Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998

Kazalo

1462. Pravilnik o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za nazive pomorščakov, stran 2224.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za nazive pomorščakov
1. člen
Ta pravilnik določa sestavo izpitnih komisij za opravljanje strokovnih izpitov za pridobitev nazivov pomorščakov in način opravljanja strokovnih izpitov.
2. člen
Komisija za opravljanje strokovnih izpitov za pridobivanje nazivov za pomorščake (v nadaljnjem besedilu: izpitna komisija), se ustanovi pri upravnem organu pristojnem za pomorstvo.
3. člen
Izpitno komisijo imenuje minister pristojen za pomorstvo na predlog upravnega organa pristojnega za pomorstvo.
Izpitna komisija se imenuje za leto dni.
Izpitna komisija je sestavljena iz ene ali več skupin za posamezne nazive v službah krova, stroja ali zveze. Vsaka komisija ima predsednika in dva člana in njihove namestnike, ki so vsi lahko tudi izpraševalci. Komisije se smejo dopolniti z izpraševalci za posamezne predmete. Izpraševalce imenuje predsednik izpitne komisije izmed strokovnjakov za pomorstvo.
Predsednik in en član izpitne komisije morata biti strokovna delavca upravnega organa pristojnega za pomorstvo, drug član komisije je lahko iz pomorskega gospodarstva ali pomorskega šolstva.
Izpitna komisija ima tajnika, ki je dolžan prisostvovati delu izpitne komisije in voditi tajniške posle za komisijo.
4. člen
Upravni organ pristojen za pomorstvo določa čas opravljanja strokovnih izpitov in izpitov za posebna pooblastila ter o tem tudi obvesti zainteresirane kandidate.
Izpiti se praviloma opravljajo, kadar se prijavi najmanj pet kandidatov za isti naziv ali skupino nazivov iste službe. V opravičenih primerih lahko direktor upravnega organa pristojnega za pomorstvo odloči, da se izpiti delajo, tudi kadar je število kandidatov manjše.
5. člen
Kandidat, ki želi opraviti strokovni izpit za naziv pomorščaka, mora vložiti pri upravnem organu pristojnem za pomorstvo pismeno prošnjo najkasneje osem dni pred rokom, ki je določen za opravljanje strokovnega izpita. K prošnji mora priložiti v originalu ali overjeni fotokopiji te listine:
– šolsko spričevalo ali drug dokaz o končani šoli ali potrdilo o pridobljeni ali priznani strokovni izobrazbi,
– izvleček iz pomorske knjižice o plovbni dobi ali potrdilo o plovbni dobi, ali potrdilo tujega upravnega organa za pomorstvo o plovbni dobi, ki je opravljena na ladji tuje zastave,
– pridobljeno ali priznano pooblastilo za naziv in
– pripravniški dnevnik, ki ga vodijo pripravniki za nazive “častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več“, “častnik stroja zadolženi za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več“, “pomorski radiotelegrafist II. razreda“ in “radijski elektronik II. razreda“.
6. člen
Kandidat, ki želi delati izpit za posebno pooblastilo, mora vložiti pri upravnem organu pristojnem za pomorstvo pismeno prošnjo in to najkasneje osem dni pred rokom, ki je določen za opravljanje izpita za posebno pooblastilo. K prošnji mora priložiti v originalu spričevalo o opravljenem tečaju.
7. člen
Upravni organ pristojen za pomorstvo, na katerega je naslovljena prošnja za opravljanje izpita, ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita, in o tem izda odločbo. S to odločbo se določita kraj in čas opravljanja strokovnega izpita ali izpita za pridobitev posebnega pooblastila.
8. člen
Strokovni izpit za naziv pomorščaka ali pridobitev posebnega pooblastila sestavljajo pismeni, ustni in praktični del, kar je odvisno od programa, predpisanega za pridobitev posameznih pooblastil.
9. člen
Predmeti, ki se delajo pismeno, ustno in praktično, se delajo po vrsti, kot je navedeno v pravilniku o posebnih pooblastilih članov posadke morskih ladij in izpitnem programu za pridobitev posebnih pooblastil in navodilu o strokovnem delu izpitnega programa za pridobitev nazivov pomorščakov, razen kadar posebne okoliščine zahtevajo drugačen vrstni red.
O menjavi vrstnega reda odloča predsednik izpitne komisije.
10. člen
Za pismeni del izpita izpraševalec sestavi nalogo, ki vsebuje pet tem iz izpitnega programa. Pismena naloga se odda predsedniku izpitne komisije v zapečatenem ovoju in se hrani v tajnosti. Pismeno nalogo predsednik izpitne komisije sporoči kandidatom neposredno pred začetkom pismenega dela izpita ter jim obenem pojasni, kakšne pripomočke smejo uporabljati pri delu.
11. člen
Pismeni del izpita delajo kandidati skupaj ali v skupinah pod nadzorstvom najmanj enega člana izpitne komisije, ki ga določi predsednik komisije.
Pismena naloga se piše dve do štiri ure. Glede na izpitni predmet o tem odloča izpitna komisija.
12. člen
Če kandidat pri posameznem predmetu ne opravi uspešno pismenega dela, ne more pri tem predmetu ustno odgovarjati. V tem primeru se šteje, da kandidat tega predmeta ni opravil.
13. člen
Ustni del izpita delajo kandidati posamezno in po vrsti, kakor so vlagali prošnje.
Predmeti se delajo po vrstnem redu izpitnega programa. V opravičenih primerih lahko izpitna komisija spremeni ta vrstni red, razlog mora navesti v zapisniku.
Vsi člani komisije prisostvujejo ustnemu izpitu. Izpraševalec, ki ni član komisije ali njegov namestnik, je prisoten samo pri svojem predmetu.
14. člen
Na ustnem delu izpita kandidat izvleče za vsak predmet po tri vprašanja. Člani izpitne komisije lahko kandidatu postavijo tudi druga vprašanja, ki so v neposredni zvezi z vprašanjem, ki ga je kandidat izvlekel, in v okviru izpitnega programa.
Ustni del izpita lahko traja največ trideset minut za vsak predmet, le izjemno tudi dalje, če tako odloči izpitna komisija.
15. člen
Praktični del izpita se dela praviloma na ladji, ki je opremljena s sodobnimi stroji in drugimi napravami, izjemoma pa se ta izpit lahko dela v strokovnem kabinetu izobraževalnega zavoda s pomorskim izobraževalnim programom ali na posebnem poligonu.
16. člen
Če kandidat neopravičeno odstopi od strokovnega izpita ali popravnega dela strokovnega izpita ali izpita za posebno pooblastilo, ki ga je že začel delati, se šteje, da izpita ni opravil.
O upravičenosti odstopa iz prejšnjega odstavka, odloča izpitna komisija z večino glasov.
Kandidat, ki je nezadostno ocenjen iz dveh predmetov, lahko opravi popravni del strokovnega izpita iz teh dveh predmetov v prvem naslednjem roku, toda ne pred potekom tridesetih dni.
Kandidat, ki je iz treh predmetov nezadostno ocenjen, ne more več nadaljevati izpita iz drugih predmetov. V tem primeru lahko kandidat ponovno dela celotni izpit po preteku šestdesetih dni.
17. člen
Ko je izpit končal zadnji kandidat, vsak izpraševalec za svoj predmet predlaga oceno za vsakega kandidata, končno oceno za kandidata pa določi izpitna komisija z večino glasov.
Na podlagi doseženih ocen izpitna komisija odloči za vsakega kandidata posebej, ali je opravil strokovni izpit in oceno, s katero ga je opravil, ali izpita ni opravil.
Predsednik izpitne komisije v prisotnosti vseh članov komisije sporoči vsakemu kandidatu izpitni uspeh.
18. člen
Upravni organ pristojen za pomorstvo izda kandidatu, ki je opravil strokovni izpit, spričevalo, ki ga podpiše predsednik izpitne komisije ali njegov namestnik.
19. člen
Administrativne posle v zvezi z organizacijo, pripravami in potekom strokovnih izpitov, opravlja upravni organ pristojen za pomorstvo. Zapisnik in druge naloge v zvezi z opravljanjem strokovnih izpitov vodi tajnik izpitne komisije.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navodilo o sestavljanju izpitnih komisij za opravljanje strokovnih izpitov za nazive pomorščakov in o načinu opravljanja strokovnih izpitov (Uradni list SRS, št. 12/74).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-10/98
Ljubljana, dne 17. aprila 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti