Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1998 z dne 13. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1998 z dne 13. 2. 1998

Kazalo

452. Akt o lastninskem preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije, p.o., stran 715.

V skladu z določili zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97 in 45/97 – odločba US) zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96) in drugih zakonskih in podzakonskih aktov ter na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja je Vlada Republike Slovenije na 47. seji dne 29. januarja 1998 sprejela
A K T
o lastninskem preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije, p.o.
1. Podjetje Telekom Slovenije, p.o. je vpisano v register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/24624/00.
2. Upravni odbor je na seji dne 21. 12. 1995 sprejel program lastninskega preoblikovanja, ki ga je dne 26. 4. 1996 in 11. 12. 1996 dopolnil.
3. Podjetje je z otvoritveno bilanco na dan 1. 1. 1995 ugotovilo nominalno vrednost družbenega kapitala v višini 86.711,935.000 SIT. Zaradi oblikovanja rezerv v višini 24,63% kapitala, kar znaša 21.357,155.000 SIT, je osnovni kapital 65.354,780.000 SIT.
Delež Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) znaša 48.302,790.000 SIT osnovnega kapitala, kar predstavlja 73,91%. Za lastninsko preoblikovanje ostane podjetju 17.051,990.000 SIT osnovnega kapitala.
Nominalna vrednost delnice znaša 10.000 SIT.
Prodajna cena delnice znaša 13.268 SIT.
4. Podjetje izdaja delnice v naslednji strukturi in vrednosti:
– navadnih delnic z oznako A, namenjenih prenosu na sklade (na podlagi 22. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, v nadaljevanju: ZLPP),
– navadnih delnic z oznako B, namenjenih za interno razdelitev (na podlagi 23. člena ZLPP),
– navadnih delnic z oznako C, namenjenih za notranji odkup in z gotovino že odkupljenih od Slovenske razvojne družbe (na podlagi 25. člena ZLPP),
– navadnih delnic z oznako D, namenjenih za notranji odkup in s presežkom lastniških certifikatov in potrdil na podlagi 25.a člena ZLPP že odkupljenih od Slovenske razvojne družbe (na podlagi 25. člena ZLPP),
– navadnih delnic z oznako E, namenjenih za notranji odkup in še niso odkupljene od Slovenske razvojne družbe (na podlagi 25. člena ZLPP),
– navadnih delnic z oznako G, ki glasijo na Republiko Slovenijo.
Ena izmed navadnih delnic z oznako G, ki jih prejme ustanovitelj, postane v skladu z zakonom, ki ureja privatizacijo državne lastnine, delnica posebnega razreda (zlata delnica), ki bo poleg pravic, ki izhajajo iz navadne delnice, dajala svojemu imetniku tudi pravice, določene z zakonom.
5. Podjetje je v obliki začasnic preneslo na:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 358.942 navadnih delnic z oznako A, serijske številke od 1 do 170.520 in serijske številke od 1,516.778 do 1,705.199 v skupni nominalni vrednosti 3.589,420.000 SIT, kar predstavlja 21,05% osnovnega kapitala, namenjenega lastninskemu preoblikovanja po ZLPP,
– Slovenski odškodninski sklad 170.520 navadnih delnic z oznako A, serijske številke od 170.521 do 341.040 v skupni nominalni vrednosti 1.705,200.000 SIT, kar predstavlja 10% osnovnega kapitala, namenjenega lastninskemu preoblikovanju po ZLPP,
– Slovensko razvojno družbo 341.040 navadnih delnic z oznako A, serijske številke od 341.041 do 682.080 v skupni nominalni vrednosti 3.410,400.000 SIT, kar predstavlja 20% osnovnega kapitala, namenjenega lastninskemu preoblikovanju po ZLPP.
Podjetje je upravičencem iz interne razdelitve na podlagi zbranih lastniških certifikatov in potrdil po 25.a členu ZLPP kot kupnino za delnice z oznako B izdalo potrdila za 278.171 delnic, serijske številke od 682.081 do 960.251 v skupni nominalni vrednosti 2.781,710.000 SIT, kar predstavlja 16,31% osnovnega kapitala, namenjenega lastninskemu preoblikovanju po ZLPP.
Podjetje je v obliki začasnic preneslo na Slovensko razvojno družbo 556.526 delnic z oznako E, serijske številke od 960.252 do 1,516.777 v skupni nominalni vrednosti 5.565,260.000 SIT, kar predstavlja 32,64% osnovnega kapitala, namenjenega lastninskemu preoblikovanju po ZLPP, zaradi njihove prodaje udeležencem notranjega odkupa. Po izvršenem plačilu delnic notranjega odkupa s presežkom lastniških certifikatov, se delnice z oznako E spremenijo v delnice z oznako D, pri plačilu z denarjem pa v delnice z oznako C.
6. Struktura delničarjev v času sprejema tega akta in ob vpisu lastninskega preoblikovanja v sodni register je naslednja:
– Slovenski odškodninski sklad 170.520 delnic v skupni nominalni vrednosti 1.705,200.000 SIT (2,61%),
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 358.942 delnic v skupni nominalni vrednosti 3.589,420.000 SIT (5,49%),
– Slovenska razvojna družba 663.813 delnic v skupni nominalni vrednosti 6.638,130.000 SIT (10,16%),
– Udeleženci notranjega odkupa 233.753 delnic v skupni nominalni vrednosti 2.337,530.000 SIT (3,57%),
– Upravičenci interne razdelitve 278.171 delnic v skupni nominalni vrednosti 2.781,710.000 SIT (4,26%),
– Republika Slovenija 4.830.279 delnic v skupni nominalni vrednosti 48.302,790.000 SIT (73,91%).
7. Za prve člane nadzornega sveta z mandatom do prve skupščine po vpisu lastninskega preoblikovanja v sodni register se imenujejo:
– dr. Matija Škof,
– Metod Logar,
– Miloš Kovačič,
– Ivan Bergoč,
– Boris Hadalin,
– Milan Fujs,
– Anton Kastelic,
– Bojan Mivšek,
– Edko Pribac,
– Darja Senica.
8. Lastninsko preoblikovanje podjetja je končano, ko so vpisane oziroma prenesene vse delnice, ki predstavljajo osnovni kapital javnega podjetja v skladu s programom lastninskega preoblikovanja in velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.
9. Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-21/97-5
Ljubljana, dne 29. januarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost