Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1998 z dne 3. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1998 z dne 3. 4. 1998

Kazalo

1068. Navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, stran 1677.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 26/95 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor
N A V O D I L O
o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1. člen
S tem navodilom se določa metodologija za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: cene storitev).
2. člen
(1) Cene storitev so lastne cene storitev in upravičene cene storitev.
(2) Lastna cena storitev je cena, ki pokriva stroške obstoječega načina ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov.
(3) Upravičena cena storitev je lastna cena storitev povečana za minimalne stroške, ki še zagotavljajo izvedbo programa za doseganje predpisanega načina ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov.
3. člen
Cene iz prejšnjega člena se oblikuje za enoto posamezne storitve. Enota storitve je kg ali m3 komunalnih odpadkov ali njihovih ostankov, ki jih ustvari uporabnik javne službe.
4. člen
Lastna in upravičena cena storitev se oblikujeta tako, da njuno strukturo sestavljajo naslednji elementi stroškov:
1. neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– neposredni stroški prodaje,
– drugi neposredni stroški;
2. posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi posredni proizvajalni stroški;
3. splošni stroški:
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški prodaje,
– posredni stroški obresti;
4. dobiček.
5. člen
(1) Lastna in upravičena cena storitev se oblikujeta in prilagajata na podlagi elementov iz prejšnjega člena tako, da se uporabi formula:
∑ Ei*Ci
               cena = ---------
                     Q
kjer je:
– Ei uporaba ali delež elementa iz prejšnjega člena v obdobju za katerega velja pripadajoči Ci,
– Ci cena elementa Ei v določenem obdobju,
– Q količina storitve v obdobju iz prejšnje alineje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženega oskrbovalnega sistema.
(2) Za način določitve Ci se uporabijo:
1. uradni indeksi cen ali
2. drugi zanesljivi indeksi cen, ki temeljijo na javno dostopnih podatkih ali
3. povprečni stroški skupine podobnih oskrbovalnih sistemov ali
4. cene porabljenega materiala, energije, storitev in drugih podobnih elementov iz 5. člena tega navodila ali
5. povprečne plače v skladu s kolektivno pogodbo za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva ali
6. devizni tečaji Narodne banke Slovenije ali
7. plačilni pogoji iz specificiranih dolgoročnih pogodb o dobavah ali
8. obrestne mere ali
9. druga merila, ki oblikujejo ceno elementa stroškov iz prejšnjega člena.
6. člen
(1) Za storitve se obračunava lastna cena storitev, če:
– je obstoječi način ravnanja s komunalnimi odpadki in njihovimi ostanki enak predpisanemu ali
– je obstoječi način ravnanja s komunalnimi odpadki in njihovimi ostanki okoljevarstveno strožji od predpisanega ali
– je obstoječi način ravnanja s komunalnimi odpadki in njihovimi ostanki okoljevarstveno manj strog od predpisanega in lokalna skupnost nima izdelanega programa za doseganje predpisanega načina ravnanja s komunalnimi odpadki in njihovimi ostanki.
(2) Za storitve se obračunava upravičena cena storitev, če je obstoječi način ravnanja s komunalnimi odpadki in njihovimi ostanki okoljevarstveno manj strog od predpisanega in ima lokalna skupnost izdelan program za doseganje predpisanega načina ravnanja s komunalnimi odpadki in njihovimi ostanki.
(3) Razlika med upravičeno in lastno ceno storitev se oblikuje na podlagi ocenjenih stroškov izvajanja programa za doseganje predpisanega ravnanja s komunalnimi odpadki in njihovimi ostanki in predvideno dinamiko njegovega izvajanja.
(4) Prihodki, ki nastanejo iz razlike med upravičeno in lastno ceno storitev, se lahko uporabijo samo za izvajanje programa za doseganje predpisanega ravnanja s komunalnimi odpadki in njihovimi ostanki.
7. člen
(1) Če posamezni uporabniki ali skupine uporabnikov dokazano povzročajo v oskrbovalnem sistemu različne stroške, se lahko lastna in upravičena cena storitev diferencirajo po posameznih uporabnikih ali skupinah uporabnikov.
(2) Cena storitev se diferencira s tarifnim sistemom.
(3) Tarifni sistem mora vsebovati vsaj enega od elementov:
– strošek izvajanja javne službe zaradi nadpovprečne količine komunalnih odpadkov ali njihovih ostankov, ali mešanega zajema odpadkov v primeru, da je omogočen ločen zajem ali
– strošek dostopa (oddaljenost od strnjenih območij izvajanja javne službe oziroma objektov in naprav za ravnanje z odpadki).
8. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. julija 2000.
Št. 353-01-36/98
Ljubljana, dne 30. marca 1998.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.