Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998

Kazalo

816. Zakon o spremembah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C), stran 1301.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C)
Razglašam zakon o spremembah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. marca 1998.
Št. 001-22-35/98
Ljubljana, dne 11. marca 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-C)
1. člen
V zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) se drugi odstavek 250. člena spremeni tako, da se glasi:
“(2) Če nadzorni svet odpokliče člana ali predsednika uprave brez utemeljenega razloga iz prejšnjega odstavka, ima odpoklicani pravico do odpravnine v višini največ 6-kratne povprečne mesečne plače, ki jo je dosegel v zadnjih 12 mesecih, ko je opravljal funkcijo člana ali predsednika uprave. Če je opravljal funkcijo člana ali predsednika uprave manj kot 12 mesecev, se izračuna njegova povprečna mesečna plača za obdobje, ko je opravljal funkcijo.“
2. člen
V 449. členu se v tretjem odstavku spremeni prva alinea tako, da se glasi:
“– odpravnino v višini največ 6-kratne povprečne mesečne plače, ki jo je dosegel v zadnjih 12 mesecih, ko je opravljal funkcijo poslovodje, če je bil mandat poslovodje določen za štiri leta ali dalj. Če je opravljal funkcijo poslovodje manj kot 12 mesecev, se izračuna njegova povprečna plača za obdobje, ko je opravljal funkcijo;“
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/92-1/33
Ljubljana, dne 3. marca 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.