Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1998 z dne 12. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1998 z dne 12. 2. 1998

Kazalo

441. Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, stran 665.

Na podlagi tretjega odstavka 78. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96), 2. člena pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 32/95 in 10/98) ter 75. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 4. seji dne 22. 1. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o kartici zdravstvenega zavarovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa namen, uvedba, oblika, vsebina in uporabniki kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: kartica) in profesionalne kartice ter način njune izdaje in uporabe v obveznem zdravstvenem zavarovanju.
2. člen
Kartica je javna listina, s katero imetnik izkazuje lastnost zavarovane osebe pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih in službah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Izdajatelj kartice je zavod.
3. člen
Zavarovana oseba uveljavlja zdravstvene storitve s kartico le pri izvajalcih, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z zavodom. To ne velja za storitve, opravljene v okviru samoplačniške ambulante pri teh izvajalcih.
Razen storitev nujne medicinske pomoči, lahko izvajalci iz prejšnjega odstavka nudijo zdravstvene storitve na račun zavoda le zavarovani osebi, ki predloži veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja na svoje ime.
Izvajalci in pooblaščeni delavci zavoda lahko zaradi preverjanja istovetnosti imetnika kartice zahtevajo od zavarovane osebe tudi osebno izkaznico ali drug osebni dokument.
4. člen
Kartica je veljavna, če ni uvrščena v seznam ne- veljavnih kartic po 12. členu tega pravilnika in če ji še ni potekel rok za naslednje podaljšanje po 11. členu tega pravilnika.
II. OBLIKA IN VSEBINA KARTICE
5. člen
Kartica je pravokotne oblike v izmeri 85,6 mm × 54 mm z reliefno oznako za slepe in ima mikroprocesor. Izdelana mora biti iz materialov, ki ob normalnem ravnanju zavarovane osebe z njo zagotavlja rabo za obdobje, skladno z veljavnimi mednarodnimi standardi za kartično tehnologijo.
6. člen
Na prednji strani kartice so vpisani naslednji vidni podatki:
– oznaka, da je to kartica obveznega zdravstvenega zavarovanja,
– podatki o izdajatelju kartice,
– številka zavarovane osebe,
– številka izvoda kartice,
– ime zavarovane osebe,
– priimek zavarovane osebe,
– rojstni datum zavarovane osebe.
Na hrbtni strani kartice so izpisani napotki imetniku oziroma najditelju kartice o načinu ravnanja v primeru izgube, tatvine ali najdbe kartice, opozorilo, da je zloraba kartice kazniva in druga obvestila.
7. člen
V mikroprocesor so poleg podatkov iz 6. člena tega pravilnika vpisani še podatki, ki zaradi njihove narave in preprečitve možnih zlorab niso vidni na kartici in jih je mogoče prečitati le z uporabo bralno zapisovalne naprave ob sočasni uporabi profesionalne kartice:
Podatki, vpisani v mikroprocesor so:
1. o zavarovani osebi:
– številka zavarovane osebe,
– številka izvoda kartice,
– oznaka prostovoljnega zavarovanja,
– priimek,
– ime,
– rojstni priimek,
– spol,
– datum rojstva,
– naslov (ulica + hišna številka + dodatna oznaka; poštna koda države; poštna številka, kraj in šifra občine),
2. o zavezancu za prispevek:
– identifikacijska številka,
– registrska številka,
– ime oziroma naziv,
– naslov (ulica + hišna številka + dodatna oznaka; poštna koda države, poštna številka, kraj)
– šifra dejavnosti,
– podlaga obveznega zavarovanja,
– šifra države konvencije,
– organizacijska enota zavoda,
3. drugo iz obveznega zavarovanja:
– datum zadnjega preverjanja/ažuriranja podatkov iz 1. ali 2. točke tega odstavka,
– datum za naslednje preverjanje/ažuriranje podatkov,
4. o izbranem osebnem zdravniku (splošnem/pediatru, zobozdravniku, ginekologu):
– sedaj izbrani osebni zdravnik (identifikacijska številka zdravnika, šifra specializacije, datum izbire),
– prej izbrani osebni zdravnik (identifikacijska številka zdravnika, šifra specializacije),
– sporočila zdravnika (splošnega, pediatra),
5. da je oseba prostovoljni dajalec organov za transplantacijo,
6. drugi podatki, ki jih na predlog Zdravstvenega sveta določi Ministrstvo za zdravstvo.
Datum zadnjega preverjanja/ažuriranja iz prve alinee 3. točke drugega odstavka je zapis, ki pove, kdaj so bili podatki na kartici nazadnje preverjeni s podatki iz baze zavoda ter vanjo tudi izpisane uskladitve podatkov.
Datum za naslednje preverjanje/ažuriranje iz druge alineje 3. točke drugega odstavka tega člena je dan, do katerega je kartica veljavna in po katerem mora zavarovana oseba pred obiskom pri zdravniku, ponovno poskrbeti za podaljšanje njene veljavnosti ter za zapis eventualnih sprememb podatkov v njej, ki so nastali od zadnjega podaljšanja veljavnosti kartice dalje.
Način in postopke za vključitev podatka iz 5. točke drugega odstavka tega člena v kartico opredeli zavod v dogovoru z Rdečim križem Slovenije, skladno s predpisi, ki urejajo področje donorstva organov.
III. IZDAJA, VELJAVNOST IN POTRJEVANJE KARTIC TER USKLAJEVANJE PODATKOV V KARTICI
8. člen
Zavod izda kartico ob uvedbi vsem osebam, ki so obvezno zdravstveno zavarovane in evidentirane v podatkovni bazi zavoda.
9. člen
Za prvo izdajo kartic zavod uporabi podatke iz obstoječih evidenc o zavarovanih osebah, zavezancih za prispevek in o izbranih osebnih zdravnikih.
Za vnos podatkov na kartico (personalizacija kartice) in njihovo pripravo na pošto je pooblaščen zavod. Ta lahko odda navedena dela drugi pravni ali fizični osebi.
10. člen
Zavod izda kartico novemu upravičencu, ko zanj prejme prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje.
V primeru, da kartice ni možno izdati takoj ali v primerih, ko je potrebno izdati novo kartico zaradi razlogov iz 12. člena tega pravilnika, zavod izda zavarovani osebi potrdilo, s katerim ta lahko začasno pri izvajalcih izkazuje lastnost zavarovane osebe.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka, poleg podatkov iz 1. in 2. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, obvezno vsebuje še:
– naziv izdajatelja potrdila (ZZZS-OE in izpostavo),
– številko izdanega potrdila,
– zapis, da potrdilo začasno nadomešča kartico,
– čas veljavnosti potrdila (od dne...... do dne....),
– datum izdaje potrdila,
– žig zavoda in podpis osebe, ki je potrdilo izdala.
11. člen
Veljavnost kartice je omejena in za posamezno zavarovano osebo traja:
– eno leto za otroke do 18. leta starosti, upokojence in njihove družinske člane.
Po 17. letu starosti otroka je dolžina obdobja veljavnosti kartice zmanjšana tako, da naslednji zapis datuma veljavnosti sovpade z začetkom 18. leta starosti otroka.
– tri mesece za vse ostale zavarovane osebe.
Pri tujcih z delovno ali bivalno vizo je obdobje veljavnosti kartice omejeno tako, da naslednji zapis datuma veljavnosti ne presega datuma poteka delovne ali bivalne vize, če to poteče prej kot v treh mesecih.
Zavarovane osebe same podaljšujejo veljavnost kartice in usklajujejo podatke v njej pri službi zavoda ali preko samopostrežnih terminalov.
Samopostrežni terminali so elektronske naprave, ki zavarovani osebi omogočajo, da se z vstavitvijo kartice v režo poveže z računalniško mrežo zavoda in si podaljša zavarovanje oziroma uskladi podatke.
Na način iz drugega odstavka tega člena se v kartici usklajujejo vsi podatki iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka 7. člena in 15. člena tega pravilnika, razen priimka in imena, rojstnega datuma in številke kartice.
12. člen
Novo kartico zavod izda zavarovani osebi v primeru, če:
– so bili v kartico vnešeni napačni vidni podatki,
– se spremeni katerikoli podatek iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika,
– kartico izgubi ali kako drugače ostane brez nje,
– je kartica poškodovana tako, da njena uporaba ni več možna.
Novo kartico zavod izda na zahtevo zavarovane osebe, razen v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka.
Kartico, ki jo je potrebo nadomestiti z novo, zavod uvrsti na seznam neveljavnih kartic takoj, ko izve za katerega od razlogov iz prvega odstavka tega člena. Zavod uvrsti v seznam neveljavnih kartic tudi kartice tistih oseb, ki nimajo več obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji in za katere kartica ni bila vrnjena.
O neveljavnih karticah zavod najmanj enkrat mesečno obvešča izvajalce zdravstvenih storitev.
13. člen
Imetnik kartice je dolžan ob prevzemu nove vrniti neveljavno kartico zavodu, če mu je bila nova izdana zaradi razlogov iz prve, druge in četrte alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika. Upravičenci do pogrebnine oziroma posmrtnine so dolžni zavodu vrniti kartico umrle osebe ko uveljavijo pravico do denarnih dajatev. Prevzete kartice zavod uniči.
Pri izgubi ali ob ugotovitvi drugačnega izginotja kartice je zavarovana oseba to dolžna prijaviti zavodu najkasneje v treh dneh. Prijavo izvede osebno na obrazcu, ki ga izda zavod ali po telefonu, pri čemer je zavod dolžan preveriti identifikacijo prijavitelja.
Stroške za izdajo nove kartice zaradi izgube, izginotja ali poškodovanja plača zavarovana oseba. Znesek določi zavod.
14. člen
Postopke v zvezi z uvrstitvijo kartic med neveljavne in izdajo novih kartic v primerih iz 12. in 13. člena tega pravilnika vodi služba zavoda za delo s karticami ali enota oziroma izpostava zavoda, pri kateri je obvezno zdravstveno zavarovana oseba.
IV. VODENJE EVIDENCE O KARTICI
15. člen
Zavod vodi o vseh izdanih karticah evidenco.
V evidenco iz prejšnjega odstavka se vpišejo naslednji podatki o kartici:
– številka izvoda kartice za zavarovano osebo,
– datum personalizacije kartice in oddaje v dostavo zavarovani osebi,
– status (npr. vročena, v depoju...),
– datum in vzrok vnosa v seznam neveljavnih kartic,
– datum in vzrok uničenja,
– datum zadnjega preverjanja/ažuriranja,
– datum za naslednje preverjanje/ažuriranje.
V. PODATKI O PROSTOVOLJNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU V KARTICI
16. člen
V kartico so vključeni tudi podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju imetnika kartice, če se tako dogovorijo zavod in zavarovalnice, ki tako zavarovanje izvajajo. O prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju se v kartico obvezno vpišejo:
– identifikacijska številka zavarovalnice,
– identifikator zavarovalne police (številka police; koda in verzija zavarovanja),
– datum začetka veljavnosti zavarovanja,
– datum konca veljavnosti zavarovanja.
Natančnejšo vsebino in način evidentiranja podatkov v kartici, uporabo podatkov v postopkih uveljavljanja pravic iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in druge tehnične rešitve določijo zavod in zavarovalnice.
VI. PROFESIONALNA KARTICA
17. člen
Zaščita dostopa do podatkov v kartici zdravstvenega zavarovanja je zagotovljena s profesionalno katrico. Le oseba, ki ima profesionalno kartico, glede na pooblastilo lahko iz kartice zdravstvenega zavarovanja čita ali vanjo zapisuje podatke.
Imetniki profesionalne kartice so zdravniki, drugo zdravstveno osebje, pooblaščeni delavci zavoda in pooblaščeni delavci drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.
Uporaba profesionalne kartice je mogoča z osebno številko (PIN), ki je znana le imetniku profesionalne kartice.
V postopku zagotavljanja pravic zavarovanim osebam lahko profesionalno kartico uporablja le imetnik, na čigar ime se glasi profesionalna kartica.
18. člen
Izdajatelj profesionalne kartice je zavod.
Zavod izda profesionalno kartico osebi, za katero od pooblaščene pravne osebe prejme zahtevo za pravico dostopa do podatkov v kartici zdravstvenega zavarovanja.
Pooblaščenec za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in posredovanje potrebnih podatkov za personalizacijo profesionalne kartice je delodajalec osebe, za katero predlaga izdajo profesionalne kartice. Če izdajo profesionalne kartice uveljavlja zasebni izvajalec zase, je pooblaščenec za vložitev zahteve zasebnik sam.
Način, obliko in vsebino zahteve iz tega člena do profesionalne kartice določi zavod z navodilom.
19. člen
Pooblaščena pravna oseba iz prejšnjega člena mora po izdaji profesionalne kartice zavodu v treh dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, ki jih vsebuje profesionalna kartica, kot tudi njeno uničenje, izgubo ali kakšno drugačno izginotje.
Če je imetnik profesionalne kartice pri pooblaščeni osebi iz 18. člena tega pravilnika prenehal opravljati delo, ali je zasebnik prenehal opravljati dejavnost ali opravila, zaradi katerih je bil upravičen do kartice in v primeru spremembe imena in priimka imetnika kartice, mora pooblaščena pravna oseba oziroma zasebnik kartico takoj vrniti zavodu.
Stroške za izdajo nove profesionalne kartice zaradi uničenja, izgube ali izginotja plača pooblaščena pravna oseba iz 18. člena tega pravilnika.
20. člen
Zavod določi imetnikom profesionalne kartice obseg pooblastila za dostop do podatkov na kartici zdravstvenega zavarovanja.
Obseg pooblastila omogoča:
– čitanje vseh ali le posameznih podatkov iz kartice zdravstvenega zavarovanja,
– zapisovanje določenih podatkov v kartico.
21. člen
Na naslovni strani profesionalne kartice so vpisani naslednji podatki:
– oznaka, da je to profesionalna kartica,
– podatki o izdajatelju,
– ZZZS številka imetnika,
– številka izvoda kartice,
– ime in priimek imetnika,
– IVZ številka zdravnika.
V mikroprocesorju profesionalne kartice so vpisani naslednji podatki:
– ZZZS številka imetnika,
– številka izvoda kartice,
– akademski naziv,
– ime in priimek imetnika,
– poklic,
– šifra države,
– IVZ številka
– specializacija,
– tip pooblastila.
Če imetnik kartice ni zdravnik, še:
– šifra države pooblaščene pravne osebe,
– IVZ številka pooblaščene pravne osebe,
– naziv pooblaščene pravne osebe.
Vnos podatkov v profesionalne kartice (personalizacija profesionalne kartice) in njihovo razdelitev pooblaščenim pravnim osebam iz 18. člena tega pravilnika izvede zavod, ki lahko za ta opravila pooblasti drugo pravno osebo.
VII. ODGOVORNOST
22. člen
Za zlorabo ali neupravičeno uporabo kartice zdravstvenega zavarovanja oziroma profesionalne kartice in siceršnje ravnanje v nasprotju s tem pravilnikom, izvajalci, imetniki kartic ter druge osebe odškodninsko odgovarjajo po splošnih odškodninskih predpisih in kazensko, kolikor takšne kršitve vsebujejo elemente kaznivega dejanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Datum uvedbe oziroma pričetka uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice v sistemu zdravstvenega zavarovanja določi upravni odbor zavoda s sklepi, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Z njim opredeli zaporedje uvajanja sistema kartice po območnih enotah zavoda in prehodno obdobje za sočasno uporabo obstoječe zdravstvene izkaznice.
Z dnem uvedbe kartice zdravstvenega zavarovanja na območju celotne Slovenije se ne uporablja več zdravstvena izkaznica.
24. člen
Z dnem uvedbe kartice po drugem odstavku prejšnjega člena prenehajo veljati določbe navodil o zdravstveni izkaznici in drugih listinah za uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 29/82), ki se nanašajo na zdravstveno izkaznico.
25. člen
Ta pravilnik prične veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03 05-1/1-98
Ljubljana, dne 22. januarja 1998.
Predsednik
Upravnega odbora Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Sandi Bartol l. r.