Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998

Kazalo

1460. Pravilnik o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije, stran 2210.

Na podlagi 6. točke drugega odstavka 1036. člena zakona o pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77, 13/82, 30/85, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik predpisuje strokovno izobrazbo, izpitne programe, pogoje za pridobivanje nazivov in pooblastil ter posebnih pooblastil članov posadk morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije.
2. člen
Člani posadk morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pomorščaki) pridobivajo pooblastila iz tega pravilnika ob pogojih in na način, kot to določa ta pravilnik.
3. člen
Kolikor s tem pravilnikom ni drugače določeno, imajo posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem pravilniku, naslednji pomen:
Poveljnik je vodja vseh služb na ladji.
Upravitelj stroja je najvišji častnik, ki je odgovoren za ladijski pogon ter vzdrževanje vseh strojnih in električnih naprav na ladji.
Prvi častnik krova je častnik z najvišjim nazivom v krovni službi, ki bo prevzel dolžnosti poveljnika v primeru, ko ta ne more opravljati svojih dolžnosti.
Prvi častnik stroja je častnik z najvišjim nazivom v strojni službi, ki bo prevzel dolžnosti upravitelja stroja v primeru, ko ta ne more opravljati svojih dolžnosti.
Častnik je pomorščak, zadolžen za krovno ali strojno stražo.
Član posadke je pomorščak, ki ni poveljnik ali častnik.
Ro–ro potniška ladja je ladja, ki je zgrajena z ro-ro prostorom za tovor ali prostori posebnih kategorij, kot jih določa Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974 (Uradni list SFRJ, št. 2/81 – mednarodne pogodbe).
Meja plovbe je kategorija plovbe, v kateri sme glede na svojo velikost, konstrukcijo, priprave, opremo in druge tehnične pogoje pluti morska ladja.
Kategorije plovbe so:
– neomejeno območje plovbe ali dolga plovba,
– velika obalna plovba,
– mala obalna plovba,
– plovba po Jadranskem morju in
– plovba po obalnem morju.
Neomejeno območje plovbe ali dolge plovbe je plovba po vseh morjih in vodah, ki so dostopne z morja. Velika obalna plovba je plovba po morjih, ki so med Gibraltarsko in Bab el Mendebsko ožino, in sicer med črto, ki spaja pristanišče Cadiz in pristanišče Casablanca, in meridianom, ki poteka skozi pristanišče Aden, vštevši Črno morje, Azovsko morje in vode, ki se izlivajo v vsa pripadajoča morja. Mala obalna plovba je plovba po Jadranskem morju in delu Jonskega morja, omejeno proti zahodu do rta Santa Maria di Leuca, proti vzhodu pa do rta Catacolo, vštevši pristanišče Catacolo, jonske otoke ter Patraški zaliv, Korintski zaliv s kanalom in Atenski zaliv do črte, ki spaja rta Kolona in Skili, ter vode, ki se izlivajo v ta morja. Plovba po Jadranskem morju je plovba po Jadranskem morju do črte, ki spaja rt Santa Maria di Leuca z rtom Kefali na otoku Krfu in rtom Skala pri Butrinskem zalivu v Albaniji, izključujoč teritorialna morja držav ob Jadranskem morju. Plovba po obalnem morju je plovba po notranjih morskih vodah in teritorialnem morju.
IMO je Mednarodna pomorska organizacija.
GMDSS je univerzalni pomorski sistem za varnost in stisko na morju.
STCW je Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje, izdajanje pooblastil in ladijsko stražarjenje pomorščakov (Uradni list SFRJ, št. 3/84 – mednarodne pogodbe).
4. člen
Pomorščak, ki je zaposlen na ladji, lahko opravlja dela, dolžnosti in odgovornosti, ki so nujne za delovanje ladje, varnosti človeškega življenja na morju ali za zaščito morskega okolja, na ravni odgovornosti, za katero ima pooblastilo o usposobljenosti, kakor tudi dela in opravila iz svoje stroke, ki so nižja od pridobljenega pooblastila o nazivu.
5. člen
Pooblastilo je listina, ki jo pomorščaku izda upravni organ pristojen za pomorstvo, s katero dokazuje usposobljenost za opravljanje določenih del na ladji.
Pooblastilo za delo na ladji lahko dobi oseba, ki je telesno in duševno zmožna opravljati dela na ladji, kar se ugotovi z zdravniškim pregledom in preverja s periodičnimi zdravniškimi pregledi.
6. člen
Obvezne sestavine pooblastila so:
– napis: “Republika Slovenija”,
– napis: “Ministrstvo za promet in zveze”,
– naziv upravnega organa, ki izda pooblastilo,
– državni grb Republike Slovenije,
– naslov: “Pooblastilo”,
– številka pooblastila in serijska številka,
– priimek in ime pomorščaka, ki mu je bilo pooblastilo izdano,
– datum in kraj pomorščakovega rojstva,
– vrsta naziva pooblastila,
– datum in kraj izdaje pooblastila,
– podpis osebe, pooblaščene za izdajo pooblastila,
– oznaka, da je pooblastilo izdano v skladu s STCW konvencijo,
– slika imetnika pooblastila,
– podpis imetnika pooblastila in
– doba veljavnosti pooblastila.
Vsako pooblastilo vsebuje tudi overitev, iz katere so za vsak naziv razvidna dela, ki jih pomorščak lahko opravlja na ladji, raven odgovornosti in morebitne omejitve.
Obvezne sestavine pooblastila in overitev morajo biti napisane tudi v angleškem jeziku.
7. člen
Pomorščaki se usposabljajo in pridobijo pooblastilo za naziv za opravljanje ladijskih del plovbe, ravnanja s tovorom in zlaganja tovora, nadzorovanja delovanja ladje in skrbi za osebe na ladji, ladijskega strojništva, električnih in elektronskih naprav in njihovega nadzora, vzdrževanja in popravila ter radijskih zvez.
8. člen
Ladijska dela se lahko opravljajo na vodstveni, operativni ali podporni ravni odgovornosti.
Vodstvena raven je raven odgovornosti, povezana s službovanjem kot poveljnik, prvi častnik, upravitelj stroja ali prvi častnik stroja na ladji in zagotavljanjem, da se vsa opravila v okviru dodeljenega področja odgovornosti pravilno izvajajo.
Operativna raven je raven odgovornosti, povezana s službovanjem kot častnik, zadolžen za navigacijsko ali strojno stražo ali kot dežurni častnik stroja v strojnicah, ki so občasno brez osebja ali kot radijski operater na morski ladji, in vzdrževanjem neposrednega nadzora nad izvajanjem vseh funkcij v okviru dodeljenega področja odgovornosti v skladu z ustreznimi postopki in pod vodstvom posameznika, ki opravlja delo na vodstveni ravni za to področje odgovornosti.
Podporna raven je raven odgovornosti, povezana z izvajanjem dodeljenih nalog, dolžnosti ali odgovornosti na krovu morske ladje pod vodstvom posameznika na operativni ali vodstveni ravni.
9. člen
Nazivi članov posadke se pridobivajo z ustreznim izpitom za določen naziv.
II. NAZIVI POMORŠČAKOV
10. člen
Nazivi in pooblastila o usposobljenosti pomorščakov v krovni službi so:
– mornar motorist v obalnem morju,
– poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju,
– član posadke v sestavi krovne straže,
– častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi,
– poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi,
– častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več,
– prvi častnik krova na ladji bruto tonaže med 500 in 3000,
– poveljnik na ladji bruto tonaže med 500 in 3000,
– prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več in
– poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več.
Nazivi in pooblastila o usposobljenosti pomorščakov v službi stroja so:
– častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW v mali obalni plovbi,
– član posadke v sestavi strojne straže,
– častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več,
– upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW,
– prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več in
– upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več.
Nazivi in pooblastila o usposobljenosti pomorščakov za radijsko službo so:
– pomorski radiotelegrafist II. razreda,
– pomorski radiotelefonist I. razreda,
– pomorski radiotelefonist z omejenim pooblastilom,
– pomorski radiotelefonist s splošnim pooblastilom,
– radijski elektronik I. razreda,
– radijski elektronik II. razreda,
– radijski operater s splošnim pooblastilom in
– radijski operater z omejenim pooblastilom.
Naziv in pooblastilo pomorščakov v splošni službi je ladijski kuhar.
III. POGOJI ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU
11. člen
Osebe, ki nimajo plovbne dobe, predpisane za pridobitev nazivov častnika plovbne straže na ladji z bruto tonažo 500 ton ali več, častnika stroja zadolženega za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več, pomorskega radiotelegrafista II. razreda in radijskega elektonika II. razreda, se vkrcajo na ladjo kot pripravniki.
Strokovna izobrazba, ki jo morajo imeti pripravniki iz prejšnjega odstavka, je:
– za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” končana srednja pomorska šola oziroma visoka pomorska šola navtične usmeritve,
– za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več” končana srednja pomorska šola oziroma visoka pomorska šola ladijsko strojne usmeritve,
– za naziv “pomorski radiotelegrafist II. razreda” končana srednja šola usmeritve: elektrotehnik za telegrafsko telefonske naprave, elektronik mehanik za radijsko in televizijsko tehniko, elektrotehnik za šibki tok ali končana izobrazba za inženirja za telegrafijo, elektronik za pomorske komunikacije oziroma visoka šola usmeritve radijske in pomorske radijske zveze in
– za naziv “radijski elektronik II. razreda” končana visoka šola usmeritve: pomorska komunikacija, ladijska elektronika ali druge ustrezne usmeritve.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV NAZIVOV
12. člen
Naziv “mornar – motorist v obalnem morju” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima kot mornar ali čistilec stroja opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe,
– ima kot voditelj čolna najmanj tri leta izkušenj v plovbi s čolnom,
– je opravil strokovni izpit za naziv “mornar motorist v obalnem morju” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Mornar – motorist v obalnem morju sme poveljevati ladji z bruto tonažo do 50 in upravljati ladijske motorje z močjo do 150 kW v obalnem morju.
13. člen
Naziv “član posadke v sestavi krovne straže” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 16 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima kot mornar opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe,
– je opravil osnovno usposabljanje na ladji,
– je opravil strokovni izpit za naziv “član posadke v sestavi krovne straže” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “član posadke v sestavi krovne straže” velja pet let od dneva izdaje.
14. člen
Naziv “poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima opravljeni najmanj dve leti plovbne dobe v nazivu “član posadke v sestavi krovne straže”,
– je opravil osnovno usposabljanje na ladji,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti,
– je opravil strokovni izpit za naziv “poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
15. člen
Naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima opravljena najmanj tri leta plovbne dobe v krovni službi,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastila za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego na ladji,
– je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom,
– je opravil strokovni izpit za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi” velja pet let od dneva izdaje.
16. člen
Naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 20 let,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego na ladji,
– je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi” velja pet let od dneva izdaje.
17. člen
Naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj srednjo pomorsko šolo navtične usmeritve s programom skladnim z določili STCW konvencije,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe kot pripravnik krova, od tega najmanj šest mesecev plovbne dobe na ladjah z bruto tonažo od 3000 ali več v dolgi ali veliki obalni plovbi,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastila za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego na ladji,
– je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom,
– je opravil strokovni izpit za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha, ali
– je kot pripravnik za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” končal visoko pomorsko šolo bivalentne smeri in je kot pripravnik opravil najmanj eno leto plovbne dobe, od tega je najmanj šest mesecev opravljal dolžnosti v strojnici pod nadzorstvom kvalificiranega častnika stroja in najmanj šest mesecev stražarjenja na poveljniškem mostu pod nadzorstvom kvalificiranega častnika straže,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego na ladji,
– je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom,
– je opravil strokovni izpit za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” velja pet let od dneva izdaje.
18. člen
Naziv “prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000” dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego na ladji,
– je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha, ali
– je v Slovenski vojski – vojni mornarici končal vojaško pomorsko akademijo in ima opravljena tri leta plovbne dobe, od tega najmanj dve leti samostojne straže pod vsemi pogoji na ladjah vojne mornarice in je pridobil posebna pooblastila iz požarne varnosti na vodstveni ravni, za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje in je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom in pooblastilo za zdravstveno nego na ladji ter je opravil strokovni izpit za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več”.
Pooblastilo za naziv “prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000” velja pet let od dneva izdaje.
Imetnik pooblastila iz prejšnjega odstavka sme opravljati dela prvega častnika krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000 v veliki obalni plovbi.
19. člen
Naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000” dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000” ali ima opravljena tri leta plovbne dobe v nazivu “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastila za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego na ladji,
– je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000” velja pet let od dneva izdaje.
Imetnik pooblastila iz prejšnjega odstavka sme opravljati dela poveljnika ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 v veliki obalni plovbi.
20. člen
Naziv “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več” dobi pomorščak, ki:
– ima končano visoko šolo navtične smeri s programom skladnim z določili STCW konvencije,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več” v dolgi ali veliki obalni plovbi,
– je opravil strokovni izpit za naziv “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več” velja pet let od dneva izdaje.
21. člen
Naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več” dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “poveljnik ladje na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več “ velja pet let od dneva izdaje.
22. člen
Naziv “član posadke v sestavi strojne straže” dobi član posadke, ki:
– je star najmanj 16 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe,
– je opravil osnovno usposabljanje na ladji,
– je opravil strokovni izpit za naziv “član posadke v sestavi strojne straže” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Imetnik pooblastila za naziv iz prejšnjega odstavka sme upravljati ladijski strojni kompleks z močjo do 300 kW, če ima opravljeno eno leto plovbne dobe v nazivu “član posadke v sestavi strojne straže”.
23. člen
Naziv “častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW v mali obalni plovbi” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano poklicno šolo strojne usmeritve,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v strojni službi,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– je opravil strokovni izpit za naziv “častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW v mali obalni plovbi” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Imetnik pooblastila za naziv iz prejšnjega odstavka sme upravljati ladijski strojni kompleks z močjo do 750 kW, če ima eno leto plovbne dobe v nazivu “častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW v mali obalni plovbi”.
24. člen
Naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več” dobi pomorščak, ki:
1. ima končano najmanj srednjo pomorsko šolo ladijsko strojne usmeritve s programom skladnim z določili STCW konvencije,
– je star najmanj 18 let,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe kot pripravnik strojne službe na ladijskem strojnem kompleksu z močjo 750 kW ali več,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo o usposobljenosti za nudenje prve pomoči na ladji,
– je opravil strokovni izpit za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750kW ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha, ali
2. ima končano visoko pomorsko šolo bivalentne smeri,
– je kot pripravnik za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več” končal visoko pomorsko šolo bivalentne smeri in je kot pripravnik opravil najmanj eno leto plovbne dobe, od tega najmanj šest mesecev v strojnici pod nadzorstvom kvalificiranega častnika stroja in najmanj šest mesecev stražarjenja na poveljniškem mostu pod nadzorstvom kvalificiranega častnika straže,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo o usposobljenosti za nudenje prve pomoči na ladji,
– je opravil strokovni izpit za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več” velja pet let od dneva izdaje.
25. člen
Naziv “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW” dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “častnik zadolžen za strojno stražo na ladjah s pogonskim strojem z močjo od 750 do 3000 kW” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW” velja pet let od dneva izdaje.
26. člen
Naziv “prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več” dobi pomorščak, ki:
– ima končano visoko šolo ladijsko strojne smeri s programom skladnim z določili STCW konvencije,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “častnik stroja zadolžen za strojno stražo na ladjah s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo o usposobljenosti za nudenje prve pomoči na ladji,
– je opravil strokovni izpit za naziv “prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več velja” pet let od dneva izdaje.
27. člen
Naziv “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več” dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeno eno leto plovbe v strojni službi v nazivu “prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo o usposobljenosti za nudenje prve pomoči na ladji in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem 3000 kW ali več” velja pet let od dneva izdaje.
28. člen
Naziv “pomorski radiotelegrafist II. razreda” dobi pomorščak, ki:
– ima končano srednjo šolo ali visoko šolo usmeritve: elektrotehnik za telegrafsko-telefonske naprave, elektromehanik za radijsko in televizijsko tehniko, elektrotehnik za šibki tok, elektroinženir za šibki tok, inženir za telegrafijo in elektronik za pomorske komunikacije,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe kot pripravnik za naziv pomorskega radiotelegrafista II. razreda na delu v ladijski radijski postaji,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni in
– je opravil strokovni izpit za naziv “pomorski radiotelegrafist II. razreda”.
29. člen
Naziv “pomorski radiotelegrafist I. razreda” dobi pomorščak, ki:
– ima končano visoko šolo usmeritve radijskih ali pomorskih radijskih zvez,
– ima kot častnik za zveze opravljeni najmanj dve leti plovbne dobe v nazivu”pomorski radiotelegrafist II. razreda”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni in
– je opravil strokovni izpit za naziv “pomorskega radiotelegrafista I. razreda”.
30. člen
Naziv “pomorski radiotelefonist z omejenim pooblastilom” in naziv “pomorski radiotelefonist s splošnim pooblastilom” dobijo vsi pomorščaki, ki imajo katerikoli naziv po tem pravilniku.
Naziva iz prejšnjega odstavka lahko dobi tudi oseba, ki ima končano osnovno šolo in je opravila strokovni izpit za naziv “pomorski radiotelefonist z omejenim pooblastilom” ali “pomorski radiotelefonist s splošnim pooblastilom”.
31. člen
Naziv “radijski elektronik II. razreda” dobi pomorščak, ki:
– ima končano visoko šolo usmeritve pomorska komunikacija, ladijska elektronika ali druge ustrezne usmeritve, s programom skladnim z določili STCW konvencije,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe kot pripravnik za naziv “radijski elektronik II. razreda”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha in
– je opravil strokovni izpit za naziv “radijski elektronik II. razreda”.
Pooblastilo za naziv “radijski elektronik II. razreda” velja pet let od dneva izdaje.
32. člen
Naziv “radijski elektronik I. razreda” dobi pomorščak, ki:
– ima končano visoko šolo usmeritve pomorska komunikacija, ladijska elektronika ali druge ustrezne usmeritve, s programom skladnim z določili STCW konvencije,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “radijski elektronik II. razreda”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti na vodstveni ravni,
– je opravil strokovni izpit za naziv “radijski elektronik I. razreda” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “radijski elektronik I. razreda” velja pet let od dneva izdaje.
33. člen
Naziv “radijski operater z omejenim pooblastilom” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– je opravil tečaj po izpitnem programu za pridobitev pooblastila za naziv “radijski operater z omejenim pooblastilom”,
– je opravil strokovni izpit za naziv “radijski operater z omejenim pooblastilom” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “radijski operater z omejenim pooblastilom” velja pet let od dneva izdaje.
34. člen
Naziv “radijski operater s splošnim pooblastilom” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– je opravil tečaj po izpitnem programu za pridobitev pooblastila za naziv “radijski operater s splošnim pooblastilom”,
– je opravil strokovni izpit za naziv”radijski operater s splošnim pooblastilom” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Pooblastilo za naziv “radijski operater s splošnim pooblastilom” velja pet let od dneva izdaje.
35. člen
Naziv “ladijski kuhar” dobi oseba s končano poklicno šolo gostinske smeri, ki je opravila najmanj šest mesecev plovbne dobe na delih v ladijski kuhinji in osnovno usposabljanje na ladji.
36. člen
Pooblastila za nazive: “poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi”, “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000”, “poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000”, “poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več”, “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW” in “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več” pridobijo pomorščaki ob izpolnjevanju vseh s tem pravilnikom določenih pogojev neposredno po izpolnitvi pogoja trajanja plovbne dobe.
V. PLOVBNA DOBA
37. člen
Plovbna doba je čas, ki ga pomorščak prebije na ladji pri opravljanju del določenega naziva.
38. člen
V plovbno dobo se šteje tudi čas, prebit na ladji med njenim popravilom.
V plovbno dobo se ne šteje čas, prebit na ladji, ko je ladja v razpremi.
Pripravniku za naziv “častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več” se v čas iz prvega odstavka tega člena prizna največ mesec dni, pripravniku za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več” pa največ štirje meseci.
V plovbno dobo za pridobitev naziva “radiotelegrafist I. razreda” ali “radijski elektronik I. razreda” se šteje tudi čas praktičnega dela na obalni radijski postaji v nazivu “pomorski radiotelegrafist II. razreda” ali “radijski elektronik II. razreda”, vendar največ šest mesecev.
39. člen
V plovbno dobo za pridobivanje in priznavanje nazivov v trgovski mornarici Republike Slovenije se lahko prizna tudi plovba na ladjah pod tujo zastavo.
Plovbna doba iz prejšnjega odstavka se prizna na podlagi potrdil tujih pomorskih upravnih organov in dokazil, da je bila plovbna doba pridobljena pod ustreznimi pogoji kot na ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije.
Če plovbna doba iz prvega odstavka tega člena ne ustreza plovbni dobi na ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije, mora biti plovbna doba dopolnjena na ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije.
VI. PRIZNAVANJE NAZIVOV
40. člen
Naziv “član posadke v sestavi krovne straže” se prizna pomorščaku, ki je končal najmanj dve leti srednje pomorske šole navtične usmeritve in ima opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe ter je opravil dopolnilni strokovni izpit iz predmeta izogibanje trčenju na morju.
41. člen
Naziv “poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju” se prizna pomorščaku, ki je v Slovenski vojski – vojni mornarici opravil izpit častnika krovne straže in ima opravljena najmanj tri leta plovbne dobe na ladjah vojne mornarice.
42. člen
Naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več” se prizna pomorščaku, ki je končal vojaško pomorsko akademijo ali poveljniško-štabno akademijo in ima opravljeni najmanj dve leti plovbne dobe, kot častnik samostojne straže ob vseh izpolnjenih pogojih, ki so se zahtevali na ladjah vojne mornarice, in je opravil dopolnilni strokovni izpit.
Dopolnilni strokovni izpit iz prejšnjega odstavka se dela iz predmetov: ravnanje z ladjo in tovorom, pomorsko notranje pravo, mednarodno pravo in angleški jezik.
43. člen
Naziv “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več” se prizna pomorščaku, ki je končal vojaško pomorsko akademijo oziroma poveljniško-štabno akademijo in ima opravljena najmanj štiri leta plovbne dobe, od tega najmanj tri leta kot častnik samostojne straže ob vseh pogojih na ladjah vojne mornarice, in ki opravi dopolnilni strokovni izpit.
Dopolnilni strokovni izpit iz prejšnjega odstavka se dela iz predmetov: ravnanje z ladjo in tovorom, pomorsko pravo, mednarodno pomorsko pravo in angleški jezik.
44. člen
Naziv “član posadke v sestavi strojne straže” se prizna pomorščaku, ki je končal najmanj dve leti srednje pomorske šole strojne usmeritve in ima opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe.
45. člen
Naziv “častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW v mali obalni plovbi” se prizna pomorščaku, ki ima opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe na ladjah vojne mornarice v ladijskem strojnem kompleksu z močjo nad 750 kW.
46. člen
Naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več” se prizna pomorščaku, ki je končal visoko vojaško šolo strojne ali ladijsko strojne usmeritve in ima opravljena najmanj štiri leta plovbne dobe na ladjah vojne mornarice v ladijskem strojnem kompleksu z močjo nad 750 kW.
47. člen
Naziv “prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več” se prizna pomorščaku, ki je končal visoko šolo strojne ali ladijsko strojne usmeritve ali poveljniško štabno akademijo vojne mornarice (tehniški oddelek) in ima opravljeni najmanj dve leti plovbne dobe na ladjah vojne mornarice v ladijskem strojnem kompleksu z močjo nad 1470 kW.
48. člen
Plovbna doba, določena kot pogoj za priznanje naziva pri prehodu iz Slovenske vojske – vojne mornarice v trgovsko mornarico Republike Slovenije, ki je pomorščak ni v celoti prebil na ladjah vojne mornarice, se lahko nadomesti s plovbno dobo doseženo pozneje na ladjah trgovske mornarice pri opravljanju službovanja na ladji na nadomestnem ali nižjem položaju, do katerega ima pravico na podlagi svojega pooblastila o nazivu.
49. člen
Upravni organ pristojen za pomorstvo lahko prizna in overi pooblastilo o nazivu pomorščaku, ki je v tujini pridobil pooblastilo o nazivu, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji za pridobivanje pooblastil o nazivu po tem pravilniku.
Upravni organ pristojen za pomorstvo, lahko dovoli tujemu pomorščaku, da na slovenski ladji opravlja delo, ki ni daljše od treh mesecev, razen del radiotelegrafista ali radijskega operaterja, če ima tuji pomorščak ustrezno veljavno pooblastilo, izdano in overjeno v skladu z zahtevami druge države pogodbenice STCW konvencije za uporabo na ladjah te pogodbenice.
VII. PONOVNO POTRJEVANJE POOBLASTIL ZA NAZIVE
50. člen
Vsakemu pomorščaku, ki ima pooblastilo za naziv na vodstveni ali operativni ravni in je vkrcan na ladji ali se želi nanjo vrniti, se mora v rednih časovnih presledkih, ki niso daljši od petih let, preveriti izpolnjevanje pogojev glede zdravstvenega stanja, zlasti vida in sluha ter strokovne usposobljenosti.
Strokovno usposobljenost se prizna:
– na podlagi priznanega opravljanja dolžnosti v funkciji, ki je trajala najmanj eno leto v predhodnih petih letih in ustreza pooblastilu za naziv, ali
– na podlagi opravljanja funkcij, ki veljajo za enakovredna službovanju na morju, kot so na primer: inšpektor za varnost plovbe, pristaniški kapitan, profesorji in člani izpitnih komisij za pridobitev pooblastil za nazive pomorščakov, ki so v obdobju petih let najmanj eno leto opravljali ta dela, ali
– na podlagi opravljenega osvežitvenega tečaja, ali
– na podlagi najmanj trimesečnega opravljanja službovanja na ladji na nadomestnem ali nižjem položaju, do katerega ima pravico na podlagi svojega pooblastila za naziv, neposredno pred prevzemom funkcij, ki jih opravlja na podlagi svojega pooblastila za naziv.
51. člen
Osvežitveni tečaji obsegajo seznanitev s spremembami v pomorski tehnologiji, z mednarodnimi in slovenskimi predpisi ter priporočili, ki se nanašajo na varnost človeškega življenja na morju, z varstvom morskega okolja in z obnovo osnovnih znanj in veščin.
Osvežitveni tečaj za nazive prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več, poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več, prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več in upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več traja najmanj šestdeset ur.
Osvežitveni tečaj za nazive častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več, prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000, poveljnik na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000, častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več, upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW in radijski elektronik II. razreda traja najmanj štirideset ur.
Osvežitveni tečaj za naziva častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi in poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi traja najmanj dvajset ur.
Osvežitveni tečaj za naziva radijski operater z omejenim pooblastilom in radijski operater s splošnim pooblastilom traja najmanj deset ur.
VIII. SEZNANITVENO IN OSNOVNO USPOSABLJANJE NA LADJI
52. člen
Seznanitvenega usposabljanja se morajo udeležiti vsi pomorščaki, takoj ko se vkrcajo na ladjo.
Usposobljeni častnik seznani vkrcane pomorščake o tem:
– kako se sporazumevati z drugimi osebami na ladji o osnovnih varnostnih zadevah in razumevati varnostno obveščevalna znamenja, znake in alarmne signale,
– kako ukrepati, če človek pade v morje, če je odkrit ogenj ali dim na ladji in če se zasliši požarni alarm ali alarm za zapuščanje ladje,
– kje so določena zbirna mesta in vkrcevalna mesta v primeru stiske in vkrcevalna mesta in izhodne poti v izrednih razmerah,
– kako najti mesta, kjer so shranjeni rešilni jopiči in kako obleči rešilne jopiče,
– kako sprožiti alarm in kako uporabljati prenosne aparate za gašenje požarov,
– kako nuditi prvo pomoč v primeru nesreče ali druge izredne zdravstvene razmere, preden se poišče nadaljnjo medicinsko pomoč na ladji in
– kako zapirati in odpirati požarna vrata in za vremenske neprilike odporna, vodotesna vrata, ki so montirana v ladji poleg drugih ladijskih odprtin.
O opravljenem seznanjanju se mora na ladji voditi evidenca v evidenčnem listu pomorščaka. Evidenčni list pomorščaka mora biti v vsakem trenutku na razpolago inšpektorju pristojnemu za varnost plovbe.
53. člen
Osnovno usposabljanje morajo pomorščaki, ki so določeni na katerokoli ladijsko dolžnost, ki je povezana z določenimi varnostnimi ali okoljevarstvenimi zadolžitvami pri upravljanju ladje, pred nastopom opravljanja del in funkcij opraviti iz tehnike za osebno preživetje, gašenja požara, osnov prve pomoči in osebne varnosti in družbeno odgovornih nalog.
O opravljenem osnovnem usposabljanju se mora na ladji voditi evidenca v evidenčnem listu pomorščaka. Evidenčni list pomorščaka mora biti v vsakem trenutku na razpolago inšpektorju pristojnemu za varnost plovbe.
IX. USPOSABLJANJE POMORŠČAKOV NA DOLOČENIH VRSTAH LADIJ
54. člen
Poveljniki, častniki in druge osebe na ro-ro potniških ladjah, ki so zadolžene zagotoviti pomoč potnikom po razporeditvi v primeru alarma, morajo opraviti tečaj in izpit za usposabljanje za obvladovanje množic in vsakih pet let opraviti osvežitveni tečaj.
55. člen
Poveljniki, častniki in druge osebe na ro-ro potniških ladjah s posebnimi deli in odgovornostmi se morajo seznaniti z lastnostmi ro-ro potniških ladij.
56. člen
Osebe s posebnimi deli in odgovornostmi, ki neposredno oskrbujejo potnike v potniških prostorih ro-ro ladij, se morajo na ladji seznaniti s sporazumevanjem v izrednih razmerah in uporabo rešilnega jopiča.
57. člen
Poveljniki, prvi častniki krova, upravitelji stroja, prvi častniki stroja in druge osebe, ki so neposredno odgovorne za vkrcanje in izkrcanje potnikov, nakladanje, razkladanje in zavarovanje tovora ali zapiranje odprtin na ladijskem trupu, morajo opraviti tečaj in izpit za varnost potnikov in tovora oziroma celovitosti trupa in vsakih pet let opraviti osvežitveni tečaj.
58. člen
Poveljniki, prvi častniki krova, upravitelji stroja, prvi častniki stroja in druge osebe, ki so neposredno odgovorne za varnost potnikov v izrednih razmerah, morajo opraviti tečaj in izpit o usposabljanju za obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi in vsakih pet let opraviti osvežitveni tečaj.
59. člen
Glede na funkcijo, dolžnosti in odgovornosti, ki jih pomorščak opravlja na ro–ro potniških ladjah, usposabljanje pomorščakov na ro–ro potniških ladjah obsega področja:
konstrukcijske in operativne omejitve, postopki za odpiranje, zapiranje in zavarovanje odprtin v ladijskem trupu, zakonodaja (kodeksi in sporazumi, ki zadevajo ro–ro potniške ladje), zahteve in omejitve v zvezi s stabilnostjo in obremenitvijo ladje, postopki za vzdrževanje posebne opreme na ro–ro potniških ladjah, priročniki in računalniki za nakladanje, razkladanje in zavarovanje tovora, območja za nevaren tovor, postopki v izrednih razmerah, sporazumevanje s potniki med izrednimi razmerami, seznanitev potnikov z uporabo osebnih reševalnih sredstev, postopki za nakladanje in razkladanje vozil ter vkrcanja in izkrcanja potnikov, prevažanje nevarnih snovi, zavarovanje vozil, izračunavanje stabilnosti, trima in obremenitve ladje, odpiranje, zapiranje in zavarovanje odprtin v ladijskem trupu in ozračje na ro–ro krovih.
60. člen
Seznanitev za sporazumevanje v izrednih razmerah in uporabo rešilnega jopiča in seznanitev z lastnostmi ro-ro potniških ladij morata biti evidentirana v evidenčnem listu pomorščaka. Evidenčni list pomorščaka mora biti v vsakem trenutku na razpolago inšpektorju pristojnemu za varnost plovbe.
61. člen
Vsi poveljniki in krovni častniki na ladjah, ki prevažajo nevarne snovi v trdem, razsutem ali pakiranem stanju, morajo imeti opravljen izpit iz ravnanja z nevarnim tovorom v trdem, razsutem ali pakiranem stanju.
Izpitni program za izpit za ravnanje z nevarnim tovorom v trdem, razsutem ali pakiranem stanju obsega področja:
pomembne fizikalne značilnosti in kemične lastnosti nevarnih snovi, nevarnosti stika s kožo, vdihovanja, zaužitja in sevanja, varnost osebja, zaščitna oprema, merilni instrumenti in njihova uporaba, nevarnosti pri tovorih, ki so nagnjeni k premikanju, ravnanje na ladji pri prevozu: vnetljivih trdnih snovi, samovnetljivih trdnih snovi in snovi, ki v stiku z vodo spuščajo vnetljive pline, oksidirajočih snovi, strupov, jedkimi snovmi ter drugimi nevarnimi snovmi in izdelki, splošni in posebni previdnostni ukrepi pri delu in transportu nevarnih snovi, zahteve po ločitvi nevarnih tovorov, uporaba Kodeksa za ravnanje s trdimi razsutimi tovori, uporaba priročnika Vodič po medicinski prvi pomoči pri nesrečah z nevarnimi snovmi.
X. EVIDENCA IZDANIH POOBLASTIL ZA NAZIVE POMORŠČAKOV
62. člen
Upravni organ pristojen za pomorstvo vodi evidenco o izdanih pooblastilih za nazive pomorščakov in posebnih pooblastilih.
Iz evidence morajo biti razvidni:
– vrsta pooblastila (opravljanje del, raven odgovornosti in morebitne omejitve pooblastila),
– podatki o pomorščaku (ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, spol, številka pooblastila, datum izdaje pooblastila, datum opravljanja izpita za pridobitev pooblastila, datum zadnje obnovitve pooblastila ter omejitev pooblastila),
– podatki o zdravstvenem stanju imetnika pooblastila (datum izdaje zadnjega zdravniškega spričevala, ki je bilo potrebno za izdajo ali ponovno potrditev pooblastila o nazivu) in
– drugi podatki (veljavnost, začasni ali trajni odvzem, izguba, zapisi o spremembah pooblastila in datum spremembe).
Podatke iz prejšnjega odstavka mora organ iz prvega odstavka tega člena sporočiti na pismeno vlogo tujih pomorskih upravnih organov in registriranih ladjarskih podjetij.
XI. IZOBRAŽEVANJE POMORŠČAKOV
63. člen
Izobraževanje pomorščakov lahko opravljajo le izobraževalni zavodi, ki imajo poleg potrjenega programa usposabljanja tudi sistem kakovosti s točno opredeljenimi cilji izobraževanja in usposabljanja.
Izobraževalni zavodi morajo najmanj vsakih pet let opraviti neodvisno ovrednotenje sistema kakovosti.
Neodvisno ovrednotenje sistema kakovosti izobraževalnega zavoda lahko opravi le ocenjevalec, ki v tem zavodu ni niti zaposlen niti v delovnem pogodbenem razmerju.
64. člen
Simulatorji, na katerih se opravlja izobraževanje pomorščakov, morajo biti v skladu z IMO standardi in sicer:
– simulator za radarsko vrisovanje v skladu s standardi, ki jih določajo IMO resolucije: A. 222(VII), A. 278(VIII) in A. 477 (XII),
– simulator za avtomatsko radarsko vrisovanje v skladu s standardi, ki jih določa IMO resolucija A. 422(XI),
– simulator za navigacijo vodenje straže na poveljniškem mostu v skladu s standardi, ki jih določajo IMO resolucije: A. 224(VII), A. 282(VIII), A. 342(IX), A. 422(XI), A. 424(XI), A. 477(XII), A. 478(XII), A. 526 (13), A. 529(13), A. 574(14), A. 575(14), A. 665(16) in A. 694(17),
– simulator za ravnanje in manevriranje z ladjo v skladu s standardi, ki jih določajo IMO resolucije: A. 224(VII), A. 282(VIII), A. 342(IX), A. 422(XI), A. 424(XI), A. 477(XII), A. 478(XII), A. 526 (13),A. 529(13), A. 574(14), A. 575(14), A. 665(16) in A. 694(17),
– GMDSS simulator v skladu s standardi, ki jih določajo IMO resolucije: A. 421(XI), A. 570(14), A. 609(15), A. 610(15), A. 612(15), A.613(15),
A. 661(16), A. 662(16), A. 663(16), A. 664(16), A. 694(17), A. 696(17) A. 698(17), A. 699(17), A. 700(17) in A. 763(18).
Simulator za ravnanje in zlaganje tovora mora prikazati podatke stabilnosti ladje, ugreza, trima, strižnih in upogibnih sil ladje.
Izobraževanje pomorščakov za gašenje požara na vodstveni ravni se lahko opravlja samo na poligonu gasilske brigade.
Standardi, navedeni v prvem odstavku tega člena, so na vpogled pri upravnem organu pristojnem za pomorstvo.
XII. ODVZEM POOBLASTILA ZA NAZIV ALI POSEBNEGA POOBLASTILA
65. člen
Upravni organ pristojen za pomorstvo lahko začasno ali trajno odvzame pooblastilo za naziv ali posebno pooblastilo pomorščaku, ki:
– ne izpolnjuje pogoja starosti za pridobitev pooblastila za naziv ali posebnega pooblastila ali
– je pridobil pooblastilo za naziv ali posebno pooblastilo na podlagi ponarejenih listin ali
– trajno ali začasno ne izpolnjuje predpisanih zdravstvenih pogojev ali
– mu je izrečen varnostni ukrep odvzema pooblastila.
XIlI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
Pomorščaki, ki so pridobili naziv mornar-motorist po dosedanjih predpisih, obdržijo ta naziv in pooblastilo.
67. člen
Pomorščaki, ki so se jim pooblastila za naziv spremenila na podlagi tega pravilnika, dobijo nova pooblastila, če izpolnjujejo pogoje za pridobitev pooblastila za naziv po tem pravilniku, in sicer:
– namesto krmar – član posadke krovne straže,
– namesto ladjevodja omejene plovbe – poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju,
– namesto ladjevodja – častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi, oziroma poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi, če izpolnjuje pogoje iz 16. člena tega pravilnika,
– namesto poročnik trgovske mornarice – častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več, oziroma prvi častnik krova ali poveljnik na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 v veliki obalni plovbi,
– namesto kapitan dolge plovbe – prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več, oziroma poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več,
– namesto ladijski mazač – član posadke v sestavi strojne straže,
– namesto ladijski motorist – član posadke v sestavi strojne straže,
– namesto ladijski strojevodja – častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW v mali obalni plovbi,
– namesto pomorski strojnik – častnik stroja zadolžen za strojno stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več, oziroma upravitelja stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW in
– namesto pomorski strojnik I. razreda – upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več.
68. člen
Pomorščaki, ki so pridobili pooblastila za naziv: pomorski radiotelegrafist II. razreda, pomorski radiotelegrafist I. razreda, pomorski radiotelefonist z omejenim pooblastilom in pomorski raditelefonist s splošnim pooblastilom, obdržijo ta pooblastila do vključno 31. januarja 1999. leta.
Pomorščaki, razen pomorščakov iz prejšnjega odstavka, ki imajo pooblastila za naziv po dosedanjih predpisih in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pooblastil po tem pravilniku, lahko obdržijo dosedanje nazive in pooblastila do vključno 31. januarja 2002. leta.
69. člen
Pomorščaki, ki so zadolženi za radijske zveze, morajo imeti od 1. februarja 1999. leta pooblastilo za naziv, ki je odvisno od področja plovbe določenega v Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974 (Uradni list SFRJ, št. 2/81 – mednarodne pogodbe), oziroma GMDSS opreme na ladji.
70. člen
Pomorščaki, ki so se začeli višješolsko izobraževati pred 1. avgustom 1998. leta, se lahko prijavijo k strokovnemu izpitu, za katerega se zahteva visokošolska izobrazba, najkasneje do vključno 31. januarja 2002. leta.
71. člen
Strokovna literatura, ki je določena v 61. členu tega pravilnika, je na vpogled in razpolago na Fakulteti za pomorstvo in promet.
72. člen
Pomorščaki iz 61. člena tega pravilnika, ki so opravili izpit za naziv poveljnik ali krovni častnik v trgovski mornarici pri upravnem organu pristojnem za pomorstvo, pridobijo ustrezno pooblastilo po tem pravilniku brez izpita.
73. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadk morskih ladij trgovske mornarice Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 29/81, 30/83, 17/85, 20/86 in 36/90).
74. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-10/98
Ljubljana, dne 17. aprila 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti