Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998

Kazalo

1459. Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote, stran 2205.

Na podlagi 19. člena odredbe o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98) izdaja minister za znanost in tehnologijo
N A V O D I L O
o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo ureja postopek ugotavljanja skladnosti cestnih motornih vozil in njihovih priklopnikov (v nadaljnjem besedilu: vozila), ki so namenjeni uporabi v Republiki Sloveniji, s predpisi.
2. člen
Ugotavljanje skladnosti vozila kot celote s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, se izvaja različno glede na način proizvodnje oziroma uvoza vozila. Za serijsko izdelana oziroma uvožena vozila se opravi homologacija tipa vozila, za posamičen uvoz, izdelavo oziroma predelavo pa je potrebna posamična odobritev vozila.
II. HOMOLOGACIJA TIPA VOZILA
3. člen
Za vozila, serijsko izdelana v Republiki Sloveniji, in za nova vozila, ki jih uvažajo pravne in fizične osebe, registrirane za prodajo vozil, z namenom nadaljnje prodaje, je treba pridobiti listino o homologaciji tipa vozila za vsak tip vozila, ki je namenjen prodaji v Republiki Sloveniji.
1. Začetek postopka
4. člen
[1] Vsak proizvajalec vozil v Republiki Sloveniji oziroma vsak pooblaščeni zastopnik – uvoznik vozil (v nadaljnjem besedilu: vložnik) mora vložiti na Uradu Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) vlogo za izdajo listine o homologaciji tipa vozila za vsak tip vozila, ki ga želi prodajati v Republiki Sloveniji. Vlogo odda na predpisanem obrazcu (USM–H 001) in predloži dokazilo o plačani pristojbini za homologacijo. Pooblaščeni zastopnik – uvoznik mora predložiti tudi pooblastilo proizvajalca za vložitev vloge in sodelovanje v postopku homologacije tipa vozila v Republiki Sloveniji.
[2] Urad pošlje zahtevek za pregled vozila in dokumentacije ustrezni pooblaščeni strokovni organizaciji. Kopijo tega zahtevka pošlje vložniku skupaj z obrazcem (USM–H 002), na katerega vložnik vpiše vse zahtevane tehnične podatke o vozilu in to tako, da so razvidni podatki tudi za vsako izvedenko tega tipa vozila, ki jo želi homologirati.
[3] V primeru homologacije tipa vozila, ki ima enotno evropsko homologacijo, zahteva urad od vložnika samo izpolnitev obrazca USM–H 002 in predložitev verodostojne kopije izvirnega dokumenta o enotni evropski homologaciji vozila. Oboje mora vložnik predložiti neposredno na urad skupaj s pooblastilom proizvajalca za homologacijo tega tipa vozila v Republiki Sloveniji.
2. Strokovni pregled
5. člen
[1] Vložnik predloži pooblaščeni strokovni organizaciji izpolnjen obrazec s tehničnimi podatki vozila, dokument proizvajalca vozila, s katerim dokazuje verodostojnost teh tehničnih podatkov, in dokazila proizvajalca o izpolnjevanju posameznih mednarodnih homologacijskih predpisov (verodostojne kopije homologacijskih listin), RSO certifikat ter pooblastilo proizvajalca vozila za homologacijo tega tipa vozila v Republiki Sloveniji. Hkrati predloži tudi dokazilo o plačanih stroških za strokovni pregled vozila.
[2] Po dogovoru s pooblaščeno strokovno organizacijo vložnik pripelje na pregled vzorčno vozilo. V primeru večjih razlik med posameznimi različicami in izvedenkami obravnavanega tipa vozila lahko pooblaščena strokovna organizacija zahteva od vložnika, da pripelje na pregled tudi še katero od izvedenk.
[3] V primeru homologacije tipa vozila, ki ima enotno evropsko homologacijo, vložniku ni treba pripeljati vzorčnega vozila na pregled v pooblaščeno strokovno organizacijo.
6. člen
[1] Pooblaščena strokovna organizacija po prejemu zahtevka za pregled vozila prouči predloženo tehnično dokumentacijo o vozilu, po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo in pregleda vozilo. V primeru, da je dokumentacija proizvajalca izdelana v tujem jeziku, lahko pooblaščena strokovna organizacija zahteva od vložnika, da ji oskrbi overovljen prevod v slovenski ali angleški jezik.
[2] Na pregledu pooblaščena strokovna organizacija ugotavlja predvsem skladnost vzorčnega vozila s predloženo dokumentacijo. Po pregledu vzorčnega vozila in dokumentacije izdela tehnično poročilo o izpolnjevanju zahtev vozila in ga pošlje skupaj s prilogo (tehnični podatki vozila) na urad. Ustrezne obrazce izdaja urad.
3. Homologacija
7. člen
[1] Urad zahteva od vložnika, da predloži pisno izjavo proizvajalca vozila, da bo dobavljal v Republiko Slovenijo samo taka vozila, ki so skladna s homologiranim tipom vozila in njegovimi izvedenkami.
[2] Urad prouči prejeto tehnično poročilo in v primeru, da vozilo izpolnjuje vse predpisane pogoje in da je vložnik predložil zahtevano potrdilo proizvajalca o skladnosti dobavljenih vozil, izda vložniku na njegovo ime listino o homologaciji tipa vozila. Če se v okviru tega tipa vozila predvideva prodaja več različnih izvedenk in različic, je treba le-te posamezno navesti v listini o homologaciji tipa vozila. Hkrati z listino o homologaciji tipa vozila pošlje urad vložniku tudi kopijo tehničnega poročila.
[3] V primeru, da urad iz tehničnega poročila ugotovi, da vozilo ni skladno s predpisi, izda odločbo o zavrnitvi vloge za izdajo listine o homologaciji tipa vozila. Odločbi priloži tudi kopijo tehničnega poročila.
[4] V primeru homologacije tipa vozila, ki ima enotno evropsko homologacijo, urad izda vložniku listino o homologaciji tipa vozila na podlagi predložene verodostojne kopije enotne evropske homologacije. V tem primeru urad sam izda tehnično poročilo o pregledu dokumentacije.
8. člen
[1] Imetnik listine o homologaciji tipa vozila mora na podlagi le-te priložiti vsakemu vozilu tega tipa izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila. To izjavo mora prejeti skupaj z vozilom lastnik (kupec) vozila. V primeru, da je vozilo homologirano na podlagi enotne evropske homologacije, priloži vozilu še dokument COC (izjava o skladnosti vozila – v slovenskem jeziku), ki ga prejme od proizvajalca vozila.
[2] Izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila mora biti pravilno in popolno izpolnjena, podpisati pa jo mora pooblaščena oseba imetnika listine o homologaciji tipa vozila. V ta namen mora pooblaščena strokovna organizacija pooblastiti zadostno število svojih uslužbencev in njihova imena sporočiti na urad (obrazec USM–H 009).
[3] Oštevilčene obrazce za izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila nabavi imetnik listine o homologaciji tipa vozila na uradu.
[4] Imetnik listine o homologaciji tipa vozila vodi točno evidenco o izdanih izjavah o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila in te podatke vsakih 14 dni sporoča na urad (po stanju 15. in zadnjega v mesecu).
9. člen
[1] V primeru, da proizvajalec spremeni že homologirano vozilo oziroma uvede nove različice ali izvedenke, je imetnik listine o homologaciji tipa vozila dolžan pred prodajo takega vozila o tem obvestiti urad in dati na voljo ustrezne tehnične podatke, ki se nanašajo na odstopanja od homologiranih izvedb vozila.
[2] Urad na podlagi predloženih dokumentov odloči, ali se za tako vozilo lahko izda razširitev k listini o homologaciji tipa vozila ali pa je treba opraviti novo homologacijo tega vozila.
10. člen
[1] V primeru razširitve listine o homologaciji tipa vozila mora imetnik listine vložiti vlogo za to razširitev na urad in predložiti dokazilo o plačani pristojbini za razširitev listine o homologaciji tipa vozila.
[2] Urad zahteva od pooblaščene strokovne organizacije, da opravi pregled tehnične dokumentacije (obrazec USM-H 002), ki se nanaša samo na tiste tehnične podatke o vozilu, ki so različni od homologiranega tipa oziroma izvedenke vozila, in po potrebi tudi pregled vozila. Dokumentacijo in vozilo dostavi pooblaščeni strokovni organizaciji vložnik.
[3] Na podlagi tega pregleda pooblaščena strokovna organizacija izdela popolno tehnično poročilo, ki ga pošlje na urad (obrazec USM-H 003) s prilogami kot za homologacijo tipa vozila.
[4] Urad prouči prejeto poročilo in preveri, ali je vozilo skladno s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Če vozilo ustreza, urad izda razširitev k obstoječi listini o homologaciji tipa vozila (obrazec USM-H 005).
[5] V primeru razširitve homologacije tipa vozila, ki ima enotno evropsko homologacijo, urad izda vložniku listino o razširitvi homologacije tipa vozila na podlagi predložene verodostojne kopije enotne evropske homologacije. V tem primeru urad sam izda tehnično poročilo o pregledu dokumentacije.
11. člen
[1] Homologacija vozila je lahko tudi večstopenjska, to pomeni, da pri izdelavi celotnega vozila sodeluje več različnih proizvajalcev, od katerih pa vsak homologira le svoj del izdelka. Seveda se v tem primeru pri homologaciji višje stopnje upošteva že prej pridobljena homologacija predhodne stopnje. (Na primer: šasija s kabino kot prva stopnja in nadgradnja – furgon, zaboj ... – kot druga stopnja).
[2] Pri serijski nadgradnji si tak nadgraditelj lahko pridobi tudi homologacijo tipa vozila – za celotno vozilo. Pri posamični nadgradnji pa je mogoč samo postopek posamične odobritve.
[3] Če osnova vozila še ni do te mere sestavljena, da bi lahko opravljala svojo funkcijo kot samostojno vozilo, uvoznik oziroma proizvajalec v Republiki Sloveniji pri prodaji ne priloži izpolnjene izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (USM–H 007), mora pa kupcu sporočiti številko listine o homologaciji tipa vozila, na podlagi katere je bila uvožena.
III. POSAMIČNA ODOBRITEV VOZILA
12. člen
Za vsako posamično uvoženo, izdelano, dodelano, sestavljeno ali predelano vozilo je treba s postopkom posamične odobritve pridobiti izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila.
1. Začetek postopka
13. člen
[1] Lastnik vozila, ki le-to posamično uvozi, predela, dodela ali izdela ali ga uvozi po določilu 14. člena odredbe o homologaciji, mora vložiti zahtevek za pridobitev izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila za vsako vozilo posebej na pooblaščeno strokovno organizacijo in plačati predpisane stroške. Predložiti mora vse potrebne tehnične podatke o vozilu in poleg tega še:
– pri uvozu vozila: verodostojno potrdilo proizvajalca o skladnosti posameznih elementov, sklopov in sistemov vozila z ustreznimi mednarodnimi homologacijskimi predpisi, ki se mora glasiti na obravnavano vozilo. Tako potrdilo izda lastniku vozila proizvajalec, pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji ali od proizvajalca za to pooblaščeni organ. V primeru, da pooblaščeni zastopnik zavrne izdajo takega potrdila, ter v drugih utemeljenih primerih urad določi, katero potrdilo se lahko upošteva. Če v Republiki Sloveniji ni pooblaščenega zastopnika za tako znamko vozila, lahko izda tovrstno potrdilo tudi pooblaščeni zastopnik proizvajalca v državi, iz katere se predmetno vozilo uvaža. Tako potrdilo mora biti izvirnik (ne kopija ali telefaks);
– pri izdelavi oziroma dodelavi vozila: ustrezno tehnično dokumentacijo (risbe, specifikacije, izračune) in potrdila o homologaciji vgrajenih delov oziroma sklopov vozila ter potrdila o homologaciji posameznih sistemov vozila;
– pri sestavi vozila iz delov: dokazila o homologaciji posameznih delov ter poročila o laboratorijskih meritvah izpušnih plinov, hrupa, zavornega sistema in vgradnje svetlobne opreme, opravljenih v pooblaščenih laboratorijih;
– pri predelavi v Republiki Sloveniji že registriranega (ali homologiranega) vozila: ustrezno tehnično dokumentacijo (risbe, specifikacije, izračune) in homologacijska potrdila morebitno novo vgrajenih delov oziroma sklopov (če morajo biti homologirani) ter morebitne potrebne nove homologacije sistemov vozila.
[2] V primeru, da je dokumentacija proizvajalca izdelana v enem od tujih jezikov, lahko pooblaščena strokovna organizacija zahteva od lastnika vozila overovljen prevod v slovenski ali angleški jezik. Poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku tega člena, mora predložiti v pregled tudi vozilo.
[3] Enak postopek velja tudi za uvoznika oziroma proizvajalca, ki želi za vozilo pridobiti izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila po tretjem, četrtem, petem oziroma sedmem odstavku 14. člena odredbe o homologaciji vozil.
[4] Za pregled posamično izdelanega, dodelanega ali predelanega vozila je pristojna le tista pooblaščena strokovna organizacija, ki je sicer pristojna za pregledovanje vozil v postopku homologacije tipa vozila za odgovarjajočo kategorijo vozil.
2. Strokovni pregled
14. člen
[1] Pooblaščena strokovna organizacija pregleda predloženo tehnično dokumentacijo in po potrebi zahteva še dopolnitev.
[2] Pregled zajema skladnost konstrukcijsko-tehničnih karakteristik vozila s predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje vozil. To dokazovanje se opravi na podlagi dokazil proizvajalca in pregleda vozila.
[3] V primeru pomanjkljivih dokazil lahko pooblaščena strokovna organizacija, ki opravlja pregled, zahteva od lastnika vozila, da ji dostavi verodostojni dokument (kopijo podeljene homologacije po določenem homologacijskem pravilniku). Po potrebi lahko zahteva tudi izvedbo posebne strokovne ocene pri pooblaščeni instituciji ali celo delnih laboratorijskih meritev po določenem homologacijskem pravilniku.
[4] Za predelana in dodelana vozila se ta pregled nanaša predvsem na tiste dele vozila, na katere vpliva predelava oziroma dodelava. Poleg homologacijskih karakteristik obsega pregled tudi skladnost predelave oziroma dodelave vozila s splošnimi tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca vozila.
[5] Pri uvozu poškodovanih vozil pooblaščena strokovna organizacija preveri tudi to, da stopnja poškodovanosti vozila ni večja od dovoljene in da niso poškodovani deli, ki pomembneje vplivajo na varnost vozila. V primeru dvoma mora zahtevati od lastnika vozila, da predloži uradno izvedensko cenitev vozila oziroma predračun pooblaščenega servisa za popravilo, ki ga overi s svojim žigom, kopijo pa zadrži v svojem arhivu.
[6] Vrednost nepoškodovanega vozila, ki je osnova za določanje odstotka poškodovanosti, se določa po carinskih predpisih. Vrednost poškodbe zajema vrednost vseh nadomestnih delov in potrebnega dela, da se vozilo usposobi za redni tehnični pregled. V obsegu popravila je treba upoštevati popolno popravilo vozila, to je tudi popravilo oziroma zamenjava posameznih sistemov, ki so sicer vgrajeni v predmetno vozilo in vplivajo na varnost vozila, kot so npr. varnostni pasovi, zračne blazine, ABS (in to tudi, če vgradnja takega sistema ni obvezna). Vozilo mora biti tudi ličarsko urejeno. Pri oceni stroška popravila vozila je treba upoštevati ceno novih nadomestnih delov po uradnem ceniku pooblaščenega servisa.
15. člen
[1] Na podlagi rezultatov pregleda vozila, dokumentacije in dokazil pooblaščena strokovna organizacija izdela tehnično poročilo o izpolnjevanju zahtev.
[2] Če vozilo izpolnjuje vse zahteve, pooblaščena strokovna organizacija izda lastniku vozila izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, ki mora biti pravilno in popolno izpolnjena.
[3] V primeru posamičnega uvoza osnove vozila, namenjene za dograditev je uvoznik dolžan opraviti posamično odobritev vozila v pooblaščeni strokovni organizaciji, ki v tem primeru izda samo tehnično poročilo o pregledu. To tehnično poročilo je zadosten dokument za carinjenje osnovnega vozila in ga mora nato uvoznik izročiti kupcu vozila, da lahko opravi posamično odobritev dodelanega celotnega vozila. Enak postopek se izvede tudi v primeru proizvodnje oziroma uvoza novega kompletnega vozila po tretjem oziroma četrtem odstavku 14. člena odredbe o homologaciji vozil s tem, da proizvajalec oziroma uvoznik na osnovi tehničnega poročila pooblaščene strokovne organizacije izda za vozilo svojo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila in v njej namesto številke listine o homologaciji tipa vozila vpiše številko dovoljenja iz šestega odstavka 14. člena odredbe o homologaciji vozil.
[4] Če je vozilo poškodovano, se opomba o tem vnese tako v tehnično poročilo (z opisom in fotografijami poškodbe) kot tudi v izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, lastnika pa opozori, da mora po popravilu ponovno pripeljati vozilo na pregled. Na ponovnem pregledu se popravilo preveri in če je ustrezno, se potrdi izjava, da vozilo ustreza predpisom.
[5] V primeru predelave v Republiki Sloveniji že registriranega vozila pooblaščena strokovna organizacija vpiše v izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, ki jo je lastnik vozila prejel že ob nakupu vozila oziroma v izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, podatke o izvršeni spremembi in potrdi izjavo, da taka predelava vozila ustreza predpisom.
[6] V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se za vozilo, ki je bilo prvič registrirano v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo odredbe o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93), izda posebna “Izjava o ustreznosti predelanega vozila” (obrazec USM-H 030), v katero se poleg podatkov o vozilu vpiše še podatke o predelavi vozila. Te izjave so opremljene s štampiljko z besedilom: “Vozilo je bilo prvič registrirano v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo odredbe o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93)”. Vzorec obrazca USM-H 030 je sestavni del tega navodila in je objavljen v prilogi.
[7] Izjava iz prejšnjega odstavka tega člena – vendar brez omenjene štampiljke – se izjemoma lahko izda tudi za predelano vozilo, ki je bilo prvič registrirano v Republiki Sloveniji v času od uveljavitve odredbe o homologaciji vozil pa do konca leta 1996 in je lastnik vozila izjavo o ustreznosti vozila oziroma izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila izgubil, če za tako vozilo ni mogoče izdati nadomestne izjave. V tem primeru izda samo izjavo urad po postopku, ki velja za izdajo nadomestne izjave, potrditev predelave pa opravi pooblaščena strokovna organizacija.
[8] V primeru, da posamično pregledano vozilo ne izpolnjuje zahtev veljavnih predpisov, pristojna strokovna organizacija zavrne izdajo izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila. Na zahtevo lastnika vozila mu o tem izda tudi pisno izjavo z obrazložitvijo.
16. člen
[1] Izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila mora podpisati pooblaščena oseba pooblaščene strokovne organizacije. V ta namen mora pooblaščena strokovna organizacija pooblastiti zadostno število svojih uslužbencev in njihova imena sporočiti na urad (obrazec USM–H 010).
[2] Oštevilčene obrazce za izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila nabavi pooblaščena strokovna organizacija na uradu. Isto velja tudi za druge obrazce, potrebne v tem postopku.
[3] Pooblaščena strokovna organizacija vodi točno evidenco o izdanih izjavah o ustreznosti posamično pregledanega vozila in tehničnih poročilih iz tretjega odstavka 15. člena tega navodila, ter te podatke vsakih 14 dni sporoča na urad (po stanju 15. in zadnjega v mesecu).
IV. EVIDENCE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE
17. člen
[1] Na uradu se vodi točna evidenca predanih oštevilčenih obrazcev izjav o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, obrazcev izjav o ustreznosti posamično pregledanega vozila in obrazcev izjav o ustreznosti predelanega vozila. Ravno tako pa se na uradu vodi evidenca o izdanih izjavah o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila. Podatke za evidenco sporočajo na urad imetniki listine o homologaciji tipa vozila, ki te izjave prilagajo vozilom. Enak postopek velja tudi za podatke o izdanih izjavah o ustreznosti posamično pregledanega vozila in tehničnih poročilih iz tretjega odstavka 15. člena tega navodila, ki jih sporočajo na urad pooblaščene strokovne organizacije, ki opravljajo posamične preglede vozil.
[2] Pooblaščene strokovne organizacije, ki pregledujejo vozila za potrebe homologacijskih postopkov, pa arhivirajo pri sebi kopije izdanih tehničnih poročil o izpolnjevanju zahtev vozila tako za tipsko kot tudi za posamično pregledana vozila ter tudi podatke o izdanih izjavah o ustreznosti posamično pregledanega vozila in izjavah o ustreznosti predelanega vozila, dokumentacijo, ki je služila kot podlaga za to odločitev, in kopije izdanih izjav.
[3] Vsi dokumenti iz prvega in drugega odstavka tega člena se hranijo trajno.
[4] V primeru izgube izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila urad na prošnjo lastnika vozila izda ustrezno nadomestno izjavo.
18. člen
Tehnični podatki, ki jih vsebujejo dokumenti o homologaciji, so na uradu na voljo ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, kjer služijo kot podatkovna baza o tehničnih lastnostih vozil, ki se uporabljajo na področju Republike Slovenije.
V. POSLOVANJE Z NADOMESTNIMI DELI
19. člen
[1] Za vse tiste dele vozil oziroma sklope, ki morajo biti na vozilu homologirani, morajo biti tudi njihovi nadomestni deli ali originalni ali pa homologirani in označeni v skladu s predpisi.
[2] Na samem nadomestnem delu in na embalaži mora biti ali oznaka, da je to originalni nadomestni del ali pa oznaka proizvajalca dela s številko dela iz homologacijske dokumentacije in po možnosti tudi homologacijska oznaka dela. Tisti deli, ki so namenjeni uporabi samo na določenih vozilih, morajo biti tudi označeni, za katero vozilo so primerni.
[3] V dokumentaciji prodajalca oziroma servisne delavnice, ki te dele vgrajuje, mora biti zagotovljena sledljivost izvora nadomestnih delov do proizvajalca.
VI. POOBLAŠČANJE STROKOVNIH ORGANIZACIJ
20. člen
[1] Pooblaščene strokovne organizacije za pregledovanje vozil in dokumentacije v postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– morajo biti neodvisne in nepristranske v smislu točke 4 slovenskega standarda SIST EN 45001;
– morajo imeti ustrezno število zaposlenih, ki je primerno obsegu dela. Minimalna zasedba je vodja, strokovni delavec in administrator;
– imeti morajo za svojo dejavnost primerno opremo;
– morajo biti tako organizirane, da zagotavljajo kakovostno opravljanje nalog.
[2] Urad pooblasti toliko strokovnih organizacij, kolikor jih potrebuje za nemoteno izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti vozila kot celote.
21. člen
Potrebno osebje pooblaščenih strokovnih organizacij:
a) organizacije, ki delujejo samo v postopku posamične odobritve vozil:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.
št. Naziv          Stopnja izobrazbe in smer       Delovna praksa        Posebna znanja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Vodja          VI. - strojna, elektro, prometna   2 leti - avtostroka      angleški jezik - pasivno
                                                 izpit ZUP
                                                 uporaba računalnika
2.  Strokovni delavec    V. - strojna, elektro, prometna    5 let -avtostroka
               IV. avtomehanska,
                                  avtoelektro
3. Administrator       III. - administrativna        1 leto - administracija    uporaba računalnika
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) organizacije, ki delujejo v postopku homologacije tipa vozila in posamične odobritve vozila:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.
št. Naziv          Stopnja izobrazbe in smer       Delovna praksa        Posebna znanja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Vodja          VII. - strojna            2 leti - avtostroka      angleški jezik -aktivno
                                                 izpit ZUP
                                                 uporaba računalnika
2.  Strokovni delavec I.  VI. - strojna, elektro, prometna   2 leti -avtostroka      angleški jezik - aktivno
                                                 izpit ZUP
                                                 uporaba računalnika
3. Strokovni delavec II.   IV. - avtomehanska, avtoelektro    5 let -avtostroka
4. Administrator       IV. - administrativna         1 leto - administracija    uporaba računalnika
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. člen
Pooblaščene strokovne organizacije potrebujejo naslednjo opremo:
– opremo za pregled podvozja – dvigalko ali delovni kanal (razen za vozila O1, O2 in L);
– opremo za merjenje dimenzij in mas (razen za L);
– stezo za tehnični pregled vozila (samo za vozila M1);
– pokrit prostor za pregled vozil;
– prostor za administrativna opravila – lahko dostopen za stranke;
– prostor in opremo za arhiviranje dokumentacije;
– računalniško opremo in programe za vodenje evidence in povezavo z uradom.
23. člen
Pooblaščene strokovne organizacije potrebujejo naslednjo dokumentacijo:
– pravilnik o kakovosti;
– pravilnik o postopku pregleda vozila in dokumentacije pri posamični odobritvi vozila oziroma pri homologaciji tipa vozila;
– zbirka vseh zakonov in drugih predpisov o cestnih vozilih;
– zbirka veljavnih odredb o homologiranju lastnosti vozil, njihovih delov in opreme.
24. člen
Urad po ugotovitvi izpolnjevanja predpisanih zahtev izda pooblastilo za dobo dveh let.
25. člen
[1] Urad lahko odvzame dano pooblastilo pred rokom iz prejšnjega člena v primeru:
– če po izdaji pooblastila pri opravljanju strokovnega nadzorstva nad delom pooblaščene strokovne organizacije ugotovi neskladnosti pri delu oziroma neizpolnjevanje vseh predpisanih zahtev ali
– če ugotovi, da na nekem področju delo pooblaščene strokovne organizacije ni več potrebno.
[2] Pri opravljanju strokovnega nadzorstva nad delom pooblaščenih strokovnih organizacij ima urad pravico zahtevati predložitev potrebnih poročil, obvestil, mnenj in podatkov.
VII. NADZOR
26. člen
Nadzor nad izvajanjem odredbe o homologaciji vozil opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije pri trgovcih in uvoznikih, organi ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, pri registraciji vozil in pri kontroli na cesti, carinski organi pri uvozu nadomestnih delov ter urad pri imetnikih listin o homologaciji vozil in pri pooblaščenih strokovnih organizacijah.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Pooblastila, izdana strokovnim organizacijam pred začetkom veljavnosti tega navodila, veljajo do izteka roka, zapisanega v njih.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o postopku homologacije vozil v Republiki Slovenji (Uradni list RS, št. 43/96).
29. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-4/98-2
Ljubljana, dne 15. aprila 1998.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti