Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998

Kazalo

1463. Navodilo o vodenju pripravniškega dnevnika in pripravniškem programu na ladjah trgovske mornarice, stran 2225.

Na podlagi prvega odstavka 7. člena zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US) izdaja minister za promet in zveze
N A V O D I L O
o vodenju pripravniškega dnevnika in pripravniškem programu na ladjah trgovske mornarice
1. člen
To navodilo določa način vodenja pripravniškega dnevnika in program del, vaj in pismenih nalog za pripravnike za posamezne nazive v trgovski mornarici.
2. člen
Pripravniški dnevnik vodijo eno leto člani posadk ladij trgovske mornarice, ki nimajo dovolj plovbne dobe, ki jo potrebujejo za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več“, “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več“, “radiotelegrafist II. razreda“ in naziv “radijski elektronik II. razreda” (v nadaljnjem besedilu: pripravnik).
3. člen
Strani pripravniškega dnevnika so oštevilčene. Na prvi strani je vpisan priimek, očetovo ime in ime pripravnika ter naziv, za katerega se usposablja. Te podatke potrdi upravni organ pristojen za pomorstvo ali slovensko konzularno predstavništvo, če je ladja v tujini.
4. člen
Poveljnik ladje oziroma upravitelj stroja pregleda in potrdi pripravniški dnevnik najmanj enkrat mesečno in neposredno pred izkrcanjem pripravnika z ladje.
Neposredni pripravnikov vodja (častnik krova, častnik stroja, radiotelegrafist) pregleda pripravniški dnevnik enkrat tedensko.
5. člen
Iz pripravniškega dnevnika mora biti jasno razvidno dnevno opravljeno delo, vaje in pismene naloge, opravljene po programu del, vaj in pismenih nalog (v nadaljnjem besedilu: pripravniški program).
Pripravniški program za posamezne nazive je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o vodenju pripravniškega dnevnika na ladjah trgovske mornarice (Uradni list SRS, št. 12/74).
7. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-10/98
Ljubljana, dne 17. aprila 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
PRILOGAI. Pripravniški program za naziv "častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z
bruto tonažo 500 ali več":

A) Program del na operativni ravni:

a) plovba: štiri ure straže na poveljniškem mostu s prvim častnikom krova,
ostali delovni čas pri drugem delu v krovni službi,

b) v pristanišču: ves delovni čas na delu v krovni službi (natovarjanje in
razkladanje blaga, ladijska administracija, vzdrževanje ladje in podobno).

B) Program vaj na operativni ravni:

- seznanitveno usposabljanje: spoznavanje organizacije na ladji, ki obsega
ladijsko službo, krovno službo, ukrepe za varnost ladje, tovora in potnikov,
varnost pri delu, varnost pred požarom in vdorom vode ter ukrepi za
preprečevanje onesnaženja morja,

- spoznavanje: značilnosti ladje, položaja in namena ladijskih prostorov,
obratov in naprav, orodja in opreme za zaščito pred požarom in pred vdorom vode,
ladijskega dvodna, balastnih tankov, tankov za tekoči tovor in prostora za
iztovorjeno blago, mornarskega dela, načine reševanja in dajanja pomoči na
morju, priprav in opreme za dajanje te pomoči, celotne dokumentacije o tovoru in
dokumentacije ob prihodu in odhodu ladje, pogodbe o pomorskem prevozu - posebno
dodatnih klavzul, pomorske administracije in pomorskih predpisov,

- spoznavanje in uporaba: pomorskih kart, knjig in priročnikov za navigacijo,
posebno popravkov kart in priročnikov, ladijskih naprav in inštrumentov na
poveljniškem mostu, optične signalizacije, morsejevih znakov in mednarodnega
signalnega kodeksa,

- način določanja pozicije ladje glede na vrsto navigacije, delo s sekstantom in
kronometrom,

- vzdrževanje ladijske konstrukcije, opreme, naprav in orodja, vrvi, jeklenih
vrvi in ladijskega priveza,

- ukrepi za zaščito od korozije in konzerviranje,

- raba vitla in verig,

- delo: v ladijskih skladiščih, na ladijski opremi, pri pripravi ladijskih
dvigal za vkrcanje tovora, delo mornarja in član posadke v sestavi krovne straže
v pristanišču, delo pri privezu in odvezu ladje, njenem premeščanju in
manevriranju, delo pri štetju in varovanju tovora, krmarjenje ladje v vseh
pogojih plovbe,

- izdelava načrta vkrcanja tovora in

- vodenje ladijskega dnevnika, drugih ladijskih knjig in listin.

C) Program pismenih nalog:

a) po ena naloga:

- načrt ladje in vkrcanje tovora,

- shema protipožarnega in balastnega voda in ladijske ventilacije in

- stabilnostni račun ladje.

b) po tri naloge:

- določanje pozicije ladje glede na enega, dva in tri objekte v terestični in
astronomski plovbi, nebesna telesa in geografska širina,

- račun plovbe po ortodromi in loksodromi,

- določanje in kontrola deviacije v terestični plovbi z azimutom sonca, polarne
zvezde in drugih nebesnih teles in z amplitudo sonca in

- izračun nizke in visoke vode, plovba pod vplivom vetra in plovba s stalnim
tokom.

II. Pripravniški program za naziv "častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici
na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več":

A) Program del na operativni ravni:

a) plovba: štiri ure straže s prvim častnikom stroja, ostali delovni čas pri
drugih delih v strojni službi,

b) v pristanišču: ves delovni čas na delu v strojni službi.

B) Program vaj na operativni ravni:

- seznanitveno usposabljanje: spoznavanje organizacije na ladji, ki obsega;
ladijsko službo, strojno službo, ukrepe za varnost ladje, tovora in potnikov,
zaščito pri delu in zaščito proti požaru in vdoru vode, uporabo naprav in opreme
za to zaščito, njihovo vzdrževanje in hramba na ladji, ter ukrepe za
preprečevanje onesnaženja morja,

- spoznavanje: značilnosti ladje, prostorov in naprav strojnice, ladijskih
načrtov, posebno strojnice s sistemom goriva, olja, morske in sladke vode in
sistema pomožnih strojev, načina reševanja in nudenja pomoči na morju, naprav in
opreme za to reševanje in pomoč, njihovo vzdrževanje in hramba na ladji,
materialno-finančnega poslovanja strojne službe in pomorsko-upravnih predpisov,

- delo: na glavnem in pomožnih strojih na ladjah z motornim pogonom in pri
kotlih, dela na črpalkah splošne službe, vključno s požarno črpalko, urejanje in
testiranje razpršilnikov goriva in njihovih tlačilk, pri manevriranju z
vpisovanjem podatkov o manevriranju na tabli, pri vključevanju, izključevanju in
oskrbovanju generatorjev, pri vključevanju pomožnih strojev za manever glavnega
stroja, pri demontaži zaradi čiščenja separatorjev goriva in olj, dela v
mehanični delavnici na orodnih strojih - stružnica, skobeljnik, vrtalni stroj
itd., načini varjenja, ter pri drugem delu pri strojih pod nadzorstvom strojnega
oficirja,

- kontrola: tlak olja za mazanje, temperature olja za hlajenje batov, tlaka
goriva pred in za filtrom, tlaka in temperature izpušnega zraka pred in za
hladilnikom, merjenje temperature izpušnih plinov v posameznih cilindrih in
težkega goriva pred in za grelcem, mazanje cilindrov, strojnih obratov,
vodostaja, pritiskov, temperatur in izgorevanja goriva, pritiska goriva,
napajalne vode in njenega omehčanja, goriva in olja v servisnih tankih,
cilindrov za zrak, strojnega telegrafa in zvez pri krmarskih napravah,
cirkulacija olja in vode ter izpuha zraka pri motorju,

- nadzor delovanja: pomožnih diesel generatorjev, črpalk olja glavnega stroja,
hladilne vode, goriva, kalužnih črpalk, ki delajo občasno, delovanje
evaporatorja, kompresorjev zraka, postroj hladilnice hrane in klima naprave,
krmilnega stroja, strojev za pogon generatorjev, hidroforjev sladke in morske
vode, čiščenja in zamenjave raznih filtrov na glavnem in pomožnih strojih,
nadzor delovanja separatorjev goriva in olj,

- prehod na težko gorivo, nadzor nad delovanjem glavnega stroja,

- vzdrževanje motorjev v reševalnih čolnih in vzdrževanje pogona v pristanišču
in

- vodenje ladijskih knjig in listin v zvezi s strojno službo.

C) Program pisnih nalog:

Po tri naloge:

- snemanje indikatorskih diagramov glavnega stroja,

- izračun indicirane moči glavnega stroja, potreb goriva, maziva in vode za eno
ali več potovanj, dnevne porabe goriva in porabe goriva po 1kW/h; izračun porabe
električne energije med vožnjo in v pristanišču,

- shema cevovodov goriva, olja, sladke vode, morske vode in balastnih vod in

- analiza napajalne vode.

III. Pripravniški program za naziv "pomorski radiotelegrafist II. razreda":

A) Program del na operativni ravni:

a) plovba: ves delovni čas na straži z radiotelegrafistom;

b) v pristanišču: štiri ure z radiotelegrafistom pri vzdrževanju ladijske
radijske postaje, ostali delovni čas pri ladijskih električnih napravah in
ladijski administraciji.

B) Program vaj na operativni ravni:

- seznanitveno usposabljanje: spoznavanje organizacije na ladji, ki obsega:
ladijsko službo - posebno službo zveze, zaščito pri delu in ukrepe za varnost
ladje, tovora in potnikov, postopek in signale klicev na pomoč, nujnost in
varnost, čas tišine, sprejemanje in oddajanje sporočil in prevzemanje dolžnosti,

- spoznavanje: ladijskih značilnosti, prostorov in naprav v radijski postaji,
glavnih in pomožnih virov električne energije, mednarodnega radiotelegrafskega
kodeksa, tablic za oddajanje črk, številk in kratic v radijskem prometu,
delovnega časa radijske postaje v premiku, območij, frekvenc, nomenklature in
podobno, mednarodnih in domačih predpisov o radijskem prometu, pomorskih,
upravnih predpisov,

- spoznavanje in delo z ladijskimi knjigami in listinami v službi zveze in z
ladijsko administracijo,

- delo: pri vzdrževanju radijskih naprav, radiogoniometra, avtoalarma,
avtomatskega tasterja, akumulatorjev in pri ostalih napravah za radiotelegrafsko
in radiotelefonsko službo; delo z radarjem, brzinomerom, goniometrom,
globinomerom in žirokompasom,

- opravljanje službe v radijski postaji, sprejemanje signalov točnega časa,

- uporaba prenosne radijske postaje v rešilnem čolnu,

- uporaba knjig in priročnikov v službi zveze, šifriranje podatkov in
sestavljanje meteoroloških programov, vzdrževanje avtoalarma, avtomatičnega
oddajnika in akumulatorjev,

- radiogoniometrijsko določanje položajev ladje,

- spoznavanje načina reševanja in nudenja pomoči na morju, naprav in opreme za
reševanje ter njihovo vzdrževanje in hranjenje na ladji in

- vodenje ladijskega radijskega dnevnika.

C) Program pismenih nalog:

Po ena naloga:

- shema ladijskega glavnega in pomožnega prejemnika in oddajnika, antenskega
sistema in ladijskih elektronskih naprav,

- tablica deviacije ladijskega radiogoniometra in

- izračun upora, amperaže, voltaže, ohmov zakon.

IV. Pripravniški program za naziv "radijski elektronik II. razreda":

A) Program del na operativni ravni:

a) plovba: ves delovni čas na straži z radijskim elektronikom I. razreda,

b) v pristanišču: štiri ure z radijskim elektronikom I. razreda pri vzdrževanju
ladijske GMDSS radijske postaje, ostali delovni čas pri ladijskih električnih in
elektronskih napravah in ladijski administraciji.

B) Program vaj na operativni ravni:

- seznanitveno usposabljanje: spoznavanje organizacije na ladji, ki obsega:
ladijsko službo, službo zveze, ukrepe za varnost ladje, tovora in potnikov,
zaščito pri delu in zaščito proti požaru in vdoru vode, uporabo naprav in opreme
za to zaščito, njihovo vzdrževanje in hramba na ladji, ter ukrepe za
preprečevanje onesnaženja morja,

- spoznavanje: ladijskih značilnosti, prostorov in naprav v radijski postaji,
glavnih in pomožnih virov električne energije, območij, frekvenc, nomenklature
in podobno, mednarodnih in domačih predpisov o radijskem prometu, pomorskih,
upravnih predpisov,

- spoznavanje in delo z ladijskimi knjigami in listinami v službi zveze in z
ladijsko administracijo,

- delo: pri vzdrževanju GMDSS sistemov in podsistemov, akumulatorjev, delo z
radarjem, brzinomerom, goniometrom, globinomerom in žirokompasom,

- opravljanje službe v radijski postaji,

- uporaba knjig in priročnikov v službi zveze,

- spoznavanje načina reševanja in nudenja pomoči na morju, naprav in opreme za
reševanje ter njihovo vzdrževanje in hranjenje na ladji in

- vodenje ladijskega radijskega dnevnika.

C) Program pismenih nalog:

Po ena naloga:

- blok sheme in opisi vseh GMDSS sistemov in podsistemov.AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti