih razmerah, pomoč, obstanek in reševanje na morju (ustno),
– izogibanje trčenju na morju: mednarodna pravila o izogibanju trčenju na morju, uporaba pravil v vseh razmerah in v shemi ločene plovbe, uporaba radarja pri izogibanju trčenju, delo na manevrskem diagramu, delo z radarjem-simulatorjem z avtomatskim sistemom za izogibanje trčenju (ustno in praktično),
– meteorologija in oceanografija: toplotna sevanja, porazdelitev toplote v atmosferi, atmosfera, temperatura, vlažnost, padavine, megla, merilni instrumenti, cikloni, anticikloni, fronte, plovba v omenjenih razmerah, meteorološki bilten in publikacije, faksimile, svetovna in ladijska meteorološka služba, morski tokovi in valovi, vpliv na plovbo, sinoptična služba, vpliv meteoroloških razmer na tovor, klimatološka analiza in vremenska napoved, meteorološko vodenje ladje (ustno),
– ladijska elektronika: girokompasi – uporaba, vzdrževanje, napake in njihovo odstranjevanje, radio-goniometrijska uporaba, vzdrževanje, napake in njihovo odstranjevanje, uporaba in vzdrževanje različnih tipov globinomerov in brzinomerov, sistemi hiperbolične navigacije: Decca, Loran, Consol, Omega – značilnosti, sposobnosti in omejitve, satelitske navigacijske naprave in njihova uporaba, navigacijski radar – značilnosti, uporaba, sposobnosti in omejitve, nastavitev, vzdrževanje in razlaga radarske slike, odkrivanje netočnih podatkov, lažnih odsevov in mrtvih kotov, določitev oddaljenosti in smeri, čitanje in orientacija radarske slike (ustno in praktično),
– poznavanje ladje in ravnanje s tovorom: vrste in značilnosti ladij, ladijska stabilnost, prečna začetna stabilnost in metacentrska višina, stabilnost pri velikih nagibnih kotih, vzvod stabilnosti, krivulja stabilnosti, vzdolžna stabilnost in določitev prevesa, dinamična stabilnost, stabilnost v posebnih razmerah, oprema za manipuliranje s tovorom, vzdrževanje in pregled opreme, nakladanje, zlaganje in prezračevanje tovora, prevoz nevarnih snovi, prevoz hlajenega in zmrznjenega tovora, označevanje težkih tovorov in enot tovora, prevoz tekočega tovora in ukrepi za varnost tankerjev, balastiranje, čiščenje in degaziranje tankov in preprečevanje onesnaževanja morja, nakladanje težkih tovorov in tovorov na krovu, uporaba računalnikov za nakladanje in razkladanje tovora in kontrolo stabilnosti, uporaba simulatorjev (data load), požar na ladji, odkrivanje požara, vrste in kemične lastnosti požara, način gašenja požara in organiziranje protipožarnih vaj, varstvo pri delu, postopki v sili, nasedanje, splovitev nasedle ladje, posledica trčenja in vdora vode (pismeno in ustno),
– pomorsko pravo: organi pomorske uprave in njihove pristojnosti, inšpekcijsko nadzorstvo nad ladjami, inšpektorji za varnost plovbe – dolžnosti in pooblastila, pomorski prekršek, organi in postopek, ustanove, ki opravljajo tehnično in strokovno delo v zvezi z varnostjo plovbe, morski plovni objekti – pojem in vrste, individualizacija morskih plovnih objektov, vpisi morskih ladij in čolnov, kategorije plovbe, določanje sposobnosti za plovbo morskih ladij, konvencija o varstvu človekovega življenja na morju, konvencija o tovornih vodnih črtah, izmeritev ladij, klasifikacija morskih ladij, ladijske listine in knjige, ladijska posadka – dolžnosti in pravice, straža na morju med plovbo in na sidrišču, dolžnosti članov posadke na ladji v pristanišču, poveljnik ladje, dolžnosti poveljnika v zvezi z varnostjo plovbe, poveljnik kot zakonski zastopnik ladjarja, javna pooblastila poveljnika ladje, varstvo članov posadke na ladji (predpisi mednarodne organizacije dela), zdravstveno nadzorstvo nad člani posadke, pridobivanje in priznavanje nazivov članov posadke, pomorske knjižice, varnost plovbe in plovne poti, morska razsvetljava, označevanje, pilotaža ladje, pomorske karte in navtične publikacije, obveščanje o nevarnosti, meteorološka služba, iskanje in reševanje (MERSAR), režim ladij v pristaniščih in red na ladji v pristanišču, varstvo luških delavcev in članov posadke na ladji, ravnanje z nevarnim tovorom, preprečevanje onesnaževanja morja, upravno, zdravstveno, carinsko, veterinarsko in fitopatološko nadzorstvo v pristanišču (ustno),
– mednarodno pomorsko pravo: viri mednarodnega pomorskega prava, obvezna uporaba mednarodnih konvencij in mednarodnih pravil, mednarodni predpisi o prevozu stvari po morju, konvencija o nakladnici, 1924, in protokol o njeni spremembi, 1968, odgovornosti ladjarja za tovor, prevzet v prevoz, klavzule o prevzemu in izročitvi tovora, dokazna moč nakladnice, protestni roki in njihov pomen, mednarodni predpisi o omejitvi ladjarjeve odgovornosti, konvencija Združenih narodov o prevozu tovora po morju, 1978, in spremembe, ki jih vsebuje, mednarodni predpisi o multimodalnem prevozu potnikov in prtljage po morju, 1974, ladjarjeva odgovornost za potnike in prtljago, mednarodni predpisi o odgovornosti za onesnaževanje morja z ladje, mednarodni predpisi o trčenju ladij, vrste trčenj po vzrokih, krivda in odgovornost za trčenje, pristojnost sodišč za trčenje, mednarodni predpisi o reševanju ljudi in premoženja na morju, pravice in dolžnosti reševalcev, določitev višine nagrade za reševanje, mednarodna pravila o skupnih havarijah, uporaba York Antwerpenskih pravil, postopek poveljnika po skupni havariji, garancijske listine, pogoji in praksa glede zavarovanja ladjarjeve odgovornosti, postopek poveljnika glede na zavarovalce odgovornosti in njihove predstavnike (ustno) in
– angleški jezik: poznavanje strokovne terminologije o ladji, tovoru in navigaciji, sestavljanje različnih obvestil, vremenskega poročila, prijave pomorske nezgode in protesta, poznavanje klavzul v nakladnici, manifestu in v pogodbi o prevozu, razumevanje meteoroloških obvestil in sporočil, ki se nanašajo na varnost ladje in plovbe, sposobnost razumeti in uporabljati standardni pomorski slovar, prevajanje ustreznega besedila do 250 besed iz angleškega jezika v slovenski jezik in obratno z uporabo slovarja (pismeno in ustno).
8. člen
Strokovni del izpita za naziv “član posadke v sestavi strojne straže” na podporni ravni obsega predmete:
– ladijski motorji: vrste in način delovanja ladijskih motorjev, zagon in zaustavljanje motorjev, sistemi za hlajenje in mazanje ladijskih strojev, izkoriščanje ladijskih strojev in ekonomičnost obratovanja in avtomatizacija pogona, vrste in namen pomožnih strojev in naprav, ladijski krovni stroji in naprave, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo, ravnanje z reševalno opremo, način opravljanja straže v strojni službi (ustno in praktično),
– ladijski kotli in parne turbine: konstrukcijsko in funkcijsko poznavanje ladijskih parnih turbin, vrste in delitev ladijskih parnih kotlov in turbin, proizvodnja in vrsta vodne pare, deli kotlov in kotelska armatura, naprave za oskrbovanje kotlov, goriva in kotelska voda (ustno in praktično),
– osnove elektrotehnike: viri električne energije in vrste toka, električna ladijska instalacija in elektronika, odjemniki električne energije in ekonomičnost obratovanja, električni merilni instrumenti, akumulatorji, generatorji, elektromotorji, transformatorji in varnostne naprave, pogon in vzdrževanje (ustno),
– goriva, maziva in voda: fizikalne in kemične lastnosti goriva in maziva, hramba goriva, maziva in vode na ladji, vrste goriva in maziva za ladijske motorje, ekonomičnost obratovanja (ustno) in
– varstvo pri delu in varstvo morja pred onesnaževanjem: viri poškodb pri delu, osebna in kolektivna zaščita na ladji, ukrepi pred onesnaževanjem morja z ladje, prva pomoč na ladji, protipožarna zaščita, ravnanje z reševalno opremo, reševanje in obstanek na morju (ustno).
9. člen
Strokovni del izpita za naziv “častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW v mali obalni plovbi” obsega na operativni ravni predmete:
– ladijski motorji, kotli in parne turbine: vrste in način delovanja ladijskih motorjev, zagon in zaustavljanje motorjev, oskrbovanje motorjev pri obratovanju, izkoriščanje ladijskih motorjev in ekonomičnost obratovanja, izračun moči motorja s pomočjo indikatorskih diagramov, vrste in delitev ladijskih parnih kotlov, ekonomičnost obratovanja kotlov, oskrbovanje kotlov med obratovanjem, armatura kotla, priprava in obdelava kotelske vode, vrsta in delitev ladijskih parnih turbin, način opravljanja straže v strojni službi (ustno in praktično),
– ladijski pomožni stroji in naprave: vrste in namen pomožnih ladijskih strojev in naprav, gonila za prenos moči pri ladijskih strojih, ladijski krovni stroji in naprave, vrste hladilnih naprav (ustno in praktično),
– ladijska elektrotehnika: viri električne energije in vrste toka, električna ladijska instalacija in elektronika, električni stroji in naprave, električni merilni instrumenti, vzdrževanje in ekonomičnost električnih postrojev (ustno),
– pomorski predpisi: ladijske listine in knjige ter njihovo vodenje na ladji, klasifikacijski zavodi, tehnični pregledi, nacionalni in mednarodni predpisi o varnosti plovbe, protipožarna zaščita na ladji (ustno) in
– ukrepi za varstvo pri delu: prva pomoč na ladji, varstvo pri delu v strojnici, predpisi in varstveni ukrepi pred onesnaževanjem morja z ladje, ravnanje z reševalno opremo, reševanje in obstanek na morju (ustno).
10. člen
Strokovni del izpita za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več” obsega na vodstveni ravni predmete:
– ladijski motorni postroji: konstrukcijsko in funkcijsko poznavanje ladijskih motorjev, izkoriščanje ladijskih motorjev in ekonomičnost obratovanja, avtomatizacija glavnega motorja, alarmne naprave in daljinsko krmiljenje motornih postrojev na ladji, fizikalne in kemične lastnosti goriva in maziva, priprava goriva in maziva za uporabo, vzdrževanje goriva in maziva v eksploataciji, hramba goriva in maziva na ladji, način opravljanja straže v strojni službi (ustno in praktično),
– ladijski parni kotli in turbine: konstrukcijsko in funkcijsko poznavanje ladijskih parnih kotlov, ladijskih parnih turbin, izkoriščanje in ekonomičnost obratovanja kotla, parnih turbin, izračun moči, avtomatizacija in varnostni ukrepi pri ladijskih parnih kotlih in turbinah, oskrbovanje, vzdrževanje in razstavljanje ladijskih parnih kotlov in turbin, obdelava napajalne in hladilne vode v ladijskih postrojih (ustno in praktično),
– ladijski pomožni stroji in naprave: konstrukcijsko in funkcijsko poznavanje vseh ladijskih pomožnih strojev in naprav, avtomatizacija pomožnih strojev in naprav, način delovanja, delitev in glavne značilnosti ladijskih hladilnih naprav, delitev in vzdrževanje ladijskih krovnih strojev in naprav (ustno in praktično),
– ladijska elektrotehnika: konstrukcijsko in funkcijsko poznavanje ladijskih električnih strojev, instalacij in naprav, uporaba, vzdrževanje in ekonomičnost ladijskih električnih strojev, naprav in instalacij, viri električne energije in vrste toka, elektronika in avtomatizacija v funkciji varnosti ladijskih postrojev (ustno in praktično),
– pomorski predpisi: ladijske listine in knjige in njihovo vodenje, klasifikacijski zavodi, tehnični pregledi, tehnični in drugi predpisi o varnosti ladje, ladijskih naprav in instrumentov posadke potnikov in tovora (ustno),
– ukrepi za varstvo pri delu: osebna in kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč na ladji, varstvo pri delu, protipožarna zaščita, predpisi in ukrepi pred onesnaževanjem morja z ladje, nacionalni in mednarodni predpisi o varnosti plovbe, ravnanje z reševalno opremo, reševanje in obstanek na morju (ustno) in
– angleški jezik: poznavanje tehnične terminologije, čitanje strokovnega besedila in njegovo prevajanje z uporabo slovarja, sporazumevanje, sestavljanje strokovne naročilnice za potrebe ladijskega obrata, izstavljanje poročil o havarijah ladijskih postrojev (pismeno in ustno).
11. člen
Strokovni del izpita za naziv “prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več” obsega na vodstveni ravni predmete:
– ladijski motorni postroji: vrste in način delovanja ladijskih motorjev, obratovanje in vzdrževanje glavnih ladijskih motorjev, organizacija dela posadke stroja za delo z glavnim motorjem, izračun moči glavnega motorja s pomočjo indikatorskih diagramov, ekonomičnost obratovanja in stopnja delovanja glavnega motorja, odpravljanje okvar na glavnem motorju, izračun zalog in porabe goriva, maziva, vode, potrošnega materiala, avtomatizacija pri glavnem motorju, način opravljanja straže v strojni službi (ustno in praktično),
– ladijski parni kotli in turbine: obratovanje in vzdrževanje ladijskih parnih kotlov in parnih turbin, organizacija dela posadke stroja za delo z ladijskimi parnimi kotli in turbinami, izračun moči parnih turbin, ekonomičnost obratovanja in stopnja delovanja parnih turbin, odpravljanje okvar na parnih kotlih in parnih turbinah, avtomatizacija pri parnih turbinah, ekonomičnost obratovanja in stopnja delovanja parnih kotlov, izračun porabe in zaloge goriva in vode za kotelski postroj, obdelava napajalne vode, avtomatizacija pri ladijskih kotelskih postrojih, varnostni ukrepi za delovanje kotelskih postrojev, razstavljanje parnih kotlov, parnih turbin (ustno in praktično),
– ladijski pomožni stroji in naprave: vrste in namen pomožnih strojev in naprav, obratovanje, izkoriščanje in vzdrževanje pomožnih strojev in naprav, organizacija dela posadke stroja za delo z vsemi pomožnimi stroji in napravami na ladji, ekonomičnost obratovanja pomožnih strojev in naprav, odpravljanje okvar na pomožnih strojih in napravah, avtomatizacija pomožnih strojev in naprav, ladijske hladilne naprave, ladijski krovni stroji in naprave (ustno in praktično),
– ladijska elektrotehnika in avtomatizacija: vrste in namen vseh ladijskih električnih strojev, naprav in instalacij, uporaba, vzdrževanje in ekonomičnost ladijskih električnih strojev, naprav in instalacij, stopnja avtomatizacije ladijskega strojnega kompleksa, elektronika in avtomatizacija v funkciji varnosti ladijskih postrojev (ustno in praktično),
– pomorski predpisi: mednarodni in nacionalni pomorski predpisi o varnosti plovbe, ladijske listine in knjige ter njihovo vodenje, klasifikacijski zavodi, tehnični pregledi, osebna in kolektivna zaščita na ladji, predpisi in izvrševanje varstvenih ukrepov pri delu, predpisi in izvrševanje ukrepov protipožarne zaščite, predpisi in izvrševanje ukrepov pred onesnaževanjem morja za ladje, ravnanje z reševalno opremo, reševanje in obstanek na morju, (ustno) in
– angleški jezik: poznavanje tehnične terminologije, čitanje, pisanje in prevajanje strokovnega besedila z uporabo slovarja, sporazumevanje, sestavljanje strokovne naročilnice za potrebe ladijskega obrata, sestavljanje poročil o havarijah ladijskih postrojev (pismeno in ustno).
12. člen
Strokovni del izpita za naziv “pomorski radiotelegrafist II. razreda” obsega na operativni ravni predmete:
– sprejemanje in pošiljanje Morsejevih znakov: pošiljanje in sprejemanje šifriranega besedila (črke, številke in interpunkcija) – 80 črk na minuto in odprtega besedila – 100 črk na minuto, čas pošiljanja in sprejemanja – 5 minut (pismeno in praktično),
– pravila o radijski službi: mednarodna konvencija o telekomunikacijah, mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju, pravilniki o radijskem prometu – mednarodni in nacionalni, nomenklatura frekvenc in valovnih dolžin, označevanje oddaj, frekvenca – dodelitev in uporaba, dodelitev frekvence po službi, državi in radijski postaji, delitev sveta na regije, ukrepi zoper motnje, preskusi, kontrola delovanja, poročila o prekrških, administrativne določbe o radijskih postajah, tajnost, dovoljenje za delo, spričevalo o zanesljivosti radiotelegrafske in radio-telefonske naprave, klicni znak, identifikacija, selektivna številka, publikacije za radijsko službo na ladji, frekvence za nevarnost, varstvo frekvenc za nevarnost, bedenje na frekvencah za nevarnost, signal za nevarnost, klic in sporočilo o nevarnosti, postopek v nevarnosti v radiofoniji in radiografiji, potrdilo sprejema sporočila o nevarnosti, radijski promet v zvezi z nevarnostjo, pošiljanje sporočila o nevarnosti z ladje, ki ni v nevarnosti, signali in sporočila o stiski, signali in sporočila o varnosti, znak za alarm v radiotelegrafiji in radiotelefoniji, signali radijske boje, selektivni klic vsem ladjam, signali za navigacijska opozorila, služba za goniometrijo in radijski žaromet, meteorološka služba, služba signalov točnega časa, pooblastila poveljnika, nazivi v službi za radijske zveze, kategorije radijskih postaj, delovni čas, inšpekcijski pregled radijske postaje, uporaba frekvenc v radiotelegrafiji, klic, odgovor, promet, klicne in delovne frekvence ladijske radijske postaje, uporaba frekvenc pri ozkopasovni telegrafiji, uporaba frekvenc v radiotelefoniji – način dela, klic, odgovor in promet, prednost v radijskem prometu, postopek klicanja in odgovarjanja s selektivnim klicem, klic, odgovor na klic, promet, potrdilo sprejema, končano delo v radiotelegrafiji in radiotelefoniji, radiotelegrami – deli, štetje besed in pristojbine, radiotelefonski pogovori, pristojbine, rok za hrambo arhiva, poznavanje in uporaba službenih kartic, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa in standardnega pomorskega slovarja, postopki v radijski službi pri uporabi priročnika o iskanju in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja pred nevarnostjo v zvezi z radijskimi napravami, vštevši električne, radiacijske, kemične in mehanične nevarnosti, protipožarna zaščita na ladji, posebne metode gašenja požara na radijskih napravah, osebna in kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč in uporaba opreme za reševanje življenj, plovba v vojnih razmerah, način opravljanja straže v službi zvez (ustno in praktično),
– elektrotehnika in radijska tehnika: električna napetost, tok in upor, padec napetosti na uporniku, zakoni razdelitve električnega toka, moč in delo električnega toka, primarni in sekundarni viri električne energije, kemični viri električne energije, akumulatorji, magnetizem in elektromagnetizem, zmogljivost in kondenzatorji, izmenični tok, upor, induktivnost in zmogljivost v tokokrogu izmeničnega toka, impedanca, moč izmeničnega toka, transformator, električni stroji, merilni instrumenti, električne meritve, nihajni krogi, elektronske cevi, polprevodniki, tranzistorji, PNP in NPN tranzistor, osnovni spoji tranzistorja, povratna zveza, operacijski ojačevalniki, stabilizacija napetosti, tranzistor kot sklopka, multivibratorji, generatorji žagaste napetosti, logične in redne sklopke, nizkofrekvenčno ojačanje, visokofrekvenčno ojačanje, oscilatorji, modulacija, detekcija, mešanje, filtri, katodne cevi, antene, vodi za napajanje anten, frekvenca in valovna dolžina, elektromagnetni valovi (ustno),
– radiokomunikacijske in elektronske navigacijske naprave: Radiotelegrafske naprave, glavni oddajnik in sprejemnik – blok shema in opis vseh blokov, rezervni oddajnik in sprejemnik, avtomatski taster radiotelegrafskih signalov alarma in nevarnosti, avtomatski sprejemnik radiotelegrafskih signalov alarma, kratkovodni oddajnik – blok shema in opis vseh blokov, prenosna radijska postaja sredstev za reševanje, radijska postaja reševalnega motornega čolna, radioteleks, radiotelefonske naprave, radiotelefonski oddajnik in sprejemnik – blok shema in opis vseh blokov, avtomatski generator radiotelefonskih signalov alarma, sprejemnik radiotelefonskega alarmnega znaka, zvočnik s filtrom, UKV radiotelefonska postaja, radijska boja, satelitske komunikacijske naprave, radar, radiogoniometer, faksimile, globinomer, girokompas, hiperbolični navigacijski sistemi, naprave satelitske navigacije (ustno in praktično),
– osnove meteorologije in navigacije: delitev in sestava atmosfere, temperatura, vlažnost, oblaki, atmosferski tlak, vetrovi in valovi, zračne gmote, fronte, neurja in nevihte, instrumenti za merjenje meteoroloških podatkov, sestavljanje, sprejemanje in dajanje meteoroloških poročil, vremenska napoved, meteorološka obvestila za pomorščake, naloga in delitev navigacije, geografske koordinate, navtična milja in vozel, horizont, osnovno poznavanje in čitanje pomorskih kart, kurs, kot premca, azimut, navigacijska sredstva, določitev pozicij ladje z radiogoniometrom, uporaba radarja za določitev pozicije ladje, označevalne luči in označbe (ustno in praktično) in
– angleški jezik: narek angleškega besedila do 200 besed in prevajanje v slovenski jezik z uporabo slovarja, čitanje besedila iz pravil o radijski službi in prevajanje v slovenski jezik, sestavljanje obvestil, ki se nanašajo na varnost ladje, posadke in potnikov (pismeno in ustno).
13. člen
Strokovni del izpita za naziv “pomorski radiotelegrafist I. razreda” obsega na operativni ravni predmete:
– sprejemanje in oddajanje Morsejevih znakov: oddajanje in sprejemanje šifriranega besedila (črke, številke in interpunkcija) – 100 črk na minuto in odprtega besedila – 125 črk na minuto, čas oddajanja in sprejemanja – 5 minut (pismeno in praktično),
– pravila o radijski službi: mednarodna konvencija o telekomunikacijah, mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju, pravilniki o radijskem prometu – mednarodni in nacionalni, nomenklatura frekvenc in valovnih dolžin, označevanje oddaj, frekvenca – dodelitev in uporaba, dodelitev frekvence po službi, državi in radijski postaji, delitev sveta na regije, ukrepi zoper motnje, preskusi, kontrola delovanja, poročila o prekrških, administrativne določbe o radijskih postajah, tajnost, dovoljenje za delo, spričevalo o zanesljivosti radiotelegrafske in radiotelefonske naprave, klicni znak, identifikacija, selektivna številka, publikacije za radijsko službo na ladji, frekvence za nevarnost, varstvo frekvenc za nevarnost, bedenje na frekvencah za nevarnost, signal za nevarnost, klic in sporočilo o nevarnosti, postopek v nevarnosti v radiofoniji in radiotelegrafiji, potrdilo sprejema sporočil o nevarnosti, radijski promet v zvezi z nevarnostjo, pošiljanje sporočil o nevarnosti z ladje, ki ni v nevarnosti, signali in sporočila o stiski, signali in sporočila o varnosti, znak za alarm v radiotelegrafiji in radiotelefoniji, signali radijske boje, selektivni klic vsem ladjam, signali za navigacijska opozorila, služba za goniometrijo in radijski žaromet, meteorološka služba, služba signalov točnega časa, pooblastila poveljnika, nazivi v službi za radijske zveze, kategorije radijskih postaj, delovni čas, inšpekcijski pregled radijske postaje, uporaba frekvenc v radiotelegrafiji, klic, odgovor, promet, klicne in delovne frekvence ladijske radijske postaje, uporaba frekvenc pri ozkopasovni telegrafiji, uporaba frekvenc v radiotelefoniji – način dela, klic, odgovor in promet, prednost v radijskem prometu, postopek klicanja in odgovarjanja s selektivnim klicem, klic, odgovor na klic, promet, potrdilo sprejema, končano delo v radiotelegrafiji in radiotelefoniji, radiotelegrami – deli, štetje besed in pristojbine, radiotelefonski pogovori, pristojbine, rok za hrambo arhiva, poznavanje in uporaba službenih kartic, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa in standardnega pomorskega slovarja, postopki v radijski službi pri uporabi priročnika o iskanju in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja pred nevarnostjo v zvezi z radijskimi napravami, vštevši električne, radiacijske, kemične in mehanične nevarnosti, protipožarna zaščita na ladji, posebne metode gašenja požara na radijskih napravah, osebna in kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč in uporaba opreme za reševanje življenj, plovba v vojnih razmerah, način opravljanja straže v službi zvez (ustno in praktično),
– elektrotehnika in radijska tehnika: električna napetost, tok in upor, padec napetosti na uporniku, zakoni razdelitve električnega toka, moč in delo električnega toka, primarni in sekundarni viri električne energije, kemični viri električne energije, akumulatorji, magnetizem in elektromagnetizem, zmogljivost in kondenzatorji, izmenični tok, upor, induktivnost in zmogljivost v tokokrogu izmeničnega toka, impedanca, moč izmeničnega toka, transformator, električni stroji, merilni instrumenti, električne meritve, nihajni krogi, elektronske cevi, polprevodniki, tranzistorji, PNP in NPN tranzistor, osnovni spoji tranzistorja, povratna zveza, operacijski ojačevalniki, stabilizacija napetosti, tranzistor kot sklopka, multivibratorji, generatorji žagaste napetosti, logične in redne sklopke, nizkofrekvenčno ojačanje, visokofrekvenčno ojačanje, oscilatorji, modulacija, detekcija, mešanje, filtri, katodne cevi, antene, vodi za napajanje anten, frekvenca in valovna dolžina, elektromagnetni valovi (ustno),
– radiokomunikacijske in elektronske navigacijske naprave: radiotelegrafske naprave, glavni oddajnik in sprejemnik – blok shema in opis vseh blokov, rezervni oddajnik in sprejemnik, avtomatski taster radiotelegrafskih signalov alarma in nevarnosti, avtomatski sprejemnik radiotelegrafskih signalov alarma, kratkovodni oddajnik – blok shema in opis vseh blokov, prenosna radijska postaja sredstev za reševanje, radijska postaja reševalnega motornega čolna, radioteleks, radiotelefonske naprave, radiotelefonski oddajnik in sprejemnik – blok shema in opis vseh blokov, avtomatski generator radiotelefonskih signalov alarma, sprejemnik radiotelefonskega alarmnega znaka, zvočnik s filtrom, UKV radiotelefonska postaja, radijska boja, satelitske komunikacijske naprave, radar, radiogoniometer, faksimile, globinomer, girokompas, hiperbolični navigacijski sistemi, naprave satelitske navigacije (ustno in praktično),
– osnove meteorologije in navigacije: delitev in sestava atmosfere, temperatura, vlažnost, oblaki, atmosferski tlak, vetrovi in valovi, zračne gmote, fronte, neurja in nevihte, instrumenti za merjenje meteoroloških podatkov, sestavljanje, sprejemanje in dajanje meteoroloških poročil, vremenska napoved, meteorološka obvestila za pomorščake, naloga in delitev navigacije, geografske koordinate, navtična milja in vozel, horizont, osnovno poznavanje in čitanje pomorskih kart, kurs, kot premca, azimut, navigacijska sredstva, določitev pozicij ladje z radiogoniometrom, uporaba radarja za določitev pozicije ladje, označevalne luči in označbe (ustno in praktično) in
– angleški jezik: narek angleškega besedila do 250 besed in prevajanje v slovenski jezik z uporabo slovarja, čitanje besedila iz pravil o radijski službi in prevajanje v slovenski jezik, sestavljanje obvestil, ki se nanašajo na varnost ladje, posadke in potnikov, sporazumevanje na temo o varnosti plovbe po morju in varstvu človekovega življenja (pismeno in ustno).
14. člen
Strokovni del izpita za naziv “pomorski radiotelefonist z omejenim pooblastilom” obsega na operativni ravni predmete:
– pravila o radijski službi: listine radiotelefonske postaje, služba bedenja, preizkus naprav, delo v pristanišču, nadzorstvo in inšpekcija, tajnost v radijskem prometu, namestitev radijske postaje, deli radijske postaje, splošni postopek za vzpostavitev zveze, čas molka, signal za nevarnost, klic in sporočilo o nevarnosti v radiotelefoniji, signali in sporočila o stiski in signali in sporočila o varnosti v radiotelefoniji, prednost v radijskem prometu, radiotelegram, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, varstveni ukrepi za varnosti ladje in osebja pred nevarnostmi v zvezi z radijskimi napravami, vštevši električne, radiacijske, kemične in mehanične nevarnosti, protipožarna zaščita na ladji, osebna in kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč in uporaba opreme za reševanje življenj (ustno in praktično) in
– praktično ravnanje z radiotelefonsko postajo: opis radiotelefonskih naprav in ravnanje z njimi, vzdrževanje akumulatorjev, vzpostavitev radiotelefonske zveze, (ustno in praktično).
15. člen
Strokovni del izpita za naziv “pomorski radiotelefonist s splošnim pooblastilom” obsega na operativni ravni predmete:
– pravila o radijski službi: listine radiotelefonske postaje, radijski dnevnik, služba bedenja, znaki za identifikacijo, preskušanje naprav, delo v pristanišču, nadzor in inšpekcija, tajnost v radijskem prometu, pooblastila poveljnika in dolžnost radiotelefonista, namestitev in sestava radijske postaje, avtomatski generator radiotelefonskih signalov za alarm, postaja reševalnega čolna, radijska boja, viri električne energije na ladji, vzpostavitev zveze, čas molka, signal za nevarnost, klic in sporočilo o nevarnosti v radiotelefoniji, signali in sporočila o nujnosti in signali in sporočila o varnosti v radiotelefoniji, prednost v radijskem prometu, služba radijskega namerjanja, meteorološka služba, radiotelegrami, radiotelefonski pogovori, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa in standardnega pomorskega slovarja, postopki v radijski službi pri uporabi priročnika o iskanju in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja pred nevarnostmi v zvezi z radijskimi napravami, vštevši električne, radiacijske, kemične in mehanične nevarnosti, protipožarna zaščita na ladji, osebna in kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč in uporaba opreme za reševanje življenj, plovba v vojnih razmerah (ustno in praktično),
– osnove radiotelefonije: elektromagnetni valovi, frekvenca in valovna dolžina, vrste in vloga antene, poznavanje osnovnih elementov radijskih naprav, enosmerni in izmenični tok, akumulatorji in usmerniki, princip delovanja sprejemnikov in oddajnikov (ustno),
– praktično ravnanje z radiotelefonsko postajo: opis in ravnanje z radiotelefonskimi napravami, vzdrževanje akumulatorjev, vzpostavitev radiotelefonske zveze, uporaba instrumentov na radijskih napravah, ravnanje s prenosno postajo plovila za reševanje, preizkušanje avtomatskega generatorja radiotelefonskih signalov za alarm (ustno in praktično) in
– angleški jezik: poznavanje strokovne terminologije v pomorski radiotelefonski službi, čitanje angleškega besedila do 100 besed in prevajanje v slovenski jezik, sporazumevanje na temo radiotelefonske službe za varnost plovbe (ustno).
16. člen
Strokovni del izpita za naziv “ladijski elektronik I. razreda” obsega na operativni ravni predmete:
– pravila o radijski službi: mednarodna konvencija o telekomunikacijah, mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju, pravilniki o radijskem prometu mednarodni in nacionalni, nomenklatura frekvenc in valovnih dolžin, označevanje oddaj, frekvenca – dodelitev in uporaba, dodelitev frekvence po službi, državi in radijski postaji, delitev sveta na regije, ukrepi zoper motnje, preskusi, kontrola delovanja univerzalnega pomorskega sistema za varnost in stisko na morju (v nadaljnjem besedilu: GMDSS), GMDSS sistemov in podsistemov, poročila o prekrških, administrativne določbe o radijskih postajah, tajnost, dovoljenje za delo, klicni znak, identifikacija, selektivna številka, publikacije za radijsko službo na ladji, frekvence za nevarnost, varstvo frekvenc za nevarnost, uporaba GMDSS opreme v primeru nevarnosti, klic in sporočilo o nevarnosti, postopek v nevarnosti, potrdilo sprejema sporočila o nevarnosti, radijski promet v zvezi z nevarnostjo, pošiljanje sporočila o nevarnosti z ladje, ki ni v nevarnosti, signali in sporočila o stiski, signali in sporočila o varnosti, signali radijske boje, selektivni klic vsem ladjam, signali za navigacijska opozorila, meteorološka služba, služba signalov točnega časa, pooblastila poveljnika, nazivi v službi za radijske zveze, kategorije radijskih postaj, delovni čas, inšpekcijski pregled radijske postaje, uporaba frekvenc v radijskem prometu, klic, odgovor, promet, klicne in delovne frekvence ladijske radijske postaje, prednost v radijskem prometu, postopek klicanja in odgovarjanja s selektivnim klicem, klic, odgovor na klic, promet, potrdilo sprejema, končano delo, radiotelegrami – deli, štetje besed in pristojbine, radiotelefonski pogovori, pristojbine, rok za hrambo arhiva, poznavanje in uporaba službenih kratic, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa in standardnega pomorskega slovarja, postopki v radijski službi pri uporabi priročnika o iskanju in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja pred nevarnostjo v zvezi z radijskimi napravami, vštevši električne, radiacijske, kemične in mehanične nevarnosti, protipožarna zaščita na ladji, posebne metode gašenja požara na radijskih napravah, osebna in kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč in uporaba opreme za reševanje življenj, plovba v vojnih razmerah (ustno in praktično),
– elektrotehnika in radijska tehnika: električna napetost, tok in upor, padec napetosti na uporniku, zakoni razdelitve električnega toka, moč in delo električnega toka, primarni in sekundarni viri električne energije, kemični viri električne energije, akumulatorji, magnetizem in elektromagnetizem, zmogljivost in kondenzatorji, izmenični tok, upor, induktivnost in zmogljivost v tokokrogu izmeničnega toka, impedanca, moč izmeničnega toka, transformator, električni stroji, merilni instrumenti, električne meritve, nihajni krogi, elektronske cevi, polprevodniki, tranzistorji, PNP in NPN tranzistor, osnovni spoji tranzistorja, povratna zveza, operacijski ojačevalniki, stabilizacija napetosti, tranzistor kot sklopka, multivibratorji, generatorji žagaste napetosti, logične in redne sklopke, nizkofrekvenčno ojačanje, visokofrekvenčno ojačanje, oscilatorji, modulacija, detekcija, mešanje, filtri, katodne cevi, antene, vodi za napajanje anten, frekvenca in valovna dolžina, elektromagnetni valovi (ustno),
– GMDSS komunikacijske in elektronske navigacijske naprave: GMDSS naprave – blok shema in opis vseh blokov, prenosna radijska postaja sredstev za reševanje, radioteleks, radiotelefonski oddajnik in sprejemnik – blok shema in opis vseh blokov, satelitske komunikacijske naprave, radar, radiogoniometer, faksimile, globinomer, girokompas, hiperbolični navigacijski sistemi, naprave satelitske navigacije, osnovno znanje navigacije (ustno in praktično),
– popravila GMDSS opreme: ugotoviti in popraviti vsako okvaro na GMDSS sistemih in podsistemih, preventivna vzdrževalna dela na GMDSS sistemih in podsistemih, poznavanje elektronskih delov, njihov namen in delovanje komponent in modulov (ustno in praktično),
– angleški jezik: narek angleškega besedila do 250 besed in prevajanje v slovenski jezik z uporabo slovarja, čitanje besedila iz pravil o radijski službi in prevajanje v slovenski jezik, sestavljanje obvestil, ki se nanašajo na varnost ladje, posadke in potnikov, sporazumevanje na temo o varnosti plovbe po morju in varstvu človekovega življenja (pismeno in ustno) in
– delo na simulatorju: oddajanje signalov za stisko z ladje na obalo s pomočjo najmanj dveh različnih in med seboj neodvisnih sredstev, s katerimi je možno opravljati radio komunikacije, oddajanje in sprejemanje signalov za stisko med dvema ladjama, sprejemanje signalov za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja, oddajanje in sprejemanje vsklajenih komunikacij, ki se nanašajo na iskanje in reševanje na morju, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske, oddajanje in sprejemanje signalov za lokalizacijo, sprejemanje informacij, ki se nanašajo na varnost plovbe, oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi radijskimi postajami oziroma mrežami, komuniciranje med dvema ladjama (praktično).
17. člen
Strokovni del izpita za naziv “ladijski elektronik II. razreda” obsega na operativni ravni predmete:
– pravila o radijski službi: mednarodna konvencija o telekomunikacijah, mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju, pravilniki o radijskem prometu – mednarodni in nacionalni, nomenklatura frekvenc in valovnih dolžin, označevanje oddaj, frekvenca – dodelitev in uporaba, dodelitev frekvence po službi, državi in radijski postaji, delitev sveta na regije, ukrepi zoper motnje, preskusi, kontrola delovanja GMDSS sistemov in podsistemov, poročila o prekrških, administrativne določbe o radijskih postajah, tajnost, dovoljenje za delo, klicni znak, identifikacija, selektivna številka, publikacije za radijsko službo na ladji, frekvence za nevarnost, varstvo frekvenc za nevarnost, uporaba GMDSS opreme v primeru nevarnosti, klic in sporočilo o nevarnosti, postopek v nevarnosti, potrdilo sprejema sporočila o nevarnosti, radijski promet v zvezi z nevarnostjo, pošiljanje sporočila o nevarnosti z ladje, ki ni v nevarnosti, signali in sporočila o stiski, signali in sporočila o varnosti, signali radijske boje, selektivni klic vsem ladjam, signali za navigacijska opozorila, meteorološka služba, služba signalov točnega časa, pooblastila poveljnika, nazivi v službi za radijske zveze, kategorije radijskih postaj, delovni čas, inšpekcijski pregled radijske postaje, uporaba frekvenc v radijskem prometu, klic, odgovor, promet, klicne in delovne frekvence ladijske radijske postaje, prednost v radijskem prometu, postopek klicanja in odgovarjanja s selektivnim klicem, klic, odgovor na klic, promet, potrdilo sprejema, končano delo, radiotelegrami – deli, štetje besed in pristojbine, radiotelefonski pogovori, pristojbine, rok za hrambo arhiva, poznavanje in uporaba službenih kratic, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa in standardnega pomorskega slovarja, postopki v radijski službi pri uporabi priročnika o iskanju in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja pred nevarnostjo v zvezi z radijskimi napravami, vštevši električne, radiacijske, kemične in mehanične nevarnosti, protipožarna zaščita na ladji, posebne metode gašenja požara na radijskih napravah, osebna in kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč in uporaba opreme za reševanje življenj, plovba v vojnih razmerah (ustno in praktično),
– elektrotehnika in radijska tehnika: električna napetost, tok in upor, padec napetosti na uporniku, zakoni razdelitve električnega toka, moč in delo električnega toka, primarni in sekundarni viri električne energije, kemični viri električne energije, akumulatorji, magnetizem in elektromagnetizem, zmogljivost in kondenzatorji, izmenični tok, upor, induktivnost in zmogljivost v tokokrogu izmeničnega toka, impedanca, moč izmeničnega toka, transformator, električni stroji, merilni instrumenti, električne meritve, nihajni krogi, elektronske cevi, polprevodniki, tranzistorji, PNP in NPN tranzistor, osnovni spoji tranzistorja, povratna zveza, operacijski ojačevalniki, stabilizacija napetosti, tranzistor kot sklopka, multivibratorji, generatorji žagaste napetosti, logične in redne sklopke, nizkofrekvenčno ojačanje, visokofrekvenčno ojačanje, oscilatorji, modulacija, detekcija, mešanje, filtri, katodne cevi, antene, vodi za napajanje anten, frekvenca in valovna dolžina, elektromagnetni valovi (ustno),
– GMDSS komunikacijske in elektronske navigacijske naprave: GMDSS naprave, blok shema in opis vseh blokov, prenosna radijska postaja sredstev za reševanje, radioteleks, radiotelefonski oddajnik in sprejemnik – blok shema in opis vseh blokov, satelitske komunikacijske naprave, radar, radiogoniometer, faksimile, globinomer, girokompas, hiperbolični navigacijski sistemi, naprave satelitske navigacije, osnovno znanje navigacije (ustno in praktično),
– popravila GMDSS opreme: ugotoviti in popraviti vsako okvaro na GMDSS sistemih in podsistemih, preventivna vzdrževalna dela na GMDSS sistemih in podsistemih, poznavanje elektronskih delov, njihov namen in delovanje komponent/modulov (ustno in praktično),
– angleški jezik: narek angleškega besedila do 250 besed in prevajanje v slovenski jezik z uporabo slovarja, čitanje besedila iz pravil o radijski službi in prevajanje v slovenski jezik, sestavljanje obvestil, ki se nanašajo na varnost ladje, posadke in potnikov, sporazumevanje na temo o varnosti plovbe po morju in varstvu človekovega življenja (pismeno in ustno) in
– delo na simulatorju: oddajanje signalov za stisko z ladje na obalo s pomočjo najmanj dveh različnih in med seboj neodvisnih sredstev, s katerimi je možno opravljati radiokomunikacije, oddajanje in sprejemanje signalov za stisko med dvema ladjama, sprejemanje signalov za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja, oddajanje in sprejemanje vsklajenih komunikacij, ki se nanašajo na iskanje in reševanje na morju, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske, oddajanje in sprejemanje signalov za lokalizacijo, sprejemanje informacij, ki se nanašajo na varnost plovbe, oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi radijskimi postajami oziroma mrežami, komuniciranje med dvema ladjama (praktično).
18. člen
Strokovni del izpita za naziv “radijski operater s splošnim pooblastilom” obsega na operativni ravni predmete:
– pravila o radijski službi: natančno poznavanje za vzpostavljanje na VHF GMDSS opremi, komunikacij v stiski, nujnost in varnost, telefoni in telexi (javna korespondenca) in taksiranje, navigacijska opozorila, vremenska poročila, zdravniški nasveti na morskem področju, frekvence/kanali dodeljeni za varnost in nevarnost dodeljenih na MF in VHF frekvenčnem področju na GMDSS opremi, namen in vrsta oddajanja, dovoljene vrste oddajanja, obsegi, načini dela in uporaba frekvenc, ki so dodeljena za nevarnost, varnost in javno korespondenco v HF in satelitskem frekvenčnem in javno korespondenco v MF in VHF frekvenčnem področju, zaščito VHF kanalov za nevarnost in varnost pred škodljivimi motnjami in načini preprečevanja motenj, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa, uporaba standardnega pomorskega navtičnega slovarja, uporaba priročnika o iskanju in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja pred nevarnostmi v zvezi z radijskimi napravami vštevši električne, radiacijske, kemične in mehanske nevarnosti, protipožarno zaščito na ladji in metode gašenja požarov na radijskih napravah, nudenje prve pomoči in uporaba opreme za reševanje ljudskih življenj (pismeno in ustno),
– GMDSS: osnovni koncept in funkcije sistema, podsistemi GMDSS (ustno in praktično),
– satelitska komunikacija: INMARSAT sistem–vesoljni segment, obalne zemeljske postaje, ladijske zemeljske postaje, INMARSAT služba–alarmi v smereh ladja–obala, obala–ladja in ladja–ladja, INMARSAT EPIRB satelitski sistem, COSPAS – SARSAT sistem – opis podsistemov (ustno in praktično),
– zemeljska komunikacija: sistem digitalnega selektivnega klica, HF, MF in VHF GMDSS postaje (ustno in praktično),
– komunikacije za objavljanje pomorskih varnostnih poročil: NAVTEX služba, NAVAREA služba, satelitski razširjeni sprejemnik skupinskega poziva (EGC), (ustno in praktično),
– naprave sredstev za reševanje: elektronski radarski reflektor, VHF prenosna radijska postaja, minimalni sistem in oprema na ladjah glede na področja plovbe, postopki pri avtomatičnih komunikacijah – komunikacije za nevarnost, naprave in komunikacijske mreže na obali, uporaba računalnika v GMDSS sistemu, viri napajanja GMDSS naprav, natančno poznavanje dela in uporabe vseh GMDSS naprav, pošiljanje in sprejemanje z radiotelefonsko postajo in radiotelexom (ustno in praktično),
– delo na GMDSS opremi ali na simulatorju: oddajanje signalov za stisko z ladje na obalo s pomočjo najmanj dveh različnih in med seboj neodvisnih sredstev, s katerimi je možno opravljati radiokomunikacije, oddajanje in sprejemanje signalov za stisko med dvema ladjama, sprejemanje signalov za stisko, ki jih oddaja obalna radijska postaja, oddajanje in sprejemanje usklajenih komunikacij, ki se nanašajo na iskanje in reševanje na morju, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske, oddajanje in sprejemanje signalov za lokalizacijo, sprejemanje informacij, ki se nanašajo na varnost plovbe, oddajanje in sprejemanje splošnih radijskih komunikacij z obalnimi radijskimi postajami oziroma mrežami: komuniciranje med dvema ladjama (praktično) in
– angleški jezik: natančno poznavanje terminologije iz področja komunikacij, ki se nanašajo na varstvo človeških življenj na morju in računsko tehniko (pismeno in ustno).
19. člen
Strokovni del izpita za naziv “radijski operater z omejenim pooblastilom” obsega na operativni ravni predmete:
– pravila o radijski službi: poznavanje postopkov za vzpostavljanje VHF komunikacij na napravi za selektivni digitalni klic, v stiski, nujnosti in varnosti v slovenskem in angleškem jeziku, radiotelegrami, telefoni in telexi (javna korespondenca) in taksiranje, navigacijska opozorila, vremenska poročila in zdravniški nasveti na morskem področju A, kanali varnost, nevarnost in sigurnost dodeljenih na VHF frekvenčnem področju, namen in vrsta oddajanja, način dela in uporaba VHF kanalov za nevarnost, varnost in javno korespondenco, zaščito VHF kanalov za nevarnost in varnost pred škodljivimi motnjami in načini preprečevanja motenj, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa, uporaba standardnega pomorskega navtičnega slovarja, uporaba priročnika o iskanju in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja pred nevarnostmi v zvezi z radijskimi napravami vštevši električne, radiacijske, kemične in mehanske nevarnosti, protipožarno zaščito na ladji in metode gašenja požarov na radijskih napravah, nudenje prve pomoči in uporaba opreme za reševanje ljudskih življenj (pismeno in ustno),
– GMDSS: osnovni koncept in funkcije sistema, podsistemi GMDSS sistema (ustno in praktično),
– satelitska komunikacija: INMARSAT EPIRB satelitski sistem, COSPAS – SARSAT sistem (ustno in praktično),
– zemeljska komunikacija: komercialna VHF radio služba, sistem digitalnega selektivnega klica, radio telex sitem (ustno in praktično),
– komunikacije za objavljanje pomorskih varnostnih poročil: NAVTEX služba (ustno in praktično),
– naprave sredstev za reševanje, avtomatični elektronski radarski reflektor, prenosna VHF radio postaja, minimalni sistem in oprema na ladjah v morskem področju A1, postopek pri avtomatičnih komunikacijah – komunikacije za nevarnost, naprave in komunikacijska mreža na obali, izvori napajanja GMDSS naprav, poznavanje dela in uporabe vseh GMDSS naprav na področju plovbe A1, oddajanje in sprejemanje z VHF radiotelefonsko postajo (ustno in praktično) in
– delo na GMDSS napravah ali na simulatorju: oddajanje signal za stisko z ladje na obalo s pomočjo najmanj dveh različnih in med seboj neodvisnih sredstev, s katerimi je možno opravljati radiokomunikacije, oddajanje in sprejemanje signalov za stisko med dvema ladjama, sprejemanje signalov za stisko, ki jih oddaja obalna radijska postaja, oddajanje in sprejemanje vsklajenih komunikacij, ki se nanašajo na iskanje in reševanje na morju, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske, oddajanje in sprejemanje signalov za lokalizacijo, sprejemanje informacij, ki se nanašajo na varnost plovbe, oddajanje in sprejemanje splošnih radijskih komunikacij z obalnimi radijskimi postajami oziroma mrežami, komuniciranje med dvema ladjama (praktično).
20. člen
Strokovna literatura, ki je določena v 7., 15., 18. in 19. členu tega pravilnika, je na vpogled in razpolago na Fakulteti za pomorstvo in promet.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati dogovor o strokovnem delu izpitnega programa za nazive članov posadke ladij Jugoslovanske trgovske mornarice (Uradni list SFRJ, št. 16/83, 37/85).
22. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-10/98
Ljubljana, dne 17. aprila 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti