Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1998 z dne 13. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1998 z dne 13. 2. 1998

Kazalo

503. Uredba o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam za namene sanacije, stran 777.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in v povezavi s šesto alineo prvega odstavka 7. člena in drugo alineo prvega odstavka 9. člena ter prvega odstavka 10. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam za namene sanacije
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije določa natančnejše kriterije za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam v letu 1998 iz uporabe dela kupnin za sanacijo podjetij in gospodarstva v letu 1998 iz sredstev, s katerimi razpolaga Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
2. člen
Do dodelitve dolgoročnega posojila je skladno z zakonsko določenimi kriteriji upravičena gospodarska družba, ki spada:
– med srednje ali veliko gospodarsko družbo v skladu z določbo 51. člena zakona o gospodarskih družbah,
– ki se po standardni klasifikaciji dejavnosti uvršča med:
– C Rudarstvo (šifra 10–14)
– D Predelovalna dejavnost (šifre od 15–37)
– F Gradbeništvo (šifra 45)
Dodeljevanje sredstev za posojila se odobrava na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
3. člen
Pri dodeljevanju posojil gospodarskim družbam iz prejšnjega člena uredbe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– da gospodarska družba predloži sanacijski program z opredelitvijo investicij v osnovna in obratna sredstva, potrjen s strani organov upravljanja gospodarske družbe in sprejet s strani poslovne banke, ki sodeluje v finančni konstrukciji projekta,
– da je iz investicijskega elaborata razvidna razvojna naravnanost projekta, predvsem uvajanje novih tehnologij, inovacij, izvozna naravnanost investicije in odpiranje novih delovnih mest ter ekološka naravnanost projekta (varčevanje z energijo, okoljska primernost, pridobitev certifikata ISO 14.000 itd.), program mora upoštevati usmeritve v okviru sprejetih ukrepov gospodarske politike,
– da je v investicijskem elaboratu opredeljena finančna konstrukcija projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva: obseg lastnih sredstev gospodarske družbe, obseg sredstev poslovne banke, obseg sredstev državnega kreditiranja, ki ne sme presegati polovice celotne vrednosti investicije po investicijskem elaboratu in morebitnimi drugimi viri financiranja,
– da je boniteta gospodarske družbe izkazana z bonitetno skupino A, B, C ali D po veljavni bančni klasifikaciji in z BON-1 in BON-2 po obrazcu Agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
– da gospodarska družba lahko predloži državi zanesljive instrumente za zavarovanje plačil (akceptne naloge in/ali menice, cesija terjatev ali vrednostnih papirjev, hipoteka),
– da kot sopodpisniki kreditnih pogodb z državo in poslovnimi bankami nastopajo vse odvisne in obvladujoče družbe,
– da zoper gospodarsko družbo ni uveden stečajni postopek,
– da imajo gospodarske družbe pridobljeno vsaj prvo soglasje za lastninsko preoblikovanje.
Posojila se odobrijo pod naslednjimi pogoji:
– rok vračila: največ deset let od črpanja posojila,
– obrestna mera: vsakokrat veljavna temeljna obrestna mera (TOM),
– odplačevanje glavnice: v enakih četrtletnih obrokih s pričetkom najkasneje po dveh letih od črpanja posojila (moratorij).
Plačevanje obresti: obresti za obdobje moratorija iz prejšnje alinee se pripišejo glavnici, obresti od tako povečane glavnice pa se plačujejo skupaj z odplačili obrokov glavnice od vključno prvega obroka glavnice dalje.
Če v času obračuna obresti od posojil iz prvega odstavka tega člena zaradi pomanjkanja podatkov ali iz drugih razlogov ni mogoče ugotoviti višine TOM za posamezno obdobje, se šteje, da je TOM v takšnem obdobju enako kot TOM v zadnjem obdobju pred takšnim obdobjem, za katerega jo je še mogoče ugotoviti. Takšen obračun obresti se šteje kot pravilen in dokončen tudi v primeru, če postane TOM kasneje znana.
4. člen
Poleg kriterijev iz prejšnjega člena morajo prosilci za dodelitev posojil izpolnjevati še naslednja merila:
– gospodarska družba izkazuje po zaključnem računu izgubo v dveh letih v obdobju treh let,
– gospodarska družba ima delež nekrite izgube v kapitalu večji ali enak kot dejavnost (BON-1),
– gospodarska družba ima delež dolgov v virih sredstev večji ali enak kot dejavnost (BON-1),
– gospodarska družba je imela v zadnjih šestih mesecih blokiran žiro račun nad 90 dni (BON-2),
– gospodarska družba je utrpela škodo iz naslova odvzetega in/ali uničenega premoženja, pravic in terjatev zaradi razpada SFR Jugoslavije in to lahko ustrezno dokumentira,
– realizacija investicijskega oziroma sanacijskega načrta je predvidena za obdobje največ dveh let.
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati tri od šestih navedenih meril, obvezno pa mora izpolnjevati merilo, navedeno v šesti alinei tega člena.
5. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati uredba o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva (Uradni list RS, št. 21/97).
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 446-06/98-1
Ljubljana, dne 12. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik