Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998

Kazalo

1458. Odredba o homologaciji vozil, stran 2193.

Na podlagi 16. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) ter 6. in 16. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologaciji vozil
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati cestna motorna vozila in njihovi priklopniki (v nadaljnjem besedilu: vozila) v Republiki Sloveniji. Opredeljuje tudi postopek homologacije posameznih lastnosti vozila oziroma njegovih delov in opreme kot tudi postopek homologacije tipa vozila kot celote in posamične odobritve. Opredeljuje tudi tehnično dokumentacijo vozila in zahteve za uporabo homologiranih nadomestnih delov.
2. člen
[1] Vsa vozila v Republiki Sloveniji morajo biti varna tako za voznika in potnike v vozilu kot tudi za druge udeležence v cestnem prometu. Vozila morajo biti izdelana tako, da kar najmanj onesnažujejo okolje.
[2] Konkretne tehnične zahteve za doseganje ciljev, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, se predpišejo v posameznih odredbah o homologiranju lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme.
[3] V uradnem glasilu Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) se objavlja informativni seznam predpisov, ki jim morajo ustrezati vozila v Republiki Sloveniji, in njim enakovrednih predpisov. To velja tako za predpise o vozilih kot celoti kot tudi za homologacijske predpise o njihovih lastnostih, delih in opremi.
[4] Ugotavljanje ustreznosti vozila se opravi pred uvozom vozila oziroma pred prodajo vozila, ki je izdelano oziroma dodelano v Republiki Sloveniji.
3. člen
[1] Ugotavljanje ustreznosti vozil je postopek, ki se opravi v dveh zaporednih delih. V prvem delu se s homologacijo lastnosti vozila ter njegovih delov in opreme preverijo posamezni elementi vozila. V drugem delu pa se preveri ustreznost vozila kot celote. Slednji postopek se izvaja na dva načina, in sicer kot homologacija tipa vozila, ki velja za nedoločeno število vozil istega tipa, ali kot posamična odobritev vozila, ko gre samo za eno vozilo.
[2] Homologacija lastnosti vozila ter njegovih delov in opreme je postopek, s katerim pristojni organ ugotovi, ali so lastnosti vozila oziroma nekega njegovega dela ali opreme skladni z zahtevami ustrezne odredbe o homologiranju, in izda o tem predpisan dokument.
[3] Homologacija tipa vozila kot celote in posamična odobritev vozila v smislu te odredbe sta postopka, s katerima pristojni organ ugotovi in potrdi skladnost vozila s predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje vozil. Pri tem upošteva stanje predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji na dan uvoza oziroma pregleda vozila. Da je vozilo skladno s predpisi, se šteje tudi, če so homologacije lastnosti vozila ter njegovih delov in opreme izdane po tujih predpisih, ki so po vsebini enakovredni. Pristojni organ potrdi skladnost vozila s predpisi z listino o homologaciji tipa vozila oziroma z izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila.
[4] Za homologacijo in ugotavljanje skladnosti vozil po tej odredbi je pristojen urad.
[5] Vozila v smislu te odredbe so vozila, ki jih zajema klasifikacija po pravilnikih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – ECE (priloga 1, ki je sestavni del te odredbe), njihovo podrobnejšo razvrstitev pa predpiše minister, pristojen za standardizacijo (v nadaljnjem besedilu: minister).
[6] Pojem uvoza v tej odredbi zajema tako dokončni kot tudi začasni uvoz.
[7] Urad v postopkih po tej odredbi zagotavlja tajnost podatkov, ki jih dobi od vložnikov in preskusnih laboratorijev.
II. HOMOLOGACIJA LASTNOSTI VOZIL TER NJIHOVIH DELOV IN OPREME
4. člen
[1] Vse lastnosti vozila ter njegovi deli in oprema, za katere so v veljavi posamezne odredbe o homologiranju, morajo biti skladne z zahtevami teh odredb.
[2] Skladnost iz prvega odstavka tega člena se dokazuje s homologacijo lastnosti vozila ter njegovih delov in opreme na način iz drugega odstavka 3. člena te odredbe.
5. člen
[1] Homologacija lastnosti vozila ter njegovih delov in opreme je dvostopenjski postopek. Tehnični del preskusa, ki je podlaga za izdajo ustrezne odločbe, se opravi v pooblaščenem preskusnem laboratoriju, odločbo pa izda urad.
[2] Preskusne laboratorije v postopku homologacije pooblašča urad.
6. člen
Proizvajalec dela ali opreme vozila, ki želi svoj izdelek homologirati po eni od odredb o homologiranju lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme, začne postopek z vlogo, ki jo vloži na urad.
7. člen
Urad se mora pred podelitvijo homologacije lastnosti vozila ter njegovega dela ali opreme prepričati, da proizvajalec zadovoljivo obvladuje kakovost v tistem delu proizvodnega procesa, v katerem proizvaja izdelek, ki ga želi homologirati.
8. člen
Enak postopek velja tudi za razširitev homologacije.
9. člen
Minister izda navodilo o postopku homologacije lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme.
III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI VOZILA KOT CELOTE
10. člen
[1] Vsako vozilo mora biti skladno z veljavnimi predpisi tudi kot celota.
[2] Ugotavljanje skladnosti vozila kot celote se izvaja s homologacijo tipa vozila ali s posamično odobritvijo na način iz tretjega odstavka 3. člena te odredbe.
11. člen
[1] Postopek ugotavljanja skladnosti vozila s predpisi ni potreben za:
1. Motorna vozila, ki so uvožena za potrebe:
a) šefov tujih držav in odposlancev šefov tujih držav v posebni misiji ter za potrebe članov njihovega spremstva – za službene potrebe in osebno rabo,
b) mednarodnih in meddržavnih organizacij – za službene potrebe,
c) diplomatskih in konzularnih predstavništev tujih držav v Republiki Sloveniji – za službene potrebe,
d) šefov tujih diplomatskih predstavništev v Republiki Sloveniji in njihovih ožjih družinskih članov – za osebno rabo,
e) diplomatskega osebja tujih diplomatskih predstavništev v Republiki Sloveniji in njihovih ožjih družinskih članov – za osebno rabo,
f) konzularnega osebja tujih konzularnih predstavništev v Republiki Sloveniji in njihovih družinskih članov – za osebno rabo.
Določbi alinei e in f ne veljata za diplomatsko oziroma konzularno osebje, če so državljani Republike Slovenije oziroma tuji državljani, ki stalno živijo v Republiki Sloveniji.
2. Vozila, ki jih uvozijo državljani Republike Slovenije, ki se za stalno vračajo z začasnega dela ali bivanja v tujini, če so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto, ter vozila, ki jih uvozijo tujci, ki dobijo pribežališče ali dovoljenje za stalno naselitev v Republiki Sloveniji, oziroma osebe, ki si pridobijo slovensko državljanstvo, kot tudi za vozila, ki se uvažajo na podlagi sodnega sklepa o dedovanju.
Izjema iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavi v enem letu od stalne vrnitve oziroma pridobitve dovoljenja za stalno bivanje ali od pridobitve pribežališča oziroma državljanstva, vendar le za vozilo, ki je bilo v lasti in uporabi prosilca najmanj 6 mesecev pred nastankom tega dogodka. Z izjemo roka šestih mesecev velja smiselno to določilo tudi za primer dedovanja.
3. Rabljena vozila muzejske vrednosti; kot taka se lahko štejejo vozila, ki so starejša od 30 let. V izjemnih primerih pa lahko tak status odobri tudi urad po predhodnem mnenju Tehničnega muzeja Slovenije in AMZS.
4. Vozila, ki se začasno uvažajo zaradi udeležbe na tekmovanjih, sejmih ali drugih prireditvah, organiziranih na območju Republike Slovenije (za čas do 30 dni).
5. Športna motorna vozila, ki niso prirejena za vožnjo v cestnem prometu niti ne bodo registrirana in so namenjena samo za uporabo na tekmovališčih.
6. Vozila, podarjena humanitarnim organizacijam izključno za opravljanje njihove humanitarne dejavnosti.
7. Vozila, ki so bila v Republiki Sloveniji že kdaj registrirana (razen vozil, ki so bila začasno registrirana za dobo do 30 dni).
8. Bojna vozila ministrstva pristojnega za obrambo in ministrstva pristojnega za notranje zadeve.
[2] Urad lahko v soglasju z ministrstvom pristojnim za notranje zadeve ter po predhodnem mnenju pooblaščene strokovne organizacije za preglede vozil v postopku homologacije izjemoma odloči, da za uvoz oziroma začasni uvoz ter registracijo posebnega motornega vozila ni treba predložiti listine o homologaciji tipa vozila oziroma izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila oziroma se le-ta lahko izda tudi na podlagi nepopolnih dokumentov oziroma ob določenih odstopanjih od predpisov.
12. člen
[1] Izpolnjevanje zahtev predpisov iz 2. člena te odredbe dokazuje proizvajalec v Republiki Sloveniji serijsko izdelanega vozila ali pooblaščeni zastopnik – uvoznik z izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila. Z njo uporabniku jamči, da je to vozilo v celoti skladno s homologiranim tipom vozila in s tem tudi s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Takšna izjava mora biti priložena vsakemu vozilu, ki gre v prodajo.
[2] Izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila je obvezen dokument, ki ga mora lastnik vozila predložiti pri registraciji vozila v Republiki Sloveniji in pri vsakem tehničnem pregledu vozila. Številka izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila se vpiše v karton o tehničnem pregledu vozila. Če voznik ne predloži tega dokumenta se šteje, da vozilo ni tehnično brezhibno. Ob prodaji že registriranega vozila preda prodajalec novemu kupcu tudi izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila.
[3] Izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila sme izdati proizvajalec v Republiki Sloveniji serijsko izdelanega vozila oziroma pooblaščeni zastopnik – uvoznik izključno na podlagi listine o homologaciji tipa vozila, ki jo na njegovo ime izda urad na podlagi tehničnega poročila o izpolnjevanju zahtev, ki ga izdela za to pooblaščena strokovna organizacija po pregledu dokumentacije in vzorčnega vozila.
[4] Urad pooblasti posamezne strokovne organizacije za pregled vozil v postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote.
[5] Za vsa tista vozila, ki imajo enotno evropsko homologacijo, izda pooblaščenemu zastopniku – uvozniku listino o homologaciji tipa vozila urad na podlagi verodostojne kopije izvirnega homologacijskega dokumenta.
13. člen
Homologacija vozila je lahko tudi večstopenjska, če pri izdelavi celotnega vozila sodeluje več proizvajalcev.
14. člen
[1] Vsako vozilo, ki se posamično uvozi, izdela, dodela, sestavi ali predela, kot tudi vozilo carinskega izvora mora opraviti postopek posamične odobritve v pooblaščeni strokovni organizaciji, ki v primeru, da vozilo ustreza zahtevam vseh potrebnih predpisov, izda izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila. S to izjavo potrjuje skladnost gradnje vozila z določbo iz tretjega odstavka 2. člena te odredbe.
[2] Izjava o ustreznosti posamično pregledanega vozila je obvezen dokument, ki ga mora lastnik vozila predložiti pri tehničnem pregledu pred prvo registracijo vozila v Republiki Sloveniji in pri vsakem nadaljnjem tehničnem pregledu vozila. Številka izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila se vpiše v karton o tehničnem pregledu vozila. Če voznik ne predloži tega dokumenta se šteje, da vozilo ni tehnično brezhibno. Ob prodaji že registriranega vozila preda prodajalec novemu kupcu tudi izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila.
[3] V primeru proizvodnje v Republiki Sloveniji in prodaje do deset primerkov iste izvedenke nekega tipa vozila si lahko proizvajalec pridobi potrebno izjavo o ustreznosti vozila tudi po postopku, ki je predpisan za posamično izdelana vozila.
[4] Pooblaščeni uvoznik, ki je imetnik listine o homologaciji tipa vozila, lahko uvozi do deset primerkov vozil kategorij L, M1, N1, O1 in O2 ter pet primerkov vozil kategorij M2, M3, N2, N3, O3 in O4 tiste izvedenke nekega homologiranega tipa vozila, ki je tipska homologacija ne zajema, oziroma enako število primerkov novega tipa vozila, če gre za vrsto in znamko vozila, od katere si je za nek tip vozila sicer že pridobil listino o homologaciji tipa vozila, vendar tega novega tipa še ni homologiral. Za pridobitev izjave o ustreznosti takega vozila je potreben postopek, ki je predpisan za posamično uvožena vozila.
[5] Enak postopek in enake količinske omejitve veljajo tudi za tip vozila, katerega proizvajalca v Republiki Sloveniji še nihče ne zastopa.
[6] Dovoljenje za postopek posamične odobritve iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena izda proizvajalcu oziroma imetniku listine o homologaciji tipa vozila oziroma uvozniku urad. Če je v Republiki Sloveniji več imetnikov listine o homologaciji tipa vozila za isti tip vozila, se količine vozil na dovoljenjih za enako vozilo seštevajo.
[7] Uvoznik, ki že ima listino o homologaciji tipa vozila za osnovno vozilo, namenjeno nadgrajevanju, lahko po postopku za posamične odobritve brez količinske omejitve uvaža tudi celotna vozila, ki so izdelana na homologiranem osnovnem vozilu.
[8] Uvozniki, ki niso imetniki listine o homologaciji tipa vozila, lahko uvažajo vozila samo po postopku, ki je predpisan za posamično uvožena vozila (ob upoštevanju omejitve iz petega odstavka tega člena).
15. člen
[1] Za uvoz rabljenih vozil vseh kategorij je mogoč samo postopek posamične odobritve. Za potrebe te odredbe se šteje, da je vozilo rabljeno, takrat, ko so od dneva prve registracije pretekli najmanj trije meseci in je vozilo v tem času prevozilo najmanj 3000 km. Zahteva po prevoženih 3000 km ne velja za priklopna vozila.
[2] Postopek posamične odobritve za poškodovana vozila je mogoče opraviti samo, če vozilo ni poškodovano več kot 10% (od vrednosti nepoškodovanega vozila), pri tem pa ne sme biti poškodovan noben element, ki bistveno vpliva na varnost vozila oziroma je vezan na geometrijo koles.
16. člen
[1] Imetnik listine o homologaciji tipa vozila mora pri carinjenju vozil carinskemu organu predložiti listino o homologaciji tipa vozila, vsi drugi uvozniki pa izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, razen za izjeme iz 11. člena te odredbe in v primeru začasnega uvoza vzorčnega vozila zaradi pridobitve listine o homologaciji tipa vozila oziroma izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila. Carinska uprava Republike Slovenije lahko izjemoma dopusti, da za uvoz zaradi proizvodnje za izvoz in za začasni uvoz blaga zaradi popravila ali dodelave ni treba predložiti izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila, če bodo ta vozila po dodelavi oziroma popravilu zopet izvožena in ne bodo registrirana v Republiki Sloveniji.
[2] Za vozila, ki jih ni treba registrirati, je izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila oziroma izjava o ustreznosti posamično pregledanega vozila obvezen dokument za uporabo vozil v Republiki Sloveniji, razen če gre za izjeme iz 11. člena te odredbe.
[3] Vzorci obrazcev tehničnega poročila o izpolnjevanju zahtev (USM-H 003 in USM-H 004), listine o homologaciji tipa vozila (USM-H 005), izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (USM-H 007) in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila (USM-H 008) so objavljeni v prilogi št. 2, ki je sestavni del te odredbe.
17. člen
[1] Za vse sestavne dele, sisteme in opremo vozil, za katere je po ustrezni odredbi predpisana homologacija, mora proizvajalec, uvoznik ali prodajalec posredovati tržišču in servisni mreži samo originalne nadomestne dele oziroma homologirane nadomestne dele, opremljene s homologacijsko oznako in oznako proizvajalca. To velja tudi za nadomestne dele, ki so neposredno vključeni v posamezne homologirane sklope oziroma sisteme vozila, kot so zavorne obloge, izpušni lonci, svetlobna električna oprema itd.
[2] Ustreznost uvoženih nadomestnih delov lahko preverjajo pri uvozu tudi carinski organi tako, da neustreznih nadomestnih delov ne dovolijo uvoziti.
[3] Na vozilo se ne sme vgrajevati nadomestnih delov, navedenih v prvem odstavku tega člena, če niso originalni oziroma homologirani.
18. člen
[1] Izpolnjevanje te odredbe nadzorujejo Tržni inšpektorat Republike Slovenije, organi ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ob kontroli na cesti, carinski organi ter urad.
[2] Sankcije za nespoštovanje te odredbe predvideva zakon o standardizaciji. Pojem “homologacija” vozila iz te odredbe ustreza pojmu “certificiranje” v zakonu o standardizaciji.
19. člen
Minister izda navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote.
20. člen
Ta odredba se ne nanaša na vozila, izdelana v Republiki Sloveniji, ki jih je imel sedanji lastnik v lasti že pred 27. marcem 1993.
IV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Obveznost prilaganja izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila ob vsakem tehničnem pregledu vozila velja le za vozila prvič registrirana v Republiki Sloveniji po uveljavitvi te odredbe.
22. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
23. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-4/98-1
Ljubljana, dne 15. aprila 1998.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
R E P U B L I K A  S L O V E N I J A          Priloga 1
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
Urad za standardizacijo in meroslovje
Homologacija vozil
1000 Ljubljana, Kotnikova 6


          KLASIFIKACIJA VOZIL PO ECE

Kategorija L            M1 Vozila namenjena za prevoz
                   potnikov, ki poleg
Motorna vozila z manj kot štirimi   vozniškega sedeža nimajo
kolesi                več kot osem sedežev

L1 Dvokolesna vozila z motorjem,  M2 Vozila namenjena za prevoz
  katerega prostornina ne      potnikov, ki imajo poleg
  presega 50 ccm in katerih     vozniškega sedeža več kot
  konstrukcijsko določena      osem sedežev in katerih
  hitrost ne presega 50 km/h     največja masa ne presega
                   5000 kg
L2 Trikolesna vozila z motorjem,
  katerega prostornina ne     M3 Vozila namenjena za prevoz
  presega 50 ccm in katerih     potnikov, ki imajo poleg
  konstrukcijsko določena      vozniškega več kot osem
  hitrost ne presega 50 km/h     sedežev in katerih
                   največja masa presega 5000
L3 Dvokolesna vozila z motorjem,   kg
  katerega prostornina presega
  50 ccm ali katerih       Kategorija N
  konstrukcijsko določena     Motorna vozila z najmanj
  hitrost presega 50 km/h     štirimi kolesi oz. s tremi
                  kolesi z največjo maso preko
L4 Vozila s tremi kolesi, ki so  1000 kg, ki so namenjena za
  nesimetrično razporejena z   prevoz tovora
  oziroma na vzdolžno os
  vozila, pri katerih       N1 Vozila za prevoz tovora,
  prostornina motorja presega    katerih največja masa ne
  50 ccm ali konstrukcijsko     presega 3500 kg
  določena hitrost presega
  50 km/h (motorna kolesa z    N2 Vozila za prevoz tovora,
  bočno prikolico)          katerih največja masa
                   presega 3500 kg, vendar ne
L5 Vozila s tremi kolesi, ki so    presega 12000 kg
  simetrično razporejena z
  ozirom na vzdolžno os,     N3 Vozila za prevoz tovora,
  katerih največja masa ne      katerih največja masa
  presega 1000 kg in pri       presega 12000 kg
  katerih ali prostornina
  motorja presega 50 ccm ali   Kategorija O
  konstrukcijsko določena     Priklopniki (vključno
  hitrost presega 50 km/h     polpriklopniki)

Kategorija M            O1 Enoosni priklopniki (razen
                   polpriklopnikov), katerih
Motorna vozila z najmanj       največja masa ne presega
štirimi kolesi ali s tremi      750 kg
kolesi v kolikor njihova
največja masa presega 1000 kg,   O2 Priklopniki, katerih
ki so namenjena za prevoz       največja masa ne presega
potnikov. (zglobna vozila,      3500 kg, razen priklopnikov
sestavljena iz dveh nedeljivih    kategorije O1
vendar zglobno povezanih delov
se smatrajo kot enojna vozila)   O3 Priklopniki, katerih
                   največja masa presega
                   3500 kg, vendar ne presega
                   10000 kg

                  O4 Priklopniki, katerih
                   največja masa presega
                   10000 kg

Opombe:

za kategorije M in N
---------------------

V primeru vlečnega vozila, ki je namenjeno za vleko
polpriklopnika, se za največjo maso za klasifikacijo vozila
upošteva masa vlečnega vozila (v stanju pripravljenem za vožnjo)
povečana za največjo maso, ki se prenaša s polpriklopnika in
največjo maso lastnega tovora vlečnega vozila (če je to
predvideno).

Oprema in instalacije, montirane na nekaterih specialnih vozilih,
ki niso namenjena za prevoz potnikov (avtodvigala, prevozne
delavnice, prodajalne, ...), se smatrajo kot tovor v smislu
klasifikacije vozil.

za kategorijo O
----------------

Pri polpriklopnikih se smatra za največjo maso za določitev
kategorije vozila tisti del skupne mase polno obremenjenega
polpriklopnika, pripetega na vlečno vozilo, ki se opira na os
oz. osi polpriklopnika.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti