Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998

Kazalo

1461. Pravilnik o posebnih pooblastilih članov posadke morskih ladij in izpitnem programu za pridobitev posebnih pooblastil, stran 2219.

Na podlagi 14. točke drugega odstavka 1036. člena zakona o pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77, 13/82, 30/85, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni lis RS, št. 1/91-I) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o posebnih pooblastilih članov posadke morskih ladij in izpitnem programu za pridobitev posebnih pooblastil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa posebna pooblastila članov posadke morskih ladij, pogoje za pridobivanje posebnih pooblastil in izpitni program za njihovo pridobitev.
2. člen
Posebno pooblastilo je listina, ki jo izda upravni organ pristojen za pomorstvo pomorščaku, in s katero pomorščak dokazuje usposobljenost za opravljanje določenih del na ladji.
Da bi pridobil posebno pooblastilo, mora član posadke morske ladje opraviti izpit po izpitnem programu za pridobitev ustreznega posebnega pooblastila.
3. člen
Posebna pooblastila iz prejšnjega člena so:
– požarna varnost na vodstveni ravni,
– osnovna usposobljenost za delo na tankerju,
– varnost tankerjev za prevoz olja na vodstveni ravni,
– varnost tankerjev za prevoz kemikalij na vodstveni ravni,
– varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov na vodstveni ravni,
– ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– ravnanje z radarjem za opazovanje,
– iskanje, reševanje in obstanek na morju,
– seznanitev z nevarnostjo požara na ladji,
– ravnanje s sredstvi in čolnom za reševanje,
– prva pomoč,
– ravnanje s hitrim reševalnim čolnom in
– zdravstvena nega na ladji.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV POSEBNIH POOBLASTIL
4. člen
Poveljnik in častniki krova in stroja morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za požarno varnosti na vodstveni ravni.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka lahko pridobi pomorščak, ki je opravil tečaj in izpit iz požarne varnosti na vodstveni ravni po programu, določenim s tem pravilnikom.
5. člen
Pomorščaki, ki imajo posebne naloge in odgovornosti v zvezi s tovorom in opremo na tankerjih, morajo imeti pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki:
– je opravil izpit iz požarne varnosti na vodstveni ravni in ima opravljene najmanj tri mesece plovbne dobe na tankerjih in je pod nadzorstvom pridobil znanja o varnih operativnih postopkih ali
– ima opravljen tečaj in izpit o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju po programu, določenim s tem pravilnikom.
6. člen
Poveljniki, upravitelji stroja, prvi častniki krova, prvi častnik stroja in tudi vse druge osebe, ki so neposredno odgovorne za nakladanje in razkladanje in skrbijo za prenos ali ravnanje s tovorom na tankerju za prevoz olja, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz olja na vodstveni ravni.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki:
– ima pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju,
– ima kot častnik krova ali stroja opravljene najmanj tri mesece plovbne dobe na tankerju za prevoz olja in
– ima opravljen obvezni tečaj in izpit za varnost tankerjev za prevoz olja na vodstveni ravni po programu, določenim s tem pravilnikom.
Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
7. člen
Poveljniki, upravitelji stroja, prvi častniki krova, prvi častnik stroja in tudi vse druge osebe, ki so neposredno odgovorne za nakladanje in razkladanje in skrbijo za prenos ali ravnanje s tovorom na tankerju za prevoz kemikalij, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kemikalij na vodstveni ravni.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki:
– ima pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju,
– ima kot častnik krova ali stroja opravljene najmanj tri mesece plovbne dobe na tankerju za prevoz kemikalij in
– ima opravljen obvezni tečaj in izpit za varnost tankerjev za prevoz kemikalij na vodstveni ravni po programu, določenim s tem pravilnikom.
Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
8. člen
Poveljniki, upravitelji stroja, prvi častniki krova, prvi častnik stroja in tudi vse druge osebe, ki so neposredno odgovorne za nakladanje in razkladanje in skrbijo za prenos ali ravnanje s tovorom na tankerju za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov na vodstveni ravni.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki:
– ima pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju,
– ima kot častnik krova ali stroja opravljene najmanj tri mesece plovbne dobe na tankerju za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov in
– ima opravljen obvezni tečaj in izpit za varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov na vodstveni ravni po programu, določenim s tem pravilnikom.
Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
9. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje s sredstvi in čolnom za reševanje dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let in ima opravljeno najmanj leto dni plovbne dobe ali
– ima opravljenih šest mesecev plovbne dobe in ima opravljen tečaj za ravnanje s sredstvi za reševanje.
10. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom dobi pomorščak, ki:
– ima pooblastilo za ravnanje s sredstvi in čolnom za reševanje in
– ima opravljen tečaj in izpit za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom po programu, določenim s tem pravilnikom.
11. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za nudenje prve pomoči dobi pomorščak, ki ima opravljen tečaj in izpit za prvo pomoč.
12. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za nudenje zdravstvene nege na ladji dobijo poveljniki, upravitelji stroja, častniki krova in častniki stroja, ki imajo opravljen tečaj in izpit za zdravstveno nego na ladji.
13. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje dobijo poveljniki in častniki krova, ki imajo opravljen tečaj in izpit za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje.
14. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z radarjem za opazovanje dobijo poveljniki in častniki krova, ki imajo opravljen tečaj in izpit za ravnanje z radarjem za opazovanje.
15. člen
Pooblastilo za usposobljenost za iskanje, reševanje in obstanek na morju dobi pomorščak, ki ima opravljen tečaj in izpit za iskanje, reševanje in obstanek na morju.
16. člen
Pooblastilo o seznanitvi z nevarnostjo požara na ladji dobi pomorščak, ki ima opravljen tečaj in izpit o seznanitvi z nevarnostjo požara na ladji.
III. OBNOVITEV POSEBNIH POOBLASTIL
17. člen
Posebno pooblastilo, izdano za določen čas, se lahko obnovi.
Obnovitev pooblastila se opravi, če pomorščak izpolnjuje predpisane pogoje glede vida in sluha in:
– na podlagi priznanega opravljanja dolžnosti v funkciji, ki ustreza pooblastilu za naziv in je trajala najmanj eno leto v predhodnih petih letih na ladji, kjer se za službovanje tako pooblastilo zahteva, ali
– če je v obdobju, ki ni krajše kot tri mesece, neposredno pred obnovitvijo pooblastila, opravil službovanje na ladji na nadomestnem ali nižjem položaju, do katerega ima pravico na podlagi svojega pooblastila za naziv, ali
– s ponovno pridobitvijo posebnega pooblastila.
IV. IZPITNI PROGRAM ZA PRIDOBITEV POSEBNIH POOBLASTIL
18. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za požarno varnost na vodstveni ravni obsega predmete:
– osnove gašenja požara: teorija gašenja, teorija gorenja, taktika, organizacija in povelja pri gašenju požara, ko je ladja na morju in v pristanišču, protipožarni plan,
– nevarnosti pri gašenju požara: vpliv gašenja požara z vodo na stojnost ladje, ventilacija, nadzor električnih sistemov in goriva, gašenje požara na nevarnih tovorih, varnostni ukrepi in nevarnosti pri hranjenju nevarnih snovi, pomoč poškodovanim osebam, gašenje v zadimljenih prostorih,
– sredstva za gašenje požara: ročni gasilni aparati, sistemi za odkrivanje požara in sistemi za obveščanje o požaru, stalna protipožarna oprema, prenosna protipožarna oprema, črpalke, osebna zaščitna sredstva, oprema za reševanje in oživljanje ter komunikacije, klasifikacijski pregledi protipožarne opreme in
– vaje na poligonu: sodelovanje z kopenskimi gasilci pri gašenju požara na ladji, sestava ekip za gašenje požara na ladji, strategija in taktika gašenja požara na različnih delih ladje, raziskava vzrokov požara, koordinacija in komunikacija med gašenjem požara na ladji, vodenje protipožarnih postopkov in praktičnih vaj.
Izpit se dela praktično na poligonu gasilske brigade.
19. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za osnovno usposobljenost za delo na tankerju obsega predmete:
– lastnosti tekočih tovorov (kemične in fizikalne lastnosti): izhlapevanje, vpliv tlaka na vrelišče, nasičeni parni tlak, difuzija, parcialni tlak, plamenišče, meja vnetljivosti in eksplozivnosti naftnih hlapov, temperatura vžiga, temperatura samovžiga, praktični pomen temperature vžiga in spodnje meje eksplozivnosti, pravilna uporaba IGC kodeksa, povzročitelji elektrostatične elektrenine, osnovno znanje kemije, znanje osnovnih skupin kemikalij, ki omogoča pravilno uporabo kodeksa,
– strupenost: princip in koncept, meje strupenosti, akutni in kronični vplivi strupenih snovi, sistemični strupi in dražljivost strupov,
– nevarnosti: nevarnosti eksplozije in vžiga, viri vžiga in eksplozije, meja vnetljivosti, škodljivosti zdravju, ki nastanejo z vdihavanjem, oralni poti in dotiku skozi kožo, primanjkljaj kisika, s posebno povezavo na sistem inertnega plina, škodljive lastnosti tovora, poškodbe in prva pomoč, nevarnosti za okolje in človeka zaradi izlitja kemikalij, specifična gostota in topljivost kemikalij, nevarnosti reakcij, polimerizacije, spremembe temperature, nečistoč, reakcija tovora z zrakom, vodo ali drugimi kemikalijami, nevarnost korozije, koncentracija in razvoj vodika, vpliv na okolje zaradi izlitja tekočega plina, specifična gostota in topljivost plinov, nevarnost plinskega oblaka, vpliv parnega tlaka in atmosferskih pogojev, vpliv nečistoč, reakcije z zrakom in vodo,
– ukrepi za preprečevanje nevarnosti: inertiranje, ventilacija, ukrepi za preprečevanje statične elektrenine, preprečevanje stika kemikalij z zrakom in drugimi snovmi, segregacija, uporaba inhibitorjev ter kompatibilnost materialov,
– varnostna oprema in zaščita posadke: kalibracija merilnih instrumentov, dihalni aparati, protipožarna oprema, uporaba opreme za oživljanje in
– preprečevanje onesnaženja morja in zraka, postopek pri izlitju.
Izpit se dela ustno.
20. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za varnost tankerjev za prevoz olja na vodstveni ravni obsega predmete:
– predpisi in navodila za varnost tankerjev: mednarodni predpisi, ki se nanašajo na varno plovbo tankerjev in preprečevanje onesnaženja morja, priročnik o onesnaženju z oljem, pristaniški predpisi,
– načrti in oprema oljnih tankerjev: cevovodi, črpalke, razvrstitev tankov in opreme na krovu, uporaba črpalk glede na različne vrste tovorov, čiščenje tankov, degaziranje tankov, sistem inertnega plina, ventilacija tankov, ventilacija prostorov posadke, meritve in alarmi, gretje tovora, varnost električne inštalacije,
– karakteristike tovora: kemične in fizikalne lastnosti različnih oljnih tovorov,
– ravnanje z ladjo: izračun količine tovora, plan nakladanja in razkladanja tovora, postopek nakladanja in razkladanja tovora, kontrolne liste, uporaba merilne opreme, degaziranje in čiščenje tankov, vstop v črpalno postajo in druge zaprte prostore, polnjenje in praznitev balasta, nakladanje olja nad zaoljenimi vodami, preprečevanje onesnaženja morja in zraka,
– popravila in vzdrževanje: varnostni ukrepi pred popravili in vzdrževalnimi deli na črpalkah, cevovodih električnih in kontrolnih sistemih, opravljanjem del z odprtim ognjem in med njimi,
– opravila v slučaju nuje: ladijski plan delovanja v nuji, zaustavitev delovnih operacij v nuji, postopek v primeru okvare opreme, ki je za tovor bistveno potrebna, gašenje požara na tankerjih za prevoz olja, prva pomoč in uporaba opreme za oživljanje, uporaba dihalnih aparatov za vstop in reševanje iz zaprtih prostorov,
– pranje tankov s surovo nafto: sistemi pranja tankov (s surovo nafto, vodo, primerjalna analiza sistemov), pranje vrha in dna tanka, potreben trim, pranje tankov med potovanjem, pranje tankov z recirkulacijo, oprema za pranje tankov s surovo nafto, stroji na krovu, stroji v tanku, cevovodi za pranje tankov, posesavanje tankov, operacije pranja s surovo nafto (osnovne zahteve, predpriprave za pranje, previdnostni ukrepi med pranjem tankov, metode sušenja, drenaža tankov tovora, balastiranje), varnost in pranje tankov (uporaba sistema inertnega plina, vrstni red operacij, vsebnost kisika, statična elektrenina), uporaba kontrolne liste, knjige olj, navodila za pranje tankov, sondiranje tankov in
– ravnanje z napravami za inertni plin: inertni plin (nevarnost eksplozije, vpliv inertnega plina na eksplozivnost, pridobivanje in lastnosti inertnega plina), zahteve, ki jih mora izpolnjevati sistem inertnega plina, inertiranje tankov; sistem inertnega plina (čistilnik dimnih plinov, krovno vodno tesnilo in nepovratni ventil, ventilatorji, cevovodni sistem za razdeljevanje inertnega plina, merilni instrumenti in alarmne naprave), eksploatacija sistema inertnega plina (obratovanje sistema inertnega plina med delovnimi operacijami na tankerjih, postopki v primeru okvare na sistemu inertnega plina, ravnanje z inertnim plinom in eksploatacija), vzdrževanje sistema inertnega plina, vpliv inertnega plina na ljudi in zaščita (strupenost hlapov ogljikovodikov in inertnega plina, način delovanja merilnih aparatov ter njihovo kalibriranje, dihalni aparati, prva pomoč), mednarodni predpisi, ki se nanašajo na sistem inertnega plina.
Izpit se dela ustno.
21. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za varnost tankerjev za prevoz kemikalij na vodstveni ravni obsega predmete:
– predpisi in navodila za varnost tankerjev za prevoz kemikalij: mednarodni predpisi, ki se nanašajo na varno plovbo tankerjev in preprečevanje onesnaženja morja, priročniki in kodeksi za varnost tankerjev, pristaniški predpisi,
– načrti in oprema tankerjev za prevoz kemikalij: cevovodi, črpalke, razvrstitev tankov in opreme na krovu, uporaba črpalk glede na različne vrste tovorov, naprave za preprečevanja prelitja, čiščenje tankov, degaziranje tankov, ventilacija tankov, ventilacija prostorov posadke, meritve in alarmi, gretje tovora, varnost električne inštalacije, naprave za merjenje količine tovora v tankih, povratna linija hlapov,
– karakteristike tovora: znanje kemičnih in fizikalnih lastnosti različnih kemikalij za pravilno uporabo navodil za varno ravnanje s tovorom,
– ravnanje z ladjo: izračun količine tovora, plan nakladanja in razkladanja tovora, postopek nakladanja, čiščenje tankov, vstop v črpalno postajo in druge zaprte prostore, uporaba inertne in razkladanja tovora, kontrolne liste, uporaba merilne opreme, degaziranje in atmosfere, izčrpavanje s kemikalijami onesnaženih vod,
– popravila in vzdrževanje: varnostni ukrepi pred in med popravili in vzdrževalnimi deli na črpalkah, cevovodih električnih in kontrolnih sistemih in
– opravila v slučaju nuje: ladijski plan delovanja v nuji, zaustavitev delovnih operacij v nuji, postopek v primeru okvare opreme, ki je za tovor bistveno potrebna, gašenje požara na tankerjih za prevoz kemikalij, postopek po trčenju, nasedanju ali izlitju kemikalij, prva pomoč in uporaba opreme za oživljanje in dekontaminacijo, uporaba dihalnih aparatov za vstop in reševanje iz zaprtih prostorov.
Izpit se dela ustno.
22. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov na vodstveni ravni obsega predmete:
– predpisi in navodila za varnost tankerjev za prevoz plinov: mednarodni prepisi, ki se nanašajo na varno plovbo tankerjev za prevoz tekočega plina, navodila in priročniki o ravnanju z tekočim plinom,
– načrti in oprema tankerjev za prevoz tekočega plina: tipi tankerjev za prevoz plina, konstrukcija tankov, cevovodi, črpalke, gretje in hlajenje tovora, sistemi za kontrolo atmosfere v tankih, merilne naprave za ravnanje s tovorom, proti požarna oprema in oprema za varnost in reševanje,
– gašenje požara: taktika in tehnika gašenja požara na tankerjih za prevoz plina, ter uporaba sistema z vodno meglo,
– kemija in fizika: lastnosti in karakteristike tekočih plinov in njihovih hlapov, plinski zakoni, specifična gostota plinov, difuzija in mešanje plinov, stiskanje plinov, utekočinjenje plinov, hlajenje par, kritična temperatura plinov, praktični pomen točke vžiga, spodnja in zgornja eksplozivna točka, temperatura samovžiga, kompatibilnost plinov, reaktivnost, polimerizacija in uporaba inhibitorjev, lastnosti posameznih tekočih tovorov in njihovih hlapov, sprememba temperature, entalpija, uplinjanje in vrelišče tekočin, lastnosti raztopin, topljivost plinov v tekočini, mešanje tekočin s spremembo temperature, gostota raztopin, temperatura in koncentracija, nastajanje in razkrojitev hidratov, higroskopičnost, sušenje zraka in drugih plinov, točka rosišča in učinki nizkih temperatur,
– nevarnost za zdravje posadke: strupenost tekočih plinov in njihovih par, strupenost inhibitorjev, akutni in kronični vplivi strupenosti, sistemski strupi in dražljivci, vrednost MDK, nevarnosti zastrupitve pri dotiku, po oralni poti in pri vdihavanju, prva pomoč,
– oprema tankov: princip varnega nakladanja tovora, pravila, pregledi, konstrukcija tankov, materiali gradnje tankov, premazi, izolacija in kompatibilnost,
– onesnaževanje okolice: nevarnosti onesnaževanja okolja in človeških življenj, vplivi specifične gostote in topljivosti plinov, nevarnost plinskega oblaka, izčrpavanje tekočin z zelo nizko temperaturo v morje,
– ravnanje s tovorom: opis črpalk, cevovodov, ventilov, povratne linije par, obrazložitev terminov kot so tlak, vakuum, sesanje, pretok in sesalna višina črpalk; različni filtri, ekspanzijske naprave, protipožarne rešetke, uporaba inertnega plina, naprave za merjenje temperature in pritiska, sistemi ventilacije, sistemi za cirkulacijo in utekočinjenje tovora, instrumenti za sondiranje in alarmi, instrumenti za ugotavljanje prisotnosti plinov, sistem odvoda par in pomožni sistemi,
– operativni postopki ladje: priprave za nakladanje in razkladanje tovora, kontrolne liste, stanje tovora med plovbo in v pristanišču, segregacija tovorov, postopek pri prečrpavanju tovora iz tanka v tank, postopek pri menjavi tovora in čiščenju tankov, jemanje vzorcev tovora, polnjenje in praznjenje balasta, gretje in degaziranje tankov, postopek in varnostni ukrepi pri ohlajanju tankov,
– splošna varnost in oprema: kalibracija in uporaba prenosnih merilnih naprav, protipožarna oprema in postopki, dihalni aparati, aparati za oživljanje, naprave za reševanje in umik, varnostna oblačila, vstop v zaprte prostore, varnostni ukrepi pred in med vzdrževalnimi deli na tovornih in kontrolnih sistemih, nadzor nad osebjem pri nevarnih opravilih, tipi varne električne opreme, ter viri vžiga,
– popravila in vzdrževanje: varnostni ukrepi pred in med popravili in vzdrževalnimi deli na črpalkah, cevovodih električnih in kontrolnih sistemih, opravljanjem del z odprtim ognjem,
– opravila v slučaju nuje: ladijski plan delovanja v nuji, prekinitev delovnih operacij v nuji, sistem zapiranja ventilov v primeru nuje, postopki v primeru okvare opreme, ki je potrebna za ravnanje s tovorom, postopki v primeru trčenja, nasedanja, izlitja ali v primeru, ko se ladja znajde znotraj strupenih ali vnetljivih hlapov in
– splošna načela ravnanja s tovorom: inertiranje tankov in vmesnih praznih prostorov, ohlajanje tankov in nakladanje, plovba v balastu ali s tovorom, razkladanje in izcejanje tankov, postopek v nuji, kot so požar, trčenje, nasedanje, iztekanje tovora, izčrpavanje tovora v nuji in poškodbi osebja na ladji.
Izpit se dela ustno.
23. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje obsega predmeta:
– osnove delovanja radarja: opis naprav za avtomatsko radarsko vrisovanje, uporaba računalnikov za avtomatsko radarsko vrisovanje, orientacija radarske slike, funkcije in nastavitev naprav, nevarnosti zaradi prevelikega zanašanja na napravo za avtomatsko radarsko vrisovanje, razlaga in analiza podatkov, ki jih kaže naprava za avtomatsko radarsko vrisovanje, točnost podatkov, možnosti in omejitve naprave za avtomatsko radarsko vrisovanje, razločevanje alarmov in
– delo na simulatorju: uporaba grafičnega ploterja z razlago omejitev, pravi in relativni vektorji, analogni in digitalni prikaz bodočega položaja pri spremenjenih parametrih, programiranje razdalje pri vožnji mimo nevarnih objektov, določanje parametrov pri izogibanju trčenja in uporaba pravil za izogibanje trčenja na morju.
Izpit se dela pismeno in praktično na simulatorju.
24. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za ravnanje z radarjem za opazovanje obsega predmeta:
– osnove delovanja radarja: sposobnost razlage in analize podatkov z radarja, dejavniki ki vplivajo na točnost podatkov, nastavitev radarske slike, motnje, lažni odmevi, vpliv slabega vremena na radarsko sliko, racon in avtomatski elektronski radarski reflektor in
– radarsko vrisovanje: merjenje oddaljenosti in azimutov, določanje kurza in hitrosti plotirane ladje, določanje najbližje točke približevanja, prehitevanje, ugotavljanje nevarnosti trčenja, ugotavljanje spremembe smeri ali hitrosti plotiranje ladje, vpliv spremembe kurza in hitrosti naše ladje na radarsko sliko, uporaba pravil za izogibanje trčenja na morju, absolutno vrisovanje in relativno vrisovanje.
Izpit se dela pismeno in praktično na simulatorju.
25. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za iskanje, reševanje in obstanek na morju obsega predmete:
– različne situacije v stiski: trčenje, požar na ladji, prodor vode,
– reševalna oprema na ladji: namestitev opreme za reševanje, opravljanje predpisanih vaj med potovanjem, osebna zaščitna sredstva, stalna pripravljenost v slučaju stiske in
– postopki v primeru zapuščanja ladje: ravnanje v primeru brodolomcev v vodi ali v rešilnem čolnu, nevarnosti katerim so izpostavljeni preživeli brodolomci in način obstanka na morju.
Izpit se dela ustno.
26. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za seznanitev z nevarnostjo požara na ladji obsega predmete:
– osnove gašenja požara: protipožarna preventiva na ladji, namestitev protipožarnih sredstev in varni izhodi, teorija gorenja, viri vžiga, gorljiva snov, nevarnost požara in širjenje požara, potreba po stalnem nadzoru za preprečitev požara, postopki na ladji v primeru požara, protipožarni postopki,
– sredstva za gašenje požara: stalna protipožarna oprema, ročni gasilni aparati, protipožarna zaščitna sredstva, odkrivanje požara in sistemi za obveščanje o požaru in
– protipožarni postopki: metode gašenja požara, različna sredstva za gašenje požara, uporaba dihalnih aparatov za gašenje požara in varen umik.
Izpit se dela praktično na poligonu gasilske brigade.
27. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za ravnanje s sredstvi in čolnom za reševanje obsega predmete:
– sredstva za reševanje: konstrukcija in oprema rešilnih čolnov, posebne značilnosti in ugodnosti rešilnega čolna, različne vrste sredstev za spuščanje rešilnih čolnov v morje, oblačenje rešilnega jopiča in rešilni splav,
– ravnanje s sredstvi za reševanje: načini spuščanja rešilnega čolna v razburkano morje, načini dviganja rešilnega čolna, postopki po zapustitvi ladje, ravnanje z rešilnim čolnom v neugodnih vremenskih razmerah, način zaganjanja motorja rešilnega čolna in
– uporaba reševalne opreme: uporaba aparata za gašenje požara, uporaba vrvi, vlečnega sidra in druge opreme, delitev hrane in vode v rešilnem čolnu, načini povečanja vidljivosti na morju rešilnega čolna, način reševanja s helikopterjem, učinki hipotermije in njeno preprečevanje, uporaba rešilnega čolna za reševanje brodolomcev in ljudi iz morja, pristajanje z rešilnimi čolni, radijska sredstva, ki so v rešilnih čolnih vključno s satelitskim EPIRB in SART, uporaba signalnih sredstev, uporaba pribora za prvo pomoč in sredstev za oživljanje.
Izpit se dela ustno in praktično.
28. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za prvo pomoč obsega predmeta:
– osnove prve pomoči: oprema za prvo pomoč, deli človeškega telesa in njihove funkcije, nevarnost zastrupitve na ladji, sterilizacija, uporaba literature za prvo pomoč (navodila za prvo pomoč in nesreče pri prevozu nevarnih snovi) in
– postopki v primeru: poškodbe hrbtenice, opekline, zlomi, izvini ter poškodbe mišic, kap, utopitev in zadušitev, pomoč brodolomcem, iskanje pomoči po radijskih zvezah.
Izpit se dela ustno.
29. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom obsega predmeta:
– lastnosti hitrega reševalnega čolna: konstrukcija in oprema, posebne značilnosti in ugodnosti, načini spuščanja in dviganja, ravnanje v neugodnih vremenskih razmerah in
– ravnanje s hitrim reševalnim čolnom: postopek obračanja prevrnjenega hitrega reševalnega čolna, navigacijska in varnostna oprema, metode iskanja ponesrečencev glede na vremenske okoliščine, pomen takojšnje pripravljenosti hitrega reševalnega čolna in njegove opreme, vzdrževanje, popravila in ravnanje z vzgonskimi tanki in način zaganjanja in ravnanje z motorjem v hitrem reševalnem čolnu.
Izpit se dela ustno in praktično.
30. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za zdravstveno nego na ladji obsega predmete:
– nega ponesrečencev: poškodbe glave in hrbtenice, ušes, nosa, grla in oči, zunanje in notranje krvavitve, opekline in zmrznine, zlom, zvin in poškodbe mišic, rane, ublažitev bolečin, šivanje ran, pomoč pri akutnih trebušnih bolečinah, manjši kirurški posegi, povijanje, nega bolnika, tropske in venerične bolezni, prevelika uporaba alkohola in drugih drog, skrb za zdravo zobovje, nosečnost in postopek pri rojstvu otroka, nega brodolomcev, dajanje injekcij,
– preprečevanje obolenj: dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija in
– postopki v primeru večje nezgode ali hujše bolezni: iskanje pomoči po radijskih zvezah, evakuacija bolne ali poškodovane osebe s pomočjo helikopterja.
Izpit se dela ustno.
31. člen
Obvezne sestavine posebnega pooblastila so:
– napis: ”Republika Slovenija”,
– napis: “Ministrstvo za promet in zveze”,
– naziv upravnega organa, ki izda pooblastilo,
– državni grb Republike Slovenije,
– številka posebnega pooblastila,
– serijska številka,
– naslov posebnega pooblastila,
– priimek in ime pomorščaka, ki mu je bilo pooblastilo izdano,
– datum in kraj pomorščakovega rojstva,
– datum in kraj izdaje pooblastila,
– podpis osebe pooblaščene za izdajo pooblastila,
– oznaka, da je pooblastilo izdano v skladu s STCW konvencijo,
– podpis imetnika pooblastila in
– doba veljavnosti pooblastila.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Pomorščaki, ki imajo posebno pooblastilo “požarna varnost”, dobijo novo posebno pooblastilo “požarna varnost na vodstveni ravni”.
33. člen
Pomorščaki, ki imajo posebno pooblastilo “ravnanje s sredstvi za reševanje”, dobijo novo posebno pooblastilo “ravnanje s sredstvi in čolnom za reševanje”.
34. člen
Pomorščaki, ki se jim posebna pooblastila na podlagi tega pravilnika niso spremenila, lahko ta pooblastila še naprej uporabljajo.
35. člen
Poveljniki, upravitelji stroja in častniki krova in stroja, ki so pridobili naziv pri upravnem organu pristojnem za pomorstvo, pridobijo posebno pooblastilo iz 9., 10. in 12. člena tega pravilnika brez opravljanja izpita.
36. člen
Pomorščaki, ki so pridobili potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči po dosedanjih predpisih, pridobijo posebno pooblastilo iz 11. člena tega pravilnika brez opravljanja izpita.
37. člen
Poveljniki in častniki krova, ki so pridobili naziv po dosedanjih predpisih, pridobijo posebno pooblastilo iz 14. člena tega pravilnika brez opravljanja izpita.
38. člen
Pomorščaki, ki so pridobili naziv po dosedanjih predpisih, pridobijo posebno pooblastilo iz 15. in 16. člena tega pravilnika brez opravljanja izpita.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o posebnih pooblastilih članov posadke morskih ladij in izpitnem programu za pridobitev posebnih pooblastil (Uradni list SFRJ, št. 20/86).
40. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-10/98
Ljubljana, dne 17. aprila 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti